Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1871

Openbare V i kooping i te GOUDA op MAANDAG 1 1 JII1 U 1871 des voormiddags teu ell ure in het Koffijhuis Dk IIauMONih aan de Markt van Een WlNKKLlIUISeii ER staande eu liggende aan den Langen Tiendeweg te Gouda wijk D n 28 Een WINKELHUIS daarnevens wükD n 27 met BLEEKVELD Een PAKHUIS en twee stukjes Grond in een gang aan den Langen Tiendeweg te Gouda I V Ue ondergeteekendeu betuigen huu opu ditcn dank aan de iidcle Gevers die hen op Zondag den 18 Juni zoo feestelük onthaald lu bbflu Dh KINDEUEN vn het UESTEDELINOHUIS Gouda 20 Juni 1871 De Danies Zangvereeniging ZANGLUST geeft kennis dat de door haar te geven Uitvoering zal plaats hebben op WOENSDAG 21 JÜMIJ aanstaande IL VA LV INKN Birectru e pV o fop r e Em k NP ip de Me aan den Raam te Gondii Een HUIS en ERF wijk Q n 89 aan den Katteusingel te Gouda met een fraaijen TUIN en SCHUUR daarachter en uitgang in den Winterdijk Een HUIS ERF SCHUUR en TUIN aan de Peperstiaat te Gouda wjjk Kn 70 Zijnde in het Huis vier behangen kamers met vele kasten en hetgeen verder tot een gemakkeljjk ingerigt woonhuis behoort Een HUIS en ERF aan de Oosthaven te Gouda wijk B n 74 waarin vier kamers keuken kelder en hetgeen verder tot een goed ingerigt woonhuis behoort En twee HUIZEN en ERVEN in een poort in de Vogelenzang te Gouda wijk M n 48 en 51 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda siijHi en Maagpiilen Dcit PILLEN lie sinds vele jaroii met hel beste gevolg legen üc Slljm eii als maagVerSterkend gel ruil t wonlen door hare werking spijsvertering z er bevorderen bvj on Ur goöi ngiM i e gal en eer zacht laxerend ijn ijn legen Si o ceot het doosje met berigl van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Heeren te belangrijke Openbare Verkoox ing tö AALSMEER in het Wapen van Aalsmeer bij P KAPi EIN op WOENSDAG en DONDÈuüAG den 12 en 13 JTJLIJ 1871 veormiddags precies ten 10 ure door de Notarissen J H LK HT VBELT Jii te mf c en 1 van OSENBUUGGEN te N Amstel van den allergunstigst gelegen en sedert 3 jaren in kuituur zijndeu Oosteinder Poelpolrter te Aalsmeer bestaande uit ongeveer 530 Bunders uitmuntend best Bouw en W eiland met Di jlij rond alles bij en aan elkander en in Perceolen en Combinatiën zoo als op do Kaart en Notitiën tegen franco overmaking van 50 Ct verkrijgbaar z n aangeduid Nadere inlichtingen te bekomen behalve h 3 DE BEURS Makelaar te Stoterdijk ten kantore van gezegde Notarissen bij wie ook de Verkoops Voorwaarden 14 dagen vóór de veiling ter lezing zullen zijn Voor aanwijzing in loco vervoege men zich ten kantore van den Notaris LICHTENBELT of bij de Opzichters C BOÜTERSEin het Oosteinde voornoemd en A VAN DEll VLIET De veiling van de rijk te veld staande Gewassen zal de twee volgende dagen te AMSTEI VF EN gehouden worden iKalëlEÏoofden Amsterdam M Cl ban t nroog Heilige weg ü 321 Bleiswijk S v d Krunls bodegraven B Versloot Bommel Z ilt J v d Vegte Delft li Wilsohut DeKshaven J Koeh Deventer Gebroed Timtin Dirksbind 1 de Vries Tlordrecht 11 J üilliij joud L Sdioiik op de Hoogstraat s iraiensande VV v d liooin s II i e Vif er in de Spuislr iat H Mill rvMjk Jreidiinus II 1 11 1 ru hl K Oo lerling Leijden J 1 Terbur h Hnarlemmerslr Lekkerkerk A rten Oudsten Luiscliolcn H kruithof Miiordrcclil J 11 Post lioitcrd ini v S iileii Kolft korle Hoofdatecg Sclui d iin Wed H Kombouls Schiioiili Mi A Wolft HilvMjk A Zijdirlanii I it l 1 F iiis cii Utrecht F AlteiM op den Sieeuueg over de Don kiMtri it II iVi Vluardingeii J M LittirMerlT evenhuwcn A i nns De BLl liM en MAAUl ILLEN bereid volgens het echte recept i tjn door mij te Gouda alken til mhhiile id veikrijgb i ir geateld bij den Heer SCHENK op de Hoogstraat LET WELl Om elk doosje der er de en sints onheugelijke j inn cliiiiikie Slijm en Maagpillon is een biljet voui ien niet de hiiiide ektimig v iii J J h IIUF UDHR dpollieker elke handleekeiung leli ook boiiiHll op lift yegell ik waarmede het dou je vpi egfld i Mi ii gelieve daar cl attent op te ijii en ïioh Ie n iüliien voor hel gebruik van een numuaksel dttt men irai hl in omloop te brengen i Geen geheim middel geene belofte om i in 3 a 4 weken een Kaal Hoofd met de schoonste lokken te doen prijken echter een zoo niet onmiddellijk toch zeker werkend middel om hel uitvallen der haren direct te beletten en waar de haarwortels nog niet geheel zijn afgestorven het haar op nieuw te doen groeijen is de JOHANN HOFF bi m MALZ POMADE die door