Goudsche Courant, zondag 25 juni 1871

iMÊÊÊÊM pi j S iir werven van I lini eliro In de Si Ujiiselie kapel snu bet vatikaan word hij op iiieiiv door de k irdiiiaals gehuldigd Terstond daarop werd hij op een dr iagbarcn troon doch onder een kroon t ilra ien onder het zingen van Kcce lactrdo inaynuH naar de at l icterakerk gebracht en op het altiar ge liuit8t Ue beide plechtigheden van den U heeten de ufkondigmg en de verheihng De grootste p clitigheid had echter plaats op den 21 Juni de kroiiiiig Deze gescliiedde in het Quirinaal Onder de toejnichiugeu der menigte giiig men naar de St Pieterskerk l ius IX piaatste zieh op den troon en de voor die gelegenheid gebruikelijke plecht gheden werden achtereenvolgens vei uld Zoo ninn uok een diakeu eeij handvol werk en verbrandde I ii terwijl luj zong Pater suulu iic tiunütgloria mtinrli Heilige vader eveuzoo gaat de grootheid der wereld voorbij terwijl hg kort daarop zon o vidtim utmos Petri jij zult de j ireii van Petrus niet bereiken l e paus heeft ondervonden dat ile grootheid djr wereld voorbij gaat maar hij heeft ook de jaren van Petrus bereikt Het krouingsfeest eindigde mi een derde huldiging en de bediening der mis met het plaatsen der driedubbele ki oon door den eersten kardinaal op het hoofd au l ius IX Dit zij de gebeurtenissen die thans door de katholieken fedstelijk werden herdacht nu 2ö jaren zijn verloopen sedert de benoeming eii de troonsbeklimmlng van Pius IX Hoewel m Jloiue en vooral in de C itta Leonina dat gedeelte der stad dut den paus ah verblijfplaats is aiugcwezen de feest ii sehitterend waren moesten toch de gebeurtenissen van den laatsten tijd waardoor Uome de hoofdstad van het Italiaanselie koninkrijk is geworden oorz aak zijn dat de feestvreugde in Kome niet zoo krachtig is als andirs het geVdl zou wezen Evenals op andere plaatsen Maar reeds bleek dat die niet ijdel was koesterde men ook te Uome vrees dat de orde verstoord zou worden ten gevolge an liet verzet der anti pausgezinden tegen het drijven der ujtramontanen De Italiaanselie regeeriug te Rome heeft daarom krachtige maatregelen genomen om de orde te kunnen handhaven Zelfs heeft zij naar bc weerd wordt op een olliciciis verzoek van den paus liet kasteel Siut Angelo door een militaire wacht doen be etten eu drie militaire posten bij het vatikaan geplaatst tot grootj verbazing v iii het publiek De Italiaanbchc regeoring was bevreesd d it tii jSehen den 16 en den 21 onlusten zouden oiitsjtaan door de republikeinen de dwepers de anti pausgczmden maar vooral door een soort lieden die men kruisvaarders noemt an versehillende zijden is a les aangewend om het vuur Aur hartstochten aan te blazen zoodat èii voor den paus t i voor de Italiaanselie regeering de feestdagen wel eens zeer lastig konden geworden zijn Waarschijnlijk zon de toestand van den paus op dit oogcnblik veel rustiger en ook ras ter kunnen wezen indien hij getrouw w as gebleven aan de liberale beginselen die lig bj zijn optreden was toegedaan indien hg medega in ie met den tijd aan diens eischeu had toegegeven en zieh niet door zijn eersten minister Antonelli en de nltramoulanen juist den tegenovergestelden weg had laten opvoeren dan hij aanvankelijk wilde bewandelen anrdoor werd hij gedwongen om ziju sicuii te zoeken bg den Frauschcn keizer die hem lU z jii val heeft medegesleept Op den 17 dezer de gedenkdag der afkondiging en van de verhefüng hebben op deft e wijze de t 1rijke bezoeken