Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1871

Bn i ü i a iiii f i iiMai w K i u i nii lil 1 tl u j i nu ciilc hi t AtvM lieel t i iiiu eu op Woonshi jl li r vervanging i li iHle leden van het Lot poldermeester jicnnunitoerdo inge i terom J Baas Tz heer lo e lieden eruo redc lioopt men met den 115 i Podefraver 7 00 t jedeclte bestemd orile komt A Muller op zijn ontslag verleend als m ad n over de gevice proeidium opgceonun eii benoemd 1 J C ton Noevcr lilnar dam heeft beilnten hooi van middelbaar vijfjarigen cursus zal ld ig de onteigeningswet 27 tegen 4 stemmen i Pit d3 traktaten nopens cin de lust van Guinea ttiuit van 1838 nopen Tweede kamer rondgevan het afdeelings oniiiierboiid van de couibctrokken ministers lei betretfeudo de kust ivoer van koelies voor bilden waren en waaruit ffrcnde noodzakelijkheid 1 aandringen totoveriT opheffing van veel n deze zaak i een koninklijk besluit ittende de volgende bepaH openbare verkoopingen Zuid Holland Noord 1 inde provinciën Zuid ll I reeht openbare verkoo Jil II ten wire door den Tier plaatsvervangers een I door belanghebbenden gemeente waar dever rtoond zij dat het vee longziekte bevonden is Iliik op de eilanden Ooe jnii en Tutten IJ l Miecht en Uozeaburg als ht ge gen ten oosten van de Bilt Bunuik Odijk edt in werking op den in het StaatMad en in II 6 Juni leken dat het bericht ten op iehtc vau het b ii alU zins juist ie De leii direetenrcn der postIt bladen v n minder dan ijvoegsel vergezeld zijn te zauii n onder dit geI A rden gefrankeerd cvoelen daarop dat de 1 r nieuwe postwet niet b ijk in de eerste alinea feil trrwijl daarenboven by JiMgoeteld dat bijvoegsels It ijii onderworpen 1 p dal de c nieuwe iispnuik is met do ofBimtwoord op ons adres n wij on e confraters de ili ir K l d zullen laten om l aiidluiveu SU wor den Boekh 4 iri 11 b voi gil zijn ondcr ll j üikIitc scholen tut vae 1 c vstdiiags V oor den rechter l ibir te Kolliuliim lierfl 1 11 iihI i r iiiil e üoltn l iiii lau ili u liiirgdiie li 1 ijiii i cini i iilr kennis rfin il il liij school liii ld nut geviieeinn nle kinilciTii cii n ii niigevacoincAird kind liet leil werd wcllig gecoiisliitcerd de onderwij er bcb ict ni ili ziiak zul 1111 oo niiodig alle rei htirlijli iiislaiilirn doiirlonprii l r heer Pabcr grondt lijn opvattin um de onlieV iejidlu id der gemeenli bi iii i n a hierop dat de gniiidwil aan den cmiintiraad de rcgrliiig en het bftunr in de hnibhouding der gcnieentf overlaat dm het opleggen vai een i ilioff iaji personen omdat zij zekere maatsohappe ijke betrekking bekleedcn lii t buiten deii kring van Imishoudelijke regeling wanneer die betrekking staat buiten en boven de eoiitroh van dmi ge meenteraad en dat een onderwij jr op eeiie bijz Qndere srhcol staat buiten en bu cii de eo iti óle in d luee ite iai Voor het feestgesehenk aan pans Vim X is hier te Iniidc eenc soni van ƒ 170 000 bijceiigebraeht Eenc deputatie zal de kath lielcn van Nederla ul bij s pausen jnhelfeest te Home vertegenwoordigen De bijbel welke aan prinses Marie dochter van prins Frederik ter gelei c ilieid van haar huwelijk met den prins von l zal woi deii aaiigebmleii is thans gereed De bijbel is in zwart marokijn lederen baud prachtig iii i l oudeii De reeliterzijile van het bijbelbliid is geheil vau goud 18 karaten de linkerzijde van zilver terwijl de zilveren haken met gondeii beelden versierd zijn voorstellende Mozes en l aulus Boven aan den bijbel iet men