Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1871

Men vraag te koop EIKEN EasOHEN NOOTENÜOOMEN LINDEN 1 01 UldEUBN ESCUDOOUN ou UEUKEN STAMMEN Iemand hierop rettectoereude Bdresseer zich franco met opgiwc van plajits tor bozigtijiiug en prijs bg don Heer j JANSEN Secretft in to llaattreeht Mm vraagt te huur tegon Augustus of ccrdor voor twee Personen in of om a stad oen HUISJE of BENEDENliUlS met klein IJleckje en Zoldering don huurpry q van 80 ii 90 gulden niet te bovon ganndo Adros rawcOf onder het motto HuiHJe ter 13oekdrukkprij van H ÜOOVTSBEN aan do Markt afliicr Emser Pasiillcs uit de zouten van de Koning Wilheliis RotsKiioNNKN bereid door gouceslieereu aanbevolen togen niaapkwaleii als eatharre vcrslijming I zuurvorming oprisping on slcehi 3 spijsvertecr ng Prijs van du j phmdieenk doos 50 ets maar alleen onvorvalsoht voorhanden te Gouda bjj Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Do Administratie van do Rotsbronnen Bij B H MAASKANT is van de pers gekomen mmrmmJL mm HANDBOEKJE ten diensto der LaoeiikSihooi door C C C ClllUSTlAANS Ii il 1 ii N lucliiipi u iiiiitm Inip ii Kn dr liuor Tliii moot T iTii eer UI ptiUcii ilc IimIcu Ic rwitviin i pi ociicr l itnuUi Ut nltooM nU luirc pulil irk di n oiyrc litstun ccrbiixl voorden volkswil tol Uiildmui lit ttju kuziiii De CoMlois gciift bijzonderheden ton besii wiiivruit blijken zou dat de fusie uof geenszins volkoni u is Man verzekert dut een boBliasing cpbiuidcn ia botrcffeude de samenstclIi iJ der kriJK idffli M ARÏKTB E B i C HT E N Gouda 15 Juni Bi vrein i handel v cr i tut ilta lager prijzen atgepjeveii Tarwe Ziwuwsciu puike IH Sii ii ƒ 14 Mindere ƒ 12 25 f 13 Polder ƒ lll 7 i ii 13 40 Gerst puike jT 6 75 a ƒ IMO Mindere ƒ 0 l ƒ 71 e kort 7C 5 wy 3 tt ƒ 4 80 Ueunepmiad ƒ y 25 De vojimarkt met goeden iiiuivoer doeh tragen iiivndtilj vett i 9clm cn tot l ooge prijzen magereschapen en lammeren nieile vUig varkejis en bip gen traag Aanj evocrd 75 partijen kaas ƒ 25 a 27 Oooboter ƒ 1 30 a ƒ 1 38 Woiboter ƒ i Ol a ƒ 1 14 Burgerlijke Stand fiRROitKN 13 Juni Miitthciis Mnrtiiuis oiulcrs M v ii Loon en K J van lianrcii llRml ni li i i S Siiiuijt t n E Gicndil Clirislin n ouilcra ücrgm iu cu J C Ovkiu kdI n 1 12 Juni M Vcrbnifjpc liui vr vnn J vna lup 71 j Gtuiiwii U Juni J C den Itict cu G viin fifnt AV A ie Vro ïiii en J C Piiikau V de Grauw isa O Karremau J T J ns icvs cu M C di Juug A Itcvestciu en S M van der Urnaij ADVERTENTIÏSM ♦ Op den 7 Juug 1871 overleed to Emu Vrouwo BISDOM van VLIET geb KN iH in den ouderdom van 68 jaren Ilaastreehf 13 Juug 1871 j Heden overleed in den ouderdom van bflua 78 jaren do WelEdel Ocbo cu Hoer ENGELBERT GEORGE VAN DER DOES A J B VAS üEU ÜOEB Gouda 11 Junij 1871 Eeniye kennisgeviiij Opcübare Aanbesledlng BURGEMEESTf R en WETHOUDERS van Gmula zijn voornemens op WOENSDAG den 21 JUNIJ 1871 des namiddags ton 1 ure inhet Raadhuis aldaar hy enkeli inschrijvingAAN TE BESTEDEN l Het maken van den ONDERBOUW van eone Rasculabrug op de Haven tegenover de Koodgodbtegon 