Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1871

Jfek W inidd t 8 teH le ure te btil loej tijd g werd ik Uu ulgciid i inoi ii gi Mkt doorumge hcpreii die iiiij Miii clui l ii dut ij Ml iin f root imtaloii ir lotgiiiootcii leli i rotd mankten jk i spoui iiiiiir Landen lil van d iU ptr stoumbuut niiur iit irpe to veitrekkcü Züudid ik jckked as klopti ik nmde deur van de kamer eoccupierd door dm hiirl iibst gaf hem ktiinis an mijii vuornemen om ttu 7 ure de tinigrtis naar Nijmegen aan te niiiitn m hirhaalde n ijn voorstel van hit duor niij te mii en sommetje gebruik timaken 1 tr t toin inijii tiilgi iiout teu tncukmaal voor mijnc hulp bulaiikt hul bood ik het anderen aan die htt gntig nannaineu Op het station tt l ort month wiigtrde umi onze Hollandsche rnkwlaiidirs lu bi taling aan ti ui men int jssohcn werd ons toegestaan met den trun lutde te gaan mits wij te Londm amgekoindi na inwis seluig aii onze munt tegin 1 ngelsch geld bttialdin Bit 18 dan ook gisthiid init Hl ptt verlits op oiia Hollandseh geld Tt Londen imbaupuerdcu ij onverwijld op de bout dit geiiid lag ondir stoom te gaan naar Antneipen arruteidtn da ir s andertn morgens ttgtii 5 uur en btieiktin pir spoor tn ge woon rijtuig Nijinigtn nog din ilfdeii dag al oo Maandag den 22 Mti jl s namiddags ttn i urt na juist ctn wetk gtltdeu de stad on er inttoiiing te hebbeu vtilaten Nijmegen 9 Juni 1871 HI NCKF L Laatste Berichten MEdrid 24 Jum De nu ei derheid der Cortes zal morgen vergaderen om te beiaadslagen over de weigering des kor inga om het ontslag van htt ministerie nan te nemen FarijSi 26 Jum De krijgsraad die over de voornaamste opstaiidtlingeu vonnis moet vciLn is nog niet bije ngeroepen De advocaat Xloquet is m vrijheid ge tld De aanwervingendoor Chartttt n Cathelmean hebben sedert langen tijd opgehouden Iluu vrywilhger korps is ontbondm De Prui ischt autor tt it heeft den Pruisischeu offi eieren en soldaten formet 1 verboden m buigt rkleediiig Parijs ie be oeken De telegianfdieiist voor particulieren is m de departeraentm Seine en S ine et Oise opnieuw geopend De Fi ato iegt gimaehtigd te 7ijn mede te deden dat alle prins n van Orleans naar Frosdorft ulieu gaan Het blad voegt er bij dit d priustu van het hui van Bourbon besloten zouden hebben de eonsti tutie aan te nemen die Fraukiijk h ge en yal Vergadering van den Gemeenteraad Maandag 2 Juni TtgeiiMOordig a de ledeD behulvc du heer Post Drost Dl itotiilcQ dtr voiige fcrgadtring wordiu gcUzeo eu ge arrtsteeid higekomm zijq l eo di8pofiitHii van hh Gtd Mttni dezer prov houdciidu go dkeiinii t ao den aankoop vini hit hui8 en pakhu a an den hr GreDdel en bengteode de ontvangst vaxide vcrordtDiug op d besinettilgke zicktui Infunn etn j missive van J G van i trsLin in Zoon te Utrecht ann biedtude tm Loniphc t tximplaar d r nituHL uUg3 van li van Alphen s volttdtge dichtwerkin bcntvins ilu ft tge hrnk dl r kuidcrgidit ht es init phten plaatsing ui het aticliiLf tn dankhttui ing aan de ii I is een advits der cominissie van fibtiLige strekktadt om ain te ladcn d n De vooi itltr dienbetrcffende ecne mtdidcLling met goelo ten dcuun wcnathende te dotn woidt daartoe ovirgtgiun CD na dl hti opening is met alg int tuo stemmen bebloteu over to gaan tut den vciküop een rapptrt der uiiiinibsic in uur huuden wis gesteld dt rekening vnn Het Isinelitisih Annbtstuur en d r dd sihut terij huiidaide beiigt dat du nkeniiigin in orde zijn be vu n den en vuoistillende die goid te keuren otdt ter visie gelegd Aan lit 01 de it 1 Lm VM oek vnn D van ibtn l om vergunning tothit staan intt ecu cariousüil getliirende de kcruiisneek B tn V zijn van meming dat de toelating allten stitkti voor kramen m lutstaPingen en std eu voor daarop afmj zend te ütsthikkm De hr 1 n len vindt hit een onschuldig vtrinaak en