liet Nederl andsehe v apen eu de wapcius van 11 K Il prinses Marie en Z D II jirins von Wied Ih t middenstuk stelt de Nederl uidiche maagd voor met den vrijheidshoed in de hoogte en met de rechterhand rustende op den bijbel Daaronder is eene groote ovaalvoi niige plaat waarop de naubieiling gegraveerd ih Drie spreuken door de welwillende tussohenkoinst van den heer prof 1 J van Ooster zee aangegeven als Joh 5 811 Sjireuk 15 fi en Ps 119 5i versieren het boek De Ulrechtsehe zilverfabriek komt nlle eer van haar werk toe liet ilbiim dat in rood marokijn leder prachtig is geboi den mei ecu zuaar vergulden rand beviit Ï943S iiiiineii liet titelblad vóór het album ia vervaardigd door een man van Sli jaar De le eii iar is uit eikenhout zi er kiiii l Lr gei ahricrerd liet hi ifwerk is uitiiuiuteud geko eii 11 al met liet praelitigc stuk ilef daarup riislen y il een goed geheel 11 il maken In hel midden is een kastje aaiigebraclit voor het allium Om geniehtige redenen hebben u eeomni il teerden besloten het geschenk vóór de aunbledi ig niet leu toon te telli u De ontvangsten na aftrek der kosten zijn 2750 In liet algemeen bclaiii wordt men opmerLz iaui gemaakt op de iiide eeiuraiit voorkomende advertentie van den lieer Gustav SchwarKSCMld te Hamburg De daarbij geannonceerde loten kunnen wij in amiinerkmg der vele prijzen die in deze loterij zijn ten beste aanbe velen terwijl het genoemde huis d it met den erküiip de er loten lielast is pii wjuiivan de realiteit eu soliditeit algemeen Ikkeud is deii beslen waarborg op levert liet is dan ook niette beireemden d it eer vele orders naar hetzelve worden gezoiideu die immer met de meeste zorg ten spoedigste worden uitgCMierd Belangrijk voor Velon In alle braiiciien bijzonder eeliler met b tiekking tot de algemeen gezochte origiiieele loten is liet vertrouwen g Tcolitvaardigd eeiierzjds door de erl i nde aoüditeit der firma en ten anderen door den d laiiloor voortgevloeiden onormeu aftrek He ii tlioulile v in hare nauwkeurigen stiptheid bekende ï taatselfee tenhandel vau Adolph Haas ill Hamburg wordt dan ook aan ieder iie i armte niiiibevoleu en duen wij een ieders aaiulaelit vestigen op de hellen in ous blad vooikomcude advertentie der voormelde firma Laatste Berickten VersalUoS 12 Jmii Volgeus de dagbladen heeft de Qiiertier bij de commissie voor het budget een voorstel gedaan tot verseliulenili nieuwe belastingen waiu van de opbrengst worilt gerannd op 450 tniUiocn waannider op sterke Irnikeii 1 0 op iiiker en koffie 20lt millioen vooris tot erhoo nnsi van douaneree ten op guuKl lcIlen ais l ij ve e hlu leii alsook tol verlioogiiig der reeliteu up kuioni iie aren Iniideii hout pdi olium en aiicleie artikelen De hertog an liartres is t istereu alhier aangekoiuuu Il hrrlug vau Aumale is lieib ii iia ir Kngelaml leriiggekeeid liet deiii I ld om ileii zdel iii hel guiiM nieiiicul naar l arijs o er 1 hriie en seliijnt bij i e li deu der iitloiui e NeiLadi n i v lil I uii iieii Borlijn ia lum Ilel betlml des kiiiis e bepaald dal aan den luloelil op ileii lil iilliii deelnemen de groolliertiig vau Meeklenbiire di kiooiip ins vau Sak seu mui Wraiujel Sleininet n von Miiiili ull e 011 llisinaiek ii Ifomi eu i eu Jlolt n ziilieii lil Il 11 stoet vóur den keizer gi ilail t xijn op lm ki i er zulhn volgen de kroonpims eii prins Krederik Karel Na den iiitielil al de onlliiilliug iL ita liehbeu Mm het gedeuktieken tir eere vau de uagedaehte