Goudsche Courant, zondag 25 juni 1871

Bevallen van eene Dochter A bCHOUTENGouda 20 Junjj 1871 Fl KNTROP Sociëteit Ons Geiioe ijeii op ZONDAG 25 JüNlJ 1871 des avonds ten 7 ure van het korps Muziekanten der dienstdoende Schutterij alhier VRIJ ENTRÉF oor T den i et b i Dnmes en Kinderen Namens Commissarissen De ShCRKTAllIS T GÜEDEWAAGEN KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente alhier maken by deze bekend dat het uur der wekehjksche uitvoering van orgelmuziek in de SINT JANSKERK is veranderd en tegen 27 JUNI e k en vervolgeus is bepaald op DINSDAG namiddag van 2 tot 3 ure Namens Kerkvoogden voonioemd C KNAAP Voorzitter Kei lteliJkeVerkiezing eiiliJiilia s Stembevoegden die eene lmaiioue iiitinuNG voorstaan en niet belangstelling te genioet zien san welke handen het beheer van de goederen en fondsen der Hervormde Gemeente alhier zal worden opgedragen worden door de ondergeteekenden dringend uitgeuoodigd tot eene bijeenkonst waanu de te stellen Ctindidaten zullen worden besproken en welke i al worden gehouden in de zaal der Sociëteit O ns GlMOEOEN aan de Boelekade alhier DINSDAG den 27 JUNI e k s avonds ten 7 ure J W A ROJJAARDS M A G VORSTMAN G STRAVER J IJSSELSTIJN H JAGER D RÜIJThR Vertrouwen tot de heilzame genezende en versterkende werking van een prïeparaat moet komen en grooter wolden waar die werking door duizenden dankbetuigingen van bekende onpartijdige personen steeds op nieuw wordt bevestigd ïDoor het gebruik van slechts 12 flesschenvan uw MALZ EXTIiACT heeft mijne vrouwreeds nu zooveel baat lu hare 4 jarige zenuwkwalen en daardoor ontstane li fchaamszwaktegevonden dat ik alle hoop heb dezelve spoedig geheel en al hersteld is Ik constatei rgaarne hiermede ten behoeve van soortgelijkelijders dit zoo buitengewoon srniistig resultaat door uw MALZ EXTRACT verkregen Amsterdam P T GEVERS Ondergeteekende verklaart gaarne door hetgebruik van het MALZ EXTRACT van eenebloedziekte en daarmede gepaard gaande zwaktegeheel genezen te zijn en ecllust en slaaplusten kracht tot den arbeid h rkregen te hebben SlnipwijL liij iowlü W OO MS Gaarne berigt ik UEd door het gebruik van uw MALZ EXTRACT iiijjuc maagpijn reeds geweken eu eetlust en spijsvertering veel zijn verbeterd Ik zal het gebruik echter nog voortzetten Rotterdam J VERDELMAN Prijzen I flesch 45 Ct ü fl 2 2U 13 tl 4 40 Do ledige tlessclien worden a 5 t berektiid en tegen dien prijs ste ds teruggenomen Depot te Goiidu bij J C van VulumintKN te Woerdi ii bij Hi Niii 1 o Bmk MAANDAG LAPPENDAG en OPRUIMING van JAPONSTOFFEN tot ongekende lage prijzen by E S CAÏS op den Kleiweg Bij fatsoenlijke Burgerlieden wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd KOST en INWONING met NHV K y or r o Ti TGi LF DE hunne bezigheden builen s huis hebbende Brieven franco met opgaaf van prijs onder lett CH Bureau Goudsche Courant i i i ÏIAHMOMK FLITE met SLINGER en EEN of MEER ROLLEN wordt a contant TE KOOP GEVRAAGD Adres onder letter G Bureau dezer Courant Mevrouw DE LANGE Wachterstraat verlangt eene KEUKENMEID I egen 1 Julij vragen twee fatsoenlijke Jongelui KOST INWONING enz met gebruik vaii VRIJE KAMER Brieven franco onder letter Z aan t Bureau dezer t ourant Te Huur Een SOLIED WEL INGERIGT HUIS met tvee BENEDENen twee BOVENKAMERS KEUKEN eu verdere gemakken op een der fraaiste standen bij de stad Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant l e A müÜls lÏM K ARTS Eeu woord aan Jong en Oud IJÜOH EEN PRACTISEEREND GENEESHEER Onder dezen titel is bij de Boekhandelaren J M E MKIJER Hperen gracht hoek Wolveustraat K K N 205 te AmUerdain en J A WEINI ECK Sj ui te Rotterdam een