Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1871

1 1 m II ie iü H Nog llijil is de meer of mindere uinrsehijnlijkheid ilw fnsii tusselieu Orleanisti u eu Bourbonsjjezinden een cpneslie die tot veel delial aanleidin geeft l i prins u van Orleans b waren daarover een Imrdnekki stilzivijnuuj do le nt lui sten neuiuii den schijn nan of die ver oening een uilirniiiakti naV ware Missnhien dat men ua de verku inf cn duidelijker voor den daa koiut De hertuj van Auniab is weer iu Frankrijk men verweelit ook ilen graaf van l iirija wiens vrouw bevallen is De hertoij van hnrtres een kleinzoon van ijlen koning Lodewijk l liilips heeft ceue hein door Vendeeselie kiez ers a iiineb oden candidatnur afgewezen om reden dat de prinsen van Orleans onlangs beloofd hadden zich bij de a iiiataandü verkiezingen te zullen wae litcn voor al wat opschudding of spanning in de genioedereu zou kunnen te weeg i rengeii Ite liooge Frausclie geestelijkheid gaat voort met bet aandringen op iiïtervimt e ten gunste der wereldlijke nmeht van den paus Men wil ilit l rauki jk zich daartoe met de overige kathidieke mogendheden zal vereeiii eii Intiisacheii is de eiseh niet meer of minder dan onzinnig Frankrijk heeft ile handen vol met zijn eigen zaken Er blijven dus alleen over Oostenrijk dat pas bij monde v iu von lieust verklaard heeft ieh met met deze zaak te willen inlaten en Spanje dat onder den zoon van V otor lOnimanuel daarvan ook geheel afkeerig is Maar de tUtramonancn zullen niet ophouden met pgiteeren bij lieii gaat de kerk voor liet vaderland In Pnitschland waar zij op even onvnderlandslievende wijze het land aan Home opollen ii heeft prins von nisiuarck e een harde les tjegedienil De Newe Pmm Zeit bev it een zeer opmerkelijk artikeU waarin gewezen wordt op het drijven van de clericale fractie in den rijksdag die gevormd en geleid door de eorvpheeéu der katholieke kerk alle middclch zoo politieke nU kerkelijke heeft aangewend en alle mogelijke agitatien in het leven licelt geroepen om te bidetten dat de eenheid van Dnitschlind tot stand zon komen Jndanks de oppositie werd die eenheid een feit en daarna verklaarden de vvoordvoerders der ultramontaunsclie jiirtij dat zj geen oppositie meer zouden voeren en dat zij voortaan goede Duitsche patriotten zouden zijn Intussehen waren dit slechts woorden die volstrekt niet strookten met de d idsn Immers het is een beu ijs dat men geen eenheid ma u scheuring wil als in een politiek parlemeutair lichiuim hetwelk de Duitsche natie en hare eenheid vertegenwoordigen moet een politieke partij zich baseert op een kerkelijk en confessioneel beginsel En dit is de basis waarop de clericale fractie zich heeft gegrondvest en mauocuvreert Vrins von Bismarck op wiens hulp tegen Italië steeds te Uoine gespeeuleerd wordt heeft gelijk de telegraaf ons gisteren meldde zich bij den pinis beklaagd over de kuiperijen der Kardinaal Antonelli heeft hierop het misnoegen van den paus te kennen gegeven over die handelwijze waarover prins von ISisinarck klaagt Oe Krtfu Zei uiiff verkl iurt levens dat de keizerlijke regeering niet de alleriniirtj inseliikkelijkheid zal toonen voor de clericalen eu hen met kracht zal 1 estrijdeu zoowel in het 1 niieu als in het buitenland Nu de legerorganisatie van de orde van den dag gesehrant is begon het Kiigelsehe lagerhuis Donderdag de discussie over het wetsontwerp tot invoering der geheime stemming bij de verkiezingen ballot De opp jsitie was levendiger dan men verwacht had Sedert bijna I O jaren is de