Goudsche Courant, zondag 2 juli 1871

1871 7mi g 2 Juli N 1070 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en öinslreken BU ITENL AND Biiücnlandsch Overzicht De Fransclie leening is ooala wij reeds deden voorzien den eersten dag volleekend niet alleen maar men al wel genoodzaakt zijn alle insolirijvinKen tot de helft te rediioeeren daar er voor 1 ii B milliard J8 deelgenomen iMen bericht dat Varys alleen meer heeft deelgenomen dan de geheele leening bedraagt en nog 7 jn velen niet op de bepaalde uren aan de beurt kunnen komen Alleen in Engeland is de leening koel ontvangen minder om de voorwaarden zelven dan wel om de financieele jjolitiok van den heer Thiers die i i de groote organen der jier nlgemeene afkeuring vindt Men zie onder Engeland b V hoe de Times oordeelt De heer Pouyer Quertier heeft den schitterenden uitslag der leeniitg aan de nat vergadering medegedeeld Ilij voegde er bij dat het gouvernement dien ten gevolge niet den tijd zal afwachten die bij het tractaat van Frankfort bepaald is tot voldoening der oorlogskosten maar reeds spoedig het land zou bevrijden van de vreemde bezetting De groote revue te Longohamps is Donderdag in de beste orde afgeloopen Alle dagbladen prijzen de goede houding der troepen die onder opperbevel van generaal Mae Mahon en zijn schitterenden staf voor de leden der regeering en der nat vergadering hebbeu gedefileerd Zoowel ianibetta als de graaf van Parijs de eerste in een redevoering te Bordeaux uitgesproken de tweede in een brief aan het dagblad Ze Tricolore Bcliaren zich onder de voorstanders van de tegenwoordige orde van zaken De geruchten van een drievoudig verbond tussehen Kusland Oostenrijk ci Pruisen worden door de JPatrie mot genoegen tegengesproken omdat dergelijk verdrig een daad Viiii vijandschap tegen Frankrijk zou zijn Deze verzekering zal misschien aangenaam zijn voor het F ransche publiek dat door Thiers gevleid met het vooruitzicht op herovering van El zasLothariugen gaarne de overige mogendheden te vriend houdt Dinsdag is in de nat vcrgiidering een belangrijk rapport ingediend door den heer AudiCTret Pasquier waarin de redenen worden opgegeven van de vertraging welke de commissie ondervindt belast met het onderzoek naar alle contracten en koopen gedu rende de administratie van het gouvernement der nat verdediging tot het voortzetten van den oorlog gesloten Die heereii hebben meer dan 8+ fl i0 verschillende stukken te o iderzoeken en om hare tank nauwgezet te volbrengen heeft zij een onderzoi k moeten instellen naar le moraliteit der contracten door de agenten van het bestuur aangegaan Mn heeft ij de betreurenswaardigste ontdekkingen gedaan wat betreft knevelarijen en verduistering van gelden door hooge ambtenaren bedreven die van de algemeeni verwarring gebruik maakten om zich t n koste van bet land te verrijken Onder de bchnldigen heeft de commissie ook aungewe cn een i Iveien heer Place consul van Frankrijk te New York en broeder van den bisschop van Marseille Het ra port wijst overigei 8 op ei n al eineeiie oorzaak de doorgaande verbastering van zeden door het keizerrijk De lluitsehc tri epin in Fronkrijk verminderen met den dag Hij het sluiten des vredes waren nog drie legers in Fr inkrijk Nu is er nog ten legerkorps van 120 000 man De beide andere zijn bij keizerlijk benlnit van 20 de er ontbonden en het derde onder den naam van be ettingsleger gesteld onder bevnl van generaal Maiiteull el De lleichn htzfuier belii 1st het besluit waarbij omnestie verleend wordt aan die inwone i van El zasLotharingeii die wegens poliiieki ni militaire wunbcdnjven bij reeliterlijk vonnis venicrdeeld naren Kei er Wilhelm ia door ongesteldheid ci hindei d zijn intoelit te doen in Hannover de oude