Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1871

K 411 Woensdag 5 Juli 1871 N 1071 GOUDSCHE COURANT nliêUiYS ea Adverlentisblad voor Gouda en OmsiréeD De inzending van advertentiën lean geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave JOUDERS van ien alhier lieer Dr J leti tot stuiting Jerschende pok beddegoed ea bor het aan de fOB DK JONG die ziekte Ig Ï ia is t g cv wet van 28 1J5 Jon en te doen corpen als Shph een sprei u twintig stuks bruikelijke wgze ag ter openbare autst worden in Mei 1871 voornoemd liurgemeester IfCKN IJZENÜOORN PHOÜDEBS van Jriiig van den hier Heer J H P van den voort jkken epidemie waarop NEELpokken lijdende Ik beddegoed de eigenaar is waarop TOHAN u de pokken ly welke oor IKNES KOFTEK ezig is het geval lor wet van 28 125 men en te doen or werpen als n een peluw alkatoenen laken i = FOL a twee kussens ie katoenpu lakens ES KOSTER ebruikelijke wijze king ter openbare l laatst worden in Hl 28 Junü 1871 Burgemeester IS DOllTKROON E N T I E st cr iiogmaala op aan lioiide ons teu goede t loru naar wij hopen chrijveo mimti us oii uiSBcbeQ ait 2 en 6 iu eD Art 2 dat vóór t niet vau oproepen nan htt oordeel der op welke wijze iij KBSchtcden Voor lur do wijze te rt ttelen n echter ia art O t ior en ul oo kan er o i JVirnnd de etemming even liebbei Dit meenden de hct r V K m ïiju li cii e hebben I Uiiukuuu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 DE 18 JULI Op den hierboven vermelden datum zal de gewone verkiezing voor leden van de Gemeenteraden plaats hebben ter voldoening aan art 7 der Gemeentewet Aan de kiezers zal alsdan de gelegenheid borden aangeboden om hun oordeel te vellen over de houding door de aftredende leden aangenomen maar tevens zal de uittebreugen stem dienstig kunnen zyn om de hooding van den geheelen Gemeenteraad te beoordeelen Het is een ongelukkige waarheid dat de publiciteit der raadszittingen niet veel meer is dan een wassen neus gewoonlijk is de tribune ledig en wordt t publiek niet bekend met t behandelde dan nadat aan t hoofd onzer courant van de vastgestelde verordeningen kennis wordt gegeven En hoe velen zijn er dan nog die daarvan hoegenaamd geeue notitie nemen Hoe velen zijn er die de gemeentobelaugeu niet beschouwen als hunne belangen en die zonder zich met den gang der zaken te bemoeien er alleen slechts op uit zijn om zoo min mogelijk te betalen en zoo veel mogelijk te profiteeren Die allen kunnen dan ook op den 18 Juli hun plicht niet nauwgezet vorvuUen zij kunnen stemmachines zijn maar hun kiezersplicht vervullen zoo als t behoort dat kunnen zjj niet In den regel is daarvan het gevolg dat de aftredende leden worden herkozen zonder dat voor hen zelf of voor den Raad cenige beteckenis aan dien uitslag mag worden gegeven In kleine gemeenten is dit voornamelijk het geval en het doel der wet wordt daardoor niet dan by uitzondering bereikt De gewone verkiezingen moeten aanleiding geven tot bespreking der gemeentebelangen door de kiezers na die bespreking kan de uitslag der verkiezing veel vaster veel beter zijn dan door in t wild te stomnien In 18CÜ gaf de Goudsche afdeeling der liberale kiesvcreeniging om slechts by onze gemeente te biyven het voorbeeld van dcrgeHjke bespreking de gemeentebelasting was daarby het zoo we ons niet bedriegen eeiiig onderwerp en huewfl de jeiig lit c vcrci iiigiiiji locii uUe uftiedei de K deii aUÈibi al ueid tdcli ti vens een adres aan den Raad gericht tot wyziging van die belasting Thans in 1871 is de belasting nog steeds do oude en de liberale kiesvcreeniging bemoeit zich met gemeenteraadsverkiezingen niet meer Dit laatste wy hebben t meer g zegd moest t gevolg zyn van t vroeger voorgevallene dat we uu niet andermaal wenschen op te haleu maar wanneer daaruit dan nu nog moest volgen dat er hoegenaamd geen gemeenachappeiyk overleg bestaan zal hoeveel te meer reden zou cr dan zyn om dat voorgevallene te bejammeren Of is het gemeeuschappeiyk overleg der kiezers wellicht overboiUg omdat de besluiten van deu lluad zonder uitzondering veilig kritiek kunnen doorstaan Slechts één voorbeeld uit de jongste tyden van het tegendeel de Kermis Men moge haar voorstander of tegenstander zyn men