Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1871

Die cijfers zeggen veel Die zeggen u dat zich bedriegt wie nog waant dat de groote str jd in ons vaderland tussislieu liberalen eu conservatieven gestreden wordt Dit is zoo i iet De Ciinservatieveu zijn van lioofdmaeht reeds tol de kleinste der vier staatspartijen weggeslonken Tegen de liberalen staan niet meer de conservatieven ma ir do idtramontanen in het voorste gelid met een indrukwekkende macht vast aaneengesloten in hun gelederen sterk door onverbiddelijke krijgstucht en geleid door een g neralen staf lie het in organiseerend veriuogeu en veerkraelit van leiding zelf een von Moltke niet gewonnen geeft De liberalci 4 + percent Tegen hen over de nltramjutanen met 31 percent De conservatieven met slechts 12 percent c naast Kunnen de cijfers welsprekender zijn V oor de ooiiscrvatievc partij ligt hierin niei slechts verlies maar oncete U itvloeisel der du sgonaamd groote protestantsche partij in Nederland draagster der herinneringen van koning Willem I nog steeds teerend op de nationale veerkracht in den krijg tegen België ontplooid blijkt ze thans in haar nadeel ontaard te zijn te voeden wat ze keeren I moest en met verlies van zidfstandigheid tot slippedraagster van haar natuurlijken vijand verlaagd I Doet ze voor dat zedelijk vergrijp aan eigen levensroeping geen boete mist ze deu mannenmoed om zich met een uiterste inspanning uit de doodelijke omarming der ultraniontaueu los te rukken herwint ze niet door een krachtigen stoot haar zelfstandig i heid dan ia ze voor goed verloren en lost ze zich hnars ondanks op Dan rekt ze htmr best lan zoo i lang de mauncn niet ten grave dalen die thans haar steunen maar om voortaan in het register van haar burgerlijken stand ecu sterfburcau zonder bureel van geboorte te hebben tot eens niet haar laatsten vaandrig zij zelve het aanzijn inboet en er voor haar eens zoo luidruchtig wapperende banier geen andere rustplaats overblijft dan het museum van staatkundige oudheden In het hoofdkiesdistriet Zoelermeer is tot lid der provinciale slalen van Zuid Holland gekozen in de plaats van den heer baron van Wasseuaer Catwijk die bedankt had de heer jlir mr I L C van deu Berch van Hecnislcde met 341 van de 5 17 iiitgebraclite stemmen De heer J le Fèvre de Montigny burginneester v in Hillcgersberg en Bergscheahoek verkreeg 161 stemmen Vrijdag liepen de disciissiëu iu de tweede kamer over het ontwerp nopens den spoorweg Saiuarang Vorsteulauden Het grootste bezwaar was de onthelfing der maatschappij wat bi treft den aanleg diT zij lijn van Soerakarta naar de Solo rivier Keu amendement van den heer F ranseu van de Putte om niet ontheffing ma ir slechts uitstel te verleeneii uiterlijk tot Juni 1882 vciór welk tijdschip de aanleg moet zijn geschied is aangenomen met 40 tegen 16 stemmen De gcheele wet is aaiigeuomeu met B4 tegen 2 stemmen Een aantal kleine ontworpeu en coiiclusiën op rapporten werden zouder discussie mingeuomen Zaterdag werd de zitting voornamelijk besteed aan t opmaken der nominatie voor een lid van deu hoogen raad De eerste plaats op de voordracht verk reeg Mr F B Coninck Liefsting rechter in de arrondissenients rechtbauk te Leiden Op de vraag van deu heer Bredius of het ontwerp tot meerdere oefening van den eersten ban der schutterij niet aan de orde zou kunnen worden gesteld antwoordde de voorzitter dat vermits de tijd tot het in werking treden reeds te ver verstreken was de regoering het ontwerp thans liever niet m behandeling