Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1871

Openbare AanbestiMlinji I H l I f ÜURGEMEESTEII en WETHOUDERS van Gouda ziJn voornomons op WOENSDAG den 21 JUNIJ 1B71 les namiddags ton 1 uro in het Raadhuis aldaar bü enkele inschrijving AAN TE UESTEDEN 1 Het makon van den ONDERBOUW van eone Basculobrug op do Haven tegenover de Noodgodstegen 2 Het D0UW6U f ei ccn WACHTERSHUISJE nabij de Kleiwogsbrug 3 Het leveren en Inheijen van oen DUO d ALVE en een MEERPAAL in de Kattensingelgracht en een MEERPAAL in do Bleekcrssingelgracht 4 Hot makon van 70 strokkonde meters BAZALTMÜÜR langs do Gouwe Waarvan clc Bestekken en V iorwaarden d igelijls de zondagen uitgezonderd dos voormiddags van 10 tot des namidd ags 1 uro ter Plaatselijke Societarie on aan ilo StadsTiiumer werf ter inzage zullen liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De Inschrijvings Biljotteu zullen op yogel geschreven door den Inschrijver on zijne Borgen geteokend en behoorlijk gesloten óór des namidJags 5 ure van den 20 lunij 1871 op gezegde Secretarie moeten zipi ingeleverd NED RHli SFOORWËG Gocdlioopc lleisgeicgcülieli NAVll DE HAAG hceii eii mi Ter gclegenlioid van den vo i j xard ig v uilï M de KONINGIN en de ter tn e au dienia de KON RESIDENTIE te geven FEESTEN worden er roor ZATURDAG 17 JUNIJ e k naar DKN HAAG op alle stations voin dodrie klassen van rei igors Bl irEN iE ONERETOURKAAli l EN uitgegeven tegen do VEELVERMlNDDliDE VUACllT van enkele leii naar den Haag geldig op iillo ijcwpiic tieiudi voor Ie terugreis ook op den volgenden ond igDeze kaarten moeten uiterlijk d iags h noumi genomen worden vüór s luiddiets 12 me inz n tot dit ti d tip te Amsteid im m Ie liolterdain modo verkrijgiiaur a iii di l ddiiineii UTiinciir 8Junij 1871 Di DIUKI TIE NED7Mm SP00RWIS EXTRA TREIN op Z diirdiig 17 Juni 1S71 des avonds ton half twaalf uie v in DKN 11 AG naar VOORBURG ZOKTEltMMKR ZEGWAARD ZEVENHUIZEN MOERKAl ELLE en lOUDA De buitengewone retoiiikaarten voor dieii d ig ijii ook i dozen ti ii geldig Uiui ni HJnui IS7I Di l llilX TIE MevK uw httANI lNlilJItG We lhaven verlangt met 1 Augustus eene Dienstbode die Ihnk lunswork K n veiiigleu en een oeiiVdudigeu pot l er i hii Dooi toevallige omstandigheden wordt TE 01 aangehodou Een f i j octaafa Mahonihouton PIANINO prijs ƒ 115 Te bevragen bjj de Boekhandelaars J van BENTUM k ZOON letter R Men vraast te hoop EIKEN ESSOHEN NOOTENBOOMEN LINDEN POPULIEREN ESCIIDOORN en BEUKEN blAiVliVlEN iema ud 1 iei p fla teercnde adressoore zich franco met opgave van plaats ter bezigtiging on prijs bij don Heer JANSEN Secretaris to Flaasirceht HEmËKËN S Bcijcrscli oil Prhiccssc Bier alsmede DürtiiHHHlcr en Bossche Bieren op fust en flosschen steeds verkrijgbaar bij A NORTIER Gouwe wijk C n 34 35 üx f iibaro Verkoopiiig op DONDERDAG 22 JUNIJ 1871 des middags ten 12 ure in hot Schaakuouü staande aan den Kleiweg te Gouda van eirca 8 Bunders om LÓus te lioüijon gelogen in den polder Middelburg alsmede VERHURING au eene kleine BOUWMANS WONING mot Hooiberg Tuin en Boomgaard htaande on gek geu aan don Middelburgsohen weg in don polder Middelburg onder Jiccutcijk Do Verhuring en Verkoopiug gosduedon om contant geld Nadere lutin matiëii ijii te verkrijgen bijden Notaris MOLEN AAI to nddwrrecn Als COMMISSI K KOOPER in KAAS zoowel voor Binuon aK Buitenland biedt zich iemand aan die mot hot vak grondig bekend on voorzien is au goode getuigschriften Adres fnuuo letters Z Z bi don Boekhandelaar a