Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1871

itir verklikker onder de bevjlking roept hel Jnimml ml Jréiuir il hiinriu Men mi lul liaie t lui i uleii gi iiHivi ii 1 idien dl piililie re ister uut v i i iilnijden Uit ddi i plaats voor e vei l eii dseli bil li bedrani f UU l IV l V pomprii Stork I I O ijk de l raii Mill I van hlr l er ilii d d i r iiihli nitwicri reviiintie de iri lilini t l ijn dl ï ider nMtiinialo ei i iii het iiDi I ll Il M 1 e I selie I il nl ii enii en e inute de re r ejnminna li i i ui V m1 e miité an eeu eentr ia liet ni l 1 1 J yuii in 11 iiid 1 frrinnina van ee 18 in ilrie nldi van een u elieini men tellinir vu i Ie te Ij von li leisli 1 van eene duur Ine lioiild il di elin en de ia iUle niet min htllk bill Lt dat de i n i iar iiil U er i i i ien ten l llldi i rit 11 1 1 n Oi de 1 i i t i ldi liiiH UI It an d 1 a tionuire fjiirJe un n bedenke el d it niet e aa d heeft de natiiiii ilv ontuupenen en eindi lijk het It zame reyeeriiijj Elk de er bevat talrijke oncloral deelini i n der dan il en int hel i ele eie 0 iniuiMne in l rij dat IJ txilulin heelt Zieh de ji nutte Ie ni ikrli en li iie ia i I een a t p aii teii iiitvo r te Ie rakt n tii Le iiepaiiiuiu der l i i nieu de alj elieeie onder Unkkinu pers en het op iiiil t lire wijze Ir tien eaii de drukkerijen waar d i b uli n nliikl iirdin de lliiilsohers te vir ikeren d it de iKM oi nulriiiiiiti t punetilcel zal worden bi I i i d d l i heel edekt in iel worden door den b j t aderen i endoin der i ei itede kla sen aani ii de e apoleOü 1 1 Ie i ourlo dreven seipie tuitie uii den eigendinn van a de 1 erken en au ille pers men die wcueien im L deenuinnne gemeene zaak te maken het a ri teeii n tii 11 n rlJ t aantal jrij el iari die uumelileil J i uMe ti e ii nlleii worden zoodra de cjuiniune door de i aiverneiiientstroepen al worden aauneta t voorbeieul iide maai reptelen vo ir een otlensieven itvijd t eu de ref ei r iigstroepeii m lut ziii leii van Fiauivrijk en la t te iemktijdiii orj niiseercu van eurninuii i i tisel oproeren ui andere plaatsen Men ia een e ieiuiziuiii 4 jier oon Oavroche genaamd in l jon op het po n gekomen anderen zefrgen dat dal de i aam iu eeu geheim genootschap 19 aan de h jiken der tralen vindt men procUiniatiin aangeplakt eii lerteeke id revolutionair comité der lavroelieo i i Iaoii Kr zijn ook talrijke vreemdeliuiien aaii ii k niieu en bet aantal bedelaars neemt zeer to Ai b e re lrn beb ben de rü j eering genoopt m lati i leii au vo ir ielitiglieid te nemen luaar t zou ui de eii te plaats noodzakelijk zijn drn pri i eet Va i iitin te ontslaan die veel te rood is om vertrouwd te kunnen Horden Ik mag met nalati u eenige zinnen uit eeu ander document dat zondi r twijfel echt is aiiii te Inden Het is ook te l von n tgevaardigd en ofselioou bot in cijferschrift ge teld is bet gemakkelijk te ontr iadselen Het is door e ii zekeren Laiiglois aan een vriend te Parijs gericht e i het is vooral van bebiiig omdat er nit blijkt lioi een lid der internatioii ile in Lvou denkt over de gi benrteuis en te l arijs iewis zoo Ini t de bnef hebben wij geen rethii het kei errijk zijne ongeseliiktbeid te De eorrespondent bespreekt voorts de kansen der aanstunde virki zinjirn ei hij bene rt dat de Imperialist S li paitij UI de kamer da irduor zeer ver terkt al norden liet een de tiiak v in Thiers veel moi ilijki r al miike i lil lut Joun ul f es I rfi if wordt gemeld dat utt fia i hoe l i t i iiiii ii vnii Ir 1 icrt ctuu tii p il t c lijkt ii ii J l Mi i ni Jniu ji iM l te Vit mes 1 te Viu ihi t Hi i 11 n t iit r da i 1 lüiMMKf Mvi rlii ii Il Il il 1 Vwii den Iii iir i ut i t litMilieii alien hetfckLiii m li liiit tc c u aii l nis ril ijii il l t it i licliri l iiM