Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1871

atM iiidire te btliistlugeii Dit is ci n tidiii je k uti main Inndilnij L l il Int prolu ln l N I d il is h iidt I dl tO h iiidiit I 1 uikrijk Int I luit ludi bi liiMiii i II I iiptK 11 II jiiib II pi hutu It en mliii iiliidi n eii krnoliti iiidiistridl I viii iii laiik r II iiiiidi dnt aim gmoti stidiu lut aiii i ii I fl j dl iiikdi Doih iiii ia door lat bdavtdi vin iüiiil tjlldi htt lil lidi vin wan iii cii uit iiud retlitdi dit Jivcii iii ijn liaitadir woiddi aiiii Pta t Ordt en bisclnviiij irdin iiiit du ik kilijk Ml l irij I von liiirikaux en Viriftilli i hand hnafd iii ti din dit haiidil ii iiiimiIiluI lil ii ddi wit il d in wel ibdiren lu tijdiii vm kwijmnddi hiiidel d mperlitid kt i It o l la jr iii et veroor iKdi He wul stntkniide vin ti iiikiijk ou gewiest ijii Il kosttn run b tr n vloot t r minden n I ij nidcr kindirachtin is het bihmd v in d dun vloot voord Irankiijk hidl nouh k loiudi n i h hiiukl like tdi jroüti oorlogsvloot d chin Het li ir km alltui noodig ijn voor t n amvallenden oor o en lut j nr IS70 liihooidi li t Imd ftcdrd te hdibfu dat een aaiivilldide oorloj bet tot oii l r iiig bnnjit Jviittdnii iiiitdi d kosten vm li ir en vloot vermeerde a wordin t nvijl de Iriiselic nijvtihdd om dit t bitiliu lerlaml wordt Kan eenige staitkunde iioodbttigcr 7ijn voor Europi of gevairlijkir vocriutki lul vim Ii mkiijk Giduremle vele jiren is Jriiiknik il luivilki van gtheel Lnropi ivvKst gcdiiididi vek jartii is gun land oo ondirhivi giwdst i ii opiod en ri volutits tn nu htcft h t ten g volgt V UI d staatkiindi van den lucr Uueis ijn ki diteu tot dm laiivil te verintcrdtren tn eijn geschikthtul om lut toonetl van l ur i roorlüg te ijn te ver rooten Kn tchttr is dat nog nitt dis de gducle fout van h t hnaiicictle plan van liners Ivut alkiii heeft luj £ 14 240 01 0 per ja ir voor mtirtst tt vtr krijgtn maai hij ondtrnttnit alsif di e som nut genoeg was jaarlijks £ 8 000 iiOO ti helftn voor een amortisiUefonds Niets is oo belriigelijk nis het voorwendsel om schuld ti bitalen zondir inid delen Niets is oo virkierd als oude schuld ti b taJen door nieuwe sohmd tt niiUn ENGELAND Claremoiit en rvuckenhira de langdurige verblijf plaatsen van de prinsen lut het huis Orleans hebben dezer dagen een buiteiij i wuiie levendigheid aiii ebodpii De verbanning hult ten tuide gdiomiu eii de hoof den der familie zijn mar hit land Imniier giboorte teruggekeerd De htrto van hartres d retds oiidtr den mam van Lefort in het li gi r van li in y lit t It gediend en de prins van Joiiiville die tt vergufsoin een aanstelling bij het kgtr bedt vi r oehf Ikvuii den zich gelijk uun vvtet iiids sid it geriiiiiun ti d in Fnnkrijk de heitig van iinnl iii de giiif vin Parijs hebben eerst 1 iter 1 ugi 1 m Is b idi m vi i laten ij uilen mar mm verzektrt hun vtrbiijf voorloopig te Kandon in Auvei nt vestigen m iiist na dl ontruiming van het dip ikr Oise d lor de Pruisen te Chantilly gun womn He virilnveiit koninklijke familie heeft m 1 iigi I md uii got den naam aditergelaten leibr al iii t de Itme iiisti m men wanneer dit blad e t i A ij in hare va ik iiioeilijV positie grdurtnde uu tijd uroop van 2 i jaren leh am geene misgreip ht eft thuldig gennakl l oor fiinilieen nniiive vriendschipsbttukkingen w is zg verbontlen a in koningin Victoria die van dean dere