hare moutgehalte en verdere ingrediënten de hoofdhuid verfrischt en de groeikracht der haren bevordert resp hernieuwt Prijs pe Flacon ƒ 0 70 en ƒ 1 JOHANN HOFF uu Oentraal Depot Bloemraarkt bij de Stilsteeg F 154 Depots ie Gondii bij J C VAN ViiKUMiNdKN OU de Wed A C Schouten te Woerden bjj Heniu J v d Bhuii Al die iets te vorderen heeft vivn of verichuldigd IS aan de nalatenschap van den lieer CORNELIS VEKBURG in leven Stalliouder en HiToergiur gewoond hebbende aan den Bleekersingel te Goudn en overleden te IktiKflioji dd 1 JlINl l 1871 wordt ver ocht daarvan opi aaf of betaling te doen vóór 30 IUNIJ e k ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda i VAN COMMISSIE ïnu ONDERSTEUNING MILITAIRE HUISGEZINNEN Bovengenoemde Commissie noodigt allen uit die haar door geldeljjke bijdragen m staat hebben gesteld hare taak te volvoeren tot eene bijeenkomst in het locaal Ons Genokokn m de Boelekade op DONDïmDAG 22 JUNI e k des avonds ten 8 ure ten einde ov r voorstellen betreffende de bestemming aan het nog in kas aanwezige batige saldo te geven bjj meerderheid van stemmen der aanwezigen te helpen beslissen i Namens de Commissie SCHELTEMA Vooraitter Vak DIEREN Secr Penningm De Oud Cartbagena s Bergplanten Olie Wanneer na een hceten zoincrsohen dag als de ou bestendig hare verwarmende stralen op bloemen planlen en kruiden heeft doen afschieten en dezeals het ware geneigd zijn tot vevdorriiig wat is erdan iioodig om die bloemea planten en kruiden te doen herleven Voorzeker een mnlschen verkwikkenden regen welken de Algoede op zijn tijd doet nedervalleii Even 00 18 het met het Hoofdhaar van den laeiiscli annei r zulks tot uitvallen of tot vroegtijdige grijsheid fjeneigd is mott er een vocht aangewend een uiiddel gebezigd worden om hetzelve hiervoor te bewaren Dat middel dat met zekerheid werkt is voorhanden en wordt genoemd De Oud Carthagena s Bergplanten Olie Deze Olie het eenige middel dat tot heden toe bekend is zet oogcnblikkelijk de haren vast en bewaart ze voor ontijdige grijsheid De proef nemen lat ia het wat de zekerheid kan geven dat deze Olie met vrucht werkt De prijs behoeft ook niemand tegen te houden om van dit heilzaam middel gebruik te maken daar het nitt duurder is dan gewone HaorOlie of Pomade Hetzelve is ïi 60 cents per Flesehje verkrijgbaaraan het Hoofd üepot te Delft bij A BUEETVELTAz en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W B JiES Gontic iem J J GROENHUIZEN Utrecht En meer bekende depots in ons Iljjk Aan den Heer Dr J G PO PP Practiserend Tandmeeater te We enen Stad Bognerstraat n 2 Wel Geboren Heer Uithoofde mij nw ANATHERIN MONDWATER mij reeds dikwijls heeft geholpen tegen het bloeden van mijn tanddeach verzoek ik U Wel Geboren mg zoo spoedig mogelijk eene fleHch daarvan te zenden Met achting teekent zich ARNOLD HOTTINGER Bestuurder Tan het Althof Post Krumpach over Weener Neustadt Te verkrijgen te Gouda btj L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te RuUerdam bij F E van Santen Kolft apolh en A Schippereijn C bl iauwe poreeleiiiwinkel te s Hage bij L F C Sniibilié apoth j te Leydeii bij E Noordyk te Utrecht bij F Alleiia apoth te Amsterdam bij F van Windheiin C verkoophiiia te Ondewnter by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff C OK R eFp Ö N D ENTÏ eT Mm mnakt üih optiifrk aiuii Jat met de hulpouclt rwijzcrB iiiiur 4t litB ril Lveiititl huiiiui diu i c ete vau huufd uihU HMj i I bt Il teil lriu tcini iit 4VLiIu n j ing licbbcu gevraagd Ijuiidu 1 ih1v Hiiiikiimii 1871 G Nieu De uitgave WOENSDAG geschiedt DINSDAG DAG De franco per De BUIT Bulleiila Duitsohland de verkiezingen buitenlandsche helm aan het geweest en von onder onze het slot was gelegenheid tot Duitsche vorsten is door de geh ambtenaren die o a den BerI nauwgezetheid bij elke gelegenh danen tevens be en ongestoorde De Frankforter aan het hoofd zi het vredefeest op de oonferenticu biiiiien een paar Naast naam belang kunnen bladen niets gevolge van Er is uu gei Favre tegenover van Parijs zoo kwistige Duitsohland dan wenschte cieus een aa Bismarck ge en zelfs te burg en omstrt trouwens geheel lige gezindheid oorlog noodig is het land te staan gek de tegenwoo marck s houd Aan de dat zij Frai recht verleend der nat verd kracht verklaai wapenen aan worpen In denan opgegc terugkeerende weg materieel zooveel doenlij De ongereg van het kath ernstig te zijn zijn voorgest nachtelijk pauselijkf die door hu cieteitsgeboH W3ge door d gevallen Pig