i iil lvt uraak llit i ij i lijk hft lit t h k liii 1 lilt er dvti na imliKiyr l aj ul L i i l r t i iii i U II et iiiiiiilrr ver linKkcliik u i li i li hi rliiildui ti i t ia lit tti cr M 1 Il i i ic 1 laijiart aa irit tfii l lit in 1 l iM 1 j 1 1 Il ii iL1 11 Ml i Mi 1 larJr 11 rl Vot 1 kan 11 L 1 eiji 1 lil a s tl uwens II eristi uiaiil Uil t d II ib 111 1 h 11 V 1 b 1 Il 1 l ons zulk I ll srlii ll pel bit il lliii 111 II tii l s I s I n na di ii ii I 1 i i 11 t t lts I 1 ii i i 1 a 1 nil I III Il II i I n o i I locdiü U t II I his liijii i 1 1 11 i li I ulci liiiuz lid la i i irti ihi 11 wi r iii i i bondi iibiiu iid aniiiiMiie DUITSCHLAND jnibaek bi lelit unbc l t g p I e der I rii Reeds M ieg in den morgen vim Vrijdag Ih was lies l ü rlijn in rep eu roer elki trein biaclit nog dui eiideii b oekers aan die bij gebrek aan rijtlui en en dili die voor alen met lak en ak voort noen den door de arme onui slrab n die zich reeds ded ii gevoili ii iMeii ben llit dal reeds i en paar men vóiir de optü il ei 11 ii ir mg zou niimn een half millioeii ni ii 1 1 1 op de nen u ireu e nu en zag m n i p i luiden m vuur de llraiali nl nrger jiMi t I lij i Ui I ini L l iin ikransi u li lOg oii 1 1 I ll i lei 1 L do r d j tiiil 11 tteii t t booi e iij Il liii i la i af Vin ii e l i kliii w d luuneï tal Vin e ji i n utii 1 ki ni n bij i met ii i ir i i iii di N oiii il naar de Iniai aan i iU eii uaats t be ii II CU luis was oevers er l geble U dau j i la ir giiiils bit groote hotel waar alli diebt is als iiaii ei een i oodc t is het bui d or den Kraiiseben ge iit weleer bevvooiul Jin 0 uren worden de tiatii l ezit een moelijk werk voor de pui lie maar dal d in j de weiw lib nde ezindheid van het onder de minste ong r ddheden wordt vol ii i I p aits op de tribunen is tlians nuer i ei b i eut dat n lU i personen daar ern 1 s Ml 11 ekregeu I j 1 i kr ir lil de U iiform van gi ueraal sclu ir le steeg kwaitier over tienen voor hit pal s tl pa ird hein voUde een lange stjct vsu op ii rUu en waarin lie ke i nn e U aantal l rinsi si i 11 bofdamea waren ge ete i die de wapeusehoiivvuig V lior den aanva ig van b ii o tocht gingen b jwonen Uijii i al de rnuM Ssen waren gek eed lu uit en blauw W ilielms lievelingskleuren om half twaalf was de via icii9eliouvving afgeloopcn en ving de opt H bt aan Am de zijde van den grijzen velilmaarsehalk WriiuL cl reden de Oostenrijlcbche veldmaarschalk baron ableiiz en de Kuss sclie generaal von Mejendorll de laatste verlegenvvoordigende den e aar t Fpreekt van If dat men in de tegenwooidigbeid dier vreemde heereii een p ilitieke demonstratie zag de voort durende eiilmfe coriHale tusscheii de drie groote mogenheden v in bel Oosieii Toen b ke er d Brandenburger poort acht r zich had werd hij verwelkomd djor de ebiiar Duitselie jonkvionwCU van welke jufvrouw Blasci een gedicht van Sebereiiiieig voor den kei er lee teerde Een ra lt e lauwerkrans werd deu k i er hierbij ovirhaiiil de e bed nikte voor vers en kr ins en reed veub r ui n den prachligen troonhemel waarora de al eva irl lm van Berlijn stonden ges haard I e toespraak va i den Imigi meester was zeer vredelievend en eindigde ij willen goede buren zijn voor al de volken die ons omgeven en met hen den grootsrhen strijd der meuscliheid strijden op gebied van witensehap hinst en nijverheid om aller welvaren te verhoogen iezegend zij Z r M s intocht Voor de ke zer op dit punt was aangekomen liad de burgemei s ter t vee geluk enschiugste egrainmen ontvaufren uit Oostenrijk Ken v m de Duit ehe volkBiereeniging te Weeiieu en een van de Duitscli nationale in Stiermarken het laat te van dezen korten kiaebtigen inhoud llet zegevierende volk een draelit ir ge vapend zijn beroemde aanvoerders in oorlog