Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1871

ül luiluk is ilat het volk k i R ver iro iiiiig een voriiiiiiih dut ver eelt v oolnilg t i eoorloiilil blijll ilmli liiiiniiu juist spiiudii hot gobiüd vnu tlovudo belreedt dat is daii het waultiiat dezer bi selinuwmg De kermis epu groot kwiuid dut lioe oerdcr lioo liever moest tegongegaau worden velen zijn t niet dit laatste nog niet eens Sommigen will ii de kermissen Iwur eigen dood laten sterven van zelf zullen ze langzamerhand wel een einde nemen afselmtten is niet wenseliel ik Zoo spreekt de eerbied voor tonde ni fbr i Mi laat dat gebouw in puin vallen oed maar als er dan eens menseben ouder bedolven worden zijt gij dan verantwoord die den wrakken toestand hebt kunnen beoordeelen Cie wilt de kermis haar eigen dood laten sterven hoeveel slachtoffers zou zy nog tellen voor t zoo er kwamï Anderen willen met de ai sehatfiug wachten tot dat er andere wijzen van uitspanning zijn tot stand gekomen Kan men daarop wachten Zoudt ge uw kind een mes of eenig ander achadelijk voorwerp als speelgoed doen behouden omdat ge op dat oogenblik niet anders bij de hand hadt om t b zig te houden V Ge zoudt t wel laten Is de quaistie der volksvermaken nog niet opgelost dan is dat nog geen reden om de kermissen als zoodanig in stand te houden Het kwade mag niet in stand blijven omdat t uiet terstond door iets goeds kan worden vervangen BUITENLAI D I iil nliinilscli Overziclil lil Fiaukrijk aitijd de vevkiezingeu naii de orde Jielialve het inimife der repubükeinwlie linkerzijde waarvan wij in ons vorifj iinnuner spiaken is er een ander verselicuen van ili al Ljevaard den der niter te linkerzijde w iarvaii uiiiet de voornuainste ip Iiit is minder yiiiisti ohlvanyen 1 omdat het z ij van de at keiiuMisuairdisre haiidelinfjeii di r CDiiimune 2 omdat h t ïijaudifjer ne teind e ji eiis t hii rs In de vergailei iaij te i rsulles is l veiHlri lei voorstel fjedaan Keu vin den heer Ba i om ihii duur der nat vergaderimi en van Thiers bcwiuil te bepalen op tivee jaar eeii amU r om een coiniiiisjie te beiiüemeu tut het ontwerpru van eeii deliiiilieve staai reuielini Men verwaeht jeeu resuitait ilc iT VüorstelU 11 liet ij zij Ljedaan zijn ouder vouikennis vau d repubh Neinsche partij lietzij deze van gevoelen verandeid is Het antagonisme tu schen het oude leger dat in gev iiigenscliap geweekt is en wiens otfieiereu gi Mi promotie gemaakt helibeii en liet nieuwe uaiuii üambetta op revoliitijiiaire wijze de rangen verdeeld eu verhüogiugeii verleend heeft m iakte liiTzieiing der promotieii gedurende den laatsteii oorlog ii lo lig i Keiie euiiiinissic zal zieh daanuede he ig houden De tcrugzeltiiigeu die daarvan oiigetv iji eld Ik t gevolg zullen zijn en de ouderliuge naijver der ollieiereii zullen een vnielitbaar veld a iiiDi ili ii voer iiitriguis der v r eliilleiidc preteiidehlen en n ie m frankrijk het leger op zijii liaud lieeil is op den noedrii weg naar de soiivereiniteit aii daar de mg die I ll ers aan het leger wijdt en de lii sternike reine ilir il plaats hebben De ont vr deMle id van liel ini iiinleger het tenigweu ehi ii van het vei ele i dn ir liet oiii f leger geven ei ii gelegenheid aiii een partij welke uoeli die der republiek met riiier nm n di der inonareliie met de iiatioua e vergadering is l eu conspiratie l iiinert iii liet leger en is periiiaiient bij den boerenstand de ainenzHei nier al uiet te i vergeefs ne echt Horden frankrijk is i iig niet a ui het einde zijner brpiMeviiueu Zoo spriekt lil eorie p iiuli i t v iii ih Th ns I l e II t l jle