Goudsche Courant, zondag 18 juni 1871

f m x i nm mmtmii s s W m w IV Fransebe fall liaav vraa waarliad teu antttüord iAND i 1 de vier districten u i opgenomen is l h van Blom ver t komen Gekozen m 18 ï4 stemmen L de Brnin Kops TO nen r l T k ller U II Saayiuans Vader Ituinieu Ir lbort Utreclit on pen op Dinsdag den s distriet heeft ons iru de anti revolutio vt de conservatieven Daaraan is dan ook Ie onveischilligheid der iindidaat slechts met hiij getrouwer opkomst jna verdubbeld liad iiotBcha ais de lieer tikiezingen meer dan In plaats van te rckeI iot deel der oonser luan had en daarom Qiuu moeten zich niet laten drijven als lirengen op den libeöüO kiezers dieïich en mankten daardoor I con scrvatievcn nog kool be hoort ons niet ouulat het een um die ellendige onvergenschap is wanneer an liuu bijzonder be its de liclft op Er 111 i ile geen vierde der liiiakteii neen imii Imip tegenover enkele alle kii sgerechtigilrii Iw eide i iipskop Üudi r ininierstol en Schoon n IS t treurig met ons de ze omstandigheid leiukkig Nederland niet Llers toch vinden we den outrt ikkeldeu trap t uit want met de tall nnneu wij ons tevens i lal der beginselen die Is riet de uitslag bekend ncngevat IV ijlker 3 luidt de lloo oedankte Storm van Dam Sloot de Brnin V d Putte Itüiubach ilenbroek Kien v Goltlii iiiger V Keenea sja le llo Traau van Kuijk laiikte en Tie i ain till Lijnden van VVa n Horret Smitz Bicitens eu van der Doos ijlkor Smidt de Uoo Inn van Naanien Urou iiekay do Jong lelJr iiu itiitger l oek Arast Itombafb Gevers Dey etiieii lloiruian v Kuijk I Wassenaer Vader eu v A van Nispen C Miiilz Bieber stem Ar I eii van der Does de 37 liersteniiiiingon moeten nog plaats hebben Ie AmenJbott tiissehrn een eonservatief eii een ultrainontaan v Uardenbroek en Alberdingk Thijui te Utrecht liipsi hen een conservatief en een liberaal Kien en Boer te Amsterdam tiinschen een ecmsrrvntief en een liberaal j s Jacob en do Bordra Voorts Mil nog een nieuwe verkiezing moeten uitgescdrevcn te Amsterdam of t Haarlem daar de heer Fock voor beiden gekozei slechts voor een district zitting kan nemen De triomf der liberalen is dus onbehvjitbaar de nederlaag van eoiiservatieven en anti revolutionairen geducht terwijl de aanwinst der nltramontjiiien niet gewichtig genoeg is om reeds zorgwekkend te worden Z M de koning heeft bij de dd seliultcrij alhier benoemd tut kapitiui den 1 luitenant J l C Prince en tot 1 luitenant den 1 hiiteuaiit ii la suite M VV G Koning iisleren kwam de gemeenteraail alhier eenigsziiis terug op bel besluit om dit jaar de kermis niet te doen plaats te heliben Jlet 7 tegen stemmen toch werd beslolen aan ingezetenen der lA eineenle toe te taan op den gewonen kenuistijd hunne kramen op te slaan De ilrie afwezige leden hadden bij de vorige behandeling allen tegen t houden der kermis gestemd I i alle opzichten is bet fee t dat Donderdag in Ous Genoegen wor lt gegeven ter inwijding van den nieuwen muziektempel uitnemend geslaaijd Het concert door de stafinu iek van het regiment grenadiers JU jagers onder direetii vuii den eledelgcstrengen heer F Dunkler ge eveii as virrukkeiijk schoon Het genot van allen die uit de e en vele omliggende gemeenten waren samengCitroonKl werd verhoogd door t heerlijkste zoinerueiler dat men zich denken kan De dank van allen knuit toe aan de directie der sociëteit die dit feest aanrichtte moge het dour velen gevolgd worden e en eliyon even tahijk bezocht al deze eersteling Ter eere van t2 i jarLg jiibilé van deii piiu uerdon gisteren duor zeer vele katholieken alhier ile Nederlandsehe ving uilgustokeii niet den pauselijken iviinpcl Ook heden wappert ter herinnering aan de sjeboortedag oir ei koningin de vailerlaudsehe driekleur van alle openbare en vole bijzondere gel ou un Om een ure werd eeiie par ule geliuudeii op de Markt doop