Goudsche Courant, zondag 25 juni 1871

w mmmÊÊ S¥ÊmimiÊ9mi Mijne treurlj e ervaringen iii vroegere jaren op twee voor mij noodlottige ecrei en gemaakt zijn wellicUt oorwiak dat het verhaal mijner derde zeeramp met zachtere kleuren is sehilderd dan in sommige mij üiuler de oogen gekeuieue dagblad artikels geBohied is In elk geval al men mij van overdrijung in het be chrijven van feiten niet kunnen besehuldigen Ik ben daarvan een vijand omdat de waarheid er altijd door g 8cha d wordt Toen iK l ö Mei jl s middags tegen 12 tiur met mijnen zoon een twintigjarigen jongeling te Nienwediep aan boord van het statige stoomschip illem 111 kwam werd sau ons de besprokene hut cr eerste Klasse A n 14 aangewezen Hare ruimte uei lUy iiici rutüu zij kwam mij nog al bekrompen voor Dat het waschtoestel niet tevens zooals op de schepen der Messageries impériales tot laadtafel was ingericht dat de couchettes hoewel lang genoeg zeer imal en van vrij dunne matrasjes voorzien waren trof insgelijks myne attentie Daarentegen merkte ik met genoegen op dat zich onder de slaapplaatsen eene betrekkelijk groote bergruimte voor kleine koffers en reis valiezcn bevond Ik uam alsnu de geheele inrichting van het schip die mij trouwens reeds uit de plattcgrondsteekening tamelijk bikend w is nader in oogeuschouw Zij maakte op mij een allergunstigsteu indruk Ook ik ben van gevoelen dat de Willem III een sieraad on er koopvaardijvloot was Het logies der suppletie troepen beviel mij bij uitstek In de salons en hutten der passagiers kon raissehieo voor ventilatie beter gezorgd zijn Fene inrichting die op de l Vansehe mailschepen in de war ute goede diensten doet door de plaatsing van door middel van koorden te bewegen en boven de tafels in den grooten salon hangende groote waaiers miste ik ten eenenmale liij mijne wandeling orer en tusschendeks trof het mij dat overal een buitengewone drukte ik mag wel eggen overliaastiiig luerachte Kr waren naar t mij voorkwam veel per ionen aan boord die gekomen waren om iifseheid vin betrekkingen en vriumleu te nemen dan el blijk te g en van belangstelling in de onderneming der maatschappij Nederland Ook bleek het iiuj dat Iiiitteii door passagiers hisproken tiog even vüór hun eiubartjuement door nietpassagiers geo eiipc ei l waren lU ii sleutel mijner hut en de Ijcide kleinere sleutels tot de daarin zich bevindende kleine k jtjes waren door een jonge dame die t schip latvT even voor het onder tuomgaan verliet te zoek gemaakt Welwillend werd mij echter door den adiuinistiateur ten gevolge mijner ter zake gemaakte opmerking eene andere hut angewezen Dit het aantal gasten aim boord buitengewoon groot was hetgeen veel heeft bijgedragen tot noodelooze vermeerdering der drukte en overhaasting waarover nug al geklaagd wi iil was het duiilelijkst op te nulken uit het overgroote getil dischgenooten Hadden de iss igiers bij de eerste maaltijden bijna geen plaats aan tafel kunnen vinden zij zaten na t onder stooiiigaan zoo ruim als zij slechts weusclien kolden Tien al die gasten het sehip verlaten hadden werden eerst de eigeidijke passagiers in de gelegenheid gesteld eene vaste plaats aan tafel in te nemen terwijl aan hen die daartoe aanzoek deden door den Na zoodoende allengs meer op hun gemak gekomen te zijn en met elkander kennis gemankt te hebben waren allen over hunne iiis luUatie aan boord Trij wel voldaan en vleiden zij zich met de hoop op eene aangename en voorspoedige reis te meer daar men zicli reeds had kunnen overtuigen dat de Willem III een snellooper was Allemlijk klaagden in den namiddag vnn den 19 Mei eenige be itters van hutten Ie klasse A nan stuurboordzijde dat zij last hadden van rook of stoom die zij vermeenden dat voortkwam uit de stoumpüp die naarde badkamers liep Ik hoorde intussehen later dat dit inconvenient verholpen was s Avonds van denzelfden dag amuseerden zieli de meeste passagiers met het kaart of eenig ander sjiel dan wel met lectuur of mus oeeren Jk behoorde tot hen die begeleid door le prachtige piano welke bespeeld werd door eeue talentvolle uiusieienne üuitsehe liederen zongen Nog ru seliten de laatste toonen van das iebet vor der Sehlaeht Viiter ieh rnfe Dich door de ruimte van den smaakvol iiigericliten grooten salon toen wij plotseling ten 10 