Goudsche Courant, zondag 25 juni 1871

1871 Zondag m Juni N 1067 GOUDSCHE COURANT Nieuws es AdverlenlieWad m Göüda en öinslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en RIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTE Kb worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgavo BUITENLAND Buileiilaiidscti Overzicht De Fi lüsdie keuiuo v iu 2 j mdliftul is door de n it Uu lede die lluers l ij die gekgenlieid gclioiiden heeft ni ukte ein gjedcn indiiik vooral ijne ver klaring d it jurlijks 2Ü0 millioeu aan ainoitisatie zal bi tttd Hordui ijn uitaeiding over litt budget i de mm vm finaiiaiLn was ougestekl kenmerk ten zich als n lar ge voontc door ondonvttsehe begrippen vm prolcctionisme teti inliomstcn bclasting stond gelijk lutt mvotniig der commune of althans van oommiüuBuie tn siioiaUsme Hot dergilijkedtuk beelden nog oo welig iii Kranknjk tieren kunnen wanneer Kiigclaiid uü uabij ia om tot voorbeeld te dienen is een udael Het Journal OJicie verzekert dat de vroeger uiti tbtelde revue niorgeii 7al plaats hebben Aan de Bc gisehe witgeieude macht is tin wetsontrtirp ingediend om ten leeiimg aan te gam vin 50 mdlioen franco tot het uitvoirtn van velschil lende pabhfke erkfn v iar aii er tol em bedrag van 22 miliom gcnarnd ayi De oiitnurpen er ken en niningeii Vddtelen uh in de volguidi vijl rubriikni wt in i 5li iiUÜ frs biiigeilijke gibiu en l jü3 0U0 In w iterwi rken en spoorwigiii SOfi OUU fraiiis stnat6spooi M eii TMJ OIIU tis aanbouw en meubileerin van het koninklijk paleis te Bru el 7 0 01 0 fi De hpaansclie mimstei van fin meun Morct heeft volhard bij ijn vei oik oin onlslag S hoon 7ijn voorstellen door de fm meiic e eommiss i wa eii goedgekeurd geschiedde dit eclittr met zulk een geringe meardei heul dat hij meende aan den undi mg van verschillende ijden o n ook van bi r iiio om op zijn besluit terui ti komen met te nioit n gehj r geven Jie Ha iilijk n hij door een eien kundig financier worden V ivan en ei n tweeile moe lijkln 1 IS dat ijn opvolger moet gi oelit wou n omli de democrat s he paitj dic Mortt iii lutcoiiliti iii n s terie vertegenwoordigde Naar uit IVrlijn bericht ordt hebben eenige voorname bar ers ddaar icli reedo virienigu oui neb aan de uitgute dir nitiiwi Transche lediii fi ij den en hun lie gemakkin am te bied u elie d uraan wiUen duliuneii Misschien uilen weder enkelen hieiiiit hit liiuij puiten voor di inciiileie oiituikkeliiig eu liiMliaMiig lier Duitsehi nitie en ip dit voorbeeld wij en in ver i lijking t it dm l rui ei haal lu Frankrijk Dat ichter ile i IiuIm Iu irankiers uitsluitend in liiin eigin bi 1 mg in iii dit vm hun vadnKiid li iiidiliii tin eiiidi di loldoi n 114 d r oor logsvi rgmilm te ver ekeien iliai iiii dei kt innige Hüonlijk nut bij hit laiilia en 111 dirgihjki biwij in Ot on de meiiilin Diiitiehi bisehaviiig en veidiimg namhed ook oor aak giweist zijn v 111 di ttial bari handeling der bankiirs te Hirlijn m ti Frankfoit die tjdeiis den ooilu i fi iini luimig van Fiankrijk ti ichtttn uit tt gniii l Di ils Ih biiiilsiiid liiiiili ie 11 nog tud he ig nut dl verili ling dei l iaii ilu onili kn ti n Jok P iiiikt 111 II ovir 1111 driikpiisHit H iiiiiii 10 tl behoefte is Bismarok lohijnt zeer naar rust op ijn lamlgoed Var in te eil mgen Onverwacht komt uu ook nog uit Duitschland de tijding ilat Wilhelm ijn intocht te Hannover op 30 de er wil houden mettegenst lande de stedelijke autoriteiten geweigerd heb ben iets voor een feestelijke ontvangst t e te staan Reeds vroeger d in men verwachtte bncht het huis van afgevaardigden te Weeni u njn emdiotuni uit over het budget eii de wet op de middelen giste ren werden oneler debat de e wetten in derde Ie mg aangi nomen Aan de aanneming in hi t heeniihuis lilt nut te twijfiltii en met be auirstelli ig iet men nu dl houding van voii Hohenwart tegemoet ofhj den lastigcn rijksran t ians nadat hij het mmistiriü van geld voor a naar huis al zenden of steum iide op zijn oienvinning terstonel ijne hervormingsplra nen in beliaiideliiig al brengen Volgen latei e berichten int Athene was hetgeen we lil 011 vorig ovii telit onitieiit Jrii ki iilaiid inde l orte mecledeehlen uut juut i n linft allien gi vriasd ot de heer Iriioupi langenaam ou ijn bij de Turkselie regie ring als opvolger van den ti inWüoidigen gekant Uangahc ooals dat nltjd m de diflomatisohe wen ld hit gibrnik is Nu heeft de l orte tl kennen gigeven dit zij den tegiMiwoordigen titularis de voorkiur ge eft wegens vroegere inmenging van de ii heer Iricoiipi in de re tast he zaken Fr 18 geen