Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1871

rr y isfw fliilWHiii I ilii p le oppervlakte t rootte telde it Ik prekende i eide fi h elu ii nllen het Jb en dat zy de re lïiju gekomen Ik Je volk af van die lijnen van Frankrijk iiivinistin verdienen r otste weldaad zou de wijze waarop I len behandeld j zij 1 U OU als ik de dweeperij u de hoofdoorzaak ei onderdrukt zag pjiie toekomst W at de generaal zij liet aan zichzelven lik niet geheel vol 11 nlsor men Italië Europa afwischte Innd zonder te wij l le als het streven de rede werd be i lig van den plicht ld en edele beginse lele woorden in den feken dan zou Italié het thans is AND leii opgeliaald en naar Ik van een onbekend Iclit dat reeds eenig eerde No gedaan is htt lijk van eeu iij hoogst wanrschijnverdronkcn althans een verkooping ge meer van hein verI man die een weduwe verzorgd achterlaat eii der twecdj kamer ei sfoort zijn ten vooi fa len Jacob aftr lid met Jionle verkreeg 9 Jl i n aftr lid met 818 11 Boer uitgebracht ion van Hardenbroek Il 59 stemmen terwijl lm 5 iO stemmen ver 1 1 voerig geantwoord op de tweede kamer ei ind aangaande den kuste van Juinea jlu t tractaat van 1 i e1111 Siak De regeering liii t van ons belang iistpost als de kust vende tot verwikke il handelsof nijverwaar daarenboven Itiiid met eene bevriende van ecu tractaat wordt It it de bevestiging en llsrh gezag de volledige il ie door de verklaring lieeft er zegt de rellii zijde prijs op gesteld i guede gromlen en ilen verbonden aan ge ir chappij het afstaan lil nde gelijktijdig de ge liet Neder andsch gezag I uit te breiden zoo eene heerschappij kan Sumatra wordt in het aanleiding tot grootere steenkolei beddingen t Hing en tot bevordeI iiksdonieinen van dat eiopofleringen te doen Ik emeiiBwaardig nut ten 3r gen geworden Ovc i lf tnictaten in verband en van de immigratie it eeuige dagen bijeen yen 1 stem die van den heer van Kek aangenomen liet wetsontwerp lot regeling van de bevoegdheid der consiüaire ambtenaren lot het opmaken van burgerlijke aden en van de consulaire rechtsmacht Gisteren werd een aanvang gemaakt met de beraadslaging over het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent den aerijns op bier en azijn De eerste haringjager is binnen met 74 ton maatjes jescu 20 ton volle haring Te Utrecht hebben zich eenige mnunen verbonden om de belangstelling in s lands verdediging bij if vol f n e wekken n wist dat doel uiet beter te bereiken dan door het uiischryven vau de volgende prijsvraag Kan Nederland met hoop op goeden uitslag selft tegenover een overmachti en vijand verdedigd Korden en Kelke zijn de middelen daartoe noodig Voor het antwoord dat door een te beiioeinen en weldra Iwkend le maken commissie van beoordeeling voor de bekrooning wordt aangewezen wordt uitgeloofd eene som van zeshonderd gulden f JOO welke som gedeponeerd is bij de bankiers Vlaer en Kol te Utrecht Het stuk moet geschreven zijn in de Nederlnndseh taal en bevattelijk zijn voor alle standen der uiajt schappij Bij de beantwoording wenscht men gelet te hebben op de oor aken die de i edelijkc kracht van een leger verhoogen en op tlic welke iijne demoralisatie kunnen veroorzaken De antwDorden moeten voor 1 October 187 1 franco worden ingezonde i bij do boekhandelaren Kemuik en zoon te Utrecht bij wie ook vragen om noodig geiielite inlielitingen kunnen geadresseerd worilen onder de initialen L V 1 Naar men veineemt bi slaat liet voornemen om de wagons van de Holhindselie ijzeren spourwegniii itsjli ippii met gas te verliehten Heeds moet c i ii pruef ïijn genomen die gegronde hoop geeft dat dit pbm zal verwezenlijkt kunnen worden Naar men verneemt plaatst tegenwoordig de Ne lerlandscbe handelmnatscliappij geene jongelingen als klerken aU zij niet h t eind examen een t hoogere burgerschool met goed gevolg hebben afgelegd Maandag avonj ten ruim tien ure na afloop der muziekuitvoering in den Kon ool uot tuin had er iu de Fredenkstnnt tt s Huge voor de woning van den lieer F Dnnkler directeur van de stafmuïiek van het regiment grenadiers en jagers eene serenade plaats ter gelegenheid van zijne bevordering tot