ure 10 minuten op het voordek den kreet water vernamen Zoo snel als mijne rhnmiitieke ledematen mij zulks toelieten spoedde ik naar boven en bemerkte dat men reeds ijverig in de weer w ia uiiter iii iitsen aan te brengen Mij aan de hoop overgevende dal men den brand waarvan de rook althans voor mij alleen zichtbaar w is in weinige oogenblikkeu meester zou worden begaf ik mij weder naar beneden om de in de grootste ontsteltenis verkeerende dames gerust te stellen Paariia ijlile ik weder op het dek en zag nu ilat de rookwolk van den iiraiid in di mensii u toegenomen had terwijl thans nok aanstalten getrotfen werden de haiid brandspnit in fiinetie te brengen Dit nu duurde nnar de kxeheiden meeiiiiig van mij die zelf tweemaal als artilleritofticier echter a in al het Musseheii van branden door middel van brandspuiten geleid heb wat te lang en als het waar is hetgeen ik heb hooren beweren dat het mondstuk der slang inet of te laat opgeschroetd is kunnen worden dan mag het ook geen verwondering bareu dat de uitwerking der brandspuit zoo veel te w enscheu heeft overgelaten Terwijl eenige manschappen op het achterdek de handporap krachtig hanteerden werd eensklaps bij de omstiuuL s de h o 1 veudi dat aei t m slaagde den brand te bedwingen doordien er op het voordek een algemeene julchkreet een hoerrah meende ik aangeheven werd Het bleek echter weldra dat hier helaas I eene vergissing had plaats gehad want het duurde niet lang of men hoorde het geroep van sloepen over boord Zoodra tot uitvoering van dat kommando handen aan t werk werden geslagen spoedde ik in mijne hut en voor ng mij van mijne warme overkleederen terwijl mijn zoon die mij gevolgd was uit een der kleine kolTers die onder de couchettes stonden een zakje met zilvergeld haalde Mij weder naar boven willende begeven bespeurde ik dat de wemgordels lifepreservers waarnaar een minuut of tien te voren reeds gevraagd was voor den d ig men zegt uit het ruim des schips waren gehaald en dat reeds onderscheidene Dames en Heeren bezig waren dezelve vol lucht te blazen Ik greep er ook een en begaf mij weder op het dek Ontwarende dat het over boord brengen der sloepen nog niet veel gevorderd was en veel inspanning kostte ging ik magteloos als ik door mijn rhumatiek lijden was om behulpzame handen in iets te bieden zitten op het achterdek en wiuirschuwde slechts mijn zoon die mede ijverig bezig was te hclix n waar hij dit kon dat wij gezamenlijk plaats zouden nemen in le laatste sloep die te water werd gelaten Terwijl ik daar gezeten tot de rol van toeschouwer gedoemd wi s heb ik nog al het een en ander waargenomen dat hit hart l evredigend maar ook pijnlijk aandeed Ik wil mij van aden lof en van alle blaam van p isoueii onthouden Het is immers zoo ganseli nrituurlijk dat mannen die vrouwen en kinderen in doodsangst verkeerende lien tot de red ding van die ongehikkigen hunne beste kr ieliteu aanwenden nullen en dat hij die van beroep zcem i i en meer vertrouwd is niet alles wat een seli p aangaat en dit overkomen kan meer diensten bij eene schipbreuk kan bewijzen dan een aiiilnr die misschien zijn lijf voor de eerste maal aan een schip toevertrouwd heeft W it mijn hart het sinarlelijkst heeft aangedaan is het aaiiselionwen vau de ügingen der Dames die in haren doodsangst den ndein niet genoeg te liarer beschikking hadden om de zweragordels van hare kinderen van lucht te voorzien Daarentegen was het hoogst verblijdend te kunnen wairneinen met welke resignatie het geheele vrouwenpersoneel in de ergste ure des geia irs zich aan het onvermijdelijke onderwierp Ik alfhins heb geen enkelen gil geen enkelen angstkreet gehoonl Van kinderen spreek ik niet want wie het gevaar niet kent niet beseft is da irvoor ook niet beangst en het verwonderde mij dan ook geenszins dat een dier wichten toen het door zijne Diiitsche bonne uit de hut naar het dek gedragen werd tot deze zeide ioh hnbe noch keinen Kaffee getruiiken Slot volgt Laatste Berichten Londen 23 Juni De Times deelt een brief mede door inizot aan Grevy gericht Hij verzekert dat l rankrijk nimmer ophield in üod te gelooven en dat het bewind der nationale vergadering de eer van het land redde door den langdurigen tegenst ind van Parijs Thiers had den moed tot het teekeneii van den vrede en