zag gebracht Het voorstel vau den heer van Houten tot wijziging der wet op het personeel heefl tot korte algemeeue discussie aanleiding gegeven Nadat artikel 1 met 30 tegen l J stemmen was verworpen heeft de voorsteller het ontwerp ingetrokken Gisteren waren voornamelijk de tractateu met Engeland aan de orde In weerwil daarvan waren slechts 53 van de 80 leden tegenwoiu dig De behandeling werd echter u tgesteld tot Woensdag omdat de regeeriiig eindfciijk toegaf aan den herhaaldelijk u tgedrukten wensch tot overlegging van eenige diplomatieke stukken die van zooveel belang schijnen te ziju dat de aanneming of verwerping der tractaten vouriiiMuelijk daarvan schijnt te zullen afhangen De vrees voor verwerping toch heeft de regcerlng genoopt ter elfder ure althans gedeeltelijk aan den wensch naar publiciteit te voldoen sedeeitelijk want de stukken zullen zeli s niet voor de leden der kamer worden gedrukt maar eenvoudig voor hen ter inzage worden uedergelegd Er blijft veel duisters iu deze geheele aangelegenheid Ecu liberad ministerie dat het licht schuwt laadt grooter verantivoorde ijkheid op zich dan eenig kabinet Waarom dau juist iu de volkazank want de afstand der kust is een volksziiak alles met ecu gelicimzinnigen siniinmoet bedekt zal wellicht nimmer bckeuil worchin maar rcehl vaardigt niet juist nieinen aan do provlaciale selmtkist heeft algestaau met uit oiidering vnii ivn i iikel Unneiii dut hij zieh voorbeliield vonnunnelijk licstaande nit een nilgostrekt bcisi li Satii iiiriiiid iil een na U de vertijgen wooriligt van één niillioeu thaler llij hrelï dit nn ten gusehenke gegeven aan vor t Bisumrel Deze belooning die eene lersnonlijke gift is va i den sonverein aan zijn eersten minister kost der Trui sische sühati i t niets en belioeft dus niet door de kamer te worden goedgekenKl Waarsehijnlijk zal Bismarek geen deel hebben in de toi gistaue dut t e van 4 inillioen thaler aan de generaals en stantslie den die het meest tut het sueccs in den iaatslen oorlog lu bben mi degewerkt He A reu zet iiog altijd den strijd voort tegende dlraniontaiien en tracht tegen de Ot mauli h orgaan der laatsten te bewijzen ilat Antoneili innaam van den pans z eh ongnnstig heeft nitgelatenover li t zwarte centrnni l e hoofdziiak is echt r dat de Prnisiselie regeering tegen de iillramontiMnnis ingenomen en de rruisiselie conservatieven elke gcmcCTisehiip met de zwarte internationalen hebben iopgezegd j n den Elzas bestaat veel ongernsthei l dat l rnisen nog dit jiuu den algemeenen dienstplieht daar zal invoeren de Klzassers hebbeu echter volgens den vrede van Frankfort tot 1 Oet 72 het reeht om hnn nationaliteit te kiezen on hun ihmiicilie naar Frankrijk over te brengen zonder lat aan dit reeht door de militaire wetten kan worden ti kort gedaan de gevolmaehtigden te Frankfort zulhai dit punt nader moeten regelen De Oostenrijksche constitntioneole partij heeft eindelijk toeh nog het genoc gen om het ministerie Hohenwart ook eens een nederlaag te geven Het voorstel van de meerderheid der financiëide commissie om l et wetsontwerp tot het uitgeven van een leening vxn 60 milliocn vormende eei onderdeel van de wet op de middelen niet in behiindelmg te nemen is met 87 tegen 5 i stennnen aangenomen Volgens de dagbladen berichten num weet dat de lieer llohenwart steeds zeer geheimzinnig is met zyn plannen is het vergelijk met de zechen op het punt van te slagen Aan de Czechen zonden ongcvecT dezelfde coni essies worden toegestaan als nan de Gaiicii rs en