Goudsche Courant, zondag 18 juni 1871

u ni lie ninl iiiolniinniti ii si nul aiir iiii ilc ti ckeri H en lie rliiijviiinni overal b ki id ijii andere el i iiui ii ijii MTi v eii I ll i e i eer al het tegenwi i i dii e t i l ii i a iii iral i lijk il voor de verwoea liii i i moet iL ii het ten iniinte in du gelegeubeid sleFliii 0111 zieli ilüur nieuwe selieppingen uit te spreken e laskii ilir Frankrijk en vooral ook I arij drukken luakeii liet onmogelijk om de varloren monumeiit itratyiiil te lierstBlierl eu Van d bouwkun li en kan lm ii iiuk niet Vergen dat itij gelijkertijd aan de lieisUllin der ïuileneii het paleis van justitie ilat iii li t legio n van eer enz bej iniien Zelf is liet miBSchicB Wenschelgk dut sommige vö woeste n eboiiwen sleehta langzaam worden horsteld 1 V de k il im op de l laee Vendóme eu de Tuibril 11 Mniir oo einilii t Ie iV iZ oM oiue stedelijke iinilili iiariii imielni eeiu verblijfplaats lubUea onze fiiiaiii M 11 i iselii 11 vertrekken om het personeel te be valtiii rielilsiiniik kan niet meer zooaK vroeger onder een elk phiiits hebben tegenwoophg ijn meer dun ooit gevnu iiisMen een eerp e beliui li liet stadhuis de niims lenes hel laleis van jii titie Mazas 011 eeiiigiaiiilrrr gebouueii inoetiii ilns noodzakelijk worden herstjd Kr ia eel ter ecu n t e uvomlig miililel om ila irtoc te geraken Eeii uitinuntend voorbeeld geven daarvoor il Irilin vim liet legioen vaii eer lluu palcis i verbrand Zij tellen 15 01 0 en brengen onder elkander ceii null oen b jeen dat is voor ieder maar een kleine bedrage Waarom zou men niet oor de Tiiilerieu evriieuis handelen Wij hebben pretendenten nog wel geen iir i ÜO ma ir we hebben er toeh geen gebrek a m e n zij zijn njker dan al de ledtn van hit legioen van eer te zamen haten zij insfihnjveii ik wed dat ze drommels gauw zuilen komen op Ie bouwen l as maar op oin se niet tq Men zal zieh herinneren dat in de eersic dagen vau de overwinning der troepen van Versailles gezegd werd dut Billioi ay het bekende lid der commune gedood is Dit is zoo niet liiUior iy bevindt zich aU gevangene te Versailles lOen onschiddige die veel op hem geleek is in zijne plaats doodgeschoten i e zaak heeft zich a s volgt toegedragen Den 30 Mei E G E L A nIx Mrs firey lid der Londensche sehoüleomniis ie en een der nlU ii l riiiwn vau liaar land zette de i r diireii in eeiie vergadning der Londensche Sueiet of Arts le beliueften uiteen aan verbetering van liet onderwijs voor vrouwen in Kiigelaud Het grootste gebrek was dat vooral op de meisjesscholen der hoogere klassen meer werk nerd gemaakt van smaak dau van vorming vau liet karakter eu het verstand een gevolg daarvan was ei ii uiterst laag peil van he onderwijs in de godsdieii tigc wetenschappen cijferknnst en grainmatiea en hel volslagen gemis aan onderwijs werd gegevdi als moderne tilen en muziek welke l e de leder wrl ei ii derde b el vau den seliooltijd vorderden werd ii bovnidien iredoceerd opeeiieveer onvoldoende wij e ib t eeiug doel d it men met liel Miderwijs der vrouw lii oo di is zed s in de liooijsle kringen a s mis lives met leediu zen verklaarde te eoiist iteeriii ecu goeil huuelijk De spreekster d i l leii beroep op de niannen tot verb1 VIiiü uil het onih rwijs der vrouw de woorden van Wtiiarl Mill iKiiili ili inle dat wanneer de man de vrouw met til ijii eigen hoogte van ontwikkeling virliief de vi uiw den mnn lit haar peil van ontwikkeling ziiit doen al daleti Zij gafda ir ip de l de vinirdiaehl voli il eeu dis Uissie over het beliaudeld ondenvcrp wsaraan veel vrouwen en mannen deelnauieii eu waarbij de denkbeelden aii uirs tircy bleken de algemeeiie g iedkeiiriiig te vinden De zitting van het lloogerlii is v iii verlede i Maiuidag was lu vele opzichten zeer merkwa irdig Lord Knssell stelde namelijk in die zitting voor dBt en adres mm de koningin zou worden gezonden inhoudende Itct verzoek dat het tractuat van ï asbiiigt n niet zou geratificeerd worden De vou steller verklaarde er groot bozivaiir in te zien dat