Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1871

Vrijdag 30 Juni 1871 N 1069 GOUDSCHE COURANT iicü vs er AdvgrlcKliciilad voor Gouda es Ofiislrekss De inzending van advertentiëu kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave bp lDEN SCHUIT met laar oud 19 Toa a irdappelen of kaas ader letter B aaa lur 5ERIGT HUIS met JC LNKAMERS aakken op een der ld Te bevragen bij t elfs omtrek wenscht joft d en administradere industrieele zaak pciëren of in kennis Itiiat eu genegen voor Ie onderneming daar liteit wordt verzekerd wordt verzocht me T zaak en benoodigd t onder lett W 2 üiniithandelaar F J te Gravenhagt middel vinden Méoo fgcn Hoest Heeschheid UiD hullne zuivere rde en il blauwe zakjeO Jpof a bij J C V VEEU SCHOUTEN j te ffoerIKÖ IJÊSTE ARTS rong en Oud d geneesheer de Boekhandelaren Itigracht hoek WolvenAmsterdam en J A liotterdam een werkje r ieder zoo voor gezoo voor zieken als ie bevat tallooze op er1 om een door geheime tondheid verminderde litstaan verminderd geT vermogen te herstellen t iverkje dat voor ieder lairen toon geschreven i zeerste aanbevolen enveloppe en niet an it toezending van post Cents ËMSlR Faqtilles uit dj zouten van de koningWil helmsbron nenDEEm weten aanbevolen tegen maag zuur oprisJÉndkpeu slechte HflB spijsvertee t ring gei graveel In voorraad net gebruiksaanwijzinjl lintrvalscht te Gouda bv m in alle Apotheken i It Ol SBH ONNEN lOiJDENTIE JAW viin Muijvp kan K als ontijilig moet bcsi liuuwd iM r art 23 an t AIk t t iiinr üiH ten tttiligüte ii f vt n liihluit fifiiuiorn Ij at Ijdiiiil Ui kI op ik beiiueiiJing J il tuc uiuiunt Ic wijxe oD Il 0 1 or f tl De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs pe drie maanden is 1 75 franco per post f 2 SCHUTTERIJ AFKONDIGING BUTIGEMEESTEU en WETHOUDEUS van Gouda ge ion art 10 der et nij 11 April 1827 S ii n 17 houdende bepaling van den tijd op welke de lotingvoor de sehutterg zal behooreu te gcgchiedeu brengen bij de e ter kennis van de beliiiighübliendi n lntde loting zal plaat hebben in het r iadluus dtvergemeente op Sliiandag den 10 Julij aiiustaaiide desmorgens ten tien ure voor de ingesehrcvenen vandezen jare of geboren ui den jare 184 i en desvoormiddags ten lialf tuaiilf ure voor de ingesolirevciienvan vorige jaren of geboren in den jare 1637 tot enmet 1845 iiige luton wordende ij in hun belangnangemauiul om op de liierbovengemelde plaats enop den bepaalden tijd in persoon tegenwootdig tezijn of m geval 4ij door leUe of uenig ander ettig beletsel hierin verhuulurd wordi ii een ander methunne belangen of oin tandighedeii bekend in hunneplaats te doen verseliijiieu Voorte worden de iiigesehrcvenen verwittigd dat de Alph ibetisehe Xaainjij t voor hen ter inz ige ligt op de plaatselijke Secretarie van Dingsdiig den 4 leii tot en met Zaturdag den Ssteii Jnlij 1S7 I drs voormiddags aii tien tut tn aiilf ure ten einde een ieder in staat ou le zijn om in het geval dal hi iii op de gezegde lijst eeiiige pLi sonon of oni landiglu ilen niogtcii voorkonieu die daarop nog ouden behooreii Ie worden aaiigeteekend of daarvan luoetin wolden weggelaten ulks bij de loting kenbaar te maken GouuA den 26 Junjj 1B71 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLKE EK FOUTri lN aii MEl tOKN I IZKMI OORN Kennisgeving De BUBGEMEKSTER an Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den heer eomimssaris des konings in de provineie Znid IIoUand