bij den paus plaats gesteld vau hen die hem kwamen geluk enschcu waaronder deputaties en particulieren uit verscheidene landen De rijtuigen seliaardeu zich op het Snit l ietcrsplein Op den 18 vercenigdcii zich de jeugdige volge lingeu van den paus bg de poort Sint Johan van Latcraaii te drie uren iii den nun en in groeten getale om voor den paus te biililen en begaven ch vervolgens in processie iniar de bergen tnssolien Froscati en Albaiio naar de Grotta Pcrrati waar een madonnabecld zich bevindt d it zeer wordt vireerd De kroning werd op den 21 vooral i T icrd doorte SintI ieter een monuiiient te plaatsen ter ecrcvan den paus die even lang als l ctriis laus vanRome was waarop het beeld van l ii s IXiii mozaik7al zijn aangcbraelit Het sp eckt BINNENLAND Gouda 24 Iii m D collecte tot stijving van het fonds ter onder steuning cii vuiiiioi digiiig van den gcuapenden dienst in het k iiiinu rijk dei Ncilcrlanden heeft alhier opnchiailit ƒ 12l l i ii lig de aiMibcsteduig alh er 11 Woensdag door Burgemeester en WethoudcrR gehouden waren de hoogste en laagste innchrijvers I oor dm onderbouw der Baseulebrug Ph Verbrugge en 1 van Koogen VVaddinxvecu ƒ 4729 i l uijendgk alhier ƒ 2 tO 2 N our het nchtcr liuisje P A Burghont alhier ƒ lliij VV de Jonj ƒ tiB S K Voor de due d alven en meerpalen P A v Nugtereii Viaiien l KH P A Ilurgliout 1188 4 Voor den Bazaltiiiiinr I A van Nugteren n i ƒ 0 jk ilhier f 23 4 Wij vernemen dat een en ander aan de laagste inschrijvers is gegund Door de contribuauten aan het fonds tot onder stcuning der militiiire huisgc innen alhier is bepaald dat het batig saldo in t najaar onder de alh er gevestigde oudstrijders van IÖI5 en 1830 z il worden verdeeld Veler verontwaardiging werd opgewekt door t bericht dat een oniiiinstig bekend persoon alhier de jonge ooievaars uil het nest in t plantsoen roofde en de arme dieren den hals omdraaide nadat hij betrapt was De twee onder olliciers die horloges op naam van een ander haalden zijn gisteren alhier binnengebracht Te Deventer lieeft de vereeiiiging iventria voor vülksverinaken J 800 aan den raiu gevraagd om een feest te geven in p aats v iii de kermis l iiige p irtiCuliereu meenden dat de burgerij zelf handelen moest openden ecu inschrgving en brachten tot nu toe reeds ƒ iOD bijeen Het feest dat op de Worp gegeven wordt en waarbij de toegang geheel vrg zal zgii zal nu op 1 Uili a s plaats hebben eu zoo iiigcriciit zijn dat het volk er voor een groot deel Lcu werkziuim aandeel in nemen kan Te Koiidekerk heeft bij gelegenheid van de Piusfecstcn een kltiue oiigeregcldlieid plaats gehad naar liet J ml Dat bi meldt van anti revolntionaire zijde uit aa ule Êliic bamensclioliiig had plaats voor de v llll van een r kath burger die een vlag met p uiscijk n ipcn had uitgehangen De vlag is afgerukt cii verscheurd Van een en ander is piocesv erin il opgeniaikt Aan lieeren leden der prov staten van ZuidIIol huul is toegc onden een adivs van Pieter Cornells KiigÜ fabriekaiit en withonder der gemeente Woerden en Adriaiius Kaptijn ki ser en ontvanger der gemeente W oer Jen beulen ui niccr enoeinde gemeente woonachtig vva irbij zij medcdcelen dat hun op den 14 Oct 1870 door deu minister van biiinenl zaken is verleend voorloopige concessie tot den aanleg en expluitaiic vau een spoorweg tuosohen Utrecht en Leiden uitg iande te Utrecht van hi t station van den Ned staits spoorweg langs llarme en iiiuir Woerden aldaar deu Ned