en vride begroeten op di zen feestdag met warme SYinjiatbie de stimverwaute broeders in SIiermarken Toen de optoeht en ook de ontlinlling van het standbeeld van Friedrich Wilhelm III was afgeloo ien waren de sti iten in een oogiviuk weder dicht be et s avonds werd een schitterende illnniine tie ontstoken 1 tol laat m den n icht duurde de drukte voort Op bet Douihiifpleiu was een tent opgericht om de so dat ii te ontl alen en nok eldeis m de nabijheid van alle ka ernen uann feesten to bereid voor de si l lat I I at de krijeers bovena een goeden dag badileu en ni uigi u de intocht in lierlijn zal heugen bi hoeft nauw Lezegd Bii l lEj N iiu ov C2 U Nr Aan ben die verledi ii j i u bu iedn eu hebben t jl iiii t fsleniiiii i d i ni lit i re hiiisge inin n bei inuereii ij dal lieiliu avond l a ure in O e 1 li noi ijeu 1 1 II Vi i u i i ui4al wiii ibn i bmi b n uu e i r de b sieuiiuiiig vau t bang s ilibi ene besliss ng l ueiiieu In II t dislret 7 iliiiueer wiirdl v iii el e ili ie Vlier 11 t 1 nia ilM li ip ili r p m ie ih s ileu i n Vil 1 11 r 1 I v i I li 1 r n i v ii lli e n sl lilIe 1 I 1 b ii die t lm lis lu 1 z ttiii lil I ft Vil ir hl 1 ilistr et 1 1 iilen wa iivoor hij ei lit r Inj de jon st verkii ing niet i herkozen Men sebrijfl nil ilen llaii dat die niet lurkii zing in o nniddellijk verbuud slaai met lul bi danken v iu deu heer vaii W assenmit C ihvjek WiiaidiiH de vaealnre in het distnel Zoo Il mier IS oi l la in Neemt de heer van deu Hereh van Heemstede de candiilatiiiir aan dan nioit bij ijn ontslag nein n als lid der provinciale staten waarin bij lul den eersten Dins lag der volgende maand zitting heeft Te Melissanl is beroepen d heer J L Fortnijn Droogleever predikant te Kerkwerve De beer P h vau den Steen pieilikaut te Niimwcrkerk a d 1 1 sel h efl bedankt voor t beroep naar iuK ei ineenrgewe de Vordt Uis g si lireven Op de er ni i ud had alMcr de aaiilu steding 11 11 I maker der gebmiiveu en inricbtiiigen st imnpoinpradgemaal voor deu puider Lanmet inbegrip van het afbreken van de Laag1 molen vau de 13 ingekoni U biljetten was te dat vau den Heer 1 iodvliet to Hoorn i ƒ 11I7H9 aan vi ieii het werk is gele hoogste insehrijv in4 bidroeg 17590 iii der maehine van ÜÜ paardeukrnrlit met 11 t lebehooreii is aangenomen door de jebr C t Hengelo voar ƒ UÜÜO Ill dl n instaandi Zomervergadering dir provinciale staten van Zuid Holland zullen o a de volgende ondirwcrpen in oehandeüng komen 1 drie vooistellen tot toettenning van subsidb n aan de gemeenten iroot Limit Naaldwijk en Nieuwveen ter tegemoetkoming in de kusten van stieliting van p boolgebonwen en ouderw ij erswoningeu Ü de provinciale en huishoudelijke rekening over IS7U ieilep staten stelen voor de e in nitvaiuist op h n ihi i en in uitgaaf op 4 3 4öS 3S va t te stellen en alzoo niet een voordeelig slot vau ƒ üy 79ii i4 3 de begrooting der kosten van liet provinoiaal bestuur als rijksbestuur voor 1872 op ƒ 7Ü S80 geraamd 4 de enkel provinciale en huishoudelijke beirrooting voor 1872 in ontvangsten en nitgaven beiden opy 605 10y 90 j geraamd 5 een ontwerp tot wijziging van het algemeen pulderreglement in Zuid HoUand Dit ontwerp vindt zijn oorsprong in een motie door de prov stat n den 3 Nov 1870 genomen d iarbij werd uitgemaakt dat de bepaling eener polderkeur waarbij aan ged staten de bevoegdheid wordt toegekend om de besluiten van het polderbestunr op aanvragen tot vergunning o vrijstelling van eenig voorsehri t der keur te vernietigen niet in overeenstemming is inet het poldcrreglement Dien ten gevolge hebben ged stalen voorgesteld bij een nienvv art 6 a in het pulderreglement te bepalen dat polderbesluren binnen 30 dagen op de verzoeken om toest mining tot het verrichten van daden van