Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1871

saokM 1871 Woensdag 14 Juni N 1062 GOUDSCHE COURANT INIcnws en idverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzonding van advertontiön kan goschiedon tot óén uur dos namiddags op don dag der uitgave He amback 20 3 luü a s IHiUlej tamer tf KN oaon 1 ALTEEN ac itor de 1 Lelt lijk ligg 1 van af I Sec etarie te tt kkt 1 ƒ ii t ost hl nij do l M üÜN te I oUlers Urgen den 7 ïuster te Woensr op het iilieu o 10 u iiid r Bergcmbacht 1 K SciOUT J SidlTS VVZtYEa at $ ir o vai artikelen ivscodeiux prgzen ijk geitruik enz ijke èrijzen en Hurrc jaten van rlijke m soliedo BERG iake ji H i jCwo O c G Ul luivaiigtldc trek d KO i gekeunit in y bc lraggt Iden gtv 00 Gil 40 000 1 2 00 ji 6000 lUCi n 00 ii 6 u UO u ooo JDO 3i M U li 301 0 I5tin 1 U IIUU I l lll lt for MVcn j Uil lil Lt üchrci Ik hft pi 1 Iiinnert vi II ijii a Ilgt WCXfU li ii iiil de uudt r 1 1 ui rhl i Mrlottiig ft i li op i n 1 JL S r i ij 11 i II i 5 1 1 1 75 t n 0 1 lil 1 hcdit HIK Iv Il opili 1 lt miiuk II lU h Mcii mij Il tl t llin xtrn per l ii lilijk a iiiuim HIJ de h tcn iN op il II z incJc h licn best i in pr ze 11 lic bclai ich de k bülaiig Ua bi il ewt iillui 11 h l offU weikc niet lersuuiilijk Mig gratia beueveD hebbeDdea I loten zoo ijku beitol de UeiDile tfu imu deu intgetrschcideue duor hcijgcluk behgHti Cl rcgtfitreeka K iM Hatiiburg p iwhtikeiio ïtr iikii ili iliicn r c C De uitgave dezer Courcnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiodt do uitgave in don avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prij s por drio maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Buitcnlandscli Ovmicht In ons vorig uuinincr iimldeii wij nog gelegcrhpid don uitslag mede te ücolen van de zitting van Donderdag ill de Frauschc nationah vorga li ring Wij willen er hier nog oens op tenigkonic i Het hoofd van het uitvoerend bewind hoeft te kennen geg vt n dat hij eerst tegen de intrekking der vcrhanningswetten van de familie Itourbon was onulat dezo maatregel hem gevaarlij Iv scheen bij den toestand der gemoederen en den nauw greindigden burgeroorlog Vervolgens hoe hij later het gevoelen van de commissie Imd omhelsd nadat de prinsen hun eerewo jrd verpand hadden dat zij geen zitting zouden nemen in de ve gadering Maar ijne rede heeft zieh niet aldus beperkt tot hot punt in qmeetie alleen Den gclienlen pol tiekcn t ieslaiiU liesolionwdc hij iu i r ote tri kken Opklim mende tot den viii van het keii errijk na Sedan heeft hij w irm de houding van de mannen van i September verdedigd die hit l ind van regeerlngloosheid redden Dit deel van zijn welsprekend pleidooi was een daad van nioeii tegenover de hiirtstorliti lijke meerderheid in de nat vergadeiing die vooriil uitmunt in verguizing van het puuvernement der nat verdediging Alleen sprak hij met minaohting van de delegatie te Tours en Bordeau C wier politiek van voortzetting van den oorlog hij keii iehetste als buitensporig dwaas Misschien vyas hij hier om de wille der recliter ijdc wel wat al te streng voor Gambe ta Nog sterker dan vroeger herliTildo Iiij toen de verzekering dat hij de republiek zou handliaven en schoon hij toegif dat de eoiist tutionecle monarchie eigenlijk niets anders is dan eeiie republiek met erfelijkeu president bewserde hij yonder tegenspraak te ontmoeten dut do mouarehit iiiel meer mogelijk was in Frankrijk dau op deze voorwaard dat men eerst de revolutie ontwapende door een opreclite en i crlijke proef met de republiek Wat hem betrof hij on die proef doen met nlle vollwrdiug al Ie kracht die in hem is en indien de prinsen wieii nu de toegang tot het vaderland geopend werd ook naar ieis ondernamen dat hem in den weg stond zou hij op eigen verantwoordelijkheid maatregelen nemen om hen te keer te gaan behoudens zijn verplieliting