Kicger en l razak tot min ster zonder portefeuille benoemd voor Uoheme de zeehen zouden van hun kant leden van den rijksraad benoemen die dan voor het eerst de afgevaardigden van al de cis Leithaansehe landen zou bevatten Na cei e zilting van het Kngelsehe lagerhuis die even als gewoonlijk te i uur iu den middaj aau evangcn tot s morgens kwart over drieën geduurd heeft is Donderdagavond met 3 H tegen 2S0 stemmen de motie verworpen van den heer Cross den tory afgevaardi jde uit South I ancastershire tegen de 2 lezing van de bill op de geheime stemming Het hoofdmoment van het debat waren t ee redevoeringen van CTlndstune voiir van Disraeli tegc n de wet De laatste die zijn ueilerlaag voorzag trachtte vooral op den hem eigenen bijtenden toon den premier met zijn vroegere overtuiging in tegenspraak te brengen en hem zijn inschikkelijkheid te verwijten jegens zijn radicale nu destrijders die eigenlijk de nanh ggers van dien nmiitregel zijn De waarheid is dat vele higs van de liberale meerderheid alleen de wet aannemen omdat iladstone er een knbinits ipitfslie van maakt en oinil t de liberale partij zich tut dien maatre i l jegens een groot deel der kiezers verbonden heelt Maar in werkelijkheid betremen zij de hun opgidegde noodzakelijkheid zij zijn met Disraeli van nieening dat de geheime stemming hun persouulijken invloed op de kiezirs zal veruiet gen of dal die nieuwigheid zieh niet in Kugelimd zal kunnen hamlhaven Niettegenstaande de meerderheid van lOU stmimen is het dus nog wel mogelijk dat de wet in deze zitting niet 1 tot stand komt Zij moet nog in ecnnitc behandeld I worden en de oppositie rekenende op de vermoeid j heid d nafgevaardigden en de onmogelijkheid om ze in lii t warme seizoen bij elkander te houden hojjit liet voorstel te verstikken ouder een stortvloed van amendenten en redevoeringen Indien zij daar 1 in slaagt zal het nunisterie veel van zijn invloed verliezen daar de zitting dan bijzonder onvruchtbaar in resultaten zijn zou Zondag heeft volgens het plan Victor Vjnmanuel zijn intocht gedaan in de nieuwe hoofdstad van Italië en ollicieel het uiroiaal betrokkm Z jn verblijf aldaar m waarsehijnlijk an korten duur zijn en vergezeld gaan van talrijke en In slerrijke feesten waarvan de Komeiusehe bladen lut prtigraninia behelzen De ontvani st was schitterend F R A N K R IJ K De Union PariHianic de la l resae hi eft thans me de haar eaiulidatenlijstje voor de eenentwintig vacatures in de nationale viTgadering openbaar gemaakt Zes lijsten liggen llians voor ons die van de Union rrpnblicaiut ik la l rexu van het ecunité iler line Tnrbigo de eom iliante vereeniging van het comité van de iijnt des Droits de l arit de gematigd repnblikeiiiselu vereeniging tijdens de commune opgerielit van het radicaal repnblikeiusch comité vaii de l ni ii Poi i iifnut tic In Vre ne en een ge eonitii ueerd uit de lijsten van de eerst eu Imitstgenocmde comités met medewerking van eenige particulierevereenigingen Deze lijsten bevatten voor de 21 vacatures 7 1 namen en loopeude dus over het algemeen nogal uiteen Twee namen L urljon en Laurent l iehat sleehts komen op vier lijsten voor irosjean de v jegere afgevaanlige uit den Elzas Hérisson en l ernolet maircs van Parijs da protestanticlie geestelijke de l resseiisé Hngène Tuennt redacteur van J e Siècle eu e i tri 1 ü r Ke ie en dj driemaal terwijl onder de eenmaal voorkomeiule namen die gevonden oi ilen van Victor lingo dim miiiislcr van oorlog de t issey den undergouvcrneur van de bank de l