sprake van vnknilin veel minder van oneuiighiiil tussohen de biilotlde rijken P R A N K R IJ K In de ttiilg der nationale rergaderiiig op 20 deze r il idileii de Ijeriailsligingen pli its over ele voor gistildi leining van twee milliard De heer Thiers heelt de voordraelit uitvoerig veriledigd l ranknjk aldus sprak hij kan eggen ilat het gioote rampen liii ft gehad maar li t al de lastei dit er liet gevolg van ijn ilrageii met een moed en eeiie volharding die eeni groote natu w lardig njn Verder verklaarde hij dat dl regiiring niet enkel de meest mogelijke innigheid d betraeliteii ma ir ook openbaarheid in het behiirvan lands geldem wil bremgcn Aohltieu jaren lang hi ift h gewaarschuwd voor de gevaren v m staitkundigi en financiitli illnsidi üniler het ke l l I rijk was het biidgit i eiie hetie Deafenover sohnjvingen de geivoni buitengewone departementale bndgitten bihoorden tot het ingewikkild limnneiecle raderwerk van het kei errijk waardoor het bjiiaonmogihjk was na te gaan w iaitoe het gi ld eles lands gtbe igd vvtid en tot welk cijfer ele uitgaven opgevoerd enlin Later toen de vertegeiiHoordiging meer t nitróle begon uitte oefenen bestond de fictie het goochelen met eijfirs nog al w is t ook met in ele groote mate van vroe i i Ais er ein overschot schim was er itn tekort Opdim noodlottigen weg vin 6uaneu l beheer al de tigi iwoordige regeering uil nut bigLVin Onbiwimpeld al ij den toe stnnd dis lands kmbair imkeii i oorlog kost Frankrijk mier dan ai lit luilliird liidim men na Sidau vrejli L i uiten liad oo ggeii iker sonunigm zou min beter gehandeld ou Iniukrijk milliarden ge spaard liibbin Ma ir men mag met virgitn elat s hiids II r il iii nut liernlild ou ijii en d iaiaun moest m dl iirsti plaits gtd ieht wordi n De liiir llniis ontnikki ld vuder ijne uieenmg tin laii iiii im dit piiut u trad veivolgens ui 11 nige til aiieui II nu duin liiigi n 0 i lilt t giiiwjyrdige dimst aii is tr lot op dit oogeublik een te kort van 980 miUioen en op het bnilget van 1S70 was het deficit 645 raiUioen makende te amen ib il millioen De Fransclie bank heelt aan de regeeiiiig voorgeschoten een som van 1380 miUioeii Daardoor is het ongedekte deficit gereduceerd tot 301 miUioen Hiervoor is vlottende sehuld uitgegeven De e ciite gorie van schuld bednigt thans 651 millioen nelke som lager is dan zij sedert 30 jaren is gewei st Indien Frinkrijk aan Prinsen geen oorlogvergoeding had tl betall 11 zou het m een gunstigen financieelen toestaiul verkeerin liet zal zich van die sehuld met len snnrtelijk gevoel maar met eene voorbeeldige stiptheid kwijten Frankrijk is el overwonnen ma ir a in ijiie verbintenissen zal en kan het alles ins gestand doen Klke Duitsche soldaat die voortaan den v aderlandeehen grond verlaat brengt eene vermindering van uitgaven teweeg Kegeering en vertegenwoordiging moeten als er van uitgaven gespioken wordt vooral amFarijsdenken J e notion ile wa irdigheid gedoogt niet dat ilie stad lang in deii ramp aligm toestand gelaten wordt waarin de vernielingviioht dir commune haar gebracht heeft Van uitgaven van weelde is hier geen spiake kan geen sprake zijii Maar het noodzakelijke moet gedaan w ordi 11 Op de oorlo svergoe ling is tot dusverre afbetaald 125 millioen vooits i3i millioen liie uit den verkoop vau ddi Oostenlijken spoorweg voortvloeien Voegt men hierbij 200 mdlioen die de bank alsnog ter beschikking hieft ge stedd van ele ri geenng d m verkrijgt mm een eijler van 650 mdlioen die van de leening afgi trokken en al oo tot andeie doeleinden laiigewdid kunnen worden Nadat de heer Thiers verder eenige inlichtingea had gegeven die gevolgel ijn door cenige opmerkingen van de zjde v m kamerleden 19 de vergadering nog lil iWzelfde ittmg tit stemming overgegaan en heelt zij de li ening met algemeene stemmen goedgekeurd De ooramissie voor het budget had alvorens ver klaard dat er geen uitjjifte van papieren geld zal plaats hebben IT A HÈ Nadat het eonolave twee dagen met stemmingen hid doorgebracht werd 111 den avond van den 16 Juni 1S46 de kardinaal Jean Marie Mastai l erretti beneiemd tot paus liij had toen den leeftijd v in 53 j aren bereikt leistoml geleiilden hem de beide eerste kardinalen van de orde der d akens naar ele k ipel l aulme van lut Quirinaal alwaar zij hem in het pauselijk gewald kleidden en de eerste hulele biaohteu Dtn volgenden dig werd tigui dm middag het bnlkonvenster van h t Quirinaal geopend en door ren kardinaal weri aan de ont itteude menigte die voor het paleis virg iildd was bekend gemaakt dat de kardinaiil Je 111