iiuiEstie voor elk parlement gebracht eu men meende met eeiiig recht dat ieder overtuigd was van de noodzakelijkheid ou den kiezer v jor omkooping en vreesaanjagiug te besclieriiieu Het is duidelijk dat de kiezer geplaatst tussclien zijn geweten en zijn belang niet vrij is Vooral geldt dit ua de uitureidinu van het kiesreelit Kelder liiijiin de tegeiistandei s hun hooidargument hand haven de geheime stemming is huichelarij eu de eerlijke kiezer moet in het opeiiliaar zijn stem uitbrengen Zonder twijfel zon dit wensclielijk zijn maar wij zijn nog niet op die boogie van maatschap pelijke volmaiiktheid dat ieder voor zijn politieke gevoelens kan uitkomen zouder dat liegenen van wieu hij uflir ngt hem dat boiiis duur betiald zetten De geheime stemming is dnareliijoven z ooala de heer Stnnsiield deid nilkoiuen een waarhorg voor kalmte en orde bij de verkieziuLeu en zal leii minste d oproerige en ergerlijke tioiieehn voorkviiuen die lui bij elke gelpgeiiheid plaat vinden liet debat zon gisteren vom tgezet worden De rede uiii den heer Thiers over den toestand van Frankrijk eu de nieuwe leeiiiug is door de l ïngelsehe pers gunstig ojigeiionien iüenwel eonstaleert men ook daar niet zuiiiler s ijt le neiging van het gouvernement om tul het lieselienneud stelsel terug te keeren op liet gebied vin handel en industrie De lOngelsehe bladen hebben dan ook meiu vertrouwen in de riiiiue hidpbronuen van het land dan in het fiiiaiieieel belleer der tegenwoordige bewindslieden Mi ii meent in ile taal des voorzilti i s een l ijooL nin k van ura ik op l ruisen en terugwiust ibr beiile v r loreii pioviiicien te zien I willen verladen Maar veri olgt het blad wij behoeven ons daarover niet ongerust te maken want meer I dan twintig jaren zullen iioodig zijn om Frankrijk in slaat te stellen een dergelijke onderneming met eunigc hoop op goeden uitslag ie doen nanvangen Bij gelegenlioid vaii het jaarlijksch feestmunl van de Cobdeuelub hiekl bird iranville eene redevoering Na gezinspield te heliben op den FransehDnitscbcn oorlog betuigde hij hoe Oobden t bejain rd V iel t als eliljubj j jI ï dien üorloj het handeNtractaat met Frankrijk ge ijzigil zal norden He lieer l hlers z 10 verklaarde de spiel er had kortelings groote dieu t ii a 111 Frankrijk lirMvun en zeker v el er iiiit te twijfelen aan ile opre lillie d van zijn vveusch om de vrijheid te handluuen de nijverheid te doen herleven en den tinancieelen toestand te verbetereu ook zouden door de regeering van Hare Britsche Majesteit alle voorstellen van Frankrijks Zijde luet betrekking tot het haudelstraetaat in welwillende overweging worden genomen daar men niets liever verlangds dan Frankrijk in zijii tijdelijkeu rampspoed le behidpz ame hand te leeneii maar met dit al was lord Uraiivilleer van overluigd dat übdeii zich gekant zou hebben tegen lilt opi iien van ouderli indelingen overeen nieuw li indelstractaat gebaseerd op het beginsel van achteruitgang Lord iranville weuschte verder En gelaid en Amerika geluk met de minnelijke oplossing van het aiama geschil De Spaansclie kamer heeft eindelijk de discussie over het adres van antwoord geëindigd en dat met llit tegen HS stemmen aangenomen In gewone omslandiglieilen zou dit eene voldoeude meerderheid voor liet ministerie zijn Maar als men in acht neemt dat de minderheid geheel tegen de dynastie gekant i kan iiien zich iiiet verhelen dat die stemming ve iiii t en gevaren voor de toekomst voorspelt 11 I gilieele ministerie zal ten gevolge van het oiiMig a ii Moret y l