Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1871

i Vrijdag 23 Juni 1871 m 1066 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave n KÜNINd VAN PZINNEN iioodigt allen uit iii eu in staat lusb voeren tot eeue vs Genoeokn in aG 22 JUNI e k liule over voorstell nan hut nog in Je geven hg meer wezigen te helpen L Commissie Voorzitter Secr Penningin jigena s In Olie iTschen dag als de htralon op bloemen afschieten en deze i rdorring wat is er inteu en Icruiden te nalschen verkwikkenop y ija tyd doet iie liiiar van den uensch i t vroegtijdige grijs ülit aangewend eei tt olve hiervoor te be k rheid werkt is voor argplanten Olie e dat tot heden toe baren vast en be id De proef nemen In geven dat deze Olie I iiehoeft ook niemmid liizimm middel gebruik Ir is dan gewone Iloar Fleselije verkrijgbaar bij A BEEETVELT Westewngestrnat Oostpoort fcht ts in ons Rgk g POPP te We enen iat n 2 ITHERIN MOND lieeft geholpen tegen sc7i verzoek ik U locdig mogelgk eeno TTINGER Lf Post Krumpach r Neustadt Ij Schenk winkelier te Kolterdnm bij V n A Schippereijn C 3 Hnge bij J L F C K Noordijk te Utrecht lam bij F van VVind Oudewiiter bij T J lu ven bij A Wolff D E N T I E lilt itit t itt hulpomU rttij crs T I dic ie i le van buüW il lii o ilng hi libcil gO iwigJ i Itliuklltllll De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BuUeiilaiiilscli Overzicht Puitschlnnd viert feest FciuikriJ k bereidt zich op de verkiezingen voor Dat is schering en inslaa der buitenliuidsche couranteu Ik intocht van keizer Wilhelm aan het hoofd der troepen is ailerluisterrijkst geweest gien vindt er eenige nadere bijzonderheden van onder onze rubriek Dmtschland Het diner op het slot was voor 700 converts en gaf den keizer gelegenheid tot een warmen toast op hel leger de Dnitsche vorsten en volken De kerkelijke feestdag is door de geheele ofücieele wereld ook door die ambtenaren die anders niet zoo heel kerksch zijn o a den Berlijner geineeiiteraiid met de meeste nauwgezetheid niedeircviiTd üpinerkelijk i het dat bij elke gelegenheid de toespraken vim vorst en onderdanen tevens bewijzen gaven van zucht naar vrede en ongestoorde ontwikkeling van handel en verkeer De Frankforter onderhnndcLiars met graaf Arnim aan het hoofd zijn natuurlijk ook naar Berlijn tot het vredefeest opgegaan In den loop der week zullen de conferentiën worden hervat waarvan de alloop binnen een paar weken wordt tegemoet gezien Naast naamlijsten van candidaten die ons geen belang kunnen inboezemen bevatten de Kraiiichc bladen niets dan retrospectieve beschouwingci ten gevolge van de discussicn in de nat vergadering Ér is nn gedebatteerd over de houding van Jules Favre tegenover voii lii imarck voor het eerste beleg van Parijs Uit alles blijkt nu dat de vroeger met zoo kwistige hand rondgestrooide geruchten dat Duitschlimd de voortzettin van den oorlog na Sedan wenschte onjuist waren Kusland deed toen officieus een aanbod dat stellig met voorkennis van Bismarck geschiedde om tot een vergelijk te komen en zelfs te Meaux eischte l ruisen niet dan Straatsburg en omstreken l e bekende phrase van Favre trouwens geheel in overeenstemming met de toenmalige gezindheid der natie die voortzetting van den oorlog iioodi achtte om de nationale eer te redden is het land op twee previneicu en eenige milliards te staan gekomen e loop der gebeurtenissen en de tegenwoordige oiitliuUingeii reelitvaardigen Bismarck s houding voortdurend Aan de Elzassers en Lotliaringers die bewijzen dat zi Frankrijk tot domicilie kiezen is het slemrecht verleend Voorts is de door het gouvernement der nat verdediging ingetrokken wet weder van kracht verklaard waarliij de