schutterij en garnizoen die in de beste orde afliep Wij vernemen dat aanstaanden Zondag een ure door het corps mnziekanten der dd sehuHerij alhier eenige muziekstukken zullen worden uitgevoerd ia het plantsoen tegen den Kntteiisingel Aanstaanden Maandagavond zal in de I nlIuTvhe kerk een orgel be pi ling geschieden door een élèvr van het bündeninstituiit van In de zitting van de eerste kamer vim Doiulerdai zijn na eenige algemecne beraad lnicinnen over de süiatsbegrooting hoofd=t 3 en i liereids met algemeene stemmen a un eiioineii De mini ter van ki liiiiiiii heeft veikhi ird dat liet jongste te egr im uit Indie mehit dat de onlusten te l ekalongan geheel gedempt zijn en dat het overal rustig is In de zitting v iii gi tereu zijn alle andere hoofdstukken der liegrootiiig ei de it op de middelen met algeiueeiie steiiiineii aaii eiuinieii Ook werd miu iiaugenoiiien het ontwerp tut iiivueiing eeiier belu ting op hel gedi trleerd in Suriname en daarop ging de kamer tot nadere hijeenroepiiig uit een De tiieedc kamer der Slaten Geiieraiil is bijeengeroepen tegen Donderdag den 22 Juni de iiiiiniddags te lia f vier uren In het algciuceii belang wordt men opmi rkz iain gemaakt op de in deze courant voorkomende advertentie aii den Heer Gust lV Schwarzschild te Hamburg De dambij ge annonceerde loten kiiiipeii wij in iinnmerkim der vele prij en die in deze loterij zijn ten beste aanbevelen terwijl het genoeinde huis dat met den verkoop dezer loten belast is en waarvan de realiteit en soliditeit algemeen bekend is di ii bei teii w iarborg oplevert Het is dan ook niet Ie lievrei iii h ii dil iir vele ordeis naar lii l i ve wnnlni i i nmli ii ilie immer melde meete zor I ii piMih le wiinleu Uitgevoerd Laatste Berichten Londen l i Juni l i e zent dut de Fr inselie leeniii twee milliadeii zal beilragni Zij zal worden uiigeguven tot dun koers van pCt eu zul geeiio loterij Ireiimg zijn J e gravin van l Rrijs is op Twickenham gelukkig bevallen van een meisje Napoleon en l iigenic bezochten Donderdag jl de prinses van Wiillis liOrd Knlield lu eft in de zilliiig van het Ijiigerhuis in antwoord op eene vraag les heeren White verklaard dat vele leden van het Fraiisehe gouveniement sprekende met Ijuril Lyons gezinspi cld hadden O de eventualiteit dat het liaiidelstraetaat zon opgezegd worden Er is echter geen offieieclo verklaring gegeven ver saiildS is Jcmi Tn d iiting oer iiaii iiiale vergadering heeft Troehu het gelaakt dal de TruKen in geheime verstandhouding stonden mei do secretarissen der opstandelingen Hij gaf zijne verHüiuleriiig te kenieMi dat Hismarck over de commune sprak zonder die te veroordeelen De heer Uazc heeft eni voorstel gedaan dat do verguderiiig haar maiid ial voor twee jaren van kracht zou Versailles Ifi Jum l o Krvuc zal Dinsdag te Longehamps plaats heliben De geruchten botreirende eene wijziging van het miniiterio worden tegengesproken ümtreut de ophclling aii den staat van beleg waarin l arijs nog altijd verkeert is nog niets bekend Het voorstel Baze beeft geen kans door do nationally vergadering aannenomen te worden Do baden verzekeren dat Cecilia in Calvados gearresteerd is Berlijn Hï Juni Het feest ter onthulling had volgens 1 1 1 programma plaats oiiiler een verbazende geestdrift De keizer deelde vele eerbewijzen uit De heer vjii Koon werd in den gnven tinid verheven vou I Mo tke tut velilniaaraclialk lionoeiiid Londen D Juni Lord lirauville deelde iii het llougerhnis mede dat alle liritselie ondeiiliiiu ii I die te l iirij niiaiinen waren genomen door de ie gei ring te VeisaiUes ni vrijheid zijn gesteld Stockholm l i Jmn De koning zal zielieei t I daii iiii ir bad Sanoe nin le Westkust van Zweden begeven De spoorweglijn an Stoekhulni niiarl hri ti ima is heden feestelijk j eopend Die weg zal vooit aan in Ij s worden afi elegd i Vergadering