eigendom die volgens de keur niet zonder diO toestemming iimgeij worden verricht met uiteenzetting van redenen beslissen Kn verder bij een nienvv art 01a stellen ged staten voor te bepalen dat zij die lut verzoek van art liliï deden büiiieu 1 1 dagen na Ie beteek iiiiig der beslissing daarvan in hooger ber ep kunnen komen bij ged staten dii dan binnen 3ü dagen een beslissing nemen ü tivce ontvverp beslniten tot wijziging der reglementen voor de waterschappen de ü envaard en de Nedervvaard 7 het rapport van ged staten en der comini ssie uit de prov staten benoemd tot onder oek van het adres der lieeren J P Bredina c s te Dordreoht 011 een aanzienlijk subsidie van wege de provincie voor den aanl g vanden Merwedc en Waalspoorweg 8 het rappoit van ged staten wegens den stand der werken tnt droogir aking der plns en in Seliicliinil van deze beide laatste rapporten doelen wij wellicht nader de emelubiiu under il een aanvrage van eene gemeente om tegemoetkoming in de kosten van het lager onderwijs die nog bij ged btaten in behiuib liiig is en 10 een auivrage van d bi ren I KnijffcnA kaptiju te Woerden om den sj u weg Ttrei lit Leiden tot een onderwerp van ernstig en gezet onderzoek te maken en als gevolg daarvan hun onderneming een kraobtige fiuiuiciele ondersteuning van de zijde der proviiieii te ver ekereii het ij door een subsidie in eens of in lerinijnen h t ij door bet n inen van iianib l ii in de oudeun uiing der eoneess onaiissen Door deu nunister van oorlog is aan de l itelin 111 dl r lielitiii van 1 lll i die da irtoe iian oek nioeht 1 bun b liisieniming verleend tol liet aangaan v iii I ll linwi lijk e nih rlaml vii tiein l lil ibil nog niet met eki rlii 1 te eggen is voor welk dislriel AmsterOam uf Hniiilem de heer diiaronilrenl gezegd en gi gisiingen berust Naar i genoemd blad door iein ii lieer j oek bekend heeft in het geheel met uitgelii der kieswet verstrijkt de moet gesehiedeu eerst Wc jistcr avond kvv imeu t nizoeii bij dm horrjlogiei weg om vier gomleii hüro ilcn heer S op do ioun geen kwaad vermoedende eieren de gevraagde horniij later d zij met d llotterdam waarvan hij kf die onmiddelijk een oiub S of deze last Imd gegev ter bezichtiging te halen waar te zijn is een agent die hnn heden morgen te den zijnde zij nog in hftj doch ha Iden hiiniiö unifoil zich bnrgcrkleeding aam Terwijl aan de An in de vacature in do eeis liet bedanken van mr Haadt burgemeester van tweede kamer onder de ii zeer in aanmerking komt van conservatieve zijde de het lidmaatschap der eer tci eu dut onder de candidf A Vro ik oud minister vo Pe werkzaamheden tot Ameland aan deu vasten vorderd dat zij zich nitst van 2500 meteis uit deu het iiitcinile van het vveri vormige baak terwijl bu nl stand vnu ruim tOOO wal hoopeu ziiikst eu opl zooveel mogelijk door kopij De vaart over de genu ld hoogst gevaarlijk zoodiit aankondiging zal du nen afgebakende vn irvvnter laii j Door den raad van i spoorweg inaat chnppij ning groet ƒ 11 000 000 n de kosten voor de Uitv Maart tot i Uit Rome brengt de berielit van de plechtige aan de deputatie der Ni l tikaan is mogen te ben wier bijzonderheden alle met buitengewone vrcngde des morgens te half tw van het H Cjllegfi l i Vos de Wael president werd door Zijne Uedijli ten met levendig welge Vader g waagde in zij ij derc genegenheid voor m de gebeden der geloovig wakkere strijders voor Zijne Heiligheid prees di zijn Zegen nit aan de I uiilien en parochii U vo iJ van het feestndres nau l katholieke en onkntholu den koning wiens welw ll Heilige Vader mij be i audiëntie genoot de d ll digheil eu het lle l zeilen op eeu wandelniL erij CU den tuin van en de e wandeling diiiiK Maar aaiilenlinu van i l Imh 1 11 er a eiili te laii leu ipi ier ouden J