2 Hot bouwen van oen WACHTERSHUISJE nabij do Kloiwogsbrug 3 Het leveren ea inhoijon van oon DUC d ALVE en oon MEERPAAL in do Kattonsingolgracht on oon MEERPAAL in do Blookorssingol i gracht 4 Hot maken van 70 strokkondo mo 1 tors BAZALTMUUR langs df Gouwe I Waarvan do Bestekken on Voorwaardcu digelijks de ondagen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De liiHchrijviugs Biljetüni zullen op zegel gc jhreven dixir den InMclirijver en zjino Borgen fi lcekeiid en l i l i irlijk gesloten vóór des uami idiigs lire vnu don 10 Iniiij 1871 op geze de Seeretario moeten zijn ingeleverd 175 000 Gulden als grootste prijs in het gelnkkigstc geval biedt de nieuwe door don stniit goedgekeurde en gewaarborgde jrooto goldvorlotiug aan 2l 90Ü Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden in weinige maanden verloot De grootsti prijs event tl 175 000 Iloofdprijzon Ü 105 0oi fl 70 000 ü iJfvOOO fl 28 000 1 17 500 2 a il 14 000 3 iv 11 10 500 a il 1 8400 iv 11 7000 4 a 11 5000 5 a 11 420Ü 11 ïv il 3500 2 il 11 2800 28 ii fl 2100 100 il ü 1100 15Ü il 11 700 20G a fl 350 Üei Z lUiM heeft do trekking plaats on kost daarvoor volgens het plan 1 geheel origmeol lot fl 3 50 1 half i 1 75 1 kwart 90 Deze duur den staiit neivnarborgde orinineel lotüii zijn te en in endinf van iet biidta m Munt of bankpapier coupons of postzegels of I door ovcirmaling van lu tzelvi per postwissel I bij mij te liekoineu Hij jlke bestelling voeg ik gratis een officieel tri kk iigsplaii z und gerege d de trekkingslijsteii en deel bereidwillig mede die ophelderingen die men van mij vriigeii zal Jn de iiigelopeiie loterij liad ik het genoegen vele groiite prijzen aan mijne begiinstigirs te kunnen nitbi talen en mogt ik liuiine tevredenhiiiil door eeiie nuauwgezettc bediening erlan Mijn ijverig streven zal dan ook sluods zijn I dit bekuineii vertrouwen mij wa irdig te maken Aangezien de trekking weldra zal plaats lieb1 ben zoo wordt men verzoeht zioh ten ejioedigstc direct te willen wenden aan Gustav Siiiwarzsclilld BaNKIEK VlSST MH i EI AAH te HAMBURG BUHOEMRESTER en WETFlOllDRltSvan Wodilh mrii gezien de verklaring van den hier gevcstigdon geueeskundigo don Hoer P NOURISSE dat het tot stuiting van den voortgang der alhier hnersvjhendo pokken opidomie noodig is om het bod met toebehooren waarop JAN KAPTEIN tjjdens deze aan do pokken Igdendo was gelegen hooft van welk bed met toe bohooiün do persoon van JOHANNES KAPTEIN eigenaar is te verbranden Overwegende dat hior aanwezig is het geval bedoeld bii Art 69 alinea 2 dor wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n I2l Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen verbranden de navolgende voorwerpen als Een bed govald met kaf een dito peluw een kussen gevuld met vceven oen katoenen en oen wollen dckon en twee lakens ZuUendo dit besluit op de gebruikelijke wjjze door afkondiging en aanplakking tor openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in 00 Goudscho Courant Gedaan te Waddinxvecn den O Mei 1871 Do