Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1871

sitó Md iien naar Vn snil i nf iMi Va ai r o liil artilleriepark ri ds 40 1 ircvaii lil r gcdc iltf in do i sloten die reeds e alten Op deze malen door com i ivaardera verhoord orloopig hun lot iie naar Versailles te verhoor ongeil icii nu met dean i m sommig ei j i drie jaren met en de kriji sradeii behoeven haarom iii euiciigde com a de uni revobitie de hand werden i icdonie worden eilouies te stichten oppervlakte rond handwerksgereed Ikiuderen zonden zij AND fe Vrijdag jl te Zoetaat gehad dat voor len cnndidaiit werd Montigny burge ri SchenliOP k Voorts Nederveen burI C Cock grond Altenstad te Voor cnsus zijn alzoo aanbete heiden en de aecmt dat de eerstel zitting hebbende liiiicrkiiig neemt dat ut district woonachlifny als burgemeester iiteii die daartoe bekt de belangen en bel ijfeleu wij niet of ei niet moeilijk allen i niet door Hie 111 1 doorgedrongen die fi ual zooveel heerlijks iiia dinteekenaars kontegen betaling ran ff trrenadicra eoncerten td moest er toch we te gevcu dat moeite zich haaste en door it tolüurstellende be 11 Degen ie griiïie van Zuid t ih ud van het doen van s rijks Hoo kcneu van den dag edkenring van de zal zijn ontvangen 1 daarvoor waren tomen de laagste emau alhier voor ng van wijlen den lid der commissie roogaiaking van de liicland de heer i iraad van Sehieland llooge Boezem ni voor de stichting iiin aan te gaan iiidieliii van sul Il j lanijk iniupt ns Ie vaii i ii in 1 Dc sloomwerkluigen voor d watei buhap benoodigd zullen door de ederlandsejie Stoombootmaalsehappij Fyenoord te Rotterdam worden geleverd voor 1 1 5 10 Tot Hoczemmeester of lid van het dagelijks bestuur van het waterschap de llooge Boezem aeiiter Haastrecht is benoemd de heer ï J den Hartog te Haastreelit in plaats van het op l Juli a s aftredend lid de heer A lleijkoop te Vlist Op de gewone jaarlyksche grasverpachting te Schoonhoven werden hooge prijzen besteed o a werd de eerste snede van ongeveer 3 hectaren onder WiUigeLangerak verpacht voor de som van ƒ 460 beli dve de kixiten Jffcn schrijft uit den Krimpenerwaard dat de uitzichten van den landbouwenden stand in die wiiard sinds eukelc dagen veel verbeterd zijn Pe gunstige weersverandering heeft zoowel aau de akkers als aan de weieu hooilauden een geheel ander aanzien gegeven e hennep zoowel als de aardappelen staan uitmuntend en groeien bijkans zichtbaar Oe weien hooilanden komen ook zeer goed bij hoewel de opbrengst waarschijnlijk toch wel niet boven het normale zal gaan Door de aardbezién compagnie te Hoskoop zijn 11 Vrijdag de eerste nardbezieu naar s G ravenhage verzonden bestaande in ongeveer l iO potten Door het bevriezen der eerste bloemen komt deze vrticlit dit jaar zeer laat en het op nieuw ingevallen koude weder belet het rijp worden Overigens beloven de planteu een ruime opbrengst Mr Foek heeft de te Amsterdam op hem De Times van Donderdag bevat het volgend telegram uit Bombiy ge la tcekend 21 Juni Een hevige orkaan herft op Handa gewoed waardoor de oogst vernield is De schade wordt begroot op £ 600 000 en men vreest dat het gewas in ja ren niet zal bijgekomen zijn Demak een plaats op Java nabij Sainarang is door brand verwoest Dat de buitengewone koude zooals in het verloopeu voorjaar en in het begin van dezen zomer meer is voorgekomen blijkt uit de volgende regelen aan cene oude Amsterdamsche kroniek outleend Anno H35 Uit jaer was merkwaerdig omtrent half February was de wind veel Oost ofte Noordoost en des nagts was t klaer tot ses ofte seven uuren toe j ende des daegs was t donkergraauw weer s avonds zeer koud tot ses ofte seven uuren