van don Gemeenteraad Vrijdag lii Jiuii Ti guittüunliy tie hli vuu tU r t ti Uzeiitloüni voor itU r Viruly Kiiiiy Kist l iijlui l iiiice l riig jiiii Ucutiiigir Urougkdvcr van blruutcn Kuck i n VoU lliüst Duur iKii vüurjilttr uiill iin ili Ji i lJ dat de hh BuchiiLi aii fiii t i fii tiMb Mu II libi ii kennis grgevc i dat ZIJ Mihmdi rd ijii de vi ii iidtriii bij te uiieii De luituliii Jtr ïorigi verj adLiiiig ttuidui jjelczeo ui gearrchlii id ln rki inrii is en wurdt nmigeuoiinii vour uutifiea ic het birlelit van lidcii l v m di e pruvincli dot blj heu mitv iiif t n 18 de inil iiiiï tHsIy bO ld lioiltie verüideliillg en MUI dezellJe kinnisjjiuini i m ili guediiunnng van eenige uïergeaellievene lusLeu Wüidl gtUv ui lilt r ipiMrt v in li en W betrelt ende het voorhiel tot niinehtuig eeluT U esk iiuer voor den anibjclitbshind bciievina de da irbij bihooi endc inlichtingen von de cuinihissie tot de inü H k rhuül rn die vüor het middtlbaar oinlcnMjs liet lüurstil slnkt om het vir oek van hel departeincnt T N t A if te siu ui en m plaats daarvan de leiskamer aan hit muldilbaar ondoiuijs tu verbind t n die te vfsligni in hit gibou op de lluutin miignieht terwijl dl muzieklessen wordtu overgebracht naar Arti l egi Ter visie Ki iie missive van den schuttersraad inzendende leiit ilifatruclie voor den uinziekineesler Tet visie üeli iijres van de hulponJelwijzirs aan de opmb iie si iiolen waarbij zij er oikiii verhooging van traktement ordt gesteld la handen van li ui W Eene mi ivc van regeiili ssen der belde gaslhuum dal mevr de wed Koist van l uubuig de beliekkiiig hult aaiijrenuineii l n ajns van Klshont verzoekende in iianrairklng te komui voor de hi trekking van schipper aan het ovirzitvecr OUT den IJsel Ter visie in tot benoeming m une vullende lergiiderilig Twee mibsivi S van den tninisler van liiiniicicii belrilFende den opbouw M n het postkantuo wa iiin Mi a uibndt onmiddellijk na dm opbouw de kosten te bitulen met bijbetaling van 5 pCt rente en lul oiidu iiilstil ovii li Jiuiicu luin hel njk na aftrek der ƒ 2WI vooi hi 1 til glnar buriau Uo heer I nuce advibeerl tigeu dit vooi lel i c hh Droogleever en Kist zijn voor het iiaiihud doch de laatste Jriugt iiau op Int sluiten vau een furiueel coutrart De heer l uvlen beweert dat men loo doende zou afwijken vnn cell vioiiin liisitiit Do heer Koik is niit It eu W voor het voorstel lu steinuimg gibiiuht is het oangenuineu met 10 tegeu 2 steinniin die dri hll l liiieo en l ujteu A in lil orde 7ijn Twee aihessin als een v m Sibbi en een van I akau c s tot wij iglug vim hll besluit tot bet uiet bonden van td kennis li en W tellr i voor m vcrhinil iiwt bet vonri evallene op de Amsterdnmsche voorjiiarsmarkt vnn hel genomen besluit met af tr ijken lie beer rrinre is er voor om even als op de niarklililgen de iii i eli nen toe te talen tot het opslaan van kramen enz De hirr Uciitiiigir ndvi ecrt in gelijken zin en meent dat de polkcn epijeiiiie dan wel gewekeu zal zjju De heer Drooglcevcr is voor handhaving nn het besluit Do heer von Straiiteii is voor het toestaan vnn hel verzoek Do heer Lujtcn zegt dat do pokken cpidemio niets fdoet nan do kermis eu dut do rund verpligt is het vorzook too te staan Dn heer Koek stemt in ract do hli Hcutingcr en Luylon De beer Virnij vreest voor ergerlijke tomieelcu en is tegen bet vcr ock omdat in do onistrekcu nog al veel bosinetting heerscht lu steinniiug gebnieht wordt het verzoek toegestaan met 7 tegin Tl stemineli Tegen stemden de hh Kist Viruly lliai Diüogleever en de voorzitter liet voorstel van den heer Wcstcrbaau betreffende de bewa irplafltsen der petroleum wordt op voorstel vnn den beer V i V r i l 1 van den vuorsfeller nitgestcld Kinddijk woidt goedgelteurd een vooistel tot af en oversehnjiiug van leii post op do begrooting vau uitgaven dienstjaar lb7 H eu W