iis va i hiederik Wiüieliii 111 VorsaiÜOa 12 Juni In de zitting der De heer Touyer Quertier heeft een ontwerp v a wet ingeiliena tot heffing van Ki3 millioen nieuwe belastingen Keuige leden drongen er op aan dat dit ODtiverp naar ecnespieiale commissii tot onderzoek zon worden verzonden De heer Thiers wensehte dat liet oil worden gerenvoyeerd naar de commissie Vlier het budget die zooals hij zeide de ipiiestic keiule teruijl men ooikeude tijdverlies il voorkomen De vergadering g if aan dieu wenseh gehoor Dl heer Thiers stelde voor dat de vergader iig eeiK revue van het leger die uauslaaiideu Zondag te l arijs zal plaat hebben zon bijwonen om een lilijk te geven dat zij over de houding van de armee voldaan is Londen 12 Juni in de iltiiig vau het lagerhuis hielt 1e heer il iilstuiie verkla ird dat ten opzichte aii art I lan het A iglo Amerikaansche tr ictaat betrelfeiuie diMi in eu uitvoer van wapenen en oorhi v aken lodaiiige irnatregelen uilen worden genomen dat etn verkeerde uitlegging van het artikel onmogelijk is lil de zitting van het hoogerhnis heeft Lord llnssell de verw rpiug vau bovengenoemd Iractaat voorgesteld Onder anderen meemle hij d it de uitvoer au wapenen in Ihi I niet muelit m deii veroordeeld nu die tijdens den oorlog tnsschen Frankrijk en l nuseu was toegestaan Hij erkende dat het wen sehelijk was op vrieudschappelijken voet Ie zijn mei Anurika maar hij iceiide dat dit tr ictaat waarbij Enge a il niets dan eoucessién doet het prestige van irooi lirlttannie niet handhaaft zoodat Int een bewij van venal is Kantongerecht te Gouda Il vonniBseu van 24 Mei 1S7I zijii 1 M V d W wed C W 2 D v d 1 3 M 1 II K huiBvr van J T v E ieder wegens het werpen vnu vuilnis in een tot opeubiren dienst bestiMiul water te Gouda onder sishriftelijke toestemming viu Uurgemuester en Wethouders veroordeeld tot eeiK geldboete vau 1 of ecu dag subsid gevangenisstraf i II v d Z 5 M v D huibvr van ü J v U li II II wed H 7 i M K i der wegene het te ionda zonder lergunning van Burgemeester en Withoudeis sehrobben der straat op eene plaats waar neen markt gel ondeii wordt veroordeeld als foren W de J w geiis het laten loslooptn van pluimgedieile in eene openbare wandelplaats te tiouda veroordeeld als voren II A N jr wegens het binnen de gemeente Goud i niet voorzien van een muilkorf van ecu a ngespiiinen hond veroordeeld als voren Kn KI d M T V en H B wegens het in vereeiiigmg spelen met g id op een oiunbaren weg te imidii ieder veroordeeld als voren l ii bovendien allen in de kosten van het richts geding invorderbaar bij lijfsdwang Bij vonnissen van 31 Mei 1S71 zijn 1 11 S 2 1 B 3 J M T 40 J J i H D 11 J V J 7 F K 80 A L 1 F V 1 0 Al S ieder wegens het te Gi ada opliokken van varkens zonder schriftelijke verg inniug vau Burgemi ester en Wethouders veroor leeld tot eene geldijcete viji lü of twee dagen subsiil gevniigenis struf en in de kosten invorderbaar bij lijfsdwang en 1 I J B vrijgesproken de kosten te dragt n door den staat Burgerlijke Stand GtlioioN B Juni Johanna Thi ndurn endi ra C Mans en K Bernlscii iO Maria VVillitlaiinn uudi rs A J G Verljeri k ni M de llimii Ciurardii oiidRrn I lloblie eu 1 Sch iïip Julinniin oudiira Ij van dur Kltaj cii J van dm berg Johanna omli rs F Ilooslxek en S F nii leldercii Süpliia oudrin J vau der Sluijs eu M do liriiiit 11 Mmtji nintdia ouders A II do Groot eu A Sintcmau 12 IMriis Adriaiiu eiuliTs li Hiti f lii 1111 jii iM C I c Icuiie Ou 1 