Goudsche Courant, zondag 18 juni 1871

I ll iiii t tc vfi l t ss i n Ills ik bfwct r il il inniigocn ilir 111 Icii af i lonpcn wuili r di vodnluiclil vim ilcii hi i i Si hiiurmiiii bijwD jiidc ulk ci ii iivond nifl U RCMi cell kcimisiinchl on illrii HTWlsscli ii Üin die roiloii kan ik en vclcii mi l mij volmimkt vrrdo lifbbi ii ini t hct besluit vim iii eii gemeeiiteraad tot achorsiiig dur kermis ol aebooii hct motief de hccrscliciide pokkcii epideinic iiiet ouder ieders beuordcehnt va t eii men hier moet Biftiiiiu op liet oordeel der deskundij en wivnrvau de uvergroote raeerderlieid oordeelt diit cene scliorsins der kermissen in deze tijden gebiedend nooil aktlijk is Hoe trouwens de kermis eene epiilemie in de hand kan werken is in hct laatste cholerajaar te Zaandam oblekdi op zulk eene verschrikkilijke vij e dat men het met li al vergeten l oi h verhen ik mij he nice stover de schorsing omdat 700 iets den nienselien leert denken zie lui bliji t liet toch alweer dut wij die kermis best kuiiuen missen Zonder k rmis in dit jaar zal het volk zedelijk en stolFelijk vooruitgaan naiit men zal het kermisgeld o in de spuarbauk brengen e op b tere wijze besteden Trouwens men lieel t wel de vrijheid om zulks ook in kerinisjaren te doen en velen doen dit reeds doch hoe het met de mcest ii gaat is genoeg bekend Men verwciisclit de kermis en toch brengt men er peld Dat echter zij die door de kermis geheel of ten deele leven een treurig gezieht zetten is met onnatuurlijk Want hetzij men t gehl be paart het ïij men Let op betere wijze besteedt in be de gevallen is voor hen het vooruitzicht alles behalve sclioon Gouda 14 Tnnij 1871 N Burgerlijke Stand OVKBLfeDKNi 12 Juin J Kndeiiburg 5 ni 13 1 C de Koning 5 in T lïijnmtrs 43 j H T Aü Mol 2 j 6 ra J H Porstheuvel 20 d C Nootciibooni 5 w 15 N M an den Heuvel 3 j 11 lu C Slangen 2 j 8 m GiiiewD 15 Juni J C A Pnbst en 1 J Tcoliiig FOEEËN EFIDEMIE Van 10 tot IG Juni aangetast Vroegere opgaven 129 Te ziinen KI Vnn welke er 53 overleden zijn ADVERTENTIEN w Getrouwd W F C VAN ESSEN EN A F POTTHOFF 11 Cohkntz 15 Junij 1871 j Getrouwd J C A PABST 1 Luit der iufanterie f D J TEELING Gouda 15 Juni 1871 m m m m mtemMM mwLMMMMmm mn mm Kmm KmnMm mMtiMm mMMmMm M9MU Bevallen van een Zoon T N DAM UoKIJhW A MlKN Wagi niTigcu 15 Tuni 1871 Heden üverleed in den ouderdom vnu bijna 78 jaren de WelEdel iclioren lieer ENGELBEliT tIEÜRUE VAN DEK DOES A J B v N DKii DOES Gouda 11 Junij 1871 Ei iiii i I iDiinger iiHf Heden overleed ori s jongste kindje PETRUS COHNELIS in iUi ouderdom van JÜ maanden G v DKR LAAR J J v i i ii LAAR Fu NhKN Gouda 17 Juni 1S71 il tiekt i iiiiije icnmMU iHiKf De Heer eii Mevrouw U A PABST betuigou luiriueii luiileli l eii dunk v Hir de vele bewijzen vim b lan l iLug bij de voltrekking van hun huwel jk uut iii ren üouda Urul mu A UiiiikiuiiU Kennisgeving BURGEMEESTER en WETllOUDKllS vau Gouda brengen ter kenuis van beliuighobbonden dat de termjin geduronde welke de scheepvaart door die stiul niet kan plaats hebben is verlengd tot en met den ÜO Junü aanstaande kunnende do vaart var den Llssel naar de Gouwe en omgekeerd langs de Turfsingelgracht geschieden GoiJin den 10 Jnnij 1S7I Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOni KK ni KOIUTIIN v MKiua VJJZl AIJOORN IlOOB DUN llühll B VAN DER KAA Elèvo vnu het Bliiiden lnstituut te Amsterdam te geven in de Luthersche Kerk te Gouda op Maandag 10 Juni 1871 des avouds ten l l ure J it l onceH is dienende om in ijn levensonderhoud te voorzien Entree 50 Cents Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waddinrveen zijn voornemens op ZATURDAG den 24 JUNIJ 1871 des voormiddags ten elf ure AAN TE BESTEDEN Eenige vernieuwingen en reparation aan het Verlaat en verdere Ge meenteGebouwen benevens het bezanden en begrinden der wegen in die gemeente Waarvan Bestek ter visie ligt bij de Wed Dk groot aan de VVaddinxveenscho brug Aanwijzing zal plaats hebben Donderdag den 22 Junij des namiddags 4 uur te beginnen aan het dorp Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgeineesler J JONKHEID 1 S V N DORT KROON Van heden af te bekomen PUIKBESTË ScliolsclicMaatji S Hariiiga iOc alsmede Geroolttc Zalm a 40 c hct ons bi MARIA i h VVAAL Hooge Gouwe achter den Heer Guenuet Bij fatsoenlijke Bnrgerliedeinvordt zoo spoeaig niogidijk gevraagd KOST in INWONING