Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1871

i Tariltw glooiend ou ijn nowonliii on die ili iiiliond da irvnn nog voor oen gedoclte lereeht mnli komen mede verijdeld erd ijnde na onder ook gebleken dat in de postkauiiir alles tot aseh was verbrand Blijkens hot antnoord van don minister van binneiil z ilen op hot voorloopig verslag der eerste kamer heeft dl rogoering het instellen van een onderzoek omtrent de handolingon van den Nod oonsiil to l orlsiiionlh iii zake do slaehtoll era van don ramp aan do Jnik m UI overkomen opgedragen aan den Ned gezant te Londen tot nu toe was slechts coa voorloopig antwoord ontiaiigen Een comniissio heeft zich te s Hage gevormd otn giften te oiitv aj n e Hitaiutj i oc van do fFi lem 111 geweest zijn Don eersten dag reeds ontving deze commissie meer dan ƒ 100 Men schrijft nit Assen aan do Arnh Ct dat men daar eer verlangt naar gunstig weer voor het vcenhrandoiij men merkt daarbij op dat het liot gelukken daarvan iii een gedeelte van Dr iitlie een gemis kan geven van honderdduizend iiiudden veoiiboekvveit die tegen ƒ 5 het miul ocii half milliocn gulden zondin leveren Als men nu hierbij bedenkt dat een groot gedoelt dier som de kleine booreiiliodcn ja htn die even buiten do greiizi u van de behoeftige volksklasse stam ten goede komt en dat zij die het veeu aan die lieden virlimiii bij mislukking van den oo j 8t gom betaling van de huur kunnen verkrijgen dan kan men over het groolo belang vaii oen voorspopdigeii veenbrand oordeelen Xaiir men verueiTiit zijn te Franeker de mazelen oo lerk liiM oheiide dat er bijna geen huisgezin mol kindoreii van die ziekte is verschoond gebleven lu de vorige week hioll die ziekte zich daal zoo iiilL elireid iii d daiiMan vooratgaaudo week was v iii liet In t iaii dnr lekte aldaar weinig bekend üolaniïrijk voor Velen lu ille branohcn bijzonder eohtor met betrekking tol de algcmoiii ge oohte origiiieele hiti n is lu t verIronwon giTeclitv i iiiligd conerzijds loer de erkoyide solidiloit der firma en en anderen door den daardoor vooitjuhieideii euormeu aftrek De iiithoolile v in hare iiauwki iirigen siipHnid bekcmh Sl iaiseH oe leiiiiandii v i Adolpli Haas in Hamburg ordt il iii oiik aan leibr met arniLe aanbevolen en dom uij een aili rs aimdaclit vesligeii op de lieden lil ons blad vüorkumeiido advi itentie der vooruu Ide liruia In licl algemeen Mug wordt men opmerkz iaui gemaakt op do indezoeouraiit voorkomende advertentie v in don He r GUStaV SChwarZSOhÜd ie Ilaniblirg I e dambij geannoneoerde loten l uiini vi i in a iiiniorkiim dor vele prijzen die mi di iiieiij zijn t ii beste aanbevolen tcr vijl lul uiniiein le liiiis dat mot don verloop ile or loleii Inlast i i a uvan de re diteit en solidiloit ilgeuuen lieki nil is il n botten vv uirborg opIl veil liet i dan o ik ni 1 Ie bon enidoii d it zeer vi le onKis ii iiir Iiel elve word tl ge ouden die immer nu I dl iiiee l ii tiii sii iede Ie wonleim tgevoord Laatste Berichten Versailles I3 Iniu In de zitting dor nat vergadering is een voor lel ni jent verklaard om een ondor oek in Ie stellen naar de daden van hot gon1 veiueineni di r nat vcdediging Ct Sept Trochu I heeft breedvoerige inlie itingen omtrent zijii aandeel j 111 den oorlog on het be eg van l arijs gegeven Morgen vit hij ijn rule voort Berlijn ll Jnin Do llekhmmeiijer maakt de wet openbaar kraelileii welke do Friiisische bank geuiaclitigd wordt iii don Klzas i n Lotliaringeii hulpen eoiuniandidkassen op te riolitoii Naar de A 7 zeitmii medodiell heeft de keizer don paus geluk govveii olit met dkiis aanstaand vijf on twintig jang jiiliileiim lu den rijksdag is de wet op de dotation uut l tegen 51 stemmen aangoiioineu Vermoedelijk al do rijksiLig morgen uiteengaan Versailles ll Inm lUl Jimmnl Ojjictel behelst de dieriiliii vvaiil de kie ers van Manche Mgiiis lil OiMii legen den Juli o k worden Opgeroepen lilt blad o enslr