het bestrijden der anarehie De nationale vergadering en Thiers hebben hun plicht gedaan maar de tijd is nog niet gekomen om een bewind te kiezen Hij raadt geheel F ankrijk deeltenemen aan de aanvnllingsverkiezingen wier gewicht voor de toekomst van het land groot is De regeeriiigsvorra moet zijn de niet rcvolutioiiaire republiek of de waarlijk eonstitutioueele moiiafchie Um hiertoe te geraken is noodzakelijk dut er volkomen eeiisgez ndheid bestaat tussehen Thiers en de nationale vergadering Bucharest a Juni De kamer heeft het wetsontwer betrell ende de l eniug na eenige onbeduidende wij igiiigen aangeiiomeii Berlijn 23 Tuni De ochtendbladen deelen een eehrijven mede iloor lüsmarek gericht aan den heer Frankenberg lid van den rijksilig betreirende de lioiiding der Katholieke fractie van den rijksdag de zoügenaiimde fractie van het centrum welke feitelijk in dezelfde richting werU als die elementen welke i zich verzetten tegen le herstelling der nnitsohe rijksprinelpes Bisumrck bevestigt dat Antonelli bij den eer Taufkirehen geen twijfel heeft overgelaten dat die houding m de hoogste kerkelijke kringen wordt afgekeurd en dat zonder twijfel Antonelli hiermede het persoonlijk gevoelen des pausen kennen deed Berlijn 23 Juni Do heer de Oabriao de pas benoemde Fransche gevolmachtigde aan het hof van Kerlijn tot dusver eerste gezantschaps secretaris te St Petersburg is gisteren vroeg hier aangekomen en heeft den avonds zijne reis naar Versailles voortgezet Binnen acht dagen zal hij zijn post alhier komen aanvaarden Versailles 23 Juni Naar men verneemt zal de inschrijving voor de nieuwe leening tegeu Dinsdag worden opengesteld De eerste storting zal 12 frcs bedragen de overige L ortiugen zijn in zestien maandelijksohe termijnen verdeeld Het gerucht wordt tegengesproken dat de verkiezingen voor de algemeene raden op Ifi September bepaald zijn Londen 23 Juni De heer Oladstone heeftin het lagerhuis medegedeeld dat in de zending van wege de koningin naar liome om den paus met zijn jubilé geluk te weiisehen niets v in eei ige politieke beteekenis lag opgesloten Ik denk overigens zeide de heer Gladstone dat het lagerhuis met my van oordeel zal zijn dat men den paus de gewone beh efdheid en achting verschuldigd is Kaïitongerectit ie Oüuda Bij vonnissen van 7 Juni 1S71 zijn 1 O V Z wegens het verwekken van beleedigeude nachtelijke burengeruchten tot verstoring van de rust der inwoners veroordeeld tst één dag gevangenisstraf 2 D B negens het laten loopen van een trekbeest op eens anderen in den oogst staanden grond veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag snbsid gevangenisstraf 3 P C wegens het te Oouda als bestuurder van eene kleikar niet loopen naast die kar veroordeeld als n 2 4 J L 5 C V W GO H v d W ieder wegens het te iouda als geleider van een aangesiMinnen houilenkar niet gaan naast de honden veroordeeld als n 7 J F de V wegens het binnen de gemeente iouda niet voorzien van muilkorven aan twee aang spannen honden veroordeeld tot twee geldboeten van ƒ 1 elk of een dag subsid gevangenisstraf voor elke boete En 8 A W wegens het te Gouda met een kruiwagen niet beladen niet glas of aardewerk zonder noodzaak berijden van een met klii ker bestraut voetpad veroordeeld lot eene geldboete van I of een dag subsid gevangenisstraf En bovendien alle in de kosten invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand Gkhoiun i Juni Jutiuniit s Clirifttiuun otidera G W Opyriilijn irtu en A van diT Kemp I cemlfrt oiiilert J vau Kijk CU E Vurwaul tleiiilnk ouders I de Jung CU E Kunst 22 Jühainia uuders K Joligkoeu en T iroeut wcg Juliailuea Ht iidrikus uuders G clla itz ea A M Jeismaii OvtKI tlifN 22 Juni U de Zeeuw 08 j P vaa den End 11 in i i M dui Hertog 4 j 6 ra J llousbeek H d POKEEN EPIDEMIE Van 17 tot 23 Juni aangetast 14 Vroegere opgaven 137 Te zamen 151 Vau welke er 54 overleden zijn ADVERTENTIEN aaf Ondertrouwd lil KUI DKIK HENUlllK UUI iEUS BRACK Ssis liurteinecBter van Seeuw ik m f iS COH M I I V KHIANNA SAVRI I i j yfl i van llanrlem ftlMK MS Ubeuwijk di u 22 Junij 1871 iM § Alifi iiiei ie kennisgeving fSk ó iii cieBSaaJV OiV SJV 1 e iv jSSo EtsnjS Ek ESEiisES © Mijne vrouw beviel heden van een Zoon A y VAN KLUIJVE Gouda 23 Juni 1871 J i iii hi iiiilsgi ring IM