loene Freppei bissehup van Angers Guéroult en Vrignaiilt hoolilred icteur van l Opinion Nationale en van Le Uien l iMic eu andere minder bekende personen liovendlen zijn er een groot getal oiiafhankelijke eandidaturen mcist vun zichzelf aanbiedende caudidateii waaronder de beroemde chocoladefilirikant Men er o a voorkomt Na het uitgeven der vcrsehilleude lijsten hebben een groot getal van de e wilde omdidaten zich echter weder teruggetrokken De lij t van de Union l uriüenne de la l resse onderseheidt zich door het feit dat ze door de redactini van twintig l arijsche dagbladen opgemaakt geen enkel dagbUulreil ictenr bevat llervé van het oi r ai de Fiirin en Dailoz van de Monileur Uuiversel bedankten voor de hun door hunne confrères toegedachte eandidatiinr Aan het hoofd vau de lijst had men ge veuseht den nimirschalk Mac Mahun te plaatsen doch ook deze heeft eerst mondeling en daarna in een lakoniek briefje bericht dat hij geen oandidatuur zou aannemen Zooals men weet is de heer Thiers geen voortstander der olfioiëele candidat ureu en de circulaire van den minister Lambrecht aan de prefecten toont d it de rege rlng de vlag van gelieele vrijheid der verkiezingen hoog weuscht op te helfen Het hoofd van liet uitvoerend bcwinil schijnt echter raadgevia gen aan invloedrijke kiezers met die oiithüiiding niet onvereenigbaar te achten Hij heeft althans reeds te kennen gegeven welke keuzen te Parijs hem persoonlijk zeer aaiigeniam zouden zijn en o a de lieeren de iNorinandu Itéinusat Odillon Barrot en Giiyot Montpa nmx aanbevolen Alleen de eerstgenoemde komt op twee der lijsten voor die der Union Pariüientie i ii di r laatdtbedoelde lijst van fusie de heer Nurmaiidie is oud presideiit der chamhre des acouc s E N G E I A N D Den l Juni vertrok het schip Don Jiian uit de haven van Macao mee iSO koelies aan boord bestemd naar Callao Deu S op ongeveer 60 mijlen bezuiden Uongkoug geraakte het va irtuig iu bnind Daar geen mogelijkheid tot blusacheu bestond zoo redden de kapitein en de bemanning zich in de booten na eerst op liet laatste oogenblik het luik ontgrendeld te hebben dat de passagiers in het tnsseliendek opgesloten hield t jevolg was dat slechts i i of iU van de ongelukkige koelies het dek konden bereiken en in zee springen waaruit sommigen hunner door een visseherspink werden gered Al de overigen ziju gestikt en in hun vet gebraden Zóé luidt in de C iina Mail t lakoniek verhaal van een drama welks ijselijkheid de verbeelding nauwelijks kun bevatten Ken rilling vaart ons door de leden wanneer wc uns herinneren hoe vroeger de negers ala pakgoed naar Amerika werden verscheept Doch de tooneelen van moord en brand die telkens eu telkens de koelievaiirt kenmerkten doen ons vragen of uict een tweede Wilberforce op moet opstaan De slavenhandel onder een anderen naam en in een anderen vorm heeft zich eenvoudig verplaatst van deu Atluutischeu naar den Grootiui Oceaan iiiel meer uit Afrika doch uit China eu van de Znidzce eilauden haalt men de levende waat Ku dit zal wel duren op groole of kleine schaal ondia deze of onder gene ged iante zoolang twee rassen het eene sterk het andere zwak onbeschaafd genoeg blijven om misbruik te plegen en misbruik te dulden BINNENLAND ÜOUÜ I i JliLI De Heraut den uitslag der verkiezingen besprekende zegt o a De kracht der staata partijen in heur onderlingeverhouding is bij de stciabus uitgedrukt door deze vier cijfers l ilvralen 2G 701 Ultraiiionlauen 17 1 + Autirevoliitionairen 7 520 IJoubervatn Ven 7 11111 I