Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1871

Voor t Voor t CoLiEGiE van N 0 Voor do Commissie van 0 P VOOGDEN TAKELEN PERTOEZICIIT mi briefje Geel briefje Blauw briefje 1 W J FOBTUIJN BROOG 1 A VAN VEEN 1 J DROOGLEBVEE FOB LEEVDU 2 S RUK TUIJN 2 A KOO iKV AB 8 T A ü VAN DETII 2 G PRINCE l 1 P 1 KIST 4 C C KNAAP 3 M H KLUITMAN i C KiNAAl 5 J F C PRIM JE 4 iJr I TERPSiiiA 5 J VV A llOIJAAIiDS G 1 DÜB15E 5 L P IIOOGENDUK B J A lUiiMY 7 C J C PRINCE 6 H BOONDERS 7 0 L VNGICRAAR 8 Dr J ü KOSEBOOM 7 Mr J H VAN GENNEP 9 J HERMAN DE GROOT 8 G J PE JONG 10 C J VAN DEU GRIJP 9 A PRINS 11 H DE JONG 10 W POST DROST 12 D LÜLTL S VAN GOOE 11 A DORTLAND 13 J L TERVVEN 12 J J BRAGGAAB U C KERKHOF 13 A SMITS 15 H OYEUEIJNDEE 14 J A VAN HOUWENINGE 15 P M MONTIJN Welke Candidaten zjj met den meesten aandrang bjj alle Stembevoegden aanbevelen Eene talrijke opkomst van Leden die de gematigde richting voorstaan is van het boogsta belang GEEN HUNNER BLIJVB ACHTER Güudii 29 Juni 1871 J W A ROIJAARDS Dr M A G VORSTMAN G STRAVER J IJSSELSTIJN H JAGER D RUIJTER Kerkelijke Verkiezingen 3 Juli e k Naar aanleiding van de stemming uitgebrncht op eene den 27 Juni 1 1 gehoudea bijeenkomst van ruim 160 stembevoegde Leden der Hervormde Gemeente alhier hebben de oadergeteekenden de eer mede te deelen dat tot Candidaten zjjn gesteld pp Sociëteit Ons Geuoegeii HET UITGESTELDE i t B i 1 s f van 1 1 Zondag zal bij gunstig weder alsnu plaats hebben op ZONDAG 2 JULIJ 1871 des avonds ten 7 ure door het korps Muziekanten der dienstdoende Schutterij alhier VRIJ ENTREE voor Leden met hunne Oa mes e Kinderen Namens jOmiuissariabtu De Slcketvihs T GOEDEW AAGEN Openbare Verkoopiiig te GOUDA op DINGSDAG den 4 JULIJ 1871 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den Heer VAN SON aan de Markt wjjk A N 154 van eenen NETTEN INBOEDEL bestaande in MEUBELiEN waaronder een PIANINO en BRANDKAST koper tin porcelein glas en aardewerk gewerkt GOUD en ZILVER alsmede eene Opeiibare Verkooping te G o ü o A op MAANDAG 10 JULIJ 1871 es voormiddags ten elf ure in het Koffijhu s De Haumonie aan de Markt van Een WINKELHUISen ERF stasndeen liggende aan den Langen Tiendeweg te Gouda wp D n 28 Een WINKELHUIS dwnevens wijkD n 27 met BLEEKVËLD Een PAKHUIS en twee stukjes Grond in een gang aan dea Langen Tiendeweg te Goiula Een stuk GROND in de Messemakersstfeg aan den Eaam te Gouda Eeu HUIS en ERF wijk Q n 89 aan den Kattensingel te Gouda met een fraaijen TUIN en SCHUUR daarachter en uitgang in den Winterdyk Een HUIS ERF SCHUUR en TUIN aan de Peperstraat te Gouda wijk K n 70 Zijnde ia het Huis vier behangen kamers met vele kasten en hetgeen verder tot eeu gemakkelijk ingerigt woonhuis bohoort Een HUIS en ERF aan de Oosthaven te Gouda wijk B n 74 waarin vier kamers keuken kelder en hetgeen verder tot een goed ingerigt woonhuis behoort En twee HUIZEN en ERVEN in een poort in de Vogelenzang te Gouda wijk M n 48 en 51 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FüRTUIJN DROOGLKEVER te Gouda Te Gouda of in deszelfs omtrek wenacht iemand van iniddclbarpn IcoftijJ on administratieve kennis de eene jof andere industrieele zaak over te nomen zich te associëren of in kennis te komen met iemand in staat eii genegen voor gezamonlijkp rekening eene onderneming daai tu sN ücu