fabricatie van oorlogswapenen aan beperkende bepaliiigeii worden onderworpen lil de nat vergadi ring heeft Favre de redeiiB i opgegeven van het langzaam transport der teru keerende gevangenen liet is gebrek aan spoor wegmaterieel De regeering bevordert het vervoer zooveel doenlijk De ongeregeldheden te Brussel bij gelegenheid van het katholieke kniniiigsl ec l schijnen luet zoo ernstig te zijn geweest als zij door de telegram men zijn voorgesteld De zaak bepaakl zieli lol eeiiig nachtelijk biireiigeriicht veroorzaakt door ile aiilipnuselijke demonstratie der Brussel ehi ludenten die door hun Linker collega s versterkt in linii societeitsgelioiiw den koning van Itiilie vierden en deswege door Ie aiideisdeiikeiide ineiiinte uerdeii hard gevallen He mee le k illiolirke in telliie eli zijn door de burgerwacht verdedigd en de zaak der gevangen rustveisloorders zal eenvoudig beslaan uit eeiic beschuldiging van overtreding der politic verordening straatrumoer verzet tegen de politie enz In Ierland hebben Fenians zich trachten meester te ranken door inbraak in de kazerne te Mallo bij Cork van 300 Snider geweren Op 60 na zijn alle tcriij gevonden enkele daders zijn gevat Uil Athene wordl melding gemaakt van eene minder goede verstandhouding tusscheu de Griekselie legeering en de l orte naar aanleiding van den nieuw lienoemden gezunt te oiistniitinopel die men daar niet gaarne zii t e telegraaf berielit uit Madrid de aftreding van den bekwamen uunisler Moret y l rendergast Dit is een kwaad tceken voor ile staalkundige en fiiianeieele toekomst des lands Ook daar hebben schoon geen ernstige ongeregeldheden plaatsgehad naar aanleiding van het Piiis feeat De keizer en keizerin van Brazilië zijn licht ongesteld te Lissabon aangekomen en liggen nn in quarantaine ïegen8 de hevige gele koorts die op de oostelijke kusten van Zuid Amerika heer scht Na adoop der quarantaine zullen zij zich naar Kngeland begeven Ook de Irieksclie koning heeft zijn rijk onder het regentschap zijner gemalin gisteld en is over Triest te Weeneii aangekomen wam hij als gast des keizers met de leisehuliligili eerbewijzingen ontvangen De üostenrijksche delegatie en de Hongimrsche rijksdag houden zich tegeiiwoprdig Ie l eslli bezig met de z ikeii die aan de üustenrijkscli llongaarsche monarehie geineen zijn De rijksk inselier en zijn amblgenoot voor oorlog vinden d iar veel iniiider tegenstand dan te Weenen J e Hongaren zijn be gonnen met aan het mini tene een votum van vertrouwen te geven door het aannemen van het artikel geheime fondsen Zij zijn eeusleniinig met graaf von Beust die oj nieuw de weiiselielijkheid heeft betoogd om in vrftU te leven met de iiaburi ii vooral met Italic en Dnitschland Men iiiterpelleerde hem toen over de handhaving der legaties te Home bij den H Stoel en bij de Zuid Dnitsche staten De kanselier verzekerde echter dat dit geschiedde mei toestemming van de Italiaansche en de Dnitsche regeering Uit llome wordl gemeld dat de koning van Italië den generaal Berfole Viale naar Home heeft gezonden om den paus geluk te wensehen nul den vijf en twintigslen veriaardag zijner troonsbestijging De generaal bij den kardina il Antoneüi toegelaten is door de en op de gewone diplomatieke wijze dal is vriendelijk en hollelijk ontvangen De kardinaal heeft hem te kennen gegeven dat hij i ni verzoek om namens zijn souverein den pans zijn gelukweiisch aan ti bieden den Heiligen Vader zon overlireiig n doch nog denzeifdeii avond zond Antoneili zijn secretaris naar den genoraal nul last om hem te kennen te geven dat de paus zeer gelrolfen nas over den stap des koniiigs maar de Heilige Vader had tegenwoordig zooveel