Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1871

Vrijdag IG Juiil 1871 N 1063 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvcrtenlieMaiI voor Gouda en Oraslreken De inzonding van advertentiön kan geschieden tot óón uur dos namiddags op don dag der uitgave ilijdi ii van on cn A liobbcn wjj z ii IJIC Fluwcolen 8in l UIKER CANDY last dicii wy ala elan lEWERFP C I walen lucli togen Rheumatiek 1 V ptOcihv iaueiiu was lie bekende apotlicek I ckcn liet zijn alloen fcnozen Er ia geen daarbij geen baat rheumatiek verdwijnt i ui door een voort Ligto aandoeningen Ibrngt zoo ala kramp tjii kiespijn pijn of Bti ook huidziekten van brandinf 9wonden en In door dit middel zeer lijk allo scherpe deelen zonder de goede sap aan stoornis toe te lijits Hoofd Depot te l die tot bewijs der ki nd en deze watten bij Kla t ven lac estraat Rotterdam Gulden a elukkigste geval flen st at goedge groote geldverlo Lien fl 2 521 540 Inden verloot ï t fl 175 000 Il 5 000 fl 70 000 11 17 500 2 fl 3 fl 8400 3 a il fl 4200 11 a 2S fl 2100 100 10 206 a fl 350 UNS s eu kost daarvoor lot fl 3 50 1 75 90 Iw a irborgdo origineele 1 van het bedrag in nis of postzegels of i lve per postwissol ik gratis een officieel iiiil de t ekkingslysten die ophdldtringea die liad ik het genoegen ai iie begunstigers te prt ik hunne tevrcden li tte bediening crlan 1 ut dnii ook steeds zijn I lij wannlig te maken vcidru z il plaats heb clit zich ten sjKjcdigste ill liliwarzsclilld Issr l liANUEl AAH LMBURG Uniikmau Do itgavo dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad goschiodt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De jtrijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving nUJWiEMRESTKH en WEÏIIOUÜERS van Couda doen te weti ii dat naar aanleiding van zijner MAJESÏEITS üosluit van den 1 Augustus 1831 i 0 72 de DANKDAÜ of GODSÜIENSTJGE VIKKlNü der OVEUWINNING van WATEttLOO dit jaar op ZONDAO den 18 Junij zjd plaats hebben en dat op OINfiSDAG den 20 dier maand aanvangende des vooriniddags ten 10 ure eciie algemceiie COLLUCTE niet openc selialen aan de huizen zul geschieden tot stijving van het FONDS ter oiidi rsteuiiiiig en aanmoediging van de gewapende dienst iii het Koningrijk lcr Nederlanden nUlWJEMEESTKU en WETHOUDEUS vertrouwen dat een ieder gaarne iets zal willen bijdragen ini liet lot te verzachten van Oiid Militairen die aanspraak hebix n op eeiiige onilei =U uniiig uitgezegd Funds hetwelk wil het aan de feeds toenemende aanvragen om ondeiataiid voldoen meer dan ooit behoefte heeft aan ruime giften Gouda den 13 Junü 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DItOOni t EVKR OKÏUIJN viN EUnKN IJZENDOOKN K E N N ISO E V i nG Pe nURCiEMEKSTHU v ui Jonda brengt bij div e ter kennis van le bclanglicbbenden dut door den heer l rovineialen luspectenr der Directe bolaslingen enz ti Uotterdam op den 12 Junij 1871 is executoir verkl iard liet kohier voor de belasting op het personeel dienst 1871 72 n 1 Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in hr nden vnn den heer Ontvanger dat ieder daiiroj voorkomende verpligt is zijnen aanshig op den bij de et bepoiildou voet te voldoen eu dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames bchooren te worden ingediend Gouda den 14 Junij 1871 De Voorzitter voornoemd VAN BEUGEN IJZËNDÜORN BuUcnlandscli Ovcrziclit De verkiezingen ijn voor het oogeiiblik in Frankrijk de puestie van den dag Men hecht er met recht een groot gewicht aan omdat de uitslag veel invloed kan uitoefenen om de richting aan te geven waarin de meerderheid der nal vergailering zich al bewegen Ofschoon slechts eeji zesde der