ten opzichte van de beslechting der Alabama eischen groudatellingon vau volkenrecht loudeu in acht genomen worden welke tydens de gebeurtenissen wanfuit die cisolien ïijn voortgesproten niet als geldend werden beschouwd llij betoogde dat Kn eland te veel had dn vri j IC I te to g f Cl al 1 r i t stoiiii dat de liritselie regeermg tijdens lut outkonieu der Alabama volstrekt met te weinig werk a inilieid had a oi deii dag gelegd maar gelieel overeenkomstig dl toenmalige lands en volkeureehtelijkc wellen 11 ld geliandelj tot staving ijuor uircMug voerde hij de lenswijzc aan van lord l alnu rslon loid Clarendon eu andere autoriteiten en hij deed teu slotte een beroep op de lords om de eer de waardigheid in den goeden naam vau Kugtlaud welke door dit trai tiat zoo ernst g bedreigd werden te handliaveu l ord iiauviUe de minister van buitenlmidsche zaken eide het te betrcnreu dat de man dien hij tot dusver ais zijn staatkundigen aanvoerder en leidsman beschouwd had zoonoer met hem in meening ver scliilde De tegenwoordige regeeriug zeidc de minister verder heeft de Alabama eischen nooit erkend muur iu eeu scheidarochterscliap bewilligd liy was het volstrekt niet eens dut Kugeland in het tegenwoord ige tractaat enkel cunccssieu deed en hij bepleitte do schikking t r zake der Alabamaen dtr visscherijgesohilleii daarbij grooten lof toebrengende aaii de LngeUchc leden der commissie aan de regeeriug der vereenigde staten en aan haren nieuwen gezant bij het Eugelsche bof Lord Derby ofschoon de voorgestelde schikking niet onvoorwaardelijk goedkeurende gaf echter den wensch te kennen dat lord Knssell het omtrent zijn voorsiel niet tot een stemming mocht lateu komei Voor irsl zon zoodanige poging lot verzet zoowel iu Amerika als in Engelaud ongunstig werken en ten tweede zou zij doelloos zijn omdat zij bij het J agerhiiis een tegeuovergestelde beslissing zou uitlokken Up de elfde gronden als Lord llussell kou lord Deiby eeliler de wijze w iarop de Alabaniav rderiiiïi ii zouden beslecht worden uiei goedkenreu en hij gaf de hoop te kennen dat iiien luiu de regeeriug e i u t geiiwoordigiiig iii Canada volkomen vrijheid zon laten om hare meening over de vissclierijqnaestie uit te spreken iVaar zijn gevoelen mochten ie Lord de ircy de voornaamste der Eiigelsclie onderhandelaars en als voorzitter vau den jeheinieu Ra id lid der regeeriug beeft het tractaat verdedigd voornamelijk bctoogende dat het teu grondslag zou strekken voor aanstaande vriendschappelijke betrekkingen tusscheu de twee rijken Hij zeide voorts dat de bepalingen op de Cauudasclu visscherijeu betrekking hebbende door de re eeriiig dier kolonie zullen inueleu goedgekeurd worden en hij hoopte in het belang der kolonie dat dit zou geschieden Daiiriia voerden nog het woord de lords iarnarvou en Salisbury ter afkeuring vau het t aetaat hetwelk uader door de lords Kiiubcrly en llatlierly en den hertog a i Argyll als leden der regeering werd verdedigd Teu slotte werd het voorstel van lonl Knssell zonder I hoofdelijke steiumiug verworpen nadat de voorsteller nog de opmerking had gemaakt dit indien Engeland voortgiug de verplichtingen der onzijdige mogeiiheden 1 op de e wijze te verzwaren het in den eerstvolgendeii oorlog veiliger zou wezen om oorlogvoerende dan om onzijdige mogendheid te ziju DUITSCHLAND De Duitselie dames worden wra ik uehtig tegenover Krausehe beleedigingen Ken Friiiihm uit de nabijheid van Coblenz ging haar Fransche fauiilii Me tz bezoeken maar kreeg aan de deur leu antwoord dat men geen Duitselie bloedverw iuten meer erkende de feden zou zij uel bevroeden wanneer zij eeu wandeling om de stiid maakte Frfiiilein ging verontwaardigd weg en dineerde iu eeu hotel aar zij kennis maakte met deu kapelmeester vau het Duitselie regiment te Metz lu garnizoen ij beraamde met limii het plan om ileii volgenden luorgen lia ir familie een muzikaal be m k te brengen ilit muziekk irps van het Pruisische egiment speelde vroeg in den morgen voor het a mge i eu huis allerlei