Wethouders F S De Burgemeester K VAN deeTORRENKz VanDORTKROON IHTNOODIGING ter deelneming aan do p nieuw uanvangcnde trek kingen vau du door den stoot Homburg goedgokeurdo en gewaarborgde gi tc Ct eld verlooting Tie grootste prijs in het nolukkigste geval bedroogt 250 000 Mark of 175 000 Gulden Oc h ufd rijzeu xija Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 2 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 a U 000 3 a 10 000 4 a 8000 5 a liOOO il BOOO 2 ft 4000 28 ii 3000 10 1 ïi 2000 fi a 1500 5 a 1200 ISfik 1000 200a 00 2 11 300 301 ii 200 11600 a 110 12 a 100 12 i 50 et etc Meer don de hellt der iotf n worden door even verlotingcu met prijicn uitpetrokkcn in het geheel 24900 prijzoQ welke krjtehtcns het plnn binnen ceiUtki moaüden door het lot moeten 2ijn tiangewezen Tegen intending van het bedrog verzendt de ondergeteekendc origiii ele lnt jn voor do eerste verloting welke ofTlu ecl vostgCüteld lUcdü op den 21 GTTJIsri JL S plaoth vindt t gcn de volgftD Taste priJ3 o heu geheel origineel lot fl è ÖU Een half origineel lot fl 1 75 i Een vierde origiaecl iofc fi 0 90 1 oiiilir viTzekcriug vau do promptste bfidiediog Allen diü vutj liuuüc orders willea opoiraguii mtiak i ik in hun bulang daarop opmerkzaam dat incr my i bij toezending vau postwiaaols do beBtoUiug extra per i blief medcdeclc oa mcu daariu duidelijk de naam CU woonplaats opgeve Coujions l nku Hca eu Posti 7 cg U worden in bctaliug aaugcDomen leder deelnemer ontvangt van mij du van hctoffl eieile wapen voorziene origincele Ix tciJi velke niet 1 met verbudiMie promessen die slechts op pcraoonlijl i vertrouwen berust jn gelijk to stellen zijn llcl origineelc trckkingsplan alsmede do Holl nd Kche vcrtiiling dunrvau wovdt Lij iedere bc tclUng gratis bijgevoegd en worden de getrokken prijzen benevens lie ninbtdljkc trekkingslïjat aan do i clanghcbbendea iiatiwkuurig loegczondcn i I Door bet vertrouwen hetwelk zich dcza loten zoo ji ras bobben vcmorveu mug ik ook bclangrgk bestel liiigen verwachten welke dan ook zelfs by de kklnsto bi f ltlliiigen tot in de afgclegrns c gewcsto nauw jkuurig en ondier geheimhouding zulW vturden nïtge £ voenl In kleine tusscbenpoozen vielen verscheidene lU i ecrsto hoofdprijzen in mijne door het geluk be tt giinstigdc CüUeeto Men gelieve zicb dua ten apocdigato oa rc lstrcekif te wenden tut Adolph Haas HTAATSEl fKCTENUANDtUAU ill H HlbUX g Voor liet mij tot ausvoiro gctchonkenc vertnmwen ze ik iniji en gcccrden deelnemcrti mijnen bcs tcn dan i ii l i Ilnik ïiei A ISiiukiaou 1871 N De uitgave WOENI geschiei DINBDl DAG franco BüBGEl brengen terf art 69 deri 87 aft tende de mer der Sti en 67 dierl ingang vuni alsmede dol gemeente worden peij iim tot de Burgeni De sf DROOOLEri De BÜK Gouda dl meente ii 1871 is vi De raadi De Verül steld den De Ver A igustns genaamde j £ gnde ten van 81 Mei En hoort dei De DRO VJi E iti Te l f twee ag Bourboi de veiil men if Te l t knuneii king van d Il de inon iionoi t uog tal ten ren n c roode miine der pr heeft waarin j wordt