om de kamer er vervolgens over te laten oordeelen Zooals men weet werd daarna de verbanningswet met overgroote meerderheid ingetrokken en de verkiezing vau d Aumale en Joinville goedgekeurd De tegenstemmers behoorden tot de uiterste linkerzijde dio bij monde van den heer Leblond den maatregel als ontijdig eu gevaarlijk voor de rust des lands bestreden hadden Alle l orjjschc bladen Uiet iiit ondering der Opinion Nationale zijn tevreden over de rede det heereu Thiers en dou afloop der vitting Het genoemde blad acht dat gouvernement en kamer hun ondanks zich begeven hebben op een hellend vlak dat ontw ijfelbaar leiden zal tot dn Hederinvoering der monarchale regreriiig en vernieiiHiiig dien ttn gevolge van den bu ïeroorlog lli t is Ie hopen dat du Opinion zieh vergift maar jammer is hit dat dr prinsin iin t door een üiidniilii l iiiiiii e virklar ng een i inde maken aan demdijki In nruillieid t K tm li mei moeilijk zonder i nuu iii ti eg eii pretcadent wil zijn wanneer men inderdaad het au heeft het niet te zijn De hertog d Aumale en de prins de Joinville hebbeu Vrydag een ttnp gedaan die een goeden indruk schijnt gemaakt te liebbcn Zij hebben een bezoek gebracht bij Ihiers ürévy en generaal Jissey Zoowel het hoofd van het uitvoerend bewind als de voorzitter der kamer waren zeer tevrede over hnnne houding Men zegt dat zij reeiLs hun ontslag genomen hebben als leden der nation üe vergadering Ken gerucht wil dat de stiat van beleg in het departement der Seine zal worden opgelicven zeker zou dit het sterkste bewijs ajn vor r d kracht van Thiers gouvernement De Vruisen beginnen zich uit iet Ileiieih n Sen departement terug te trekken De verkiezingen voor de oiM nstaande plaatsen r zijn er ± 120 zullen den 2 Juli plaats hebben Veel zal daarvan afliaiigoii voor ie richting diu de nat vcrgiuleruig zal volgen Ook ae Bonapaiiisten schijnen te wi len mededingen Behalve pri is Napoleon die op orsika eaMlidaat zoi zijn npreekt men van Houher de Foreade en Uunsniann die na ir een zetel diUi en zonden Te Frankfort hebben nog altijd tnssohen Duitsche en Frauschc gevolmachtigden conferentien plaats die naar men verneemt nog wel eenige maanden znlluii voorliliirmi Fmanoieele onderwerpen zouden voortdurend liehandi ld worden l e piililieke opinie m Oo teiinjk schijnt weinig ge t ent over de wij e waarop d eonstitutionecle partij zieh iredr igen In i ft te enover het ministi rie llohenwart De e partij selioon de ontrouw van verschelden grooti s ronileigenanrs haar tot minderheid gereduei crd heeft geelt leii moed nog niet op Er met m kunnende slagen oin de disei ie over het budiret te doen nit tellen is zij van tjikliek veranderd Zij heeft bosloten deel te nemen aan hit debat en alle artikelen te doen erwerpen die eene politieke strekking hebben of ve mindering voor te stellen op de door de regeeringen gevraagde credieten Tot dus ver gelukt deze manoeuvre haar ven min ala de verwerping en hloc l e minderheid der commissie had voorgestelde hel artikel geheime fondsen Ij verniiinleri i 76 stemmen verklaarden zich tegen en 62 voo het voorstel Krnstige wanordelijkhedci hi bben plaats gehad te iriit de hoofdstad van Stiermarken w iar men een talrijke arbeidersbevolking heeft Het garnizoen ia versterkt straten eu pleinen zijn door de troepen bezet I e oorzaak van deze ciproerige beweging die reeds verscheiden dagen geduurd heeft schijnt te zijn de ontbinding van dearbcidcravereeniging Voorviaarti die een socialistische kleur begon aau te nemen F R A N K R IJ K Parijs krijgt langzamerhand het oude voorkomen tenig Op de boulevards begint nieuw leven te heerschen des avonds is de stad weder luider verlicht en als niet op bevel van den maarschalk MaeMahoii de openbare inrichtingen te i f uron gesloten niüesteii worden zou men zich niet meer kunnen voorstellen