Goudsche Courant, zondag 11 juni 1871

I I l J T ii ll i II ai iii Hi iii i Ml I IBMl igiii l i l i a ill tMtH tj M ulc pni ii 11 ml idcrs liiei kiui regec peeren t ii 1 geromeu unn dut zij ta het plan I laats heeft iiet meeete tionairen SiB s ver ch nt ht I Kerkelijk üiize vrien cn De nan tuit op staat tiirdig Bti md worden kK u enz enz iraal I Wat nib re neve amgen nangeluji ii hebbon llijk kentccken liLi vaal of ru e n goeddunkt 1 lak uitroeien U hebbeu rtügoii op bejf vroom of In althans als kheid van zulk hl gesteld gewor drogen door In en gemoede 10 zyn van elke img iuUen aan de iL lienken Wij lt ijfelbanr hoedonken op die 6re incmendheid de doel uitgedrukt meende en oi t up staatkundig van eenifo ver Ie kerk tnng wor t te p elooven en do kerk verlangt vi lijke bekendma oor eenige tiiak e chikte man voor lig bekend sXmX stembus de 13 die ia onze is voor het i hoe zullen olf het niet laad als Katholieken dan behoudslie Jaurom behooren wij fcU bij ons behou lionaire partij De Je bestreden en over iruj hebben wij ons I I allooze malen heb Ic reactionaire partij Kil do zoogenaamde loiir een goed deel Viucn Het is voor nc dier partijen te i emcon belang voor I partiknlicr belang iiifiMi belling op den ulo Katholiek wijkt teikt de Held en Il idjuiiig dat i libc 11 nut lil TOinnmiii Il lillen ijii cuuiiiiii ni ten pommmiiston 7 ijn oiiimunnli i ii ei iiim uiiUi ten plunderdon Vm j Aw voert de liberale lier tot roof doodslagen phuulcnng En de menigte pr iat hen na de couranten ijn er vol van en Nederland wordt bedrogen Arm schoon Nederland dat oaa Nederlandsclie begrippen van recht en vrijlieid zijn bloei dankt zijt gij zoo gezonken miskent gij zoo uwe eigen historie dat gy ook dat gelooft wat een slag is in t gelaat van uwe eigen ontwikkeling Maar hoezee Weldra komen de verkiezingen dan snelt de fabel pn de commune en de liberalen over het land En de verschrikte kiezer ziet in de verbeelding zijn huis branden en zijn zoon bloedend sterven op i ei 1 et de onwaarheid haar werking En als t dan later blijkt dat de fabel een verzinsel en de bedreiging eeu leugen was Onnoozele die gij z jt dan ia immers 13 Juni achter den rug In ons vorige nommer deelden wij uit het Vaderland het verhaal mede van t geen tussclien de Algemeene Kiesrereeniging en den lieer van der Huelit zou voorgevallen zijn üe laatste verklaart dit bericlit voor onwaar en lasterlijk doeh iet Vaderland hondt vol dat de heer van der Hucht het zelf ann verscheidene leden der kamer heeft medegedeeld Het Nieuws van den Oag meldt dat zijn hoofdredacteur de hr Simon Sorter na een langdurig lijden is overleden De hr II de Veer heeft voorloopig de leiding van de hoofdartikelen in het bliul op zich genomen Belangrijk voor Velen In alle branchen bij onder echter met betrekking tot de algemeen gezoelite origineele loten is liet vertrouwen gerechtvaardigd eenerzijds door de erkende soliditeit der firma en ten anderLii door den daardoor voortgevloeidcn enoruicn aftrek De uithoofde van hare nauwkeurig en stiptheid bekende Staatsefl eo tenhandei van Adolph Haas in Hamburg wordt dan ook aan ieder niet warmte a inbcvohn en doen wij een ieders aindacht vestigen op de heden in ons blad voorkomende advertentie der voormelde firma FOlOCEN EPIDEMIE Van 3 tot 9 Juni aangetast 7 Vroegere opgave 122 Te zamen 129 Van welke er 4S overleden zijn APVER TENTIEN Gouda 10 Juufl 1871 Bevallen van een Dochter J W DOBBE Sciiaap Eenige Kennis geving J Onverwacht overleed in den ouderdom van 55 jaren de Heer GERAED BENJAMIN VAN GOOR Ridder van de Wurtemburgsche Huisorde van Verdienste kl geliefde echtgenoot van A W VAN GOOR NOMAN Bad Wihh tngen 5 Juni 1871 In de Goudsche Courant van jl Vrijdag wordt eene vraag gedaan die zoowel de Vereeniging KONING en VADERLAND als mij raakt die hare strooibilletten onderteekende wordt KONING en VADERLAND er óók voor betaald als zij het aftredend Lid voor dit district can MDAAT STELT In antwoord diene dat genoemde Kie evsvereeniging in eigen boezem middelen genoeg bezit om de kosten die 41 maakt te betalen zonder geldelijke hulp van buitjcn af ook zonder den steun der ALGEM KIEZERSVEltEENlGING in Nederland Betrekkelijk hetgeen in zake der H AARLEMSCHE VERKIEZING zor gebeurd zfln en daarop is bovenstaaade vraag zoo het schijnt gebouwd zfl het genoeg te verwezen naar de