zijde de bondgenoot van Napoleon was De prinsen veiktenlen vul in hnj dsehe ge elsehnppeu hoewel het hun niet onbttdid as dat de groote meenlirheid der IngdsJitn ttn dviiastieke omwente ling III liuikiijk oiigairnt dl en om die reden hunne partij 11 t tüigtdian vm n I vtinvtl kan niemand eggen nu rkte de lime op d it ij de rigelsehe legidiiig door woord of diiJ diikidmg hebbtiigt gevtn tot den iiiseli dit ij I uu vi blijt elders on den vetigdi ij i anuii tie gevvoonttn in gebriii km van lut lutl laii tii dulin di tl m I ifti idi lieid kennen in ttn ivoird ij htbb ii ili pjsitii leiif verbanntn koninklijke fimilie mtt wairdi h id iiigt nomen Het bla 1 gteft de veiwatlitmg te kiniKii dut de prmstn leh hunne oiiik rMiiduig ti ii nutte uilen inaktu en ook iii hunne uiiuwe stilling dit doorzicht en politiek i iild ain dm dag uil ii t gen aarvin ij in l iigelaud zoo doorslamde bewijzen litbben gi geven DUÏT S C H fTAlTD Htt plan tot aan tg van uu spoorweg tussclien Kdildi dl liiiikfuit w udt stdirt tdilgi n tij 1 H r tl tr sprakt gtbiadil l t allttii liiir ii ti II inair ookovir t algpiiiitii in tk Uijiititkn t tdii levuidig bduij stilling voor dt aak ti Il I laii tirwijl nidi ir uiur di inti r toi ov rlitlt o dl uilvutiing en i pliitatit aan tli lliig Maiki Il spo iiwigmaatscli ip iij op tt tli giii Ilitisbt knul lilt ili t htdt gtti iilit d c tfialstht staals spo invi lu aan tt koopeii tiii eiiuli voor hm lijnm aii iiitiiig tot dl Nooidzte ti verknjgtu In till pi lil 111 1 gi liiigd ijuili hieft ij dl niidi n 11 w g 111II lit kust ge ocht door niiildil di r lijiiiu OMi M ilillidiii Kdildi ilailbacli tii Hotimuiid ui aansluit ug op litt tl ije t ovtr Antwtrptu tii Osttudi wall hor uun eeiie nihtstreeksche verbinding heift van Keul i met Nedtriaiiil België l ngelantl en iud ki Nu IS hit voor htt haiiddsv ike r in dt liiji strtkdi wel nooilig dit de Netkrl indsche en Hil isilit h iveiis 111 dirttte comniiinieitie stiin met plaatsen iii hit hirt van Duitsehl iiid maar ook 1 laiikfoit lil 1 ft diarbij vul belang als iii dilelpuiit van het fmnueieile I andelsvirktir mtt iiid Duitschliiid Oos Hort t er t 1 111 de l i 11 1 l ntkii vooi htt plan tot dirtcte vdbindiug nut Keukn zoo gtlJVdtl 111 d spoor tg verbinding tii sdieu Berlijn en M t uit ttn striti iseli oogpunt lioog t bdaiig iijk ontbrik tot nog tot dt hjii obltn Inir Met dl 11 iiiilig van dat gtdt Ite wordt echter nu voüilgimg gt maakt De l ruisi ebe regei ring heeft ree Is een gt laiidmcters en ingenieurs mtt de opnemmgdi bt last Na ir de berekening dezer ambtenartn il lut tehter nog wel iiidtrhall jaar duren eer met d 11 iiu eg ttn bigin kan wonltii gennakt lu 13 S Hls tussehen dm Nooril üuitsohtu bond Biieiei VVnittiiberg en li lm een postverdrag ge sloten hitvdk latir ten gevolge der tottrtding van Oü tdiiijk dl I iiveinburg Htrd vtrvangen door het Duitscli O j tl iinjksth pottiictiit Ten gevolge dtr iiiidi iii Iting van het Badtiisehe nut het Pruisische pjstrti tn dl d inlijving vm d n Il as en Lothariiigdi m tst dit 1 iitste of cent Hijzigiiig oudi rgaiu ot op ilivdi orden Uit laiimirking diarvan is lut dm ook ttgen 1 Juk opg igd m ar het zal nu tjch op de eiftk grondslageu otschooii in anderen voini vduieuwtl worden Daaitoi was reeils bij d p l gin bislot n mnar thans ligt het in dt bedot Img üiu te gtlijk in overet stemming d larinede