dat onlangs een zoo groote omwenteling hl eft plaats geliad De vluchtelingen keereii terng vriemdelingen komen in grootea getide aan en terwijl de kleine houw allen spoedig zijn wennermmd beistaan de groote nog in haar ikeligi zelil ianilieid De ledenvan hit corps diplomatique hebben hunne hotels weder betrokken eeii groot iiantul afge iiiirdig ADVERTENTIE N worden geplaatst van l S regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar phiatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN den ziet men diWijls door de straten wandelen Aehterceiivolgens worden de stedelijke administraties geregeld de ambtenaren nemen niet zonder moeilijkheden te ondervinden weder bezit van hunne bureaux De dienst der posterij is nog zeer ongeregeld brieven en couranten komen indien ze al komen veel te laat Alle ambtenaren zorgen nog zeer onvoldoende voor het nakomen hnnner verplichtingen Op het postkantoor worden door de ambtenaren do couranten op hun gemak gelezen leker niet tot gcnoe eu van de abonné s die somtijds volstrekt met of nnders eenigen tijd later hun exemplaar outv ingen Terwijl men de verschillende takken van openbaren dienst zooveel mogelijk tracht te orgauisecren verlaten achtereenvolgens di troepen de stad wac rin slechts zuoveleu achterblijven als voor de militaire suivcil lanee noodig zijn die aan de politiek geen plaats gunt in de stad Binnen een kwartier komt men somtijds drie patrouilles cavalerie met ontblooten sabel teilen De atronilles eavalerie en infanterie wisselea elkander onnpliondelijk af zoowel binnen de stad als in den iniitrek Daar gedurende het gevecht in de straten de inwoners hunne huizen verlieten was het voor de sohlaten gemakkelijk om die te ondczoeken en de vluchtelingen te vangen Thans wordt niet meer een geheele wijk ingesloten maar wel een straat afge et om de huiszoekingen te doen plaats hebben waarbij de soldaten met beleefdheid en bekwaamheid te werk gaan Buiten de vestingwerken heorscht dezelfde werkzaamheid waardoor reeds menige arrestatie hoefl plaats gehad de omstreken vitii Parijs worden aanliüudenil door patrouilles vai verschillende wapenen doorkruist Des nachts worden de patrouilles geleid door twee agenten met witte banden ora de zwarte képi en gekleed in grijze jas en zwarte pantalon Onder hun kapotJBS dragen zij een degen Deze agenten die in Parijs zeer talrijk zijn en steeds in grooter getale aankomen noemt men rnstbewanrdcrs Pen 4 Juni kwameu er SttO l arijs binnen en de beide daarop volgeii le dagen telki ns 600 Zij komen met bijzondere spoortreinen uit Versailles aan Voor zooverre zij nog niet opnieuw zijn ingedeeld doen zij dienst iu de wijken waarin zij vroeger als politieagenten werkzaam waren Sommigen schijnen niet geheel op hun gemak te zijn en vertrouwen elkander niet Velen hebben nog hun veldtenue en geen burgerkleedeng aan en zijn gewapend met een geladen chassepot degen en revolver Hunne tegenwoordigheid eu hunne kennis van Parijs en hart inwoners maakt de huigzoekingcn veel gemakkelijker en vruchtbaarder men bezoekt de particuliere huizen maar vergeet de openbare inrichtingen niet die aan hare begunstigers tot sohi ilp aats hebben gediend Verscheidene van dozt inriohtingeij bleken b rgplnatsen van wapenen te zijn die de op staiidelingcii op d e wijze aan de aandacht dor overheid wilden onttrekken In do Ene do Hocher heeft men oen soort van brandspuit in beslag genomen waarmede men vitriool en pitroleinn spoot Hij was vorvanrdigd in de eerste dagen van lut beh g ei de heer Doriau moet nog voorremens ijn geweest om hem tegen de Duitseher te gebruiken In de line Chiinchat heeft men nog een aanzieiilijke hoe i ellicid ehassepots revolvers en munitie in lieshig eeiiouien Ovir hit algemeen moet worden erkend dat de geest dir lH oll lllg kahni r en viedilitvender ivurdt llniiLu