iiitnelil di r tl lepi li Ie I lirl ill hielt Vrijdaj met de i i Me le tdnl t pliiiil eliad ie mmisler van norlng aii liooii is graaf geworden graaf voii Multke vilil i nr halk l e shilling m lul n i lUiiUrln pininin nt uas zeer pleelili en In I drii li h n iiidink ini reïi ering en afgevairdigili ii S hiidd ii m de l i te leislaiidhouding jie l iat l ii iimeieinii 11 u l ilie iip de dol dien Heil de gril iM n eiiw gii I iln ld Min is zeer be i nieiiwd iiaflr de uaiueii an hen aan ien de keizeilijke gunst een deel der I h e lane eldi ii ge i n zal In het Kiirdsehe parleineiil heeft de oppositii der eoiisei vatieveii die in het gevoel hunner eniuaelit er alleen op uit uarea om de zaken op de lange baan te sehuiven ten gevolge gehad dat de regeering de ligerwet ingekrompen heeft en alleen de afschaffiug geliaudhaafd lieefi van liet verkoopen der offi ciersplaatsen In het lagerhuis heeft lord Enfield in antwoord op eeiie vraag vau deu heer White medegedeeld d it i iikele leden an liet Krauselie goinernniiint el is naar in legi luvi ordiglu id van lord i v IIK pe 11 1 g uk 11 1 p oi i bil opzciiiriiig van het h indelstraelaat ma ir dal nog L eeiie le i ie lerklaiiin dienauig iandi pl eits gehad heeft Waiiiiiii l ouv r tjliierlier t it bereiking zijner ro teeU eiis lii vooincuieiis na alloop der be tuande iril iteii met Kngrlaud en llelgie leze ook al opzegt bl It het handidstractaat i iet Oostenrijk toch ten giiii te van Duitschland bist lan dat kr aehlens Int iMiinklbrUr vredesverdrag de po itie der meest bevoinreehte natiën blijft innemen liet is ten minste niet uaaisi iijii ijk dat Oostenrijk vrijwillig iii eene ri iliatie s iii hel h indeislraclaat toesieiumen zal hetwelk nog eeii e j iren voor beide lauden groote vooi helen afHcrpen kan Wij hebben reids gezegd dat door de nieuwe verkie inge i de toestand in Kuiiienie zeer verbeterd 1 In bet adres v u antwoord vereenigt zieh de iiii iiwe kaïiur met de gem itigde politiek vau het guuierneni lit Zij const iteert met mist de wensehelijkheid om de regeerende dymistie te bevstigen eu verzekert li iie trouwe en eerlijke inedewerkiug om aan de i ijksinsldiingeu vastheid en aan het land Te Uru sel liebbi n ongeregeld lieden en dien ten geiolge arreslatien pla ils gehad bij gelegenheid van liet l iiisf eest Men w il dat er onih r de gevangen riistverstourders leden der InleriiutwiuiU zijn P R A N K B IJ K Zoowel lul deftige als het arbeidende l arijs beginnen zich Ie herstellen De militiilvu leilaton de stad lang imerli md en uien vir ekert dal de itaat vau beleiiden lil al woideii npgelii i i n In Ie b U iaiix der miuisleriis is Maandag Ie tien uren de arbe d hervat De ambtenaren die bijna allen alerdag nog te Versailles waren kregen berieht lat zij voor Dinsdag tuailf uren weder op hun post te l arijs moesten zijn Zaterd a gavond eu Züiid ig waren ten gevolge daarwin de spoortreinen tnssehen e Naiiles eu l arijs oveilailen mei reizigers en Maandag heersehte in de gebouw ender miuistenes A eder de geivonc drukte eu beiveguig l e aiubleuareii van de sehalket hebben e eiireiis liuiine weikzaainheden hervat de e dienst is sleelils koiten tijd geslaakt geweest Hel al eehler nog wel eciiige dagen diiieu eer de dieii tweder geheel geregeld is De bureaux ibT lekiiikamer iillen voorloopig in het gespaard gebleven gisleelte vau het l alais royal worden gehuuder Tot hit Pinde wordt aau de inwendige herstelling van d it gebouw reeds met kracht gewerkt ISij de iiitiendige herstelling worden de noodige voorzorgen gi nomen oor de veiligheid van de voürbijgaii