Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1871

1871 Woensdag 21 Jiiiil N 1065 GOUDSCHE COURAIfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislrelien De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VlüJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending yan advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave EENNISGEVINO Pe BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den RAAD dier Gemeente in zijne Vergadering van den 24n Mei 1871 is vasigesteld de volgende Verordening VERORDENING tet voldoening aan Art 178 der Gemeentewet DK RAAD DER GEMEENTE GOUDA Overwegende dat Art 178 der Wet van den 29 Jimy 1851 Slaalaitad n 85 zooals die ie gowijïigd bij de Wet van den 7n Julij 18ö5 Staat blad n 79 voorschrijft dat de Raad ten minste eenmaal in de vijf jaren verklaart welke Veronleningen tegen wier overtreding straf is bedreigd nog gelden Overwegende voorts dat zoodanige verklaring bij Verorderung an den 2 5n Mei 1866 afgekondigd di n 19n Juiiij daaraanvolgende is gedaan en dat mitsdien eerstdaags di daarvoor vastgestelde tijdsljejialing verstreken is IIEKFT BESLOTEN Te verklaren dat de Verordeningen tegen wier overtredi ig straf is bedreigd en die nog gelden zyn de volgende Verordening vin l olitie op de Markten va tgesteld den ISn December 1855 voor zooveel betref de nrtt 1 tot en met 10 en de artt tot en met 14 Verordening Tnn politie op de logementen lierl ergen kollijhnizeii en tnppi rijen vastgesteld den 18n Deecmber lS55 5n Kebriiarij 185B en gewijzigd den ISu Julij 1866 Verordening van olitie op liet bcvoren van de wateren dir gimeeute Gouda vastgesteld den iln December 1857 Verordening ter voorkoming en bestrijiling van besmettelijke ekten vastgesteld den 25n Maart 1 On Augustus 1859 gewij igd den 26n Februarij 11 November en 9 December 1804 Verordening van politie op het slagtcn en verkoopcn van vleesch of spek vastgesteld den 4ii Junij 12n Julij 1861 Verordening op de wijken en het doen van aangifte tüt het bijhouden der bcvolkingregisteis vattgesteld den 27n Juiiij 1 du Julij 1802 en gewijzigd den 23n November 1870 Verordening op de laad en lospl iats voor de stoonibooten die de Turfsiiigelgraclit bevaren vastgesteld den 18n December 1SG3 Verordening op lul verkoopen van visch vastgesteld den 26n Februarij 1804 Verordening op het bouwen betrekken ontrui nen en afbreken van gebouweu alsmede op de verpligtingen van eigenaren van huizen en naburige erven vastgesteld den Iln Novcmber 9n December 1804 31n Januarij 1865 gewijzigd den 29n December 1865 en den 13n December I8fi7 Verordening op de brandweer vastgesteld den Iln November 9n December ISOl ln Jlaart 863 Verordening van politii vastgeiïtehl den lOn Junij lln Augustus 1S05 Verordening houdende nadere bepaliii eu tor voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten astgesteld den In September 1807 Vcronlciiiiig van politie vastgesteld deii 18n Augustus 1809 beti ekkiiijk het opeiicii eii sluiten der schuiven wannnede de kokcis i f duikds oiuli r parlieuliere h iiiiiij ii in ïcsliihliii op di Oost eu We tha i II Ij 11 oni H 11 Verordening op het begraven van lijken vastgesteld den 26n October 1809 Verordening op het zuiver houden van wateringen slooteii en andere wateren die aan bijzoiulere personen toebehoorcn vastgesteld den 14n Juuij 1870 Politie reglement voor de scholen in de gemeente Gouda vastgesteld den 7n Februarij 1871 Zijnde deze verordening aan ile dodeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun berigt van den 31n Mei 1871 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den loden Junij 1871 De Secretaris De Burgemeester DItOOGl EEVER FOKTUIJN van BERGEN IJZENDOOUN DE KERMIS sJt S 3 s Nu in de N 1055 en 1064 door een paar schrijvers de kermis wedertvm ia ter sprake gebracht wenschen ook wij nogmaals dat onderwerp aan te roeren Reeds ruim een jaar geleden in N 892 werd het door ons behandeld en wij kunnen t niet helpen dat er nu niet veel nieuws meer bijgevoegd kan worden Het onderwerp is uitgeput nieuwe argumenten worden niet aangevoerd voor haar behoud en van dag tot dag nemen hare tegenstanders toe Dat kan dan ook niet anders De eerbied voor het eeuwenoude moge een tijd lang het versletene in stand houden door het op te lappen of te vernissen die eerbied moge nieuwere begrippen met moeite en slechts langzaam een weg doen banen door de volken toch is zjj nimmer zoo krachtig geweest dat zij meer kon doen dan tegenhouden De eerbied voor t oude kan tijdelijk belemmeringen op verpen voor den vooitga g der begrippen van nieuwere tijden maar dien voortgang verhinderen kan zij niet Nu heeft t cns bevreemd en wij hebben hem dit van te voren gezegd dat een man als de Heer MEbi E w KEB die in zoo vele op ichten medegaat met den geest van dezen tijd dat hij de kampioen voor volksoutvvikivc ag en volksvrijheid tevens optreedt als kampioen voor de kermis omdat er voor een zekeren stand in de maatschappij zoo al geen goeds dan toch zeker iets begeerlijks in ligt Welk een argument De qucBdtie of er iets begeerlijks in ligt kunnen we laten rusten na het schrijven van Q N in ons vorig N We willen iMMis iuuinemen dat die schrijver dwaalt en dut er un kelijk voor dien zekeren stand iets begeerlijks in ligt Mag men dan daarom alleen t verkeerde laten bestaan Alle kwaad heeft iets begeerlijks reeds t oude verhaal van Eva die den verboden appel alleen begeerde bevat die les Zal men dan t De begeerlijkheid kan nooit een argument voor t behoud der kermis zy n zoo zij een kwaad is Is ziJ dat De Heer M geeft t wellicht nog niet toe wel komt hij tegen zijn gewoonte er niet rond voor uit of hij haar óók goedvindt maar zooals hiJ haar teekent valt zekere wellust als die eener moeder die haar lieveling tooit niet te miskennen Och ware ze slechts zoo dan was er nog zoo veel niet verbeurd hoewel er in geen geval iets in is dat ons verheft De arbeid wordt gestaakt de zorgen ter zjjde gezet men gaat ter kermis en is vrolijk het wordt uitgejubeld men is dol van pret Wij vragen slechts of dat een getrouwe schets van onze kermissen is Jubelen dol zijn an pret tis of er sprake is van een nderpartijtje Stel u eens voor een drukke misdag of nacht al dat gekrijsch en getier die dolheid van jenever die walgelijke dampen en die armzalige menschen en stel u eens voor dat dat alles in één oogenblik van t marktplein wordt overgebracht hier of daar in de heerlijke natuur naar Zeist of Wolfhezen b v welk een schril contrast met de plechtige stilte van t statige woud met t raelodieuse lied van hot zingend vedertje zooals ïesselsehade den nacbtegaiil doopte Waar t goede aanwezig i s bestaat harmonie geen strijd met de natuur Is dus dnt contrast u duidelijk dan kan ook van t goede der kermis geen sprake meer ziju en das nog veel minder van t begeerlijke dat daarin voor sommigen gelegen mocht zijn niet omdat ziJ daarin hun onderhoud vinden iiiniir omdat zij behoefte hebben aan vri iigde iiiin genot De kii iiis als volkHverniaiik voroordci hi omdat het een ver