toe cnde t repende niet nog t en doude niet in de maenden Maert April nog in de Mey Knde op Sinte l aiicresdag den 1 3deii Mey oude stijlj hadi t hard ijs gemaakt ao ilat er een kraey op staen kon en daer wies lover nog gras nog koren nog pruyinen ende de boomen en bloeydi U uiet nog kersseii nog ojjpelen nog peeren nog geen wijngaard en was oiitlateii Kilde daer en waren mensschen d e geen betrouwen op Godt hadden en keerden haerlieder laut anderwerf om eu sij eu hadden geen vrugten Ende andere seydeu met Job Godt gaff Godt nam en daar sy een hoedt tarwe af plegen te hebben daer hailileii sy vier hoedt af in die soiuer Ende op St lansdag den 21 Jnny saten de oude wijven met groote lollepotten in de ki lok ende t volk en koude haer niet verwarmen die by de straeten en gingen Ei de t begon te warmen daegs na St Peter en l auwelis den SOsteu Juny des daegs scheen de sou helder ende klaer ende des naclits regemle t soetelyk VAN IIKTOKEN DOOlt DKN ONIlhUUKÏlEKESDl 13 WA RQENOMEN VOOR lEUIlHENDE EN NA DE RAMI THE IIEÏ STOOMSCHIP VVILLE M UI iETROl FKN UEEl T OttUeeiid aan de Nijmeeijsche Nieuwshoile Slot Hoe lang ik op het aelilerdek ez ten heb tot dat al Ie sloepen te water konden worden uelati n kan ik niet be aaldelijk zeggen zeker is ee ht r dat mijn geduld bij het langzaam vorderen van ilie ma nreiivre op een harden proef werd gesteld Hel deharnueeren in de sloepen vond daiiK zij der windstilte geregeld zonder al te groote overli iasling zimdw OMVennijdelijk gedrang plails In elk vaartuigje begaven zieh eerst de vrouwen met hare kinderen eu daarna volgden de eehtgenooteu en zoo veel andere opvarenden als geborgen konden worden Zoo kwam ook de beurt a iii mij eu sli iigile ik er in geliolpeu tloor mijn zoon een plaat ie te vinden in de laat te sloep Op t achterste bankje mij nederzetlende bemerkte ik in het liootje niet meer dan een matroos die iogingen aanwendde het roer klaar te maken Op mijne vraag of hij met het besturen van het vaartuigje belast was gaf hij eeu ontkennend iiitwoord Ik verzocht toen den niede passagier luitenant ter zee 2e klasse Lucardie die zich nog aan boord van het brandende schip bevond het bevel iu onze sloep op h te nemen waaraan die officier onverwijld voldeeil Ook hij deed moeite hel loenjo door d matroos die het door afsnijden van het te dikke hout trai hlle passende te maken klaar te krijgen doeh men inoe t er van afzien men slaagde daarin niet an ons geroep om een kompas werd geen gevolg gegeven of kon geen gevolg gegeven worden De luilenaiit ter zee Lucirdic werd van af het dekvan de Willem UI herhaaldelijk gewaarschuwd eunitgeiioodigd met zijne sloep naast het brandendeschip te blijven liggen en indachtig te zijn der kameraden die zich nog aan boord daarvan bevonilen Aan den aandrang van enkele passagiers en van denscheepsdoktor die ook in onze sloep gezeten was om zieh te verwijderen van den romp de s sehips uitwelks zijluiken de vlammen reeds sloegen gaf hij in zijne volharding door mij ondersteund geen gehoor Ook wi rd door eeuigen van boord der Willem lil het voorstel gedaan dat elke sloep nog eenman of vier opnemen zoude ten einde de 30 koppen die zich uog op het dek des braudemleu schips bevonden insgelijks gered wierden Wij de luitenantter zee Lncardie eu ik antwoordden daartoe bereidte zijn in weerwil dat daartegen geprotesteerd werd enhoüfd akelijk door den scheepsdoktor die van gevoelen was dat wij allen door nog meer personeniu de sloep te doen plaats nemen ver verdrinken zouden zoodat ik hem uog de opmerkingmaakte dat hij door dergelijke nitlatingen den angstder dames en kindereu noodeloos vermeerderde Alet de bi