gers eu aii de verzamelde nieuwsgu rigen leluel de gevel langs de line de Valois is met een schutting atVezet De arbeiders werken met lu t en men kaïi een geheelc herstclliug vau het gebouw verwaeilteii 11 t Talais royal zal van alle gi honw ni lntcer t hersli d ijii fcTlijkeitjil worden de piiinlioopeu 1 1 1 liei mini trrie van tin uicitn weggeriuind diU zoo iiedig iii Jüelijk Men IS Ihaiis bezig met liet wegruiiiieii san de overblijf eK van lul Tlie ilre de la l oitii i i l U heel ledig zijn eliiii dniUe on laars bezig met vernietigd dat de m ignzijuen reeds Overal iii en buiten de st id lie i bedrijviglii id en lel men h niels slelli ngeii te bouwen In ib Hm de l i linipnlte te la di tte in Belleville te Montiniitre ui den F mbonrg Saint Deins op den Uoiilevard Seiiastopol te Croi li oiige iii de Hue Viviii in de Jtiic Lafayette in de Uuc du l ae zijn overal de werklieden druk in de weer om de ovcrblijlbcls vaa den burgeroorlog weii Ie riiimen De iliiiien de tiiiiieii de wandelplaatscn nieta wordl vergeten De terrassen die door de nntiouaIen eu de paanhui van het leger waren verwoest worden op nieuw a iugelegd De tuinlicdeii volgen eu vernieuwen de grasperken pl inti ii heesters en bloemen In de liamps lilysi es op het Square du h ilelet het Sr uare Monlliolon in het Luxemburg in de Tuilcrieu zijn de puiiien reeds opgeruimi Alleen het boseh vau Boulügne heeft het oude voorkoineu uog niit terug gekregen Het wordt echter niet verouaehtzaaind maar de verwoest ug ia er zoo groot dut eerst binucu ecu nmand de herstelt liug gereed kan zijn De reub iueu worden eerabezorgd De sportsmen willen den verloren tijd trachten in te halen en daar de Fransclic wedrennen in Jnii te Havre zullen worden hervat wü lueu trachten de beroemde stoeterijen cu paarden in de nabijheid van l arijs tcrng te krijgen In de ünistrekcu van het bosch vau Boulogne is men reeds druk bezig met herstellingen zooals te Neiiilly l assy Anteuil en Point dn jour De laatstgeiioeinde plaats heeft vooral door deu burgeroorlog lievig geleden zij levert ceu treurig schouwspel op Mies wordt hersteld en men zat weldri niets meer van de verwoesting kunnen zieii de groote puiuhoopen ijii geheel verdwenen De huizen die voor geen herstelling vatbaar waren zijn geheel weggeruimd e op dl plaatsen waar zij stonden worden materialen aangevoerd voor de nieuwe gebouwen De huizen die slechts beschadigd waren wemelen van werklieden De zui ht der l arijzenaars naar een behagelijk uiterlijk lil eft zelfs aan de ruinen iets bekoorlijks weten te geven ni mr de rijtuigen de tenten der clowns de stalletjes der kramers de menigte nieuwsgierigen dit alles is niet in staat om de droevige werk ilijklieid 11 liet lijden vau l arijs te doen vergeten De rut 11 de op den boulevard te Belleville is geheel veruoc t lil om ongidnkken te vo rkomeu heeft mende ruinen zoo spoedig mogelijk weggeruimd Het getal omnibussen is verdubbeld zij hebbeu huil gewonen didist hervat het verkeer wordt geheel op nieuw geregeld de weg naar Versailles wordt bij afwisseling met omnibussen en vaartuigen afgelegd d iar door de vernieling van eini boog v iu de brug van SC vres rijtuigen met kunnen doorrijden ENGELAND De meeste bliulen zijn ontevreden over liet intrekken door de regeering van dat gedeelte der wet op de legerorgauisatie waarvan men meende een ecnigszins meer aau de eiseheu des tijds beantAoordend leger te kunnen verwiiehtiii De bl iden der oppositic ooals de Globe e i de Standard spreken vau luisleidiug eu houden het er voor lat de regeeriiig het vcrhetereu van s lauds