vragen machtiging om tijdelijk eene som van 50 lil op bet groothoek in belecoing ie geven lot de uilbetnling vtm icnige posten en woidt die machtiging na ceillge dleii sic velliTud Ook wordt niiieliiigiiig verleend tot uitvoering zouder rehiinitii en eiudigt di vergadering I N G Ê Z ON DE N Is Ie kermis begeerlijk Meer en meer wint de overtuiging veld dat de kermissen of jaarmarkten zoo als zij in den loop der tijden zijn ver iuderd en van hunne oorspronkelijke bestemming ontaard een nllezins nadeeligen invloed uitoefenen op den zedelij ken en stotTelyken toestand van ons volk vooral van dat volk ter wiLle waarvan zoo het heet men in de meeste steden van ons vaderland die instelling heeft behouden Die oveitiiiging doet de gemeente bestureu in tijden van liisiiutlelijke ziekten volgaarne bereid zijn de kermi seu te schorsen en reduceert het aantal vooratandeis van dit zoogenaamd volksverniaak tot een zoor onbeduidend cijfer Vooral sedert hot jaar 1806 luui de kermis bijna oveial niit gehouden werd is deze vooruitgang in de denkwijze des volks merkbaar Toeh zijn er nog die de kermis iot op zekere hoogte m besoheruuug nemen en daaronder reken ik ook den geachten schrijver in de Goiidsehc CIouraiit van 2 Mei jl Ook hij durft de kermis niet meel r ncil uoeineii docli zegt d il er voor velen nog U ts jl Ji r j in lil ligt llegeerlijk voor wie Voor tappers kofBjhuisliouder huurders vin op s elten dansende kinderen en 111 hel algemeen van allen vvicu de kermis geldelijk voordeel oplevert dal zal iiiemuid oiitkeiineii iMaar zon het gezin van ili u uerkman het zoo begeerlijk vinden als in het beste gedeelte des jaars het werk luuet worden gest uikt niet door gebrek aan werk maar door eene zanionrottiiig van vreemdelingen waaronder van vnj zonderling soort die goed gevonden hebben een aanial te waü eii op de vaak zuur verdienile peuniugeii der huisgenooten het begeerlijk vinden dat men door welke oorzaak dan ook naar de plaats des geivocls gelokt als een geplukte gans huiswaarts keert om armer dan te voren dos wiiitirs zooveel te eerder Ie bevriezen Neen zoo een onp irt jdige hierin iets begeerlijks vindt ik niet Het ligt niet in mijn pliiii iets af te dingen op hetgeen de geachte se i rer zegt van den toestand der arbeidende klasie utselioon wat het derde punt de liiiliaudfling uit di hiogte betreft zniks ureheel nfh ingt van het karakter dergenen d e over haar ge st ld zijn Maar die toestand der arbeidende klasse wordt door kerinishouden ni t beter uiaar slechter Zal b V do schrale voeding van den arbeider verbeteren door de vergunning van wege t gemeentebestuur gewoonlijk op kermistijd aan de tappers verleend om hunne hnizeii na den reeds laat genoeg gestelden tijd van niidilernaoht te mogen open houden ielukkig dan ook d it de oogen des volks laiigziiinerhand opengaan en zich uit hun nuddeii sleiiinieii verlied eii tegeu en toestand die zoowel in strijd IS met de witten der natuur als met het regt van ieder iiige etcne om zieh te vermaken op zoodanige wijze eu tijd nis hij goedvindt Het zijn niet de hooneie standen die liuunen afkeer van de kermis openbaren niiiar het zjii meestal personen ofvereenigiiigen v iii personen uit den buru er eii werl luansslaud ilie zieli tegen de bestrniligiiig van dien toestand verzetti ii Ja men kan altijd nog wel vrolijke opgeruimde gezigten o de kennis tien maar ook hier is van toepissing Iwtgem tiwit iet en Iwtycen mi u uiet tilt Kil wil men hooren dut velen dat pleizier niet zoo ho io schatten vraag dan eens aan die 80 joud sche kleü inakers eu kkrrniakeragezellen die geziinenlijk de laatste N ijverheids teiiU onstelling te Aiiisiirdiini be o lilen en zieh in de diergaarde verlustigden vraag lul luiu eens of zij met meer genoegen siiia ikteii d iu op ile kennis Ik geloof rf TiwÖByffiaiJK SSj fc rTrartrv fi ttmmmmimt