advertentie van den Heer van ükr HUCHT in de Haarlemmer Courant van 9 J mï waarbij de gansche historie zoowol wat hem aangaat als wat de ALGEM KIESVBREENIGING betreft wordt verklaard ran het hegin tot het einde te zijn ONWAAR en LASTERLIJK Ware het uiet beter met eerbiedwaardige namen minder roekeloos om te gaan Mede nanibu hvt bestuur vnn KOMMi i u MIKULANU F MIJNLIE1 F Az By BTHrMAASKANT ii viiii de pers gekomen HANDBOEKJE ten dienste der iAr i iii S iioül door C C ClliilSTIAANS De ondergcteckenden allen Kiezers m hot Hoofdkiesdistrict r owr f zijn van oordeel dat het aftredend lid der Tweede Kamer niet moor kan gezegd worden ecu geschikt volks rertegeuwoordiger te zijn terwijl zijne hoogo jaren hem aanspraak geven op ocno eervolle rust Zij hebben daarom naar eeu andor per won uitgezien in staat en genegen om licn in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen en bevelen thans als zoodanig aan Mr J B te s L WENTHOLT Gravenhage P MOLENAAR Gouderak W VAN DORP hOOciüiiN DljuilN t enJori P VAN LEEUWEN J KINKET F SMIT Jz Krimpen afd TJml M J VAN LAKERVELÜ Moordrecht IJ J DE JONG Lz J DKN DOOUEN VAN ROOJEN L EXALTO K SdlELLING Ouderkerk aid TJssel P JCHELLING P VAN DEN HEUVEL Reeuwiik K ROLLMAN H A BOECK Schoonhoven 1 BKUSSKN M W ZVVART J M LAZONDER K G W NAHUIJS E E DENEKAMP M W G LOEFF T J KROON Stolwijk 0 SPRUIJT M VERDOOLD Cz Cs DE VREUGT JoHs KRAMER J STUURMAN Ainmerstol p p STUur iA W DOGTEROM A VAN LIT A STUURMAN P DE JONG A OSKAM v D MEIJDEN DOGTEROM BcrgamhacM D OSKAM D VERHOOG r OSKAM J J BREBDVELD P AN OKU LEEDEN P PONS A BLANKEN Az D BLANKEN B HOFFLAND C DE JONG Berkeniwude M VAN DORP W QUINT J VAN GROOS Jz Bosknop G KOSTER M J A VORSTMAN ARIE VAN NES 0 G OVEREIJNDER W C ZUIDERHOEK Capeüe ajd LTssel A B MIJNLIËFF Woerden Harmelon Oudewater Montfoort Bodegraven Zegveld Kumerik Vinkeveen Meidreoht Wilnis Schoonhoven Waarder Berg Ambacht Stolwijk Berkenwoude Lekkerkerk Krimpen a L Capelle a IJ Krimpen Ouderkerk a U Nieuwerkerk a U Zevenhuizen Moordrecht Bleiswijk N en Z Waddinxveen Broek Reeuwijk Boskoop Nieuwkoop Lange Ruigeweide Haastrecht Hekendorp etc Geachte IHedeklczcrs In liet ïloordklcsdlsliict Gouda Alle Kiesvereenigingen in ons hoofddistrict de zoogenaamde liberale alleen uitgezonderd hebben met grooto meerderheid of met algcmeene stemmen besloten als LID DER TWEEDE KAMER DER STATEN GERSRAAL te herbenoemen het aftredend Lid den Heer M A F IL HOFFMAN Nieriiand uwer Medekiezers zal dan ook naar wjj vertrouwen aarzelen hem zjjne stem te geven Sints achttien achtereenvolgende jaren vertegenwoordigde hjj ons district op waardige wijze Wij zullen ons daarom dan ook onthouden van alle persoonlijke lofprijzing maar mogen daarom toch wel vry uit verklaren dat niemand ook maar de geringste smet zou kunnen ftanwiixen noch op zijn bijzonder leven noch op zijne parlementaire loopbaan Met het oog op zulk een verleden kunnen wj getrouw aan onze beginselen niet tw felen omtrent hetgeen ons te doen staat Met vaste overtuiging roepen wij u toe brengt met ons op Dingsdag 13 Juufl e k uwe stem uit op onzen waardigen vertegenwoordiger M A F ÏI HOFFMAN De Vereciiigde L PALlNfi Jz Postdirecteur J HUIS Koopman J VAN DER filEZEN Groothandelaar C VAN GKLDEllËN l z Pabriekant D DE JONü Grondeigenaar J SLINGERLAND Wethouder C VAN VLIET Grondeigenaar A nOUSMAN Rentenier B STRKEKLAND irondeigenaar F IIUUZER Wethouder A VAN WALSUM Kz Wethouder L KOOIJ Grondeigenaar Kiezers oan plaatsen bovengenoemd C BOS Grondeigenaar 8 SUIKER Bouwman G WEGGEMAN GULDEMONT Steenfabriekant J VAN DEN HAM Grondeigenaar M BOTH Rentenier M DE HEER Bouwman J J DE JONG Gemeente Ontvanger L LEEUWENHOEK Rentenier H J JANSEN Gemeente Secretaris K HOL Bouwman J KARSBERGI5N Wethouder K TROMP Rentenier NED RHIJN SPOORWEG EXTRA TREIN op Zaturdag 17 Juni 1871 des avonds ten h vlf twaalf ure van DEN HAAG naar VOOliBURG ZOETERMEER ZEGWAARD ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE en GOUDA De buitengewone retourkaarten voor dien dag ziJn ook op dezen trein geldig Uixw iiT Ö Juuij 1871 Db DHIECTIE De Kiesvereeniging KONING kn VADERLAND te Woerden bevoelt aan tot Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal waarvan de stemnüng moet plaats hebben op den 111 Juuij aanst den Heer i iJ ttiWFiii Hki Bksïuub H VAN LOON v N ITERSON l rei H vvN uhv liEE Sevr V I