weerbaarheid alleen heeft vooigi spiegchl als een l ikaas ten ein le de afsehalhug v in liet koopeu der o Ui tiers rangen door te drijven Het i reeds gemeld dat ook de Times deu teruglied der regeeriiig afkeurt De üaUjl Neioi z et uiteen dal de regeeriiig wilde zij in de e zitting de afschaffing vau het koopstelsel bij liet leger eu de invom ing der geheime stemming bij parleiueutsverkie ingeii tot stand brengen wel uiet anders docu kon dan een gedeelte der legerurgau satie in te trekken Herhaaldelijk worden in de Kngelsehe dagbladen kl lehteu iiaiigeheveu over de gedweugcn viering aii den Zondag of liever over het wettelijk verbod tut het drijven vau eenige nering op den eersten dag der eek Men behoeft slechts te wijzen op het feit lat Ie tegenwoordig iu Engeland vigeereiide Zondagswet dagteekeut uit den tijd van Karel II om te doen gevoelen hoe verouderd en hoe geheel in strijd met de begrippen en behoeften van onzen tijd die wet is Kn de w j e waarop men haar van zekere zijde tracht te liandha en strekt eker niit om haar verder aan te bevelen Reeds vroeger is geivag gemaakt van een zieh noemenden Reverend Bee VVrght die t zich tot vrome roeping heeft gesteld arme slraatvcnters en kleine winkeliers te betrappen eu voor deu rechter ta brengen Deze lieverend een handlanger van de vereinigng tol oiiderdriikking van Zoiidagsneriiig liiifl up ijn I lel geen recht eu kan zijn eigen naam nul i irijveii Hij wordl bijgeslaan diior een scerel iris die ijn goede vaiig ti n op Zondag door iliiiikp iilijeii lip Maandag oiiiril hikeii I ii laiid die sleeliU duur dergelijke luid ih 11 11 11 b lendigil w iiden i i einde Ie maken al dl heer T ulor aau hel r irli iuent ceiie bill voor legden lol inlrekkiii lipefi van dil zijn vouij leden Dinsdag kennis DUIT Uit Erankfort word J e Zwilsersehe IioikI van den ge aiit te Fail dat hij vernomen lieb gevangenen te Satory Zwitsers bevinden oiiV riiiR te Versailles heefl heidstelliug te bewerkif veer 00 voor zoover zijn bericht liet ne e j t f r P SO ir als G iribaldianrn bes liaansclic welke zij s De Frnnsehe oflicierJ de ougcregeldhedeu tl aldaar tot gevaugenissl overgebracht nnnr het sehilderachtige liggiiig geen gevangenis mag deelden niet tcvredi ii delwijz e hebben uit l i doen overkomen ten e te troosten Vcrseheideue dagblal een hoon der openh Zwitserland aangedaanl geprotesteerd Zoodra vernnincn hebhen ij aau Ijcdoelde dagbladel naïef hebben beweerd f ten uit zuivere vaderlti de grondslag is gen Uster waren gesneld ol nooten in hun ougelulr BINN Goir Zaterdag is een kii ial hier in het water ge a Van hier wordt a schreven Door den gemeent in oneiide krami rs nu om gedurende deu ti I teil plaats hebben ai ui pkials te vtrleenen meester en wethoiid r C Umaal geuomeu In te hebben niet af te drie leden welke bl h t houden der kcriiii onverklaarbare beshi da lil verzoek werd ii door twee leden tri doctor l nijteii en eliil grond dat de pokki bevorderd wordt i epidemie tegen diiaj opgeliot deu te heersl schgidijk niet is dia van pokzieken wonh nl nog wel zullen ver dering nog uiet aanm Door het bednukii Wasaenaer C atwijel van ZuidHul and verkiezing iu het Ie plaats hebben Tot teil Zoetermeer Veiir Stompwijk Benlhni i li illegersbeig Scliiel Zevenhuizen Bleisuf pelle a d I Isel Aio Bij de verkicziuL P geveer U9 00 kiezi 60 pCt behalve d onwaarde zijn verkial ten waa de opkoiieti Appingadam 33 Ileventer 43 Utru il J 7 Tilburg 49 r s Hago eu s Hosehl ven A uiersfooi I CU Mi ld hiii g il Ilanrieni llaarlcniiiil eu Boxnu cr K7 I il Alkmaar 71 ArnlHiil Breda 7 Almelo f