Volkomen sohditcit wordt verzekerd eu wedurkccrig gcéi clit Brieven IniTop waarbij wordt ver ocht modt deeliug van den aard der zaïik en boioodigd kapitaal worden iiigevvaclit onder letl W Z franco 1 1 den Dook en Kunsthandelaar P J Dh ZWAAN Hoogstraat 7 te s Grarfiihuje mtmtmmmmm mwfi iMiimi wj wt taf Prijs Courant vaii Fruitsappen bi vooruitbestelliug tegen het aanstaand gaizoen van c o n I n Apotheker n Drogist te Gouda il rONTANT Rood Besseusap perfl 0 20per V fl 0 12 Wit 0 20 O 12 Zwart 0 30 0 17 Frambo eii A ijn i 1 0 50 Limonade 1 20 0 60 Sap j 0 60 0 35 Half Bess enFrarab sap 0 40 0 22VjMoerbeziëuaap Limonade Siroop 1 O GOFrambo euSiroop 1 40 0 80 Roode Bes senwijn f 14 per Anker Witte 16 Zwarte 16 Ver oeke Manden en ledige Flesschen ter vulling franco aan hui vooruit te zenden Aan Winkeliers of Verkoopers wordt rabat gegeven Zonder verbinding Latijiisciie 8ctioo Ie Gouda De oude geteckende maakt bekend dat het Examen van Toelating zal plaats hebben op VRIJDAG 14 JULI e k des middags ten 12 ure in liet lokaal der School Er bestaat gelegenheid voor Kostleerlingt bij den Heer J L TERV EN Docent in de Wiskunde en N Talen Gouda D TERPSTRA 25 Juni 1871 Rector Openbare Verkooping De openbare verkooping van MEUBELEN en INBOEDEL in het lokaal Tivoii te Gouda vroeger door bijzondere oiiistandiglicdon verhinderd al alsuu plaats hebben op VRIJDAG 30 JUNIJ 1871 des voonniddags ten 10 ure Te koop Een GOED ONDERHOUDEN SCHUIT met geheele INVENTARIS 5 jaar oud 19 Ton groot zeer geschikt voor aardappelen of kaas te varen Brieven franco onder letter B aan den Uitgever dezer Courant De Notaris C A van BLARICÜM te Oudewa tr zal op MAANDAG den 3 JULIJ 1871 in den tuin Rozenbi ho te Oudewokr verkoopen des namiddags ten 6 ure Een goed ter nering staand WINKELHÜitJi met SPIEGELGLAZEN ONDERPUI gemeikt 27 bis benevens ERF en GROND te zameu groot 1 are 30 centiaren te Oudeioater aan de oosti ijde van de Leeuweringstraat en ten 7 ure Het GRASGEWAS van ongeveer 4 Hecta ren HOOILAND onder Snelcewaard achter de zoogenaamde Schans Breeder bij billetten en nader ouderrigt ten kantore van voornoemden Notaris BURGEMEESTER en yETHOUDBRS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigdi n geneeskundige den Heer Dr G P BUCHNER dat het tot stuiting van de voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het beddegood tijdens zijne zielfte gebiuikt door den aan de pokken overledenen JOHANNES BONS t verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 23 Augustus 1851 Staatsbod n 125 Besluiten te onteigenen m beslag te nemen en te doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een katoenen deken twee lakens en een beddetijk Zullende dit boakiit op de gebruikelijke wijze door afkondiging eu aanplakking ter openbare kennis woi den gebragt en geplaatst worden in de Goudache Courant Gedaan te Gouda den 28 Junjj 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester IMiOOGI rEM IÜOliTll lM an III Ui i N 1 ZENnOOBIJ lOUll l IJl uk vuil H inkiuuu ImjjEiKiliTOiiiliWmj i yt oé üiiii m tjik I è o ii Uil i iwpt i Aff mrH t m penil Wild K i f liemm i jj j waèlfbilnr Baiwiitiep p yki gtUlmi mi lnl Zooid iinltlti ilieftrfrB hi rj j kiilt ID M mlttmj WtniïB a j 1 s o t5 i Wn r w i fémua m ft w Sis ID ii M i hi S iii ifti h N 7 ten T J iii