Goudsche Courant, zondag 11 juni 1871

ir Ti zijde van Ti iiiwii xni unideii idcnd Innijl div idaarbij Pruisen reolit op lluuiiovci am crkeuncii De prins zou t Hrunswijk reeds ecu paleis hebben gehuunl of liobben willen hnren en om zeker te gaan tot racde rei ent van den hertog worden nimgenomen Ook Iiht zegt een Berlijuschcorresp van de Köln Zeil hei ft raeu alleen te doen met de vrome wensohen urn i kere partij die zieh in hnir lot niet kan schikken eii die zonderling genoeg soms haar bondgenooten daar zoekt waar men die het minst zou verwachten De erfopvolging en het mederagcntschap van den Haauoveracheii kroonprins in BrsuBwijk rijn en blijven hersenschimmen en praatjes in de Welfeu hladen Alle waarschijnlijkheia pieit Vou de i ao i j an dezen correspondent een Ilannoversche prins op den Bruiiswijksclien troon zou de kuiperijen van de jiarticuliiristische partij in Hannover bestendig aanmoedigen en BisKiarck is te ventanUig om dat vuurtje aan te wakkeren Prins Artlmr van Engeland wordt meerderjarig en weld a verwiieht men in Vet piirlenient een wets ontwerp waiirbij hem de gewone dotnüc verleend wordt Volgens vroegere gevallen z gt de 6loi zou die 15 000 pond sterling 180 000 gulilen por jaar bedragen Keeds hectl de ollicièele Ga ette de benoeming van de ofheieren van s prinsen huis medegedeeld en nog ziet men geen voorstel der mini ders aangaande de dotatie inkomen Het is mogelijk dnt de discussien die nau naniciding der huvvelijksgift van prinses Louise onlani s hehben plaats gehad de regeering hebben gestcnul voor cenig uitstel maar dat kan toeh niet verder gaiui dan de tegeuwooidige zitting Waarschijnlijk zal priiB Artlmr den hertugstitel erlangen en zal men een lerschen titel voor hem kiezen Zooals wij reeds in ona vorig overzicht als mogelijk veronderstelden en een telegram op gezag der Indéfendance djc l vervvacliten de üoatenrijksche ministers hebbeu niets ernstigs te vreezen van den rijksraad Een deel der constitutionecile partij die de oppositie uitmaakt is teruggedeinsd foor den u tersten maatregel van verwerping der begrooting Met 77 tegen lil stemmen is de motie verworpen om ten aanzien der begrooting over te gaan tot de orde van den dag welke afkomstig was de van uiterste linkerzijde ï c nederlaag is echter niet groot voor de constilutioneelen daar het stemmen versebil betrekkelijk klein is Te Madrid is er een verschil van meening geweest tuBschen de regeering en de commissie uit de kamer waarvan de minister van 6uaneién vvicii het aanging eene kabinetsquaestio maakte Intusschen is men er Toor teruggedeinsd om dei bekwamen Moret y Prendergast op te olfeven en door eeue stcmnung ten gunste van zijn zienswijze is de ministeriëele crisis afgewend Do Rumeensche kamer ial zieli met allerlei ontwerpen die de regeling van finaneiiele en andere biuneulandsche belangen ten doel hebben moeten bezig houden De voornaamste zijn de begrooting 71 72 de gemeentewet de aansluiting aan de Hongaarsche spoorwegen de reorganisatie des legers en de wet op het onderwijs Veel vrucht stelt men zich van deze zitting voor daar alle rooden van eenigen naam hun zetel in de kamer hebben verloren Nooit stonden de kansen van rust en kalme ontwikkeling zoo schoon De zeer conservatieve prins Demeter Ghika is tot president benoemd In het laatst dezer maand z d de Italiaansehe regeering haren zetel van Florence naar Itome overbrengen en de vertegenwoordigers der versehilhinde mogendheden bij het Italiaansehe gonvoruement lielibeii reeds bevel ontvangen om naar Koine te vertrekken zoodra dit door de regi ering van Italic wordt verlangd Een bewijs dat in de annexatie der Komeinsche provincie bij Italic stilzwijgend wordt berust Uit Florence wordt gemeld dat de heer d llarconrt aldaar is aangekomen VVaarscliijnlijk zal hij over zijne