stukkeu en loeu do bewoners on waakt waren eu voor de rauieii verseheuen verwonu d over den vroegen welkomstgroet uerd de Mai eiUrhi aangeheven muur np eeiisiii ge brokeii door de irnrht n a Txlvin De Fransche familie werd woedend eu onhing op liaar vraag waaraan men dit seliandaal te danken had ten antwoord li la cumiiie Jllemande BINNENLAND jouu 17 Juni De uitslag der verkiezingen in de vier distrieten die in ous vorig iioinmer niet konden oijgenomen i s Dokkum Het aftr lid Mr l h van Ulom verzo ht niet meer in aanmerking te komen Gekozen Mr W Jicrgsiua met 84 7 van IlilU stemmen Alkmaar Aftr lul Mr J ij oc urniu Kops Herkozen met 12 54 van 2 2t7 stemmen Middelburg Aftr lid Mr J 1 K T ak Herkozen met it34 van Mü steinraen Jaes Aft rod jlid Mr 1 H Saaymaus Vader Herkozen met i9i van I 133 steiuineu De hersteiuraiiigeu te Amersfoort Utrecht en Amsturdam zullen plaats hebben op Dinsdag den i Juni De uitslag der verkiezing iu ons district lieeft ons iu geeiien deele verbaasd Zoodra de autirevolutio uaireu geiueeuc zaak maakten met de conservatieven W 1S die uitslag te voorzien Daaraan is dan ook voorzeker de onverantwoordelijke onverseliilligheid der liberalen te wijten die hun caiididaat slechts niet iöO stemmen steunden tei wijl bij tetrouwer opkomst vau hunne zijde dut cijfer byiia verdubbeld had kunnen zyn loowel de heer Bosscha al de heer Weutholt hebben bij vroegere verkiezingen meer dan duizend stemmen verkregen In plaf van te rekenen op de antipathie die een groot deel der conscrv itieveii tegen den heer Holi mau had en daarom uit eiijeii betceijiiiy want liberalen moeten zich niet als schapen naar de stembus lateu drijven als ééu man hunne stemmen uit te brengen op den liberalen eandidaat bleven ongeveer iOÜ kiezers die zich tot de liberalen rekenen t huis en mankten diuirduor de niet moeilijke zegepraal der conservatieven nog gemakkelijker Met ecu zwarte kool behoort ons district te orden iungeteekend niet omdat het een auti liberaal afvaardigde maar om die ellendige onverschilliglicid die liehuisl veler eigenscliap is wanneer t de algemeeue ZJiak in plaats vau hun bijzonder belang geldt Van 3300 kiezers kwam slechts do helft op Er zijn geineenten waar geen derde geen vierde der kiezers vau hun reeht gebruik maakten ueeu aan huil phfU mildeden wel striau daar tegenover enkele undeie geiueeuten aur bijna alle kie gereelitigdni opkwamen zooals Laiigernigeweide l iipekop OuderkerK U d IJsel Bergambacht Ammerstol en Schoonhoven maar over het algemeen is t treurig met ons kiesdistrict gesteld D iar is slechts één troost in deze oiustaudigheid nl deze dat dit distriet gelukkig Nederland niet alleen uitmaakt bijna overal elders to h viiideu we ijverige helungstelling die van deu outwikkeldon trap getuigt waarop men elders staat want met de talrijker opkomst der stembus kuiiueu wij ons tevens verheugen in de besliste zegepraal der beginselen die wij liefhebben Thans nu van t laatste district de uitslag bekend is kan die aldus worden samengevat Er moesten aftreden 17 liberalen vau Houten Zijlker Smidt de lloo Woens van Blom die bedankte Storm van Niiameu van Deldeu Dam Sloet de Bruin Kops Kutgers fraiiscu v d Putte Kombach Tak en Guljé 12 conservatieveu van Ilardeubroek Kien v Goltsteiu V d Hiicht Insiuger v Keenen s Jacob Kallf die bedanktej llolïman vau Kuijk de aseinbroot die bedankte en Begrain i aiiti revolntionniren van Lijuden van Wasse niicr Bichoii eu V ider 7 ultraiuontaueu v N ispeu Borret Suiitz Bieberstein Aruöldts Kerstens en vau der Does de Willebois 40 Gek 21 ozcu werden liberalen aii Konten Z dker Smidt de Hoo Moeiis liergsma Storm im Naauieu Brouwer v Held u Dam Maekay de Jong delirnin Kops Füek llairl Kutgers Eock Amst Fransen v d Putte Kombach Gevers Deynoot CU Tak conarrval leven van Ueeiieu HolTmaii v Kuijk Wintgens en jjegram aidi revoliitionairen v Wassenaer Vader en v Znijlen iiltraniont iuen J A A van Niapen C van Nispen Borret Smit Bieberstein AriKililts V d Heuvel eu van der Does de Uidebois