reudergast verleend uitceimegaai Serrano wordt als hoofd van het nieuwe kabinet genoemd P B A N K R IJ K Nog altijd hebben in l arijs huiszoekingen en arrestaties i la it doch by voorkeur des morifcns tnasclien O en 8 uren Op het midden van den dag gaat men zelden meer diuirtoe over De waakzaamheid der politie is echter iii het eene kwartier veel gi Loter d in in het andere Zoo worden in Batignolles b V dolken eu jachtiiussen in beslag genomen terwijl daarentegen in andere kwartieren de eigenaars in het rustig bezit blijven van hunne jachtgeweren jachtniesse i dolkeu enz De drijfjaeliten in de onderaardsche gewelven zijn afgeloopeii Op den laatsten dag werd een groot aantal lijken van opstandelingen gevonden die voor de helft reeds door de ratten waren algeknaagd Nn het onderzoek naar de schuld der gevangenen regelmatig wordt voortgezet blijkt tevens weer dat veil oiisehiildig en zijn gearresteerd die niet uaar den krijgsraad behoeven te worden verwe eu en terstond in Haar velen van wier schuld men zekerlieid heeft omdat zij op lieeter daad gevangen genomen werden iiair de zeehavens worden vervoerd en telkens 011sc inlili eu onlshigen worden terwijl meer nieuwe troepen b sc iiudigden uit Panjs aankomen heerscht een voortdi mie afwisseling m de bevolking der gevangenissen te Vers iilles bemiddeld worden dagelijks te l arijs nog till tot SU personen gearresteerd ilic voorloopig in de prefectuur worden bewaard düch van daar naar Versailles worden getransporteerd Maandag morgen te tien uren ging nog een convooi van ongeveer lO gevangenen beschuldigd van deelii ime aan den opstand over den l out Neuf en door de Kue Dauphine 0111 naar Veriailtes te vertrekken Zij werden begeleid door eene al deeliiig linietroepen droegen ieder een bundeltje kleed iigstukken en linnengoed en waren hij tientallen aan de ariiien aan elkander va4geküp ield irooleiideels w ireii het uiaiineu van rijpen leeftijd eu een beseliaal d uiterlijk Vooral trok onder hen de aandaelit een lang persoon met den hoed van een gee telijke iip Ken zestigtal vrouwen liep voorop De vrouwen kiiideri ii eu vrienden der nevangenen vertoonden zieli op hun weg en evenals bij vorige gelegenheden liadilen ook uu kleine tooneeltjes plaats De gevangenen waren allen zeer bleek soiniuigen liepen met neergeslagen oilmen eenigen weenden Van het stat ou van Montpnriiasse stond een bij zondere trein gereed oui de gevangenen naar Versailles en liet kaïnp van yatory te brengen Ken gu deelte werd in de gebouwen van lul artilleriepark Ie öatory geplaatst waarin zich reeds Hni gevangenen bevonden terw ijl een ander gedeelte in dö kelders van de oranjerie werd gesloten die reeds mei r dan l U l bepchnldigden bevallen Op deze pl ialaen worden zij verscheidene malen door commissarissen van polit e en rustbewaurder s verhoord en daarna wordt beslist wat voorloopig hun lot z il zijn Vaii de i2 ül 0 gevangenenen die naar Versailles zijn gebracht werden bij het eerste verhoor ongeveer iOOd vrijgelaten Wat zal men nu met de anderen doen olgens de berekening van sommige personen zon de gewone jiist tie iu geen drie jaren met ii a processen gereial komen en de krijgsraden zouden nog de helft van den tijd behoeven Daarom wordt ondersteld dat de regeering gemengde commissies zal benoemen evenals na de Inni revolutie in l s Zij die met wa enen in de hand werden geariesteerd zullen naar Nieuw Caledonie worden getransporteerd om daar nieuwe kolonies te stichten Ieder baiineling zou een zekere oppervlakte grond krijgen