handelingen ophelderingen aan de Italiaansehe regeering geven NASCHRIFT Plaatsgebrek belet inih het zeer uitvoerige telegram op te nemen ouder onze laatste berichten waarbij verslag wordt gedaan van de vergader ng Donderdag te Versuilli s gehouden De zitting was zeer levendig Thiers heeft een lange rede gehouden wa irin hij verklaarde dat hij eerst tegen de intrekking der verbanningswetlen gestemd later tot het gevoelen der oniiniisie is ivergegaan omdat de prinsen van Orleans verktaanl hebben geen zitting te zullen nemen Voorts lierlia ilde liij zijn verklaring nitilinkk clijk dat liij de republiek handjiaven en niemand misleiden zal De verbanningsrt tien den vervolgens met 48 1 tegen lo i sti nimen meetrokken en do verkiezing vim d ninalc en Joinville met 448 tegen 113 goedgekeurd F R A N K R IJ K llhtairf Wij lezen in hel LsJi hoek van l liiers du Cmmlul it li IJiiiijiirc oodli ttige annecnsohakeling der nicii cliclijl c liartslocliU n Die geslagen is wil op zijn linirt slaan ke slag wordt onmiddellijk Icriiggcgeven het i leii cen van bloeil veroorzaakt het plengen van bloed en dus worden de revoluties een lange reeks bloedige wraaknemingen indien niet eindelijk de dag aanbrak waarop men weigert slag voor slag te geven waarop men in plaats van die aaneeuBohakcling van wraaknemingen een kalme onpartijdige menschllevcnde rechtvaardigheid in acht neemt waarop men zelfs boven deze rechtvaardigheid indien er nnniclijk iets boven gaat een edele helderziende staatkunde stelt die van de vonnissen der reolitbankcn slechts de alhr uüj un üj L 1 11 iiil v w l iiin ten einde genade te geven aan verdwaalden en misleiden die voor rede en verbetering vatbaar zijn De les welke men uit deze tragische gebeurtenissen de moord vanden hertog d Enghien trekken moet is deze Men bescheme de ntaatuchappelijke orde door zich ie huudfn aan d strikte regelen der rechtmardij heid en zonder iets tl doen uit wraakveming Men moet er echter nog een tweede les uit trekken en wel dezei men heoordeele met groote toetfcejlijk wid Ie mannen van al de partijen die te midden van revoluties grootget fucht opgevoed in het midden der verderf spreidende ongeregeldheden van burgeroorlogen onophoudelijk aan gekitst door het zien van Uued niet langer voor elkanders leren dien eerbied hehhen welken wij gelukkig door tijd nailciiken en een lange vrede gevoelen Indien het hoofd der Fransche regeering deze door hem zelf geschreven woorden nog eens overlas zou hij vveiiiHit een poging doen om de overgrootc gestrengheid der overwinnende solddteii te temperen De cxcentie duren nog steeds vo irt en volgens den Parijsclien correspondent van de Daily Netc worden ontelbare vergi siiigen gcnmakt Wij achten Let noodcloos uit de verschillende correspondcnticn weder een reeks feiten tot staving onzer bewering aan te brengen daar thans reeds door zoovele getuigen is medegedeeld dat mannen vrouwen en kinderen bij dozijnen gefusilleerd worden in Frankrijk De geringe verontwaardiging welke deze tereehtstellingen in het groot verooi z iken wekt de verwondering der Pnll Mali die aantoont hoe onjuist het beweren van Xapolcon 1 is lat er niets is dat een volk zoo zeer haat als een ander volk De Franschen haten elkander veel meer dan zij de Pruisen haatten Deze gruwelijke haat tiisschen de verschillende standen in Frankrijk is zooals het Engelsche blad te recht ofifterkt de allerverschrikkelijkete bes liiildiging tegen de vorige ransche regeeriiiOTu Mannen en vrouwen worden iii t als tijgers ge boren zij worden tot tijgers gemaakt door de fouten van het heden volgend op de fouten van het vcrled ii Ten aanzien van de eerste Fransche revolutie weid deze waarheid duidelijk genoeg ingezien en men moet thans even helderziend zijn Nn is het de algeraecne overtuiging vooral van conservatieven dat