BIUNKM N te Gouda n j iVTssIM bk Pastilles uit de Hlvan do Kor v te van vdiirijroll elijKe werkingtegen tifiaglioid dor spi svertee rirga orgaiitji be w iaibjko ontlasting bleekzucht blucdsgebrek hiimorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleualieid Do flesch Pastilles welke de zouten nil eeu liter Rakoczy bevat kost 50 et Depots to Gouda lui Apotheker J II BOERS te liotlirdam in allo Apothokon KON WV WM MINER WA ITK KI KN 11N m VAN a 10 CENT por stuk Te liekiiuKu bij A BUINKMAN iMiujen hmdiii ni alhier Ton gevolge van het overlijd ii van oii en Agent den Hoc r D van WIJK hebben wj ztiu zomi don Heor A van WIJK Flawoolen Singel met onze Agentuur in SUIKER CANDY en SIROOP voor Gouda belast dien wj ala zoodanig minzaamst aanbevelen JOH IIEND HOOGEWERFP C Rotterdam 12 Jnni 1871 Tegen alle kwalen worden middelen aangegeven doch tegen Bhcumatiek bestond tot heden een middel dat proef houdend was iiLi i v o rp i fs ë de b kendp nnotlicek naar zoodanig middel lan er te nekon l i zijn alloen de Abshaubbin S die zeker ciiozsn Er is geen bjdor aan echte rhcumatiek die daarbij geen baat haft gevonden Pe verouderde rhcumatiek verdwijnt clfa alsüf zij nimmer bestaan had door een voortdurtiid gebruik van deze Watten Ligto aaiidocningon ojis door de buitenlucht nangcbragt zoo als kramp Jicht hoüfdkramp aange ii tspijn kiespijn pijn of verstijving in de leden eiu als ook huidziekten van elkcp aaul roos brand nitslag biandinüfswoiiden en derirclijke kwalen meer genezen door dit middel zeer spoedig want zij ucmcii dadelijk alle scherpe deelen uit het vleesoh en bloed jveg zonder de goede sappen te bckiadcelcn of ecnig orgaan stoornis toe te brengen De prijs is 30 Cents Hoofd Depot te Delft bij A BKEETVELT Az die tot bewijs der echtheid de billetten ondeitcekcnd en deze watten o a verkrijbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W nhN UIL Schoonhoven A kAULlNG Alj lu 7i J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagestraat 7Jo errfam TfSrOOoT Guïd als grootste prijs in het gelukkigste geval biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde CU gewaarborgde groote geldverlotiug aan 24 900 Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden m weinige maanden verloot De grootste prijs event 11 175 000 Hoofdprijzen fl 105 000 11 70 000 fl 35 000 fl 28 000 fl 17 500 2 b fl 14 000 3 ïi fl 10 500 3 h fl 8400 3 a fl 7000 4 a fl 5Ü00 5 ii fl 4200 11 a fl 3500 2 a fl 2800 28 ii fl 2100 lOG il fl 1400 15G a fl 700 206 a fl 350 Den 1 JUNI heeft de trtkkiag plaivts en kost daarvoor volgens het plan 1 45oheel origineel lot fl 3 50 1 half 1 75 1 kwart 90 De e door den staat gewaarborgde ongineele Ifitcii ijn o di inzciiding van het bedrag in Munt of bankpapur eoapons of postzegels of iloor ovcrmiikiiig van het elve per poatwissel bij mij te bekomen Bij elke bestelling voeg ik gratis een officieel rckkuigiplau zend gerigi ld de trekkingslijsten en deel bereidwillig mede die ophelderingen die men van mij vrager zal In de afgelopen lotery had ik het genoegen vele groote prij en a in mijne bogunstigors te kunnen uitbetalen en mogt ik hunne tevredenhi ld door eene naanwge ette bediening erlangen Mijii ij iigBlieven val dan ooksteeds zijn dit bekomen vertrouwen mij w iardig te maken Aangezien de trekking weldra ziü plaats heblieii zoo wordt men ver oeht zich ten spoedigste direct tl wilhn wcudtu aan Gnstav SchwarzselilUl Bankier issi imNui LAAR te HAMBURG Ciuuilu J iuk vau Uiuilvm u