Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1871

60EDK00PE MUZIEK M i yiz 4 1 ITU öet II k 1Ö M 1 BLN i m l i0f ISBP S BüIïiUliï Z De voortrelFeli ke uitkomsten welke het gibruik der Sclimidtsche Anti lUieumatische VValdwol VVatten a 25 en 5Ü et het pak Dennennaalileu Olie ü + 0 en SO et de flesoh aan duizende lijders v in Jicht en Ilheunialiek heeft opgeleverd jietlefti iHlaande alle andere geneesmuldelen te vergeefs bepioeld waren de bij ondere aanbevelingen van llll jeiioeiknndigen geven voldoende bewij eu oer deugdelijkheid Verkrijgbaar in oiiiler laaiide depots aNook de oo alom beroemde Waldwül üezond heids Kleedingslukkeii bekend db behoed en genl e ml lllel legen alle Jicht en Hheumatische aandoeningen Schmidische liURSTBONBO NS a iU et de doos zijnde het beate mnldel voor Slijm Uue t Veikouciheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en hcil aam middel tegen RheuiiMtische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwcD het uitvallen van het Haar ii het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikeltn volgens piijsconran Hoofd Agent voor Nederland M J l H VM Vtreclit Tc GOUDA Mej de Wed BOSMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Annvraag om DEPOT bij M J HAM l tm t Opiiiibare V erkoopiiig op DINÜSDAG 27 JÜNI T 1871 des voorm ten 10 ure in hel lokaal Tivoli aan do Spoorwegstraat te Gouda van ecne party zeer nftte bij onder goeft onderhouden MAHONIE HOUTENen EIKENHOUTEN MEUBELEN en verder van een zeer netten INBOEDEL alles afkomstig vnn ecne deftige familie Te zien Maandag van 10 4 uur en Zondag op verzoek van 2 6 uur iüen woora aan Jong en Oud DOOR EEN PRACTISEEREND GENEESHEER Onder dezen titel is bij de Boekhandelaren J M E MEIJER Heerengracht hoek VVolvenstraat K K N 205 te Amsterdam en J A WEINBECK Spui te Rotterdam een werkje verschenen belangrijk voor ieder zoo voor gehuwden ak ongehuwden zoo voor zieken als geiconden Deze brochure bevat tallooze op ervaring gegronde wenken om een door geheime gewoonten geschokte gezondheid verminderde levenskracht daardoor ontstaan verminderd geheugen of ongeregeld denkvermogen te herstellen t Compres gedrukte werkje dat voor ieder verstaanbaar en in populairen toon geschreven is zij ieders aandacht ten zeerste aanbevolen Wordt slechts onder enveloppe en niet anders dan voor rekening of toezending van post wissel verzonden Prijs 80 Cents Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kisaingen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr Euhaedt en Dr Diexif handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING Mg I BEKROOND 1 1865 I g Ol ORTO I i SR ZILVEKEN MEDAILLEJJ LltST KL SSL Alphen L VAR0SS1E Ü Z lionkoojt J iOUDKADE Hari ie et W j KURVKRS IJa miioué Mej J GAARKEUKEN Mmitfuott J A JA 01U Oudeuater i van LIEKLAND B e 1 a Jfeli HEEREN BLEEKERS i n KRUIDENIERS C J BOER Commissionair vraagt te koop HEELE SODA en ALCALIEVATEN met DEKSELS Haar Baard Wenkbraauwcn Peppr en Zout Grjjs Rood Geel en Groen Haar behoeft men niet meer te dulden want de beroemde Ghroinopoeder VERFT deze misprezen kleuren duurzaam in Blond Bruin en Zwart zonder Huid te VLEKKEN en is onschadelijk 1 Doos a ƒ 2 is voor 1 Ji 2 jaar voldoeime r ranco aanvraag oi niEOPhlijE St Nicolaasstraat 403 Amstirdam Vertt oude Pruiken geheel als nieuwe a ƒ 2 50 Getuigschriften en Medailles ter bezigtigiug ook een witte vlecht met 10 nuancen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ge ien do verklaring van den alhier gevestigdon geneeskundige den Heer Dr N II üE KANTE R dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerachende pokkeu epidemie noodig is om het beddegoed en de kinderkleederen tijdens zjjne ziekte gebruikt door het aan de pokken overleden kind van BENJAMIN üE MOL genaamd TEUNIS te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bjj Art 09 alinra 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een peluwzak twee kussens niet zeegras een kinderdeken een laken drie ka sensloopeu en twintig stuks kinderkleederen Zullende dit besltlit op de gebruikelijke wijze door afkondiging en aanplakkirg ter openbare kennis wordi n gebilagt en geplaatst worden in de Goudsche Coumcit Gedaan te Gouda den 21 Junijj 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGLEEVER FOUTUIJN van BEUGEN IJZENDOOKN I BEKROOND I 1867 P A R IJ S SimoNzrn medaihe K JKSSK li tei8 KS Koehfiarmdveen II NA DERM AN Rullirdan Wed P OE KOSTER Scimtinhrmn Wed WOLEK en ZOON ffua dni Jeb PFENNINO Wuiihniyge A W VMLDE JJmhhm J li MOLLE e r i g t vüor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zijn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte ealonstukken AscHBii Feuille d Album 2e druk C ƒ 0 35 Vaillanoe polka militaire 3 dr C 0 35 Badabzbwska La priere d une vier ge 4e druk C B 0 30 GoDFiiKY Mabel Valse 3e druk C 0 00 JuNOMANN Heimweh Melodie 4eclr L 0 0 I Kiiuö Abendgehet 4e druk B 0 30 Leiebuub Wm y Les cloches du Monastere 3e druk C B 0 40 La clochette du patre 2e druk C B 0 50 Leyikch Fantaisie sur Fau t 2e dr B 0 60 OsBüRNB Lapluiedeperle3 Valse 2 dr B 0 50 Ahche la Morteet Miserere 2e druk B 0 40 Obbbs Die Wacht am Rhein 2e dr C 0 40 Richards Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Am Abend Romance 2e dr C 0 30 Strauss La belle Helene Quadrille 4e druk C 0 40 W ULAOE La petite Polka 2e druk C 0 35 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Van GOUDA naar Moordrecht 8 53 M 6 39 Nieuwerkerk 8 53 11 33 1 24 4 33 6 39 KI Capelle 8 53 1 24 6 39 Rotterdam 8 18 8 63 9 44 11 33 1 24 2 UI 4 33 6 39 7 18 10 Zevenh Moerkapelle 8 56 12 55 4 S6 8 43 ZoeteriD Zegwaard 8 56 11 36 12 55 3 25 4 36 6 3fi 8 43 9 56 Voorburg 8 56 12 55 4 36 8 43 3 Ghaveniiaqe 8 56 9 41 11 36 12 55 1 68 3 26 4 36 6 36 7 21 8 43 9 66 Oudewater 6 61 9 41 11 32 125 4 34 6 36 Woerden 6 54 9 41 11 32 S 2 i 4 34 6 36 3 46 Harmslen 6 54 9 41 11 32 12 6 2 33 3 25 4 34 6 3 8 46 Utrecht 6 64 8 30 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 4 1 9 68 Amsterdam over Harmeien 9 41 12 56 2 33 3 2i 6 36 8 46 Utrecht 6 54 8 30 11 32 9 68 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 87 C 16 9 88 Nieuwerkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 3 07 6 09 8 23 9 32 Capelle 6 24 10 59 12 24 3 02 6 03 9 27 RoiiERDAM 6 15 8 05 9 10 10 60 12 16 2 06 2 65 5 55 8 10 9 20 Zevenh Moerkapelle 6 SU 11 08 6 15 8 27 Zoele m Zegwaard 6 21 7 54 9 14 10 56 4 12 6 05 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 05 s GiiAVBNHKiE 6 7 40 8 9 10 36 12 25 2 3 S3 5 50 8 9 30 Oudewater 8 30 1 04 4 11 6 i0 9 31 Woerden 7 52 8 22 12 56 4 üu 6 02 9 26 Harmeien 8 16 11 05 12 51 1 30 3 4 5 56 9 20 Utueiht 8 9 08 10 45 12 36 1 10 2 36 3 35 5 40 6 43 9 Amsterdam over Harmeien 7 15 10 15 12 50 2 20 3 15 8 30 Utrecht 6 45 8 20 9 35 11 20 4 35 Oouila Kruk vtn A Kiuikiuiiu IVtaétaiUWii l jit Hi iiiJ ti t A u i tiiim i p ilija liuü kifc hiii f ilfJiln Il kot il Btplli li t hb uatt kttlt JiiTta i to 6 r i lett mile tf nikt m a v iliiiï ml jirli I A IL iM ulW onln II uia f r Km J l I W fit ï Xl JS 1 1111 11 tMH III i T4 Ktn ten ucli u i tïj f y y iMiïfi f fflri I JUK T1 lit If Ui I V