geen wetten of bepalingen baten voor mannen van de soort der Parijsche opstandeiingeii en dat de strop en de kogel uu zooals altijd genezing moeten brengen Is het ook al begrijpelijk dat men in zijn eerste ontzetting over ds Parijsche gruwelen dit denkt en verklaart zoo z al nadenken de meeste crlijke lieden tot andere gedachten brengen Men moet zegt de l all Mali die gewone font niet begaan van actieve sympathie met passieve symiHithie te verwarren in eiken opstand willen de aanvoerders meer dan hun volgelingen doch de ware kracht der beweging is geheel een gevolg van de mcdi wcrkiiig der volgelingen en indien een regeering de niuivoerders kan isoleeren door de oorzaken weg te nemen welke de volgelingen nopen hen t 5 oiider ti uilen dan maakt zij zich hare mak mogelijk en uitvoerbaar Frankrijk heeft dus een vastbesloten scherpzinnig reelitvaardig gouvernement noodig dat genade betoont en tussehcn hartstochtelijke vijanden en hartstochtelijke vrienden de weegschaal weet te houden en dat de oorzaken weet te ontdekken welke den vijanden der orde zulk een macht geeft in de groote steden Wnar is echter zulk een rechtvaardige krachtige scherpzinnige eerlijke regeering te vinden ff De lesjitimisteii hebbeu de staatkundige lessen der eerste revolutie nog niet eens kunnen begrijpen l c Orleanisteii zijn vereenzelvigd met de monarchie der middelstanden welke zooveel gedaan heeft om socialisme te doen ontstaan Het keizerrijk heeft het Fransche conservatisme vereenzelvigd met een staatkunde van louter wantrouwen en onderdrukking De partijen welke elkander bekampen kunnen elkander niet volkomen onderwerpen Ilct land il niet door de steden de steden willen niet door het land gcregeeid wordn en na verloop van tijd d ini M luen de eomniiinc ijii oiiileniciiiing vv cr u un itlcn ini l meer boii iciinotcii en Ijctcr ti t l ig Imi ij iiieii cell niiihlelHCf iiidc en v ic l d iaitni in htiiit i cliijnt de iivcrwinning der hiaat kunde uelke cle eoininiine vcrtegcinvoonli iile uu verniijilrlijk De volmaakte uilinitlms der beide partijen die van hel land en dic der steden zal leiden tot hare aanneming indien niets anders liiertoe leidt Indien liet laml de steden niet kan rcgecren en de steden het land niet kunnen regeeren en zij zich evenmin kunnen verstaan om zich gezamenlijk te regeeren zal er niets overblijven dan dat zy ieder afzonderlijk zich zelf besturen hetgeen het plan der commune was Indien dit tot ongeluk van Frankrijk plaats heeft zal het bezwaarlijk zijn te zeggen wie er het meeste schuld aan hebben de rooden of de reactionairen ÜOUDA 10 Ju NI De Heraut die tot 13 Juni dagelyks verschijnt Bohrijft in lijn nommer van den 9 Met verblijdende beslistheid wijst het Kerkelijk H eekhlad de ecnige gedragslijn aan die onze vrienden thans bij de Stembus kunnen volgen De aanmerkingen over het confessioneel standpunt op staatkundig gebied zijn der aandacht overvvaardig Geen pausgezinde kan dus door ons gestemd worden Zullen wij dan conservatieven liberalen enz enz stemmen Maar wat is conservatief Wat is liberaal Wat is radicaal t Zijn eigenlijk onbenoembare nevelachtige grootheden dvo met deze benamingen aangeduid worden De ai li s genoemde partijen hebben gien zichtbaar karaki n geen duidelijk kentecken leder is op zijne bei rl eoiiser aticf liberaal of radicaal Wie wil nie behouden wat hem goeddunkt niet vrijgevig zijn niet niet wortel en tak uitroeien wat hem dit vonnis verdiend schijnt te hebben Zullen wij dan onze stemmen uitbrengen op bekwame mannen rmdat ze ortliodox of vroom of uiet tegen of C hristelijk historisch zijn althans als zoodanig voorgesteld worden Maar v ie kent niet de bedriegelijkheid van zulk een maatstaf Wij zijn te vaak teleurgesteld geworden om niet te zeggen misleid bedrogen door mooie klanken en aangename woorden