werkje verschenen belangrijk voor led T zoo voor gehuwden als ongehuwden zoo voor zieken als gezoudon Deze brochure bevat tallooze op ervaring gegronde wenken om een door geheime gewoonten geschokte gezondheid verminderde levenskracht daardoor ontstaan verminderd geheugen of ongeregeld denkvermogen te herstellen t Cüinpres gedrukte werkje dat voor ieder verstaanbaar en in jiopulaireu toon gcbchreven 18 zi ieders aandacht ten zeerste aanbevolen Wordt sleciits onder enveloppe en niet anders dan voor rekening of toezending van postwissei verzonden Prijs 30 Cents Stooitiboiit Vuiliardiii MAANDAG DINGSDAG WOENSDAG en DONDERDAG 26 27 28 en 29 JÜNIJ van Gouda s morgens ten zes ure en van Leiden s namiddags ten 4 ure GEEIM DIENST De directie Op een der beste standen te Gouda te huur EEIM GEMEUBELEEEDB KAMER met SLAAPKAMER Adres met franco brieven onder Ittter K bij de Boekhandelaars J v n BENTUM ZOON te Gouda HEINEILEN S llcijcrscii 11 l i iiKcssc lilcr albinede Doi lniiiiHJer en Hossoiie Itiereii O fust en ticsschen steeds verkrijgbaar bij A NORTIER Gimwe wijk C n 34 35 WORDT GEVRAAGD tegen Augustus Eene Keukenmeid Adres bij den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping op MAANDAG 17 JULIJ 1871 des Voorm ten Elf ure in het Koffijhuis de IIabmonie te Gouda van 1 Een WOON en WINKELHUIS dienende 1 als APOTHEEK aan de Gouwe WiJk O n 104 te urfa hoek van het Nonnenwater bevattende onderscheidene Kamers groote WERK of BERGPLAATS enz 2 Eeu WOONHUIS daarneven Gouwe O n 163 bevattende vier Kamers Plaats enz 3 Een WOONHUIS aan de Wachterstraat n 129 te Gouda met onderscheidene Kamers TUIN BLEEKVELD PLAATS en uitmuntend uitzigt op de rivier de Gouwe Singels en Stad 4 Een WOONHUIS aan de Gouwe Cn 21 te Gouda bevattende onderscheidene Kamers met TUIN en ACHTERHUIS geschikt voor Werkplaats of Fabriek ó Een WOONHUIS in den Langen Groenendaal I n 79 te Gouda met onderscheidene Vertrekken TUIN en BLEEKVELD 0 Een W OONHUISmet ACHTERGEBOÜW aan den Raam O n 359 359a en 360 te Gouda geschikt om in vijf gedeelten te worden verhuurd 7 Een bijzonder goed nieuwgebouwd WOONHUIS in de Boelekade R n 86 te Gouda met groot stuk GROND of TÜIN achter hetzelve 8 Een dito dito WOONHUIS als het vorige in de Boelekade R n 87 te Gouda met groot stuk GROND of TUIN achter hetzelve 9 Een dito dito WAGENHUIS met PAAhDENSTALLING naast het vorige in de Boelekade R n 88 te Gouda met groot stuk GROND of TUIN achter hetzelve 10 Een WOONHUIS in de Komijnsteeg K u 51 te Gouda 11 Een WOONHUIS aan de Goudkade D n 163 onder Bioek gemeente Waddingsveai met SC HUUR BLEEKVELD MOESGROND AARDAPPELLAND ea GARENBAAN Alles breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichtingen ten kantore vau Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping op DINGSDAG 27 JUNIJ 1871 des voorm tfii 10 ure in het lokaal Tivoli aan de Spoorwegsti it te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van eene partij zeer nette bijzonder goed onderhouden MAHONIEHOUTEN HOUTENen EIKENHOUTEN MEUBELEN en verder van een zeer netten INBOEDEL alles afkomstig van eene deftige familie Te zieu Maandag van 10 4 uur en op verzoek ook Zondag van 2 6 uur VAN a 10 CENT por stuk Te bekomen bij A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier luudn Duik vut A Iljiiikiuuii eit iBiiiniuiBiiwn htaÉi ü Bjlit oii iwk i rf ïi 11 Mige raiij n k W I P llM èV 1 W lultmj mm Willis to Wj I t ff tnjiligt km mm imifn i p tfttt SititUtie n tm j fdffl IbbIkI uKb min g k neut mm féhi mmv w ijimnïiïUjiiiiiicjteiidniiii il a Itwiti txatr ittttij IfMfiiliiiiiiJawi ia lu V IL ISfenw 1 I hl rï S Nia f Kt 4 tun it k h 4i 11