met VRIJE KAMER voor 2 JONGELIEDEN hunne bezigheden buiten s huis hebbende Briexen franco met opgaaf van prijs onder lett CIL Bureau Goudsche Courant Bij i BurgérdllëtlêrPivordtlvOST en ÏN WONING verlangd voor een JONGMENSCH zijne bezigheden buiten s huis hebbende Adres niet opgave vau prjja onder letter K I ureau van dit Blad Op aanstaandëir ZONDAG den 18 JUNIJ des avonds ten vyf ure zal in de Luthersche Kerk de OPENBARE JAARVERGADERING plaats hebhen van de Vereeniging ter bevordering der Zendingzaak en daarbij het woord worden gevoerd door den Heer Zendeling in de Miiui uisa Een HEER wenscht bij fatsoenlijke Burgerlieden KOST en INWONING met HUISELIJK VERKEER lieht met e u VRIJ KAMERTJE den prijs vuu 25 per maand niet te boven gaande Reflecteerende gelieve zich te adresseeren met y u icü brief on Jer letter E bij den Boekhandelaar A BlUNKMAN te Gouda Mejufvrouw ui a BAARS te f miftreclU vraagt tegen l Augustus aanstaande een Keukenmeid d e tevens huiswerk moet verrichten Al die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den Heer GOUNELIS VEliBURU in leven Stalhouder en Herbergier gewoond helilieude aan deu iilefkersingel te houden en overleden te HeiMho dd l HJN J 1K71 wordt veivoelit danrviiii opgaaf f betaling te doen vóór M JUNIJ o k ten kantore van Nutans Mr KIST te Guudü FM WORDT tiEVilAACiD Een Ver wersknecht en een VERVVERSJONGEN lielst een die ai bij het vak k Men adreaseere zich aau h t Bureau dezer Courant Vüoi lüonisc aaiïkündlgln OPENBARE VERKOOPING op MAANDAG 17 JULIJ 1871 in het koffijhuis de iIaumonie te Gouda ten overstaan van N laris Mr KIST aldaar van onderscheidene uUmuntende perceelen Onroerend goed als onder anderen te Gouda 1 Ben perceel dienende als ipothcok allergunstigst gelegen C n 164 aan de Gouwe hoek Nonneuwater geschikt ook a an alle andere affaires ot woonnuis 2 een Woonnuio nib Tu a en Achterhuis aan de Gouwe C n 21 S een Woonhuis als voren C 163 4 een bijzondere gunstig aan de Wachterstraat P 129 met uitmuntend uitzigt gelegen Woonhuis met Tuin 5 een Woonhuis in den Langen Groenendaal J n 79 6 drie perceelen in de Boelekade en onder Waddingsveen aan de Goudkade D n 103 een zeer gunstig gelegen Woonhuis met Schuur Moesgrond enz groot 8 Ares 53 Centiares Alles breeder bij biljetten aan te kondigen E rtract uit het Verhaal van het verhandelde hij de Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland Vrijdag aen 16 Junij 1871 Gelezen eene missive van den Heer O BARON VAN WASSENAER van CATWIJCK te S Gravcnhaije d d 15 dezer kennis gevende dat hij zijn ontalog neemt als Lid der Provinciale Staten van Zvid Holland Gelet op art G der wet van 6 Julij 1850 Staatsblad N 39 regelende de zamenstelling en magt der Provinciale Staten Is besloten te bepalen dat 1 de verkiezing tei vervanging van den Heer O BARON van WASSENAER van CATWIJCK als Lid der Provinciale Staten van ZuidlIoUand die zitting had voor het HoofdKiesdistrict Zoetermetr en als zoodanig in het jaar 1874 moest aftreden zal plaats hebbei op VRIJDAG den 30 JUNIJ aanstaande en 2 dat wanneer eene herst emming mogt worden ereiseht deze zal geschieden op VRIJDAG den 14 JULIJ daaraanvolgende Voor extract conform De Geifiiek der Phovinciai e Staten van zuio holi and JUST DE LA PAISIÊRES 175 000 Gulden als grootste prijs in hot gelukkigste geval biedt de nieuwe door den staat goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloting aan 24 900 Prijzen te zamen fl 2 521 540 worden in weinige maanden verloot De grootste prijs event fl 175 000 Hoofdprijzen fl 105 000 fl 70 000 fl 35 000 fl 28 000 fl 17 500 2 a fl 14 000 3 il fl 10 500 3 ii fl 8400 3 a fl 7000 4 il fl 5 500 5 ii fl 42U0 11 a fl 3500 2 il fl 2800 28 ii fl 2100 106 il fl 1400 156 a fl 700 206 i fl 350 Deii 21 JIJM heeft de trekking plaats en kost daarvoor volgens het plan 1 geheel origineel lot fl 3 50 1 half 1 75 1 kwart 90 Dive door den 1 1 it f C vaarboi gde orisineele loten njn tej eii iii eiuling van liet bedrag in Munt ot biiiik iai ier coupons of post egelR of door overuwkiiif aii lu l elve per postwissel bij niij te U küiiieii üij elke liestelliuf voe ik i ratis een o fioieel trekkiiin plui end frerefjeld de trekkiiifrslijsten UI deel lieieiiluillijr mede die oplielderiugeii die iiii U aii iiiij Miljoen al iiislav Scliwarzstiilld lUsMl ll WlbM I IUMll LAAIl Ie HAMBURG n