Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1871

jy K f nw i a nn vsMmmmmÊÊm r fiKSTO ij waant iH oheu iihe Dit is zoo t iiiieht reeds icgesloiikeu 1 onservatie f icirste gelid noongesloteii krijgstueht lil organisee1 zelf een oraleu 44 noti met 31 12 i eroent ider ijn niet slechts dusgciiaamd a id draagom I nog lit in den iins in haar e keeren tot sliphd verlaagd i en levensriimoed om doodolijke ikou herwint zelfstandig lust ze zich tian zoo die thans register van zouder buit haar laatliel en er voor üiinier geen liiuseum van 3 tot lid der oLozen in de n ier C atwijk C van deu 7 uitgebrachte Moutigny er heahoek eede kamer Saiaarang i3 de onthel bu aanleg der rivier Een in de Putte te verieenen Is liip de aan met 40 tegen t anomeu met 110 ontwerpen idor discussie jk besteed aan nu der hoolordracht veri ohter in de i p de vraag tut meerdere itterij niet aan iiiwoordde de in werking re eering het z ag gebracht Jtin tot wijziI t korte alge i adat artikel urpen heeft I titen met Eu1 larvau waren t wlig De be lonsdag omI horhftnldolijk iui eenige diplo schijnen te der trad aten ifhnngen l e rering genoopt 1 den wonseh I k want de stukIer kamer worru ter inzage lo aangelegen k lioht sohuwt zioh dan oenig ilk zaak want alles mot een i wellielit iiim L t niet juist ilic geheimziuuiglioid het vcrinooden dat or iets nii t iu den hnak is Men schrijft nit Lobitli dd 1 Juli Wat bijna geen mensjh heugt heea heden plaats namelijk dut het water in ilozo maand zoo hoog is dat de overlaat alhier is gaan werken Ilot wiiter blijft wassende on de berlelitoii van boven lulden nog voortiluroiid ongunstig Te Coblenz was het water in de l iat te 24 uren nog ruim een voet gewassen de peilscbaal alhier teek nt llians 14 05 M boven A P of 2 5 M boven midd riv do rivier is overal buiten hare oevers getreden waardoor veel hooi en bouwland onder w il r staat De onnoemelijke scliade welke jo hcv i itv dl er au noi j gaan ais men weet dat de zaluivisscbers gistereft hunnen arbeid niot konden voortzetten dat do aiikertrosson der schepen geheel zijn omwoeld en dat de door stoom go Ireven piutoiis in het spoorwegtraject KleefZeveuaar op de rivier moesten stoppen lot het schoonmaken hunner raderen alles ten gevolge van het menigvuldige de rivier afkomend hooi on gr is Koloniën o OST I N D lÈ I e jongste mail brengt wodorom weinig nieuws De onrust te Pokaloiigan verwekt aanvankelijk door een krankz nnigo die amok nuiakte maar later vooral door t gering vertrouwen dat in do iulandsche troe pen bleek gesteld te kunuoii worden was nog niet geweken hoewel reeds de vorige mail mededeelde dat alles weer tut rust was g komen Zoo bracht de geheele Kuroiieesclie bevolking van Pokaloiigan den naeht van 1 op 2 Mei door in hot residentiehuis omdat het bestuur meende nit bekoiiteuissen van de gevangenou te kMuiieii opiuakeu dat er plan bestond om dien luiclit le Europeers te vonuoor don Er is niots gebeurd en de liuUselio bladen veiiiclon niet dat zij eigenlijk de genomen in het oog vallende voorzorg voor geheid overbodi houden i e Locomotief schreef Zeker is lii t dat zoo spoedig op eenig punt v m Java er slechts spr ike is van ongeregeldheden onlnsten behoeven hot niot eens te we en er dadelijk in verscheidene plaalPen tal van fabriekanteu van sensational news gevonden worden die m ten te vertellen dat het op nog zoovele andere punten niet pluis is liter zijn depots van apons on kruit ontdekt ilnar ziju sporen vaii onrust wargenoineii kortom allerlei jiraatje i eirculeeroii onmiddellijk on worden door ecu deel dor goê gemeente voor zoete koek geslikt Zoo ging het ook nu nauwelijks wist men dat er in Pokidungan iets niet richtig was of er werd verteld van lljokja van Urobogaii eu de hrtnel weet wat al niet moor En wat is er van waar geweest Niets Ook werd natuurlijk van onrust in sommige gedeelten der Preangei regentschappen w iar de lieer an Hees op zijn zemllug nC por dag boven zijn traetoment venlient gesproken doch die berichten zijn in t geheel niet bevestigd Hen 8 Mei sohieef de Samarangsohe Locomotief Uit lianjoeinas wordt ous bericht dat er voel gesproken wordt van aanstaande onlusten dat men veel plannen tot verstoring dor orde fantaisoert maar dat tot heden elke vrees geheel ongegrond schijnt te ziju T e bladen die nr anders van sehrevou gingen niet verder dan hot vormoedou uit te sprok n dat de regeering toch wel niot zonder eeiiigen f rond die militairen zal afgezonden hebben De pr ttili van Bandjornegara is ten gevolge van vermoodens dat hij in sommige koinplntten betrokken was goanesteerd Omtrent de resultaten der instructie van de Pekalongansche zaak vernam men van offieii ele zijde nog hoegenaamd niets naders t Eenige oiriciëcle bericht komt voor iu de Jav Cl van 3 Mei en luidt Blijkens een nauwgezet onderzoek zijn de geruchten omtrent bestaande onrust in Urobogaii van allen grond ontbloot De laatste berichten omtrent den toestand in de residentie Pekalongan luiden bevredigend Iu de Saimrangsche C f van 28 ipril leest men Niet alleen dat Z E w van liosse eens mot ernst aau verwijdering vnn de slijmerigen en ondgastcn iiit de hoogc Indische ambtonnronwereld deukt maar de zweep om hier tot afdoening van zaken