1 1 Di N 7 Juni F S Vurinculen lU j M K d Ucgci 12 j b £ do Mul Iniikvr vau VV WoUlnu fir j 11 vnu Duiiiiii 2 j Mm M II hrliuondcrvMjcrd 2 j S ni J vau dm liLr r U j tü J J Su llii 1 II 11 N A iiu rllseu I j li in II I 1 111 l ij ildi i j l van dur lliii j i h 1 lit J J ni 12 A du Jou 2 j 1 UI II UVuiiuken H w lli J Dfiitro 3 i i fii iiiiKii 8 Juni C Ucijiion on Hork ABVS TEMTIËN Op den 7 Juni 1871 overleed to J ms Vronwo UISDÜM van VLIET gob KNOGII iu dou ouderdom van G8 juren riaastreclit 13 Junij 1871 lieden overleed in don ouderdom vtvn bijuii Tb J uen de vv eHüUijl Geboren lieer EiN GELBERT GEORGE WAN DER DOES A J 13 VAN DB DOES roudd 11 Juuij 18 l Eniigc hennlsymmj Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bjj hctoverljjden van mjjnen Echtgenoot den Heer D van WIJK lieluig ik mijnen dniik bpinivens dien mijner Kinderen en Belmwdkinderen Wed D VAN WIJK douda 12 Junij 1871 Vinke Mejufvrouw uek BAARS te Haastrecht vrtingt togen 1 Augustua aanstaande een Keukenmeid dio tevens huiswerk moet verrichten 11 n N O O U I G I N G ter dcclueiuiuK n in du op nieuw uauvnngende trck kiiigdi vuil de door deu laat llaiuhiirg goedgekeurde cii gew iarliorgde groote O e c verloo tiner Dr uruut li priji in lirt gelukkigste g val bedraagt 350 000 Mark Of 175 000 Gulden De liuofdpnj ien zijn Mark l 00ll 100 1 00 iO OOO 40 000 25 000 2 a 20 000 j a 1 1 000 3 a IzioOO I i i 11 000 Tl 10 000 1 i SüOO l ii fiooo I I a 5000 2 a tOOO 2iS a 3000 106 i i UOO fi i 150 1 5 i m IG ia lOüO SOI a 300 2 a 300 iOI a 200 UCOO üllO J2 a 100 12 a ÜO etc etc Vleer dan de h lfi der luien worden duor lev veruliuKen met j uitj i r like i et geheel Um j ik kr u 8 het plau Wmob einige niaaiiden door het lot inorteu jiijii oaiigcHiun legui 111 zend mg vnu het bedrag verzendt de ondergeleek iide origiiieelu loieu voor de eerste vtrloting elke olSi uel vastgesteld reeds op deu 21 cruisri s plaats vindt tegen de volg ude vusle prijzen Een geheel origineel lot 1 3 50 ICen half origiiiiel lot 1 1 76 Ken vierde originiel lot I 0 90 oiider verzekering au 1e proinptslc bediening Aileii die mg bniiiie orders illeu opdragen mank I lil hun belang daaiop upmerkzaaui dat men mil bij toezending van poslvii i el8 do bestelling ejtra per uiededule en men d iarin duidelijk de nnnra eu Boouidaals opgove Coupons Uanknotcn on Post gils nordni iii betaling anugenomen leder dei Immer ontvangt vnn mg do van hctofllcitele wapen voorziene originecle Loten welke niet met verbodene pioiocssm die shehts op pürsounlijk vcriiouwcn berusten gelijk te stellen zgn liet originidc trekkmgsplan alsmede de Hullandsebe verliiling daarvan ordt bij iedere bestelling gratia bijgevoegd eu ivordeu de getrokken prijzen bcueveus Ltue aiublelijke tr kkiugslgst aan de belonghcbbcndan iiau keurig toegezonden Door hel vertrouwen hetHelk zich deze loten ao rai liebbcii vcr orven mag ik ook belangrijke bestellingen verwoehten welke dan ook zelfj bij de klcinhle bchtiUiugeu tot lil de i fgelegcnBtc gewesten naowkiurig en onder gehcinilioudiiig zullen worden uilgoviuerd lii kl iue Uisselu uiioozen vielen venjcheidene der eerste lioufdprijzcn iu ingiic door liet geluk boguusligde eulleete Aleu geli e ziell dii tm spoedigste on regtstrefk s te weudcii tut e Adolph Haas ï sT v iai i n Tr Mi M i i A vit in flamburg i SfF Voor liet Ulij tot diisveiro ge rlioiikeue verT ti iiiwrii i g ik ii ijiiiii gderdeii dei I nemers 0 luijitiii bi liu luik mil I I 1 r I