lioiilUstad der V elfen De kreoupriiis is er eviimel liieii gegaan Nog meldt men het aanstiuinde vu trek des keizers naar l liin terwijl de krooi priin ui ijii gemalin naar l iigi liiiicl g uui De giheeli familie zon tegen l October eer te lierlijn vereenjgd zijn De Oosteiirijksehe minister van finauciéu heeft aan de d legatieii een overzicht gegeven van de sommen die voor den dienst van 1872 noodig zullen ijii Uelijk altijd sluit deze begroeting met een nadeelig saldo van 37 millioon guldens De minister llolzgethaii maakt zich evenwel sterk dit deficit zonder V rhooging van belasting of uadeeligc leening te vinden Hij is voornemens sehuldbrieveu uit te geven tegen ongeveer h tzelf le bedrag In de llongaarsche delegatie heeft de regeering zich weder over zijne buitenlaudsche iülitiek te verantwoorden goliiul Nu bobben vooral de Oostersche quaistic en de houding van Üostonrijk in de Zwarte Zoe onderliandelingen tegenover Unsiaud wapenen geleverd aan de aanvallers von von Heust Deze gaf pvcuttel geruststellende verzekeringen Omtr lu de ministerieelo crisis in Spaiye zijn bijzonderheden bekend geworden die wij lager onder Spanje opgenomen hebben Latere berichtiui doen evenwel de verwachting herleven dat het kabinet onveranderd z il blijven De noodzakelijkheid om tegenover de aiiti monarehale oppjsitie aaneengesloten te blijven zj 1 wel de hoofdoorzaak dier schikking zijn De wereld loopt gevaar een harer godsdiensten te verlie eu en iii aanmerking nemende het groot aanta der bestaande godsdienststelsels zegt de Londeiisnlie Globe zal dit gecii verlies ma ir veeleer een aanwinst zijn Het raormonendom ligt op sterven Tijdingen uit den Auierikaansohen staat Utah brengen ons het bericht van den onvermijdelijken ondergang der kerk van Brighain Youug en John Smilh De Zuidzeespoorweg moet er de oor aak van zijn De voltooiing van dit reuzcnwerk valt samen met een hevige scheuring in de Mormoonsclie maatschappij Eei gedeelte der heiligen v n den laatsten d vg de lOdbyieten heeft zich tegen de overheerschiiig van Brigham Yonng ver et maar met Int ongelukkige gevolg dat zij feitelijk zijii uitgesloten uit de gemeente aan het Zontinecr Te gelijker tijd zijn de heiligen door den l aci ïc Railtcaj in luinraking gekomen met vele heidenen uit de buitenwereld die zich langs dien weg in het land zijn komeu vestigen Het resulta it is dat de meisjes de voordeeleu niet meer iir ien om deel uit te maken van een Mormoonselien harem Zij zijn liever getrouwd met heidenen die met t5énc vrouw tevreden zijn Zelfs maiineu zweren het Mormoonsclie geloof af en keereii 111 de licdor en reld terug buiten het Nieuwe Jeruzulein In iillc evnllen blijkt het dat de regeeriiig der Vereenigo Staten niet haar toevlucht zul behoeven te nemen tot wapengeweld om die secte uit te meien zooals men als onfedbai r zeker had voorgesteld na de voltooiing van den nieuwen spoorweg Het mormouisnie zal de uitsterving van de vcelnijverij niet overleven Die bijzondere instelling houdt natuurlijk met de toenemende vermeerdering van bevolking op Binnen weinige jaren zullen de heiligen gewone met een vrouw gehuwde zondaars wezen Ter hunner nagedacliteiiia zal alleen het puntig gezegde van Artemus lilt conflict tussehen den orthodoxen jiatriarch te toustantinopel en de Porto betrekking hebbende op de vrijmaking der Bulgaarsclie kerk is geëindigd met den vrijwilligen terugtred van den patriarch Jregorius De synode is tot eene nieuwe keuze overgegaan en heeft als hoofd der orthodoxe kerk aangewezen den metropolitaan van Demotika Dyonisios die aan de Üttomansohe regeering ter investituur is voorgedragen lieden houdt Florence op de hoofdstad van Italië te zijn Home ia dat vcortaan feitelijk en rechteni In den loop