benevens landbouw en handwerksgereedschappen Hunne vrouwen en kinderen zouden zij kunnen medcnenien BINNENLAND iouiH 27 Juni De bijeenkomst van kiezers die Vrijdag jl te Zoetermeer plaats had heeft tot resultaat gehad dat voor t lidmaatschap der provinciale staten caudidaat werd gesteld de heer G J Ie Fèvre de Montigny burgemeester van Hillegersberg en Bergschenlioek Voorts waren aanbevolen de heeren J B Nederveen burgemeester van Zevenhuizen en Mr C Cock grondeigenaar te Leiden De heer H von Schmidt auf Alteiistad te Voorburg stelde zich zelf als caudidaat voor hij had bij de vorige verkiezing reeds li stemmen verkregen en meende daarin aanleiding te mogen vinden om zijne candidatuiir thans wederom te proclameeren Toen later gebleken as dat geen der aannezigeu op den heer von Schmidt had gestemd verklaarde deze zijne candidutunr desnietteniin te zullen blijven handhaven Behalve dezen politieken Narcissus zijn alzoo aanbevolen de heeren van den Berch te Leiden en de Montigny te Hillegersberg Wanneer men in aanmerking neemt dat de eerstnoemde tot nu toe voor Le den zitting hebbende aldaar niet werd herkozen wanneer men daarbij in aanmerking neemt dat de heer van den Berch buiten liet district woonachtig is terwijl de heer de Jloiitigny als burgemeester van een der aanzienlijkste gemeenten die daartoe behooren ten volle bekend is met de belangen en behoeften van dat distriet dan twijfelen wij niet of de keuze zal tussclien deze beiden niet moeilijk vallen De grenadiers coneerten gaan niet door Die treurinare is zeker reeds tot velen doorgedrongen die zich van die concerlen andermaal zooveel heerlijks hadden voorgestebll Geen honderd inteekenaars konden er worden gevonden die tegen betaling van 2 50 met eene dame tot vijf grenadiers concerten den toegang begeerden Dat getal moest er toch wezen om al hans eenigen waarborg te geven dat moeite en opolbaang zouden beloond ie en honderd tenzij men zich haastc endoor noff te teekeuen ter elfder ure de teleurstellende beslissing weet te voorkomen De lijsten liggen in Ons Genoegen iistcren werd aan de provinciale grilTie van ZuidHolland aanbesteed het onderhoud van het doei van lierstellingen aan het gebouw van s rijks Hoogere burgerschool te Gouda te rekenen van den dag waarop de kennisgeving der gbedkenring van de aanbesteding door den aannemer zal zijn ontvangen tot eu met den 31 December lS71i daarvoor waren 4 biljetten van inschrijving ingekomen de laagste inschrijver was de heer A Snellemau alhier voor Bij kon besluit is ter verv mging van wijlen den heer J Drost Az benoemd tot lid der eommisjie van beheer eu toe iclit over de drooginaking van de zoogenaainde kleine plassen iu Sehieland de heer ü A van Honweninge Uz hoogheemraad van Sehieland Het bestuur van het waterschap de Hooge Boezem achter Haastrecht heeft besloten om voor de stichting van het sloumgemaal eene geldleening aan to gaan vaii ƒ jl 0l t te verdeelen iu aainbielen van 6ÜO 11 V o hoogstens ouder liepaliiig ilit jaarlijks uiinst ms ƒ lUtM moei worden afgelost a in te vangen in IS I +J ktf f ikln 1 1 SHi iif lUOll 1 BS ii r V ti iwii iiliiil étm jj iii i ii r iii w iwUw i i a m M itanuiï 111 Mii n ilift ifi t is i tl V Uaid tali jJm il iii i lm II m liolistii Jmim WffllijlHilleliiHli üil Boiéij jeJMfW il Itii 1 iieiiji bi M 1 hk mvi nu1 èoi st imidJ I Hiédiirtit iV ii l M1 iiiaitwtiii Mpien i U 1 kiuioHi til Umi KI iM T lifc éajsitiKii mis ii ljU ilI lW l U l ita l Éièb Ual i i f 181 181 1 1 v P tci r llMitnl i Bill 18 1 il tt H CTr M