kapitein bij gemeld corps Uit Leeuwarden schrijft men Nu de kermissenzijn geschur st komen de zoogenoemde volksvermiikenmeer iu smaak a tlian in onderscheidene plaatsendezer provincie beijvert men zich om zich voor helgemis der kermisvermaken op dusdanige wijze scliadeloos te stellen Te Harlini U en te Sneek deuktHien naar gemelil wordt behalve de gewone hardzeilparlijen ook vnlksvermaken te houden zoomede teFraneker waar tevens de jaarlijksche groote kaat partij zal plaats hebben Het is nog uiet uitgemaakt of ook hier ter stede nog volksfeesten zullen wordengegeven De feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het Pius feest in de vorige week in de Parkzaal te Vmsterdam gehouden werd door ongeveer SOUO personen bijgewoond Als feestredenaars traden op de hh jhr mr J J C H van Nispen tot Sevenacr dr H J A M Sehicpman mr U A des Amorie van der Hoeven J A de Kijk 1 A Albcrdiiigk Thijin en L llaffmauR De vergadering vereeiiijide zich met de volgende zes motien waarvan ieder der redenaars er éénc voorstelde Allereerst buijjen zich alle katholieken van Nederland neder aan de voeten van den verheven feesteling en spreken de bide uit dat de Heilige Vader na zijn vriichtb iren strijd de overwiniung moge nansehouwen die ongetwijfeld de waarheid over de dwaling het recht over het geweld het kruis over de wereld behalen zal De vergadering betuigt hare volkomen onderwerping aan alle deereten door het roemrijk Vaticaansch concilie uitgevaardigd en nog nit te vaardigen Zij geeft h ire diepste verontwaardiging te kennen over de heiligschennendc vertreding der sou ereine rechten van Zijne Heiligheid Zij spreekt hare innige ilaiikbaarlieid uit aan den Paus voor het herstel der kerkelijke hier vrehie op den vaderlandschen bodem Zij protesteert nadrukkelijk tegen do door den H Vader bij herhaling veroordeelde leerstellingen der revolutie Zij brengt hare eerbiedige hulde aan hunne doorluchtige hoDgwaardiglieden de katholieke kerkvoogden van Nedirlaiid bare gee tclijke herders en voorgan gers en legt openlijk getuigenis af v in hare onwankelbare gehoor aamheid aan hunne herderlijke voorschriften Den 4 Aug zal te s Huge ilaats hebben de vergadering van de vereenigiiig van hoofd en kommundeereude offieieren der sehutlerij in Nederland In t vorige jaar liail er le Amsterdam eene vergadering van de officieren der schutterij plaats die speciaal de toen aaiiliaiigige sehutlerijwet tot een punt van onderzoek maakte en van de gemaakte bedenkinsren eene memorie aan de regeering deed indienen Het plan toen aangenomen tol het oprichten eener vereenigiiiff zal thans zijn eerste elfekt hebben Het ue kueeiu is dut aili u I uofd of kominandeereude üflicieren en de nuditeuren stemgerechtigde leden zullen we en terwijl verdere officieren Oer schntlerijen idviseereiule leden zullen kunnen worden Ken outwerp regltini at is gemaakt dut met een verslag van het bestuur de rekening en veranlvvoording voorstellen van t bestuur en van leden en de keuze van een nieuw bestuur lot de punten van behandeling is gebracht Na alloop zul di de ledenden 5 Aug een genieenschappelijken uuialtijd houilon in t ge meentebadhuis te Scheveiungen waaraan behalve de leden alle otficieren der schutterij nlleii kunnen deelnemen Het Nieuws van den Dag bevat de volgende advertentie lleereii names rijk en arm Laatste Berichten Parijs ih Juin Nadat de inschrijvingen voor de leenuig gisten u mond bekend waren is de iuteekeiiing gesloten vermits de leeiiiug van twee milliard gedekt is Berlyn 2S Juni Bij keizerlijk besluit zijn de tweede eu derde anuee ontbonden en worden de in Prankrijk aanwezige troepen gezamenlijk ouder den uaam van bciettingsarmec geplimtst onder het opperbevel van generaal von 1 anten Hel Havr6 28 Juni De kamer vau koophaudel alhier pr jle teert tegen het ontiverp tol invoering v in nieuwe lüuanereehten Voor de Frausche leeniiig is hier t r stede iii eschreven tot een bedrag van 24 eu te Houu iii voor M millioen FlOX OQCe 28 Juni De Senaat heeft het wetaontvverp betreti ende den St Gothard spoorweg aaiigeiionien Madrid 27 Juni s avond De Serrano heeft verklaard een voorstander