kamer iiaugevuld moet worden i s men eer geneigd om in de verkiezing van ï luii de iiitdiiikkiiig te zien aii de ti genwoordige Btcniiiiing des lands da ir de liilft der departementen aan de verlie ingeii moeten deelnemen Evenwel zon hel Kiiiiiien ijn dat de iiitK nimk der kicYei niit lii Bhs end treiioi as iioeli in den nn der nKiiiiucliie iicieli iii iliiu ili i ii iiiililick ooil it de 7v e iiiile mei iilerlieid del kamer vc i itg ii zieli l ieli o ii il c iii iioeli mor de iiiiih re Ie verUal en De iipiiblikeiiieii ickemii op ongeicii di hillt der vacante zetels Niets wettigt ev nwel dat vermoeden men zal wel doen don afloop af te wachten liij de Bonapartistisohe oondidaton komt nu ook prins Murat fe JJordcaux lal Rouher zich eaiididaut stellen als voorstander van den vrijen handel dien de Bordcausehe handelaars bedreigd zien door do proteetionistisclic sympatliiei der heereu Thiers en Pouyer Quertier Rouhcr zal eviiwel spoedig bemerken dat men in de stad der wijnhaudeianrs wel iemand anders kan vinden om den vrijdi handel te vertegenwoordigen dan den oud minister van t keizerrijk de levende verpersoonlyking van t gevallen ri jime De Fransohc bladen geven lenigo bijzonderheden omtrent de plimnen die Pony ir Qiicrticr heeft om in de behoeften de sulintkist t voorzien Meer belastingen zullen geheven worden tol een bedrag van 150 uiillioen als JO op de ilr mki i 00 op de suiker en koffie 200 op de grondstiilTen bij invoer BO door versohiUeude bdiastingcn Slechts 125 millioen kan er op de vorige begrootingen bczuinigil worden De Diiitsclic kanselarij heeft voor den post van zaakgeliistigde te I m ijs het gez iiitsehap aldaar is opgeheven liet oog laten vallen op graaf VValdersee vroeger militair attaché bij het l riiisi clie gezantschap Hij zal den 13 niiar ijn post vertrekken om de afgebroken diplomatieke betrekkingen tnssohen de b ide groote rijken we r aan te knoopi ii Ernest l icArd heeft oor de betrekking van gouverneur der bank bedankt Vele bladen keurden die benoeming heftig af en l ioard zelf suliijnt gevoeld te hebben dat hij niet de gewoonte moeht volgen van t keizerrijk waar een afgtlredei minister altijd zeker was in de een of andere liooge staatsbetrekkiiig zijn anker te laten v dlen Hij de republikein een der vijf beroemde oppositie afgeviiiidigdcn nit de eerste tijden van het tweede keizerrijk nioelit niet doen zooals de mannen diii hij zoolain bestreden heeft Thiers heeft per brief zyn leediie en over dit besluit aan Ticanl kenbaar geina ikt Een telegram nit Weenen iiu ldt ons dat baron von Kubeck Onstenrijkseli gezant te Florenee vrui zijn keizer bevel gekregen heeft om den koning van Italië naar Home zijn nieuwe hoofdstad te volgen Deze besli sing hoe logisch ook voortvloeiende uit de Oostenrijksche politiek zal evenwel den Heiligen Stool oiKiangenaam zijn De paus hoopte nog altijd d it de een of andere katholieke nKigendheid zijn zaak zou omhelzen en verdedigen Oin de pil te vergulden zal Oostenrijk den prins van Iloluiiilohe grootmeester van het huis des kci ers naar Kome zenden om den kerkvorst met zijn 25 jarig pontificaat geluk te weiiHchen In het Dnitache rijk en in het eerste Duitsche parlement doen zich reeds kcnteekencn voor ieeeno iKsstrijding van de Duitsche regeeriiig voorspellen Eerst dreigde het conflict tuaschen den rijksdag en den rijkskanselier over de goedkeuring door den rijksdag van financieelc maatregelen voor den Elzas en Lothnriiigcn een ernstig karnkter aan te nomen zoo zelfs v iiit de Köln ét die sedeit 1800 getrouw von lüsmarck s politiek ondersteunt aan dit teit zoowel voor regeering als rijksdag