deputalidi te ontvangen dal hij lol zijn leedwezen geen lijd kon vinden om den Italinaiiselien gevolniaelitigde te woord Ie Btaaii Hierop is de generaal onvtrriehter zake naar Florence teruggekeerd De zoogeiioeinde niilit ire gritnzen in Oostenrijk een strook lands aan diii Doiiau die builen het genieeiii rechl eii alleen onder den minister Min oorlog ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF OEN TEN staat zullen onder de gewone regelen der grondwet gebracht en bij Croatie en Slavonic ingelijfd worden Hen manifest des üeizers verleent alle burgerrechten aan een deel daarvan de beide regiiaenten van Warasdiii en die der steden Belavar Ivanic Sizeok en Zengg Dit laatste plaatsje aan do Adriatisohe Zee zal tot vrijhaven gemaakt worden F R A N K R IJ K Pe aanstaande rerkiezingcii brengen geheel Frankrijk in rep en roer Te Parijs heeft zich een unie van 18 dagbladen gevormd welke aldaar de verkiezingen zal leiden De Comlitutionnel de Débats France Patrie Journal de J aris Fiijaro Liberie Moiiileur universel Oau oh Vnivers Gacetfe de Franre Union en Monde hebben zich aaneen gesloten om te zamen een lijst te vormen van 20 Ciindidaten nu t het lioel om niaiinen te kiezen die onverschillig tot welke partij zij behooreii de orde willen haiidlunen Daar echter al deze dagbladen min of meer monarchaal zijn zal hun onpartijdigheid op geen te harde proef gesteld worden De Tempa Siècle Avenir national ISien ptiblic Verite Cloche Opinion Nationale hebben deze lijst niet onderteekend eii veroordeelen het plan om zoogenaamde kleurlooze candidaten te kie en Beter ware het zegt de Cluc ie om maar oniniddelijk vive la inoniirchie te roepen De Temps acht hel verkieslijk dut de kiezers vereiiiigingcn vormen ter bespreking der geschiktste caiididaton Dagbladen kunueii niet beslaan zonder een bepiiald staatkundige jiartij te vertegenwoordigeu en de caudidateii welke zij aanbevelen moeten altijd mannen zijn die hunne overtuiging deelen doch indien zich een comité van kiezers vormde dan zou dit wel 21 candidaten weten te vinden voor wie al de partijen konden stemmen en van wie men alleen zon moeten wet 111 of zij de commune en alle oproerige staatkunde veroordeelen en of zij aan ilen heer Thiers en zijn progrunniia hun adhesie geven Het is te begrijpen dat men voor het oogenblik een eind zou willen maken aan den strijd der p irtijen om staatslieden te kunnen kiezen die de tegenwoordige regeering zouden willen steunen doch het is veel beter d it de burgers zelven hiertoe de handen meen slaan dan dat zij aan den leiband van eenige dagbladen loopen Aan een brief uit Frankrijks hoofdstad aau do Times gericht ontlcenen wij het volgende De toestand lil Parijs is nog alles behalve bevredigend De voorstandciB vau de commune komen weder op hun verhaal zij herstellen zich van tie paniek hunner nederlaag en krijgen weder versohen moed niet in zulk eene male oin op nieuw openlijk in opstand Ie komen maar men besint geheime I lu nkomsten te organiseereii om over den stand van zaken te beraidslageii luanitusteii ml te vaardigen in het zuiden van l niiikrijk te agiteeren in t kort om ons Ie overtuigen van liet feit waaraan wij reeds begonnen te twijfelen dut zij nog bestaan De staat van beleg die reeds opgeheven moest zijn bestaat nog De schildwachten en patrouilles zijn talrijker dan vroeger een nieuw decreet werd uitgevaardigd betreffende het in hel bezit hebben ven revolvers en petroleum eiken dag vindt men in de riolen grooto voorraden brandiiriterialeii en veriiietingswerktiiigen van allerlei aard alles ilindl aan dat liet vuur nog oijdi r de i di sineiilt Di op liaiiden zijnde fft i tmtm V vmti iattmt jj