der p irtij van verzoening le ijii wier verval een groot geva ir voor de staatsinstellingen en voor de maatschappij zou opleveren Men verzekert dat de heer Moret heeft aangebodeu lu het ministerie te blijven onder voorn aarde dal zijii jilaii aangenorapu eu de overeenkomst met de Pransclie baak vernietigd wordt in eene geheime bijeenkomst van de meerderheid in de t ortes heelt eene levendige di cus ic omt de ministerieele crisis plaats gehad De heer Zonla heeft gezegd zijne portefeuille te willen behouden In de zitting der Cortes is een jegens den heer Morit vijaiidig amendement verworpen met lïOtegcu 5 stemmen iMeii gelooft dat de tegenwoordige ministers allen zullen blijven Pari is 28 Juni De inschrijvingen voor de leeiiiug beilr igen in Parijs alleen 27 UU nullioen liet cijfer der declneuuiig in de departementen eu iu het buitenland is nog niet bekend Men ver ekerl dat de markies de Uabriac morgen naar Berlijn al vertrekken iMeii zegt dat de graaf van Parijs heden to Versailles zal aankomen M ARKT BERICHT EiN Gouda 29 Juni Bij zeer weinig oinzel was do steinining flaauw Tarwe puike Zeciiwschc f 1 75 ü ƒ 13 85 Mindere ƒ 12 a ƒ li liO Polder lO fili ƒ 12S6 llogge puike ƒ S i ƒ S JS Mindere 7 2B a 7 86 Voer ƒ 5 2 5 a 7 Gerst 6 30 a f 75 Bnitenlandsche 5 60 a 6 2 5 Haverkorte 4 26 i i 5 6U Lange 3 00 a 4 4Ü Hennepzaad 9 25 De veemarkt met weinig aanvoer De handeliels levendiger Scliapen en lainmereu traag varkens eu biggi n iets vlugger Aangevoerd 90 partijen kaas 27 a 30 ioelioter ƒ 1 30 a 1 40 Weiboler 1 00 ii l lü Burgerlijlco Stand Oniniin 20 luiii oriitlii oiulrrs A Ilroii en A VorIjij Adriniiu ouder A le Joii en J M Zurt 27 Cathiiriiia oiiiltr M ilr long en M Jansen Simon oiijor A riinscnbcrg en J OkkcfBO lohnnii nui iT P Snel en C J Sloos 28 Cornelia ouderii II bUnge en J M Jnniion OvHiiHiiN 20 Juni 1 II n Ilil l im 27 b do Jong 4 j p stfi ds 4 d II Menlir 20 j 28 J M Jonssin 19 m J M van den Uroek 23 J Rotlofi huistr von J C Niekiel 30 j U Stol ijk 01 j f Miuwu CS Juni P 1 Nijkiel eu P Mikker J H Klceninan en J T Uoenink J van dor Kiut en C J bchoondcrwocrd 25 Jarige ECHTVEREBNIGINO VAN J M VAN AALST EN E DK VllIES Hun ne ilu n k li a re Kinde re n Eenige eu algemoeuc kennisgeving Gouda 23 Juni 1871 m advertentiën 11 S atMEi SScïW raS Ë © ËiÖ ÖÏV Ondortrouwd CHRISTIAAN GEORGE van deü POST f BELIA KL pljj Receptie Moordrecht Juli 1 Moordrecht 29 Juni 1871 Ölj stUV Q i aiVi UV C tS C 4iïatVX J CnSJG n Q3aiJG Gl J Bevallen van een Zoon E L VAN CATZ Biezen A AR Gouda 28 Juni 1871 Voor de vele en liarteljjke bewezen van deelneming ondervonden bij liet overlijden van huil vader den Heer G B van GOOIl betuigen de ondergetcekendrn liunnen oprechten dnuk D LULIUS VAN GOOR E LULIÜS VAN GOOR RoMhUN B M VAN GOOR J M NOOTHOVEN van GOOR o a 26 Juni 18J1 Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeeleii o er den laai het ongerief en tijdverlies van dat artikel rn zonde eVet gaarne ontheven zijn dien te moeten ge bruiken welnu er beslaat een middel allen wier oogcn nog niet tol iu lrn hoogsten gr iad ijn versleten kunnen daarv ni oi tslagen worden door het bestendig gebruik van Dr CbautOmelaUUS Oogenwater Bij tiki wnssching der ooglede i zal men de herslellemle kracht der afgemaite en vcri akte oogen voelen wederkeereii zoodat men in vele gevallen de bril neder zal kiinuen vaarwel zeggen eer één Hacon ia opgebruikt M iar vooral ook zij die nog geen bril behoefden le gehruikeii ib dm hel miildel om voor aliijd daarvan bevrijd le blijven bn velen ja I Bij oneiiiilig velen 8 toch reeds hel beginsel van verzwakking merkbnrtr a ii e7ig men letic maar op dat men voorlilureièd verpligl is op verdereu afstand te zien lUl Imers rich dubbel vertooiien dat selirl licht hinderlijk ia dal de oogeu beginueu te steken enz en Welnu gebruikt llr liaiiliiiiK hiiiiis OOGENWATER en gij uil u be rr lievinden liet is verkrijgbaar i liO et por llacoii bij 1 A i vvN Dl ril hmi a J 1 lil ll KM M ll liidi n H KEl M ll Kie Miigeiniriiil o cn ni Mej L Si niu 11 Ns Si ni Mir ii oslmolelislr iul J J iliOr NUlMZi lN Si rirec a CU meer bekende déput i lu ons iijk