de wiuirsehuwiiig virbcnd van in het vervolg minder prikkelbaar Ie zijn eu de goede verstaiidhonding niet door klemgei tl me eigon iiniiglieid in gev iai tr brengen Daarna was iiet de ii Pslii over hit pilil eiei lit di r ambleiiaieii iia ir iiaiileidiiig ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN Posen die den bondspresident Delbrnck zoodanig in het nanw bracht dat hij het recht von den interpellant erkende maar tot machtspronken en inconstitulioneelc argumenten zijn toevlucht moest nemen oin i c houding der rcgcering te verdedigen Eindelijk bewees de oppositie tegen den minister von Eoon d it de natiouaal liber alc partij uu zij door de Zuidliiiitselie afgev uirdigdeii aanmerkelijk versterkt is niet meer blindelings aan den leiband der regeeriiig wil loopen en een open oog begint te krijgen voor de rechten van Int volk eu de in Pruisen vooral nog zoo getyranniseerde lagere beambten Die kcnteekencn zijn verblijilend omdat men ze nog niet zoo spoedig verwacht had na de bedwelming w iarin de groott overwinningen het Duitsche volk gebracht hebben De geschiedenis van Dnitschliind echter leert hoe weinig beteekeuis deze symptomen voor het oogenblik nog liebbcn en zonder schroom mag men aannemen dat het pleit in Frankrijk en Oostenrijk rceila lang beslist zal zijn vwmiat de strijd in Duitschlaud zoodanigen omvang verkri gen heeft dat men op dn overwinning eoner liberale st iatknnde hojien kan J e beide huizen van het Engelsohe parlement hebben zich Maandag gelijktijdig met het tractaat van Washington b ziggelionden In het lagerhuis liep het debat over den handel in wapens die uu Ije lijd lil het hooger pejkt wordt gedurende liiiis keurde lord liiissell de etrolfeii regeling zeeraf en wilde alleen de juirstie geregeld hebben volgens de wetten die van kraelit waren toen de Alabama aanleiding gaf tot het gerezen verschil Menvergetehierbij nut dat lord loliii toen minister wns eu dushier zijn eigen gedrag verdeiligt De behingen deavredes zullen aan weerszijde vim den Oeen in zwaarder wegen dan Kiissell s deii en het tractaat dat zult een gclnkklic versehijnsel is van de reclitvaariligheid en billijklieiil die twee groote natiihi bezielt zal te Londen eveiizei r goedgekeurd worden als tl Washington P K A N K R IJ K Alexandre Dainas fils do bekende letterkundige s lirijft ccii zeer langen en nitvoerigcn brief aan Ie Nouüellktc de Rouen in weken uoeli de Italianen noch de EiigeKchen noch de Polen de schuld krijgen van al de ongelukken vernederingen en nederlagdi van Eraiikrijk maar waarin het Fransche volk zelf verantwoordelijk ordt gesteld voor al hetgeen het lijdt Dcz alloroorspronkelijkhte brief is te lang om medegedeeld te worden doch eeuigc aanhalingen kunnen er een denkbeeld vnn geven Alexandre Diinms gelooft dat de groote beproeving welke l rankrijk thans doorataat het land redden kan indien men slecht de ware redenen bestudeeren wil nSiuda het begin van deze eeuw leven wij van drooinbeehh ii van plirasis ilic volstrekt iiiits Ijeteekenen Universeel bU nirecht een deukbcehlig iets dat aan Ü ii t millioiii wezens die nog lezen noch achryven kunnen het recht verlcenen voor een Candida it tl alrinnien dien zij niet kennen op aanraden van een pri feet dat S millioen stemmen iiaii don aouverein geeft hetgeen hem in ijn inaelit bevestigt oin drie maaiulen later zijn süuvereiii door een rede luiar uit een kroeg te laten verdrijven De Kianselu ii ilii een deiikbeelilig iets dat i nullioen persoiini laii l lD diMI altijd ontevreden C i rij i iia ii s cHiilerueipl die binnen Hl iii i n van gunVI nu UI lit verniidiren en maken dut di proviiieie due