Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1871

A ttWij lH ll il il j g y il i i MUM 1871 Woensdag 2S Juni N 1068 GOUDSCHE COURANT ieaws en Ai verleiil éla i voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den pond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BURGBMKKSTER eii WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den raad dier gemeente in zijns vergadering van den 2 Junij 1871 is vastgesteld He volgende verordening VEUOBDENING ter voorkoming en bestrijding van BESMETTELIJKE ZIEKTEN Art 1 Bij het ontstaan van eene besmettelijke ziekte in eenige woning is het hoofd van het gezin waartoe de lijdei behoort en bij ontstentenis of verhindering van zoodanig hoofd ieder ander bewoner verpligt daarvan onverwijld kennis te geven ter Gemeente Seeretarie Onder de woorden besmettelijke ziekten worden in deze verordening verstaan pakken roodvonk matelen azmtuche cholera typku iesmeilelifke keehiekte en beamettelijke oogziekten Art 2 Bij de kennisgeving in het vorig artikel bedoeld Burgemeester en Wethouders geven daarvan zoo noodig na gedaan onderzoek kennis aan de betrokken schoolhouders of schoolhouderesaen Art 3 Ieder eigenaar of bewoner van eene woning waarin pukken of typhus heerschen is verpligt te gedoogen dat van wege het gecnecntebestuur op eeue van buiten zigtbare plaats van het huis een bordje of papier met den naam van de ziekte aangebragt worde en te zorgen dit het van de straat duidelijk zigtbaar blijve Art 4 Het in het vorige artikel omschreven toeken mag niet worden weggenomen dan met vergmuiing van den Burgemeester Deze geeft die vergunning niet dan na dat hem uit de verklaring van een gcineeskuiidige is gebleken dat het gevaar voor besmetting ginveker is Art 5 In gevn van besmettelijke ziekte is de Burgemeester geregtigd om te laten ontsmetten en reinigeu a gebouwen of schepen waarin zoodanige ziekte zichvertoond heeft en waarin de bedoelde voorzorgsmaatregelen naar zijn oordeel niet of niet behoorlijkzijn aangewend b gebouwen of schepen waarin hui sgeziniu ii wonenuit meer dan twee personen bestaiuide en dieslechts ik vertrek tot huis en slaapkamer dienendein gebruik hebben c privaten en urinoirs in sociëteiten logementen herbergen koffijhuizcn scholen gestichten stoombooten en openbare inrigtingen van allerlei aard waarin dit naar zijn oordeel niet of niet behoorlijk gesehicdt Art 6 De bestuurders van Godshuizen en andere gestic iten zorgen dat de verpleegden beambten en bedienden die niet zijn gevaccineerd of de pokken niet hebben gehad binnen eit inaaiideii na liiinne opneming of in diensUreding met koepokslof worden ingui iit Art 7 Aan de leien der gezondheidscoinniissie de beambten van politie en di verder door linrgemcester en VV aliomlers aan te wij i i personen wirdt de bevoegdheid gegeven om tul het uitvoeren der bepalingen dezer verordening Ie betrokken woningen ten allen tijde binr n t treden el legen den wil der l eHnners inil vocrzieii vaii sehnltctlijkeii laM en met inachtneming van do voorschriften der wet van den 31 Augustus 1853 StaaUUad n 83 Art 8 De overtredingen der bepalingen van art 1 2 3 4 en 6 en het niet toelaten of verhinderen van het ontsmetten of reinigen wordt gestraft met eene geldboete van 3 tot 25 en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen te aineu of afzondelijk De bestuurders in Art 6 gonoerad zijn ieder strafbaar met gemelde boete en gevangenisstraf Tegen den bestuurder echter die bewijrt het iijne te hebben gedaan om aan het voorschrift gevolg te geven wordt geene veroordeeling uitgesproken Art 9 Onverminderd de bepalingen van Art 11 van het wetboek van strafvordering zijn tot het opsporen van du overtreding dezer verordening bevoegd de leden der gezondheidacommmie de geneeskundigen daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen en de beambten van politie Art 10 Bij het in weikiu treden deïer verordening hüinlcn op te gelden he rerordening ter voorkoming en bi drijding van bemettelijke ziekten vastgesteld den 2 ï Maart U Aiil 1851 gewijzigd den üti Febraarij 11 Xovemfier en 9 December lh64 alsmede die houdende nadere bepalingen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten vastgesteld den 3 September 1867 Zijnde deze verordening aan de gedeputeerde staten van ZuidHollan i volgens hun berigt van den 13 Junij 1871 in atschrift me tegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 23 