il t de vi rzekering van sommige organen als Jiideii de ttriclitstellingen lu het Bois de üniilogiie plaats hebben Verder meldt lul Juiiriiiil Djjieiel dal do prinsen van Orleans eerst Hondagavoiid il zijn n irrivei rd lul doet nilkomon hoe er in dit oiriuluiili nde feil iiiils is in slrijd niet de iolitiek die hel vrijzinnig votum der verL adiiiiiL liiel l giliiildigd Dl ii publiki iiieii nigt liet Juiinif k iyuiii oiibi siliiüomd aan de pnnsi n cel bevvij en d iar ih en w i irdiglijk een door twn Al lr lid Mi II MiiiiU llukiviii mol i l n 1 stenunoii Lniiwitrdvii Afir 1 1 K 11 do Rüd aii Mdorweroldt Ilorko on nut 1071 v iii l i3 5 stLinmou Sna k Al lr lid Mm ii llorko cn mot MUo van 2fi H stoiinnni i oM i Hot il lr lid Mr l li viin Hlom orzüclit iU t moor in nanmcrkiii to komen iXoj onbiioiid Shenirijlc M ir lid llir M Storm an s r i vesr ido Horkn on mot ïii vim 75 slommon XkoUc Al ti lul Mr N aamon v liomnoi llqrkoïoi mot 022 an 17 i3 stomnion Almrln Hot aftr lid Mr Kalff ver oolit Imitcn aaninorkinp to blijvou iokozou Mr 15 Brouwer niet 1021 van Slfi sionimoii i cWMfcr Aftr hd Mt 1 A van Doldr i Ilerkoücii mot 884 van 1201 slommon Zutfen Aftr lid Mr J Dam llorkozoii met 1301 vim 22It stomnion Amhem Aftr lid Mr A f W baron Sloot wa do Beclo jekozi n f J J A Graaf an Znijlen van Nycvelt mot lUDU vnii 1987 stommon Nj mecjeti Aftr lid Jlir J A C A van Is ispon tot Scvonaer Herkozen mot 12 i an 17 11 temmen Tiel Aftr lid Mr C T Baron i an Lyndou van Snudcnburt Ooko on Mr D J Barai i Mackaj met 1121 an 221 itommon Amersfoort Af r lul Mr K L Baron van Hardenbroek ou Lokhorst llerstomuiinf tus elion t aftr lid dio 700 on F A Alberdingk Tliijin dio liO stommon van 1702 verwierf ïïtreM Aftr lul Mr N 1 i Kien Horstomming tussohcn Mr W 1 Boor dio iCo en t aftr lul daf 337 stommon voruicrf Er hiu oh 1254 jeliligo stenunen uitgobraolit Hoorn Aftr lid Mr W Baron van ioltitoin Gekozen K do hmj met 1265 van 2 U i temmen Alkmaar Afir lid Mr J L do Bruin Kops Nor onln keiid J Haarlem Aftrod lid G I J van dor Huolit Goko on Mr O Fook mot 101 j van 1012 stemmoii Haarlemmermeer Afir lid Jlir Mr J W Ii lUitRers an Kozonburf Herkozen met 478 stompion Amsterdam Altr leden 11 A Insin oi Mr G C J an Reoni ii Mr li II i aoob Gokozon Mr Fock met 12f2 lierko on v Keouen mot 121 stemmen Horbtt iiimms Im olion sJiioob dio 11 ia en J 1 do Bordes di 1127 s temmen verwierf Uiti cbr iclit uuren 2122 tmino n Liiclen Aftr lid O Biipmi vaii nssonaer atwijek Herkozen mei 1201 iii i Hi iminen JJel t Aftr hd Mi J vin kiiyk Horkozou met 1107 van T 0 tunmoii BvtterdiiM Aftr hd J 1 Briclle nr lid dr K A llombaeh Herkozen met Wi i aii 025 Btemnion üGraeenhaije Hot al tr lid Jlir F do asonihroot vorzoelit buiten aanmerkiiip te blljvrn Gekozen Mr V V iiitiM n =i met 77U van 11 In fenimcn Dordrecht Aftr lul Mr M Biolioii vaii l lssolmoiulc Gekozdi Ilir Mr ï Gouts IH iioot met 8 2 aii 1235 steinmen OorincheM Aftr lid U G M lioiirani Her kozon i iet 1155 aii 1275 stommen Middelhiirg Aftr lid Mr J 1 II Tak No onbfkoud Goes Aftrod lid Mr 1 II Saaymani Vader Nofï onbekend llreda Aftr lid N B II Giil é Geko on Ihr Mr e van Nispon m t 202 an 3100 stemmen Tilliurg Aftr ld F H H Borrot Herkozen met 1350 van 1008 steminon Mnd icmi Aftr lul Mr 1 J A Smit Herkozen met 1128 van IIO I stenimon Maastricht ftr lid C A Baron de nieberstein Herkozen met 1 27 van 1072 stommon Roermond Aftr lul J 11 Aiiioldt Herkozen mot 80 van 1287 stcmmeii BoüMeer Aftr lid H O F Kort tons Gekozen Mr 1 van den Heuvel uut 1110 van 1018 etojnmon s Bosch Aftr lul Mr 1 M B J v d Hoes de Willobois Herko en mot 1308 van 1435 stommen Te Znidhorn VVinscliolen en Zierikzee hebben dit JMr geene ottono verkio innon p aats Naar wij vornemen Jil door de liefdadigheid van eeuige katholieken bij do verscliillendo diaeoiiien en armlx stiiren morgen oen nitdodiiig an brood plaals hebben torn ijl