der week heeft het parlement zijn dank betuigd iiau de Florentijneu voor de betoonde welwillendheid en IS toen uiteengegaan om in de l eu ige stad weer bijei ii te komen De gez iiiiten lillen de nxeering volgen De Kiiu hehe regeiring hei ft eiii overwinning behaald ii het lagerlii is De el op ili geheime steinluiiig is lui t iiil tl gen 2 ill ti iiiini 11 tot de tweede hziiig tdi nel iteii nieltegenslaaude de scherpe tegenkiinliiig en vijandige moties der conservatieven D a C P Jt ENQELAND De toestand van Frankrijk blijft verre van bevredigend en verontrust allen die er belang bij hebben dat aan de binnen en buitenlandsche staatkunde van het land onwankelbare grondslagen gegeven worden Zij die deelnemen in de Franschc leening zegt Timn in haar hoofdartikel van Maandag 26 Juni moeten zich herinneren dat zij een toekomst vol onzekerheid vertrouwen Het zou iiaugeuaam zijn met gerustheid van Frankrijks voornitziohten te kunnen spreken doch dit is onmogelijk De heer Thiers wil a lea prijsgeven behalve het groote doel om spoedig door een overHiiiuenden oorlog de herinnering aan de nederlagen van het Fransclie leger uit te wissehen Het oorlogsbndget moet even hoog blijven en de macht van het volk om oorlog te voeren moet voor alles gepla itst worden Tegen deze noodlottige staatkunde protesteert geen enkele vertrouwde stiuitsman in Frankrijk De heer Guizot schrijft een brief welken het onmogelijk is zonder een gevoel van wanhoop te lezen In Frankrijk schijnt niemand gezond verstand en staatkundig inzicht genoeg te hebben om het land de tegenwoordige crisis te boven te doen komen De financieele toekomst van Frankrijk is beneveld genoeg al let men niet op de de jderwolken welke den staatkundigen geziehteiiider zwart maken Do Times gaat hierop na hoe die financieele toestand is en wij mogen niet nalaten uog eens op die cijfers te wijzen vooral omdat thans meer bijzonderheden aangaande de verschillende getallen bekend zijn geworden De interest van de oorlogsleening van Magiie £ 1 200 000 De interest van de oorlogsleening van üainbetti 600 000 Vermeerder der mibtairc pensoonen 400 000 Interest op het van de Fransche b k geleende geld 600 000 Jaarlijksche seh adeloosstelliiig aan dospoorweg maatschappijen wier eigendom in alle veroverde provinciën onteigena is P40 000 Interest op de leening van 2 milliard 4 800 000 Interest op de nog aan Duitsehland verschuldigde 3 milliard 6 000 000 £ 14 240 000 De regeering zal pogen te bezuinigen op civiele administratie salarissen £ 4 800 000 £ 9 440 000 Indien de regeering in de e bezuiniging sla igt zal het land ten gevolge van den oorhig jaarlijks £ 9 440 100 236 millioen franken meer moeten opbrengen ann belastingen dan het ouder het kei errijk te doen had Nu zou men zeggen dat voor een land dat juist een ont ettenden oorlog gevoerd heeft een vermeerdering der belastingen met 236 millioen per jiuir drukkend genoeg is doch hiermede niet tevreden eischt de heer Thiers dat het land nog bovendien 200 millioen jier jaar zal opbrengen voor het stichten van een amortisatiefonds door nclk besluit de vermeerd ring der belastingen in plaats van 236 millioen 436 millioen bedragen zal Dit voornemen acht het groote Engelseho handelsorgaan noodlottig De waarborg voor de crediteuren vim Fianknjk wordt niet grooter door een ainortisaticfonds dat verkifgeu wordt door dus de nijverheid van het volk tot het uiterste to belasten De Jïmet vergelijkt deze handelwijze met het gedr ig van iemand die juist van een gevanrlijke ziekte bevrijd welke hem zoo zwak mogelijk gi lat n had zijn lichaam aan al de ontberingen onderwierp welke noodig zijn voor iemand die in het vvorsL lperk zijn krachten toonen wil Frankrijk iimet in staat gesteld worden zijn