Junij 1871 De SecreUris De Burgemeester DUOOr I KE VElt yoRïUIJN v i bF RGEN U ZENDOORN Bekendmaking BURfïEMEESTEIl en WETIIOÜDEKT vnn Gouda doen te welen dat het primitief Kohier voor de jilimtselijki directe belasting dezer ücmeeiite voor het dienstjaar 1871 doer den Haad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormidags ten tien tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is uedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijncni aanslag bij fiedeputeerde Staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld pap er geschreven Gouda den 26 Junij 1871 Burgemeester en Wetiiouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER KOirrUUN VANJiEKOEN 1 1 ZKN 0011N i E N N £ S G Ê V IN G DeBUllGEMKESTEB van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer l rovincialen Inspecteur der Direote belastingen enz te Uotterdum op den 22 Junij 1871 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op hel personeel dieustjaur 1S71 72 N 2 1 Dat vo n inrld Kohier Ier invordering is gesteld in i handen va i den lieer Ontvanger dat ieder daarop vdorkomi iidr verpligt i zijm ii aanslag op den bij de Wel bepaalden vuet te viildoen en dat heden ingaat de lerinijn van DUIH M VANDEN binnen welke de red unes behooren te worden ingediend Gouda den 24 lunij 1871 Bui f eiiicestor vuoriioomd VAN liKlUiEN I IZENDOOUN BUITENLAND Buitenludscli Overzicht De revue te Parijs is ten tweede male uitgesteld j de reden is ook nu het slechte weder dat de wegen oubegaaubaar gemaakt heeft De finsncieele wereld is geheel bezig met de groote Frnnsche leening Het Journal Offioiel deelt de voorwaarden mede waarop de leening zal gesloten worden De koers van uitgifte is 82 50 de rente 6 pCt in te gaan met 1 Juli 1871 De nette inschrijvingsprijs wordt door den bonus der vervroegde storting cf door het genot van renten niettegenstaande de stortingen bij termijnen plaats hebben 79 27 De inschrijving wordt den 27 Juni geopend en gesloten zoodra de lecning volteekend zal zijn In ellc geval wordt zij den 80 gesloten Het otficie jle blad zal liet publiek mededeelen als de leening gesloten is De iiisohrijviiigcn die op den dug der sluiting ontvangen worden zullen pondponds gewijze verminderd worden Er worden geene inschrijvingen aangenomen die minder dan 5 francs rente afwerpen Bij de inschrijving wordt 12 frar cs gestort ii het overige in IB maandelijksche termijnen loopenda van 21 ug 1871 tot 21 Nov 1872 Aan vervroegde stortingen die echter slechts bij de inschrijving worden aangenomen worden ü pCt s janrs te rekenen van 30 Juni te goed gedaan Frankfurter bankiers zijn belast met het ontvangen van inschrijvingen uit België en Holland De nat vergadering heeft de commissie van 15 leden benoemd die Thiers moet bijstaan in het uitoefenen van het recht van gratie Natuurlijk il zij geheel uit mannen van de rechterzijde samengesteld Het lidmaatschap dut groote verantwoordelijkheid medebrengt zoiitier vooruitzicht op dankbaarheid von liet publiek werd niet zeer gezocht Men bericht dat nu eindelijk zal worden overgegaan tot de processen tegen de gevangen commune mannen Nog is er de regeeriiig geïnterpelleerd over de opheffing van den staat van beleg in het departentient der Seine en wel door den 1 ar jscheii afgevaardigde Sohoelchcr De minister van binnenlandsche zaken antwoordde dat daartoe naar de meening van de regeeriiig nog niet kan worden overgegaan maar dat men toch gednrende de verkiezingsperiode alle vrijheid laten zou tot vergaderen en aanplakken der manifesten Alleen zou er streng gewiuikt worden tegen oproerige demonstratiên en publicatieo van de aanhanger der commune Eerlang zal de qurestie aan do orde komen of Parijs de zetel blijven moet van de regeering dan of de voornaamste iniuisterieele bureaux ta VereaiUe dien n gevi stigd te worden Do buitenlui dor rechterzijde zouden gaarne de oiitlioofding van Parijl zien zij vreezen niets dan kwaads van het moderne Babyion Allerlei redenen van politieken en financieelen aard zijn in een rapport ten gunste van Versailles aangevoerd Thiia s evenwel is een groot voorstander Viin Parij eii kan zich geen geregelde administratie deuken builen het hart van Frankrijk De republikeinen zijn het met hom eens zoodat het nog wel epnig inointe kosten zal oiu de pnrstia tot ophissiug te brengen De drang der omstandigbedeu zal de Irgeiishrveiiili iiieerde heid ivel naaf Parijs drijver