Kgiispuirweg eu den Ouden Uyu overgaande om langs den noordelgken oever van die rivier over Hodegraveu Zwamiuerdam Aar landerveea Alphcii Oudshoorn Koudekerk en Leiderilorp het station Leiden van den Uoll ijzeren spoorweg te bereiken Dat bedoelde voorloopige ooncess e ingevolge irt 57 der vastgestelde voorwaarden door de st jrting van het bepaalde waaruor kapitaal op den I Scpt e k detiuitief zil worden Dat een enkele blik op de kaart der provincie ZnidHol laiid al 1 lelijk doet zieii dat bedoelde geprojecteerde spoor V eg niet alleen aan hit internationaal en algeiiiien lokaal verkeer zeer bevorderlijk maar inzonderin iil voor een groot eu wclvirend gedeelte van nicei M n ieinile provincie van liij mder belang zal gil Dut tooli de e spoorweg de gcheele Hnii si rci 1 il 1 lorsnijdeii en aldus een der bloeiendste dee on d cr proviiioie dat tot heden van het apoorwcgiiit is 11 Igi sloten in het genot ziil worden 1 gcileld van l ct middel van vervoer dezer eeuw dat 1 ovcr il WP viait en bluci verspreidt waardoor hare i beste dreli ii niet a leeii oiiilerling in versnelde oiiat gclirjkeii en zekere geuiccnscliap gebracht zullen vvor den nia ir ook liet geheel verb niden zal worden aan de liuofdp aiits en de vooriiaiunste steden der pro i viniie aan de hoofdstad des igks aan Utrecht het ceiitiaalpunt der Xeilerl spoorwegen eu diensvolgens i ook iiaii al de proviiciin van ons vaderland eu aan de liuüfdmarkteii Ier Aederl producten in het buiten land Dat up dit oogcnblik deze gcinecnschap voor geuoeindc Hgnstreek hoogst gebrel kig weinig snel en zeer onzeler is terwgl het geen betoog behoeft dat lil den tegcnwoordigen tijd van algemeen spoorvvigverkeer elke streek hoe vruchtbaar en hoe nijver ook wanneer zij van dut onmisbaar middel van verheer veittokcn is in ontwikkeling en bloei uoodza 1 kilijk moet achterblijven en daarentegen iiulieii jinsgelijks aan het algcnieene spoorwegnet wordt iiaiigcslotcn hare ontwikkeling en welvaart eciie vluchtzuUeii ja moeten nemen gecvenredigd aan hare natuurlijke ligging en productief vermogen Dat hieruitvolgt dat door den aanleg van deu geooncessioneerdeuspoorweg van Utrecht naar Leiden een zee aanzienlijkdeel dezer provincie cene toekomst van toencraendenbloei en welvaart t gemoctgaat die niet alleen opdie streek maar ook op al de andere deelen dezerprovincie van een zcit gunst gen invloed zal zijn omdiit deze door den aan te leggen spoorweg metde tliaus geïsoleerde streek uilen verbonden wordenen van de e verbinding voordeel trekken Dat mitsdien de aanleg van den aan de adressanten geconcessioneerden spoorweg is van kennelijk provinciaal ijeiuiig v u it ie a i a iet a S i h n cenen daarvoor de önancieele medewerking van destaten te mogen inroepen Dat voor deu aanleg euexploitatie van dezen spoorweg wonlt gevorderd eenkapitaal van minstens vijf luiUioen gulden en dat ofschoon dit kapitaal binnen een kort tijdsverloopeen ruime opbrengst belooft het uogtans zeker is gelgk reeds dikwijls hier te lande is gebleken datdergelijk kapitaal zonder medewerking van gewestelijke en gemeentebesturen niet wel te verkrijgen is Het Staatsblad ii 5G bevat het kon besluit van den 17 Juni 1871 houdende nieuwe bepalingen omtrent de postwissels Het luidt als volgt Art 1 Te rekenen van Juli aanstaande zullen de binnenlandsche postwissels door de zorg der postkautorui rechtstreeks zoude eenige verdere betaling dan het ingevolge art 2ti der postwet verschuldigde