op den 2ij Junij 1871 is executoir verklaard het Icohier van het palentregt over het dienstjaar 1871 72 Dat voormeld kohier ter invordering is geteld in handen van den lieer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen I dat heden ingaat de tiiiniju van DlUE MAANDEN binnen welke de reelanies beliooren ti worden ingediend Gomn den 27 Junij 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN JBUITENLAND Uulicnlanilticli Uvcrzklil De berichten ijii heden sohaarseh e telegiaaf brengt oii iii opg ouden tuaMui tijl de nieiUdielnn dat de Eransclie Ik mug gi id il blagen li l ari pehe in ikd iai Ik libcii vooi iiU ir dan di helft iiigesehriMii liet surei s iil oiiili r eeiga ijn Pit Ma na di po iingin ilcr nj eering om let iluekik ken te ver ekeren wel te waehten Frankrijk bezit overigens erediet genoeg om de kapitalen naar Versailles te len stroomen Alleen dient men voorziuht g te zijn in do mnatregulen tot opvoering der inkomsten Gelukkig sehijut de nat vergadering muider proteelioni tiseh gezind dan de heer Thiers zoodat men reeds spreekt van ongeveer 170 afgevaardigden die wel een tisenal reeht van 50 g maar volstrekt geen besehermend van 1 willen goedkeuren Men voegt er bij dat Thiers bereid zou zijn zijn geliefkoosde tellingen op te offeren aan het gemeen overleg nuts men een kleine verhooging op alle belastingen toetlond om iii de oorlogskosten tevoori en Indien dit zoo is zal de gonds verstandhouding met Engeland ongeschokt blijven want lord Granville had reeds verklaard dat onderhandelingen over het liaiidelstraotaat in reactionairen geest niet zouden begonnen wolden Eer dan men verwacht had komt het bericht dat de groote wapensehonwing al plaats vMideii Indien de elementen er niet weder tegen samenspannen al men heden ui hel Boi de Boulogne de dip perste iirinee die Frankrijk ooit gehad heeft itjl Thiertij kunnen ieii defilecreu Overigens is Fraiil rijk in de volle verkie mgsagitatie Alle pretendenten en gevallen grootheden doen mede aan len edreii De J ii aro die met de Gazelle de Va ice het offieieele org an der legitimisten is verklaart dat de aaneensluiting van den jongeren en ouderen tak van het huis Bourbon nu werkelijk geschied is le Orleans ouden naar Frohsdorff gaan naar het geheclc huis Bourbon verklaren to de grondwet te willen aannemen welke Frankrijk al goedkeuren De e tijding is reeds zoo dikwijls medegedeeld en weer tegciigespvokeii dat wij niet eten at wij gelooven moeten Voorloopig blijven wij zeer aan de waarheid van dit bericht tuijfrlen dat in strijd ie met al hetgeen ij van het karakter der priiisi u van Orleans neten In Beieren bestaat een raini tcritele ei sis nnarvan eeliter laaiscliijnlijk het gevolg zal zijn dat het ge hei le uiiiiislerie aanblijft Ook te Madrid bestaat een ministerieele crisis e koning heeft geweigerd het oiits ng van het ministine aan te nemen en de meerderheid der kamer zal bijeenkomen om te beraadslagen wat haar te doen staat De redenen naarom l ct ministerie zijn ontslag gevraagd hei ft en de koning dit geweigerd heeft ijn nog met bekend In Duitschland is de nieuwsgierigheid naar de vcrdei liiig dir toegestane 4 miUioen thaler onderde legerlioofden en staitslieden die aan het In itstesuocès hebben niedcgenerkt nog met bevredigd l opelair IS die maatregel noch bij di burger lioeli bij het leger Men vindt algemeen dat piiolitshetraohtiiig gei 11 e tr i ln liioniiig