een n tuH pistverdng met Frankrijk tot stind te brengen Ie dien einde zal de heer Stephan dirtcteur iiiinal vm lut postwe en binnen kort uit Berlijn 11 r II 11 kimi n om met een Irausch gevolisathtigde UI e I lil rtutie te houden llij iilidil dir aaiistaandi conferentie over de telegiafe il lu t Zwitserland ten nieuw tractaat wor dtii gt sloten inrbij het tarief al worden geregdd naar den grooteim of kleineren afstand tussehen de pla lts van af ending en d e van ontvangst Men wil daaitji van het oosten naar het wtsteii eeue seh idin s ijn trekken en naar men verneemt wenseht nim V lor liet verdiag mtt ederlalld dienzelftkn groiitlslig laii te ntiiieu waartte vviiarschynlijk even as lilt 111 htt tiiu lat mtt Beigi de Weser en Wtri i tot lijnen van soliudiiig zullen worden geiomen Uteils tdi vüiigejUt is ttne Zwnbische industrittlt tditiüiistt Img II bim voorbereid Nadat zij chtir Hindis ddi ooilog was uitgesteld zal zij thans dm h lull giopeiid woiddi tr zijn reeds talrijke m didii gdi lilt T A L I É eddt iiiribaidi de grij t kauipveditir voor de vr lidd ziih wider op zijii dlaiid hieftterugg trok kil iia 11 k lilt vtrgiukring vuu trinkrijk te zi n b II jdid op uu wij e die geeub ms in overuiisteni miiig HIS m t dl opollermg die hij loh voor dit land lid gt troo t heeft inin weuif meer viu htm virnoinm dan iju pim om m biidinit i ii luid boiiw kolonie te slithttii en ijii virdeii kvmsdigdi in rust en vnde dot r te breiigm De ndicttur vim de Carrière di bardtgna prof Ija ariiii bi lelit oi langs em be oek aan dm generial iiii niet hl 111 ovti ijii plan tot lut stiehten eeiier kolonie ti sprekin en heeft teiiige bjzonderhedtn van lil b oek Uitü ged ekl Dl i intllidd vm Garibaldi as m slechten staat hij bia ht bijna giheele dagen te bed door en stond aleilits uu eii dan op om ijiu leden etnige be ging t gevtn doch hij h id pijnen door hetgehetle iicliaaiu allat hit doel van het b oek Usproken was veitoitlt prof Da aiiiii nog etnigen tud op Capreri 1 dl spuik met dariialili ook ovir den piitukentoi si 1 ld VIII velschillende laiiddi N itimrlijk werd liaiikiijk uut vtrgttin en dt generaal ut ich op dl voLindi ivij e uit ovi r kn slag bij Dijon op dm 1 J lil Uij hadden ih kanounm iloeli nut tf disti I til het hevige vuur dit vvij daarin d oiidir hidikn ruktdi de l ruistn o parm ili bij elkaiiilpr gt im a s iii Dijoii Op dt oppirvlukte van ttn vtrtrik van iniddelmatige giootte tilde ik nut niinilir dan i i lijkin Ov r dt I totstind in liankrijk spnkriiik tule ik gduraal deloof me de Irmstlim ullm het dm Italianen voorceist nut V rg Vtn dat y dt republuk in Iiankrijk ttr hulp iju gtkomm Ik sthiid de 7aik van htt rrinsche volk af van dit van dl Clmuvinistm t ii tie Bv nntijnen van Triukrijk Hit zilf uchtige kanilje en de C liauvinisten vtrdiemn ten straf die voor Irankiijk de grootsti weldaad zou ijii Ik bekomiuir inij nut over de Hijze waarop ik tlf in tic niit vtigaddm bin behanddd ij vergimdm mij met tt spieken Ik ben oud en lek ma V V s 1 II rlf i v di dvvuptrij dir gustilijki ov 1 hu 1 selling du de hookborzaak van Irmknikb on duk is gihtil onderdrukt ag Mm sjiruk ook over Itike tii ijue ui koni t Mat de Italiimn bttrtft oo sprak de genu lal n moiteii Hit ook moge gtbturen nut aiu zioh elven twijfdm Haiit militii ij hun taak nut geheel volbrengdi dan ou dat httzclfde ijn alsof men Italië met