recht worden verzonden aan de personen waarvoor zij bestemd zijn zoodsl op de belanghebbenden niet lunger de verplichting rust om zich daarmede te belasten Art 2 In verband met den vorenstiande maatregel zal door onzen minister vau financiën een nieuw model van formulieren voor postw issels worden ingevoerd die op alle postkantoren en hulpkantoren der posterijen tegen betaling van een halve cent per stuk verkrijgbaar zijn De gemelde formulieren kniinen door de afzenders zelve worden ingevuhl voor zooveel hun eigen niam en woonplaats en die van deu geadresseerde alsmede het geldelgk bedrag betreft Zij zijn tevens ter voldoening van het verschuldigde recht door hen vau post egels te voorzien Artikel 3 De formulieren voor biiitcnlandsohe postwissels waarvan de verzending op deu voet als boven is gemeld ingevolge de daaromtrent bestaande of nader te maken schikkingen met vreemde postadmiuistratien plaats vindt zullen mede tegen betaling va T een halve cent op de post en hulpkautoren verkrijgbaar zijn V iN HETGEEN BOOR UEN ONBEUOETEEKBNDE 13 W l R QENOMEN VOOH GEDUUENDE EN NA DE BAMP DIE HET STOOM30KIP WILLE M III OETttOFPEN HEEFT Ontleend aan de Nijiiieegsche Nieuwsbode IleU ik mij tot dusverre er van onthouden jen enkel woord in dagbladen te schrijven over het noodlottig onheil dat het stoomschip Willem III getrollen heeft gaarne voldoe ik aan de uitnoodiging van den heer I K tJornelissen lid der commissie belast met een onderzoek naar de oorzaken van den brand des genoemden stoomsohips om namelijk eene schriftelgke uiteenzetting te leveren van hetgeen door mg IS waargenomen van af het oogcnblik dat ik aan boord van dien bidem ben gekomen tot op t tijdst p dat ik na de r imp voet aan den Engelsehen wal had gezet Het is den lezer voorzeker niet onverschillig te vernemen of hij die de indrukken teri g wil geven welke bedoelde schipbreuk op hem gemaakt heeft al of met eenige ondervinding in zeere zen heeft opgedaan Ik teeken daarom aan I dat ik mij aan boord bevonden heb van het fregntsehip President Sehiminelpenuink hetwelk op 2 Fel ru ri 1837 van Nieiiwediep nitgezeild zijnde eerst op 10 Jnli daaropvolgende te Batavia ten anker kvv im Wie tot de opvarenden van dien bodemt icii behoord heeft zal het getuigen dat deze herhaahlclgk in levensgevaar verkeerd hebden 2 dat ik lil den jare 1849 eene reis van Maeaascr naar Batavia per de brik Sirene gemaakt heb die zoo iiooillottige gevolgen voor mij en mijn gezin had lat ik daaraan slechts met de diepste weemoediglicid en zielesiuart denken kan 3 dat ik als kapitein met verlof in Europa het detachement a ippletietroepcn geconiinandeerd heb hetwelk m den jare 1850 per Philipa vau Mariiiks naar Java is overgebracht 4 CU dat ik met echtgenoot zes kinderen en een Javaanache vrouw in 181 3 met de Fr nsolie mail per L linpcratriee en Peluse uit Oost Iudiö ben terug gekomen 0 vKM HP II f S l 1 iti 00 Si III It r iJ 1 e isJülü fcinf jitiJir i rtiW cllltll It t U Itt lui lilt Will iw P if ll ln üttalellluIll I i l Ri wpfffll urn 1 1 K t Mm il lit Wi WiBR ifitili ijUt im mJ tnpM iillt tUl ni to i a è ImHifc tl wlil oiilir tmfiu i mttn Ie i qiiitl llgiiiitij n rti nm itlh htlmtitm Isimifisjtr tt f iiji p J fc4 ns hSBw iWlïljtiiipu I t laWttamabm IB Nil tlK J ri BU i m it ii Wt Ï 11 h 1 1 LM a imOw 7WS 1 Uil i 4 d Sta ri i ii t Ni s 1 ii ir i 8IW IW S BW Wil i l Kji amiiw t aB aB ï m i f iii t n p r s a i p wTTii i t ini a f g i m t i s wm