ondag do onderschoiden gostiohton en Dinsdag on Woensdag de knidoroii der irmonoelii Ion zullen onthaald wordiii Sedert t begin van Miiliiiftdc i ki lijkscho orgi IIwspoling 111 do groote k rk Hederom oen aainiiiig Kenomon FIkeii DuiMl ig aii I 2 uur kan iiuii Joh in lul nilmuntuul iel van den lm r MuhUI vorlustigen Hod II IS IhI g iiiiHil li ulliiiia lm I copiiid He loi ganii 11 eer verbeterd nu iiioii er liiii de lliiutiii iiiiL i ic it komen kan Ge urenilo de ni iand Mei ij 11 in h l genieeiito overleden 35 miiniien 11 10 VI lUH 1 II t V in hl t Ie iMeiixjaar U lil UI 13 t totaal 23 vim 2o 7o 0 ft 13 1 lit tl 7o 15e 0 tt II 1 It u 1 0 15i 21o 3 tl t 2 II ü If 21 0 3 Ie 1 If 1 0 tt 1 3Io 51o 4 II II 0 tt 10 ff 51e Ofio 0 If II 1 tl 7 ff 00e 81e 1 II tl 2 u t 0 bo en tSlo 1 II H 2 tl tt 85 40 75 Als zonde geneeskundige hulp overleden komen voor G m en 4 vr in tic 3 vr laii t 2e 7e leu iisjaar Totiuil fi m on 7 vr i3 Levenloos luingegovon 2 m en 2 vr 4 AU overleden aan de pokken kom n vi or 1 in on 1 vr in t Ie 4 ni en 6 vr van t2o 7e 1 vr van t7o 15e 2 m on 2 vr van t 21e 1 m on 1 vr van t 31e 51o levcnsjaiii Totaal 8 in en I 1 vr 19 Omtrent de illuminntie in het Haagselu bosoli die ter eere van onze koningin n iu ftaandon Zalerd ag zal worden ontstoken bivat het Iloai sclie Jhii óladde volgende medcdeclingen De Koniiigslaaii rijk v iii vlaggen en liohlou Niuleren wij nu de sehoono waterpartij der boulo i groote Vijvers dan zien uij op de brug dieoier het n auHste gciinlti van div e vij er is gelegd oen tweede inu ijkleiil opgor oht welkir volle Van dit stuk vooral iii ig oen schoon oH eet veruaelit w orden Men zilt dus dat de g iulkoupo reisgelogenlieid die de Ned Itijii sp Mruo inaatsehappij voor dien d ig 011 de verkio oiule di ii volgenden dag opent deuolkomi annleiding kan ijn lot h t bo oek dor feestvierende risidentie De minister van justitie hooft lau do proeureursgoneraal een cireuhiire gezonden naar aanliidiiig van het eolleoteeron vonr bnitoiilandseho loterijm lu Nederland dat tegoinioordi openlijk gesohie lt Dit nu IS nog siieds verb uien en sinil hanr D Tijd beval lvw eneycliek van Il drii l iiis aan alle triarelii ii on omtrent de betiekenis in omstandighedi 11 van i in aanat uind j ibile I e paus verleent den bisseliüji i i volmacht oui op 10 of 21 dezer aan de geloovigen v iu bun bisdom den pau olijken zegen Ie giM n mtl vollen lil iat oiidir ih ii gewonen vorm der kerk Op den 20 Juni wordt ter viering van hel jnbilouui van l ius I een eoncert in liel Puien ivur Folhvtijt te Ani sterdam gegeven dai de a iiida lit bijzonder uaardig is wegens het miisieale genot dat hot zal vor soliali en Fin nieuw werk van V erhii st die hot eoncert zal leiden de l tiwruntate zal or dou nitgoioerd en voorts behalve oen rei ds bikeiid Te Deiim en het Flafjf enlied van di ii ellUon ooiiiponist en Kiohard lloll s Bide do Jubel ouverture van Von Weber oen Gloria van iotta de koren nit Bootlioveii i Christus am Oelberije en n w koor van Mozart Tot uitvoering van dit fraai ou zeker zeldzaam programma zullen behalve een koor vaii 250 personen de hot ren Silva tenor van do Fraiiseho opera te stjiavenliage en VV L Deckers Jr de beroemde bas van s Bosch mcdowerkon Ileteoncrt b looft dus een zeldzaam kunstgenoten zal onmtwijfeld dui endtn naar het l aleis vour I ol nvlijt lokken Blijkens eeiie offieieele medideeliiig van de directie der stooinvaaitmaalsehappij A etlerlaiiil lioift de voor Nodcrl liidie bostimde briovoninaal aan boord van hot stoomschip IVtUem lil bij di ramp van dat vaartuig mot kunnen gered worden o pogingen om in de y eren po stkamer door te dringen bleven dn gevi Ige van de stiklucht iii den gang aan stiiuiboord ijdo die toegang tol die kamer voiluiide geheel vrii liloloos terwijl de hoop dal ten gevolpi vim dl groote lioeveelluul water du inliet hiandendi schip gepompt wii di gi melde kamer niet