doeling alzoo om s noods uog eenige ineiischeii in onze sloep op te nemen bleven wij gernimeii tij naast de Willem IU liggen Toen was het dat men aan boord van het ongelukkige schip eu na lange insp iuning er in slaagde uit een der beidi metalen vuurinondjeB een noodschot te doen dat zoo weinig ell eet oiaqkte dat het door enki len niet eens is gehoord oi opgemerkt geworden Kuidelijk ook werden iiood einen dour niitide vfkii Iknig ialsch vuur gegeven lie mijns inziens iiisg v lijks nog al te weiisohen overlieten ündertussohen had het vuur reeds de eene hut iia de andere auigetast reeds brandde di salon en de j vlammen die uit de zij luikjes sloegen maakten het i langer vertoeven in hare nabijheid hoe langer hoe oui dragelijker ïhaus werd weder de udod akelijklie d Ix tiogd zich van den brand te verwijderen eu de i matroos die naast den heer Lucirdie staande eeue I lijn aii de Willem lil m handen hield liet dsze los zoodnt ik daarover mijn afkeuring te kennen gaf Onze sloep hield nu eenige vademen van het schip af bleef echter voortdurend in zijne nabijheid Toen ontdekte men iian den horizon ei u zwart stip die nader en nader kwam IV mitenint Lucardie herkende die als eone loodsboot die ons ter hulp snelde Hij imm het besluit het vaartuig te gemoet te roeien mit de intentie de in de sloep gezeten p issagiers daarop over te brengen en daarna de laatste opvarendfii der l e gezaghebber nam de schipbreukelingen met de mee te menschlievcndheid op gaf dadelijk zijnen voorraad drinknatiT ten besie der vrouwen en kinderen die in eene koortsachtige spanning verkeerden en hielp waar hij helpen kon De dames en kinderen namen tiis cheudeks plaats en daar hier ui g eene kleine ruimte oversciioot werd die door mij beducht als ik voor de koude nachthicht was en door eenige andere passagiers ingenomen De anderen bleven op het dek en aangrzien hier en tnsschendeks van de S iO schipbreukelingen 114 gebor en waren zjiten of lagen al en zeer opeenu edrongen Had men aan liourd van de Willem III weinig last van de zeeziekte bespeurd thans leden de meeste dames aan die kwaal welke natuurlijk ook mede te wijti n was aan de ondnigelijke atinos heer die zich al zeer spriedig in de benauwde ruimte ontwikkelde De puts waaruit eem hel drinkwaler geschept was deed weldra goede dieiiHleii aan de zeezieken zij giug uit Ie eene in de andere hand over Ja toen de zee iekte haar toppunt bereikt weril van bedoelde puts til bevrediging der alleriiiituurlijksic behoeften des meuBchen gebniik gemankt en de lucht die men inademde zou ook het sterkste zenuwgestel ondragelijk geweest zijn hadden de niet zeezieken niet van tijd tot tijd hun toevlucht op het dek gezocht van waar echter de koude mij althans al spoedig naar beneden dreef In de eerste uren van on verblijf aan boord van den loodskotter drong naar t mij voorkwam het levendigst gevoel van dankbaarheid jegens de Voorzienigheid ieder andere gedachte bij de geredde opvarenden terug en zij die zeeziek werden dachten geloof ik volstrekt niet althans zij lagen gedeeltelijk roerloos op het dek Langzamerhand echter werden de vermoedelijke oorzaken van de doorgestane catastrope besproken Daar waren er die van meening r b Il t V le hok zij oorsproi g moest genomen hebben onderen spraken dat legen en bepleitten de waarschijnlijkheid dat hij te wijten was aau de verhitting der stoompijp die door de hutten liep doeh ook de mogelijkheid daarvan werd door deskundigen bestreden Mijn persoonlijk gevoelen komt daarop neder dat is het bewe eu dat de brand niit in de kolen is ontstaan dit in di hut waar slapende kinderen begonnen te hoesten ook niet geschied is De