iioodig lurft en als men daaraan begint aaroin dan ciiki len en niet allen De tereelitnij ing der elerioale partij m den DuitMihen rijksdag dom AiitoniHi n uirover de meeste Duitsehe bladen loh zoo innig verliciiKeii heeft luet het gevolg gi had dat de rijkskausiilier er loh van voorgislcld Bchijiit te hi bin n De fractie van het eeiitiiiiii Imli dii belaeliclijke ti lu litiMJ iiig met hi t opiiibaiiiiiiiiki 11 MUI cii piiigi iinina licaiit oor 1 dat UI nuts MUI li ii c vroi Mic h iiHlelingeu afwijkt lloe Ci men lid nuk iilkcuie dal ili kallidlickeii iii il üt d iiit clii liiiilni icli viiiiiaMi lol en politieke piirlij du lil bilaiitiin midi mlkii lieliiuligiii ziJ ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomwers VIJF CENTEN haar mandaat ontvangt aan de heersohzuoht der kerk of liever der ultramontanon ondergeschikt maakt kan men von Bismarok deze teleurstelling toch van harte gunnen omdat hij meenende als autoriteit de leden der katholieke partij te kunnen laten terechtzetten eigenlijk zijne autoriteit wegwerpt en ter bestrijding der katholieken juist den weg in De meerderheid van den Oostcnrijkselien rijksraad in haar veldtocht tegen hit ministciic geslagen zet evenwel haar nutteloo e schermiilseliiigen over bij onderheden voort Dat heeft h iar niet verhinderd t ie stemmiiig te verleenen om de volmacht oin belastingen t lielfen voor Je lunaiid lull te verlengen cii de net aan te nemen waarbij het metrieke stelsel van maten en geiviehten tegen 1876 wordt ingevoerd F R A N K R IJ K Het schijnt zeker te zijn dat de Fransche leening nog heden Dinsdag voli neiid i il norden en da heer Thiers hoopt door den Bruisen het eerste gedeelte hunner seliadeloosstclliiig te Detiilen in de eerste drie jaren g en nieuwe betaling te doen te hebben en geheel Frankrijk behalve Charjpagiui van BrniBisclie troepen te bevrijden Ofschoon de Fransulie leening op de oen of andere wijzr oiiinidilellijk gcplaati t z il worden noht de Engelsche EconomM de finanoieele tantknnde van den heer Thiers toch oo gevaarlijk mogelijk in welka meening het te hopen is dat de Ve iats niet wider eene nieuwe beleedigmg van Frankrijk door Enge land zien zal De wijze waarop de leening gedaan wordl schijnt zeer goed te ijii zegt Ae EconomUl doch ongelukkig zyn de voorn iarden naarop de leening gedaan w ordt tooh betrekkelijk van einig belang daar zij alleen op de tegenwoordige geldmarkt invloed hebben Hit kritieke pu it is de wij e oarop voor de mierest zal gr xjrgd jil worden en bier toont zieh de noodlottige virkeerdheid van het finanoieele systeem Tan den lieer Thiers De oorlog met Duitsohli iild dwingt Frankrijk in het vervolg g 14 2 00 i li niilliocn fr j pi r jaar extra op te brengen alIw 11 tot het bcl ilcn van ili W iiitirest van du voor ib eii oorlog oaiigcgaiii leciungen dat ia 1 voor de leeiiing van den liccr Magne 2 voor het geleende van de bank 3 voor de leening gcëloten door hit gouveriieinciit der nat verdediging 1 voor do nn uilgcsiihi i ven leening van twee milli ii ilen on i voor de drie niiliiarileii welke Frankrijk aan Duit ihland schuldig blijlt voor welke het S pCt per jiiar betalin moet iiiii Itilitscliliuul t it de geliei Ie hoofdsoin 18 iifgedain Dc i out illemle sim v in Ii56 niillioen IV pir jaii like I i iiikn k vi iirlniiii nllueii ter wille van di ii oo iiickt mis heiiiinmn ooiiog to betill n il lubben mint iihul giMimlm oideii uit t mi i