zou het vei o k ensehtii toe tt stam Dt Tourz sre st dit ei aUdaii te ved aanvragen zouden komea xoor sooiigilijkt vnmaki lij vbidtn De hl Huehnir stunt in nut dit Inatsti advies De hl Ki t 18 ti en htt hoi dl n der kermis doch ucht het onbillijk lit vti7otk tt Heigireu Dl hh l rinet Kotk m Utntinger spreken lu gelijken ziu De hr DrüUf Itt vei ia tig n ilke vudirt uilhrtidiDg Na nop £ iiiugt Terdtii di eus u wordt iiet cr7o k in stem ming gibiniht vui sti mtni n vuur en i w ti in stillen de btslisbiiig uit tot d olg luli virgad ring Voor stem lui de hh Kibt lu ten rtinet Hiag imr Keutinger vau htrmttii in huik 2 liet vtr oek bttnkk lijk dt btwaiirpl ntst n van petiolenm De Tooigcbtddi unc plverurth ning wunlt nrtikilsgt wijze belniidiKl mi n i vele il int uïi iitn gtdnruide vtlke de hh lluehiier u Kt iitiufri r di vi rgajeiii g viilaten ini t ttnigo wij igiugeii vnslgiittl nut iilyuneim slunmtn bihalve die VI II dui heer l iuue Üe hl Hniggair veiliini di vtrgaduiiig Xuurluupi woid n uit rsttld 1 Vilt mill H van liet ilipaitiUM ut üuila di r inHalKihappij tot N it van tAlgiuuui om te fijner besihikking ti stil leii lea kAual met vuur eu licht tut uiiiiibiiug vau teno lecskamei oar dm hmdnfliksland met do daarmede lu verband Btaandr voorstdien van H in W £ n l üi i til van ïi en W bitnkkelyk de instructie voor dl n knpdiif tir hij de dd sdiuttenj n l M n U güidgi ki nrd 5 lltt oi L s ip btsluit tut hit in bdeening geven van de lusehnjMii i tl up lid grootboek der publieke schuld aan de Niderlan l chi liniik en inigdijktt oedgi kenrd O 7 Op hit voorstel lan de commissie van fabricage tot goed keuring van dt ondi rhandsclie aanbebtiding vou den bovenbouw der üaseulebrug op d Uaven wordt besloten die te gunnen aan den miobten inschrijver zijnde de fabriek de Prins van Oranje voor Ti oO De voorzittu deelt uiide den uitsing der aaubeatcding op 22 dezir ie no 1066 diztr ourant 8 lilt oorslil tot vaststelling van het kohier der plaat dijkc directe belasting over het dienstjaar 1871 wordt aanguiuniui lu het koliier vuttlgesteld tut een bedrag au Uy77 J Üf uioizitttr dedt ractle dat op Vrijdag 30 Juni ovrrge gaan li v uHlin tut liet vergelijkend examen voor de vacante bilrtkkmg van houldonder ijzer uan de Armenschool eu uoodtgt de leden van den raad uit daarbij ttgcnwoordig te ztjn Tot sehipper in het overzetvier aan den IJbcl wordt bc DOenid ilui Itdd jNa machtiging tut uitvueriug zonder icsumtic eindigt de vergadtring Burgerlijke Stand GbHoitiN i Juii WiUuu ouiier A W van Kluijve en j 11 Ht luai 24 l ulje ouders W Met ds en H V UI d n Htif Johaunis oudt rs W Üoero en J df it Kiid uiid IS M iiotnendail tn U Kunst Cornelis oudus II lldltiniii UI C banger Cornelia Johanna oudtts l Mul lil M Ophof Anna Cornelia Margarelha ouders D IJluinineiidaal en i De ekse i 25 Adnanua ouders h nn der Mam en J V Kuv tuh lrer 26 Jsieolaas Geraidua ouders G van Soest cu A Priasenberg Ovi nitnï 2d Juni J Bons 81 j 24 A Visser wed V dt Hetr 77 J P Hazebroek 2 d 25 P Wijnhütr 38 j L Verhoef 6 j M Bru kraan 62 j iG J vau DuurcD ü ra H Blom 11 m ADVERTE NTIES Bevallen van eeao Dochter MARIA AxOL Ophok Gouda 24 Junij 1871 Heden overleed te Antwerpen na eene langdurige ziekte onze waarde Moeder en Behuwduiütaer MAllüAHETHA KAMSTEEG geb DiJOM t Gouda Uit aller naam 25 Junij 1871 J V LOUISJKAMSTEEG Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hun vadei den Heer ü B van GOOR betuigen de ondeigeteebenden hunnen oprechten dank D LULIUS VAN GOOR E LULIUS VAN GOOR RoMEiJN B M AN GOOR J M NOOTHOVEN van GOOR Go uda 20 J uni 1871 Openbare Vrijwillige Verkooplng van de BOÜWMANSWONING C n 9 met SCHUUR en HOOIBKRG en 3 hektaren 95 aren 80 centiaren WEIen HOOILAND lu Groot Oud Reeuvujk te lieeuxDiik en 7 hektaren 65 aren centmren WEÏ eu HOOILAND