oorsprong van het vuur moet dieper elders gelegen hebben had het met ergens al eenigen tijd gesmeuld het zou niet iu zoo korten tijd zoo grooteu omvang genomen hebben Overigens beu ik van mecning dat men zich in de iiasporing der oorzaken van den brand tiisse en hypothesen zal blijven bewegen en dat elke bepaalde bewering te dier zake gewaagd is Minder of volstrekt niet is dit echter het geval wanneer ik uitdrukking geef aau mijn leedwezen aan mijne teleurstelling aau mijne smart dat men er niet in is kunnen slagen den brand te bedwingen en te blussclien Waarom van de stoombrandspuit geen gebruik is gi iuaakt kunnen worden weet ik niet te beoordeclcn De uitiverking der handbnindspuit liet te lang op zich wachten en beantwoordde niet aan de verwachting Aan welk verzuim dit moet worden toegeschreven aau welke noodlottige omstandigheid het te wijten is dat het moudstuk der braudspuilslang zonder hitwelk de waterstraal uiet de vereischte kracht had uiet is kuunen worden opgeschroefd kan ik evenmin opgeven In giss ugen wil ik mij niet begeven ik bepaal mij alleenlijk tot de vermelding van feiten en van hetgeen mij ter aoren is gekomen Na omstreeks vijftien uren lang in sloep en lootlskotter viatoel il te hebben kwamen wij lu laatslgeuoeuide tegen ï ure s middags te Portsmouth behouden aan Aan du uitnood ging van een welgekleed Heer die gezeten in eene sloep deze mede ter dispositie Ier scliipbreukeliijjr i welwillend stelde gaf k met een tal van lotginooteu gaarne gehoor Toen ij voet aau wal zetlen overreikte die beleefde man aan elk onzer een in het Hollanilseh gesclircven traotaatje van hel godsdienstig tractaat genootschap te Louden met het opschrift Uekeert u Wij hadden slechts eeu honderdtal passen te loopen om een onaanzenlijk huisje te bereiken wa irop eene kleine llollaudsche vlag wapperde Men zeide mij dat dit het Nederlandsche cousulaat was Voor hetzelve op de straat stonden onze vroeger aan wal gearriveerde lotgenooten waaronder een gedeelte der suppletie troepen Toen deze hunne kameraden en vooral hunne wakkere otücereii zagen naderen hieven zij een krachtig hoezee am waarin zij flink ondersteund werden door de onisfaande hlngelsclie vrouwen en kinderen behoorende tot de lagere volksklasse De vreugde des weder lens wa algemeen en menig soldaat oinarnuie een kanieriud van wien verhaald was dat hij bij de schipbreuk in de zee gevallen en verdronken zou zijn In het consulaat tredende dat veel op eeu kroeg geleek vond ik daar het meereiideel der schipbreukelingen maar geen enkele stoel om te gaan zitten Eeu corpulent man die ineu zeide dat de Jonsul zelf was werd door een tal vrageis aangesproken Ik voegde mij tot hen en verzoelit dien heer mij een goed hotel in de tad te willen opgeven Hij antwoordde dat het Zaterdag alzoo een halve a morgen gehei lc Zondag was terwijl hij de afwezigheid van zijn zoon verontschuldigde Ik gaf daarop te verstaan dat ik iiiits anders verlangde dan to weten den naam van een goed logement waarna hij mij noemde het Ge irge Hotel Eeu in de imliijlirid taind rijtuig bracht mij en mijnen zoon si iieilig derwaarts zoodat wij do eersten der schipbreiike in rn waren die in genoemd logoment afstapten Teraijl wij in de kofliekamer aan tafel ge eten waren en onzen honger en dorst stilden arriveerden daar hoc langer hoe mei r onzer toclKgeuooteu Onder hen was ook de heer OiiderInlendanl 1 klasse l alist met familie Ik deelde hem mede dat ik in het bezit van eenig zilvergeld was waarvan ik een brdiag van 50 ƒ 7üte zijner beschikking g iarne steden wilde Mijn aanbod werd intn ischcu met aangenomen Zeer vermoeid a s ik was legile ik mij reeds sua