moge het besluit om haar in dit jaar niet te doen plaats hebben toejuichen of afkeuren welken indruk moet noodwendig op allen maken dat langzamerhand afbreken van t ecus genomen bfsluit V Wil men by de Gemeenteraden de politiek niet op den voorgrond stellen wü kunnen er ons voorshands mede vereenigen als men maar niet vergeet dat vyanden van ontwikkeling en beschaving geene gelden zullen toestaan voor scholen bibliotheken enz Liberaal of clericaal moge er voor den Gemeenteraad niet op aankomen eerUjkheid goede trouw moraliteit kennis wel en zonder nu te willen beweren dat de aftredende leden deze eigenschappen niet bezitten achten we t toch wenscheUjk dat hunne herkiezing zoo die plaats heeft het gevolg is meer van gemeenschappeiyk overleg dan van toeval In den Haag is dezer dagen het besluit genomen om in een byeenkomst waartoe allo kiezers voor den Haagschen gemeenteraad zullen toegelaten worden een aantal onderwerpen van gemeentebelang in discussie te Li ngen opdat daardoor aan de verkiezingen voii den 18 Juli een bepp alde strekking zal worden gegeven Iets dergelyks zouden we overal wenschen tot stand gebracht vooral in kleinere gemeenten De bespreking der gemeentebelangen in ruimeren kring toch is dienstig om belanj stplliiig op t wekken belangstelling die zich liiiin iiiui iliiind zal gaan toonen door een ADYERT INTIËN worden geplaatst van 1 5 regïls a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN meer veelvuldig gebruik der tribune by de raadszittingen en wellicht ook door de uitgave van volledige verslagen dier zittingen Mocht eene dergeiyke byeenkomst ii onze gemeente plaats grypen dan zouden liehalve het financiewezen b v ook de politie en Je zorg voor de openbare gezondheid kunnen ter sprake gebracht aan onderwerpen zou het voorzeker niet behoeven te ontbreken BUITENLAND Itullcniandsi li Overzicht Ziin laj5 was liet in Frankrijk verkiezing vour 114 plaatsen De eerste berichten omtrent deu aOoop zijn gunstif voor de re nbiikeinen De voorloopise opgave meldt dat voor zoover bekend ia SU republikeinen tt gea 12 conservatieven gekozen zijij In Parijs was de uitfl ig nog niet bekend De Cauloia meende te wi teii dat van de Vnion de la J rease J ariHieime 15 personen zijn gtkozen Van de radieale lijot zou alleen janibetia de meerderheid hebben üe 5 overige verkozeneii zouden tot de gematigd rcpublikein clle lijst behoorea De verhouding te Bordeaux was als vo gt 65 000 stommen cp de veiko en ropul lik iiHche candidateu j 19 000 op de ligitimisten 18 000 op kei erlijken De omlmi nisti r Jlüuher is nergens verkozen De goede uitslag van de w ipenachouwing te Longehamps en vim de groote leening ijn in de m l vergadering te Versailles het ondenverji geweest van een lofrede des heereii Tliiers op het leger en de onmetelijke hulpbrnineii van Frankrijk De voorzitter der virgaderiiig de heer Grévy zeide dat die feiten hartverliellend waren omdat zij bewijzen dat Frankrijk gebogen maar niet teriiedergeslagen door den tegeiis oed onmiddellijk de groote plaats gaat hernemen die het toekomt Thiers heeft die heugelijke gebeurtenissen met gastmalen gevierd die ook door de prinsen van Orleans zijn bijgewoGiid Omtrent Jules Favre wiens aftreding als zeker gemeld was berieht de telegraaf dat a in zijn heengaan niet gedacht uordt Van Zaterdag meldt men uit Hannover Zoo eMMi trok liier hef tiende legerkorps binnen onder bevel van den kroonprins De syndicus van de stad prins Albreciit en de eere dames hielden iiansprakeii die door deu kroonprins in dankbare bewoordingen erdeii beiiiitwoord Ten 10 ure was er paracle op de W iiterlooplat de toevloed der menigte wus zeer i root liet weder was allergunstigst De kroonprins il heden middag vertrekken By het fecstbanket dat gisteren plaats had be intnoordde de kroonprins den toa t die graaf Mnn ier op den keizer uitbracht Aan tafel werd een telegram des kei ers ontv uigen Hij gaf daarbij zijn leedwezen te kennen dat hij de feestelijkheden niet kon bijwonen Des avonds was de t tad scliitteread veilioht Men weet dat ten gevolge van eeiie door de steden aii I aiieiiburg giiedgekeurde selnkkiiig de keizer diü te eii hertog van Laiieiiburg is alle st iiitsdo m