m de Broekveklen to Zwammerdam Eerbt UI 4 percelen en daarna gecombineerd Te aiin aarden de Landen op 1 December 1871 de Hui ing op l Mei 18 2 Te betalen 1 November 1871 Lasten te 7amen 89 697 er 1870 Op WOENSDAG 5 JULI T 1871 s morgens elf uur in de herberg vau Pihitii Bionk op het dorp te HmtimjL ten o ei staan van den Notaris J G BKCUWER NIJHOFF te Jlaashedd GEVRAAGD EEN croisTCS EXjiitTa op een kantoor Te bevragen onder letter X bij den Uitgever deiser Courant uhtei de Vuchniarkt wi k J 112 beveelt uli aan tot het doen van aanzeggingen van gtboorte overlijden enz enz Cüudft Dl uk VIII K Hiiiiknia Te koop Een GOED ONDERHOUDEN SCHUIT met geheele INVENTARIS 5 jaar oud 19 Ton groot zeer geschikt voor aardappelen of kaas te varen Brieven franco onder letter B aan den Uitgever dezer Courant Te Huur Een SOLIED WEL INGERIGT HUIS met twee BENEDENen twee BOVENKAMERS KEUKKN en verdere niakken eor der fraaiste standen bij de stad Te bevragen bfl den Uitgever dezer Courant Te Gouda of m deszelfs omtrek wenscht iemand van middelbaren leeftijd en administratieve kennis de eene of andere industrieele zaak over te nemen zich te associëren of in tennis te komen met iemand in staat en genegen voor gezamenlijke rekening eene onderneming daar te stellen Volkomen sohditeit wordt verzekerd en wederkeeng geeischt Brieven hierop waarbij wordt verzocht mededeehng van den aard der zaak en benoodi kapitaal worden ingewacht onder lett W Z franco by den Boek en Kunsthandelaar F J üi ZWAAN Hoogstraat 7 te Qravenhagé llleii eAi weli geen tweede middel vinden iioa eenvoudig en doeltreffend tegen Hoest lleesehheid enz als de olom Dekeiide l m hulVne zuivere Dtstanddeeleii gerenVmmeerde en ivi blauwe aikjeO 30 ets verkrijgbaar te Gouda bij i C v VBEITMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te den bij HENRI J v n BERG De ATUUIlisdeHCSTEASITS Een woord aan Jong en Oud noou EEN I RACTISEEREND GENEESHEER Onder dezen titel s bij de Boekhandelaren J M B MEIJER ILerengracht boek Wolvenstra it K K W 205 te Amnterdam en J A WEINBECK Spui te Rotterdam een werkje verschenen belangrijk voor ieder zoo voor gehuwden als ongehuwden zoo voor zieken aU gezonden Deze brochure bevat tallooze op er aring gegronde wenken om een door geheime gewoonten geschokte gezondheid verminderde levenskracht daardoor ontstaan verminderd geheugen of ongeregeld denkvermogen te herstellen t Compres gedrukte werkje dat voor ieder verstaanbaar en m populairen toon geschreven IS zy ieders paudacht ten zeerste aanbevolen Wordt slechts onder enveloppe en niet anders dan voor rekening of toezending van postwissel verzonden Prijs 30 Cents EMSBR Pastillen uit de zouten van de konmgWil helmsbronnen dë Ems weten aanbevolen tegen maagaandoening rnsJL lUMIBÊSS mÊSêL P Pi slechte lp p iPrrgï brekkige ademhalingen en graveel In voorraad lil f eplombeirde doozen met gebruiksaanwijzing A 50 rents alleen onvervalscht te Oouda by J H BOERS te JiUterdam in alle Apotheken Du ADM 1 N S lRAT IE v an df KOISBHON NEN COKRESPONDENTIE liet üchrijvcii an den Heer J A W van Kluijve kan niet giplaalst diinr het niinstnis als ontijJig moet beschouwd Oniticnt de wij c van Bteinming om r art 23 van t Alg Ki l voor de llirv Kirk huft naar om ten stelligste ui7t keid de Ki rkerand nog geen txshiit genoracn Laat oMiigins art i an hit j nodaal lligl op de benoeming vuil uuderlingLii en wel twijftl toe uintient de wijre va tuninin Dat nit ipuikt van n nifji ii teUlfflJ facMed SCHüTOMJ pil tóen mn il yiiiE It 11 Hk Il j Ij fata tail wi al pki i 111 11 l i inte sf ÏMiii iltiilS Ji eiij till In im toer if Knjarfofffloni iii jajm Mtit leii lalt l f m m i 1 ioii jmii of ém ui IHSll ikei imiré t ft jpwil m f m kkiifialk pu r b l a Ijl i fata t t futmét M ii toJi iiis Sï S h 4 rmninmaÉgas jSuMetir ii