een spons van de kaart van Europa afvvisehte l8 em ieder op iju post stnnd onder te wijken als ledir zijn plicht vervul Ie als hit stre u iiair d geiioigtns des kvens door de relt werd beliet rseht als men met de vt rv uil iig van di n plieht het nuttigt vcrunigdi als vrijheid en edik b ginselen bleken mur te ijn din ijdek woonkn iii dm mond van hm die er over sprekm dan ou Italic niet zoo diep g oukeu blijven als het thans is B INNENLAND doen 29 JijM Dinsdag werd hier uit dt haven opj liiikl en naar het gisthuis oveigtbri t het lijk van een onbekend perstion van hit mannelijk gisadit dat iteds cenig ins m stuit vm ontbinding verkterdt Na gedaan ondir otk is gebleken dit hit wis hit lijk van een mge eten vm llotkrdun vvairhij hoo st vviii schijnlijk ge issetrden Donili rdag is viidronktu al hans totn as liij diir het liitst op em vi rkoopiiig ge len en sediit had mm niets racer van liim viriiomen t V is een oppassend man du ten weduwe met twee jeugdige kinderen onverzorgd nthteilaat De herstemmingen voor leden dtr tvvtede kanrer te Vmstcriliim 1 tnclit en Amtisfooit ijii ten voordub der coiiservatievtn uitgt vallen tkoztn werden t Amsterdam Mr E H s Jicob afti lid nut 1017 stomnien dt heer J P Bordt verkieeg 90 1sttiumen te Utrecht Mr N P J Kieu fnftr lid met 818 stemmen tegen 571 op Mr W H Boi r uitgt bracht te Amersfoort Mr li L baron van llardenbroek van Lotkhorst aftr lul md KiS steminiii t vijl dt hetr J A Alüirdingk Ihym BdO stemmen verwierf De regeering heeft zie breedvotrig gtnntwooidop het verslag dei aftkelingeii vm de tweede kamer nopens tie tractaten met Engel ind a ingaande den afstind van onze bezittingen ter kuste van jiiiiiea en omtrent de toepassing van het tnciunt van I Februari 1858 met den sultan van Siak De regecring verdedigt beiden ut het oogpui t van ons belang ecncrzijds om niet langer een nstpost als de kust telkens bovendien aankidiiig gevendt tot ver ukkelingen tii van geen overwegend tiandels of iiijverheidsbelang te blijven bi houden waar dairenboven mder ijds een langdurig misverstand met ecnc bevriende mogendluid nopens de opv itting van ecu tractaat wordt uit den weg geruimd terwijl tit de bevistiging en uitbniding van htt Ntdtrlindseh ge ag de volledige vrilitid wordt tirugviikrigen die dooi de verklaring van 1S24 was beptrkt lm htt ft ir zegt de re g eriiig o a van Ntdirlaiidsohe ijtk prijs op gesteld 0111 ttrwijl men meenile dit op goede gronden en mtt htt oog op de ongelegmhedt 11 verbonden aan ge mi iigd he it of gemi iigde heerschappij het afstian van de kust aanbtvding verdiende gelijktiidig de gelegriilieid te verkrijgen oin htt Ncderlandsch gezag op iMiin itn te bt vestigen en uit ti brtiden zoo d it o k da ir hi t geheel onder eene heerschappij kan verrt iiigd wordi ii Juist voor Sumatra wordt in htt antwoord nog geregd bestaat aanleiding tot grootere inspanning van klachten De steenkolen beddingen aldaar virtlienen vul belaiigstiUiug en tot bevordering van de exploitatie der rijksdomeinen van dat eiland ijn op betire gronden opoHi ringen te doen dan oo lanj in tijd zondir noemensw lardig nut ten lidnevt van de kust zijn gt dragen geworden Overutns stait ook nut d bt ide trarUten in verbind dl rt gelmg der aangelegi nhi di u van de immigratie in buriuame De twitde kamer du sediit uiiige dagm bijetn IS lu ft ui ist uil inct 50 tegiii 1 stem tie van