en gemoedelijke uitdrukkingen om niet af kecrig te zijn van elke rekbare benaming i w ehiaticke verklaring Wij moeten vvetcii wat wij hebben zuilen aan de mannen wieu wij ons vertrouwen schenken Wij moeten weten duidelyk bepaald ontwijfelbaar hoedanig de kandidaten zijn en wat zij denken op die punten die ons het meest interresaeeren t Is vooi ons do vraag bij uitnemendheid de levensvraag Stemt gij in met ons doel uitgedrukt in het welbekende Program Diit moeten wij weten door welgemeende en ondubbelzinnige adhaesie aan het programma Dit is het Confssaioneele standpunt op staatkundig gebied Uelijk niemand td kan worden van eenigc vureeniging tenzij hij instemming betuigt of ondubbelzinnig betoont met hare kenmerkende en uitgetlrukte beginselen CJelijfc niemand predikant in onze kerk mag worden tenzij hij oprechtelijk verklaart te gelooven en te zullen handhaven en voorstaan wat de kerk verlangt volgens hare opzettelijke en uitdrukkelijke bekendmaking volgens haar program in dezen üelijk op ieder gebied niemand voor ecnige taak gekozen wordt tenzij hij er de geschikte man voor GEACHT wordt en hij dus als zoodanig iete staat Alzoo zij niemand bij de stembus de man onzer keuze dan hij die in onze schattiüg de rechte man ia voor het doel dat wij najagen en hoe zullen wij dat wetan als hij zelf het niet verklaarde in woord of daad Wij lezen in de Tijd Wij hebben gezegd dat wij als Katholieken niets anders zyn of kunnen zijn dan behoudjslieden bij uitnemendheid Maar daarom belmoren wij nog niet tot de partij die zich bij ons behoudend noemt noch tot de reactionaire partij De laatste hebben wij ten allen tijde bestreden en over de zoogenaamde conservatieve partij hebben wij ons dikwijls te beklagen gehad En talloozc malen hebben wij t herhiinld dat waar d j reactionaire partij poogde Nederland te verwoesten de zoogenaamde helioiidende partij daarentegen voor een goed deel bestond uit inconsciiuente libcvalen Het is voor den Katholiek onraogi lijk tot eeue dier partijen te behoorcn tenzij hij builen het algemeen belang voor i ieh zilven eii zijne vrienden een pnrtikulier belang zoekt Maar dan treedt Int iilgcuieeii be arg op den aehtcrgriind en de zoogeiiaaindo Katholiek wijkt voin lartikulicre belangen In cell gecstig gi tcld artikel steekt de Held en N l Cl Icii draak met di aantijging dat de liberale piilij iits geineen zou liebbcii met de einniiniin Natuurlijk zcf l ij De libi nileii zijii comiiiu nisten eommunistcu ten plunderden l ar tot roof doodslag i En de menigte cr vol van en Nel schoon Neilerland van recht en vrijln gezonken miskent ook dat gelooft wl uwe eigen onlwikka Maar hoezee dnn snelt de fiibel over het land Kn verbeelding zyn hiiii SLOi ea ojy hei slag haar werking Eiil bel eea verzinsel Onnoozele die gij ter den rug In ons vorige nq land het verhaal m gemeene Kiesvereenu zon voorgevallen zijl voor onwaar en hisf vol dat de heer va dene leden der kan Het Nieuws ran i teur de hr Simoul is overleden De leiding van de h l genomen Belang In alle branchcii tot de algemeen ga trouwen gp ct itvaai soliditeit dei firma voortgevloeidou enl hare nauwkeurig pM tenhandel van Ac wordt dan ook aaul en doen wij een heden in ons blad meld e firma POKKl Van 3 to Vroegere ol Van welk ADVE3 Gotida 10 3 xi Dochter J W R i Onverwaci van 55 jaren de VAN GOOR Ridtj Huisorde van Ve genoot van Bad Wildungeii In de Ooudsch eene vraag gedaa KONING en v hare strooibillett NING ec VADi als zij het aftredf DIDAAT SIELT In antwoord vereeniging In ei bezit om de kost der geldelyke hii steun der ALGj in Nederland Betrekkelük hJ SCHE VERKir daarop ït boven gehouwd zfl h advertentie van i de Haarlemmer de gansche histd als wat de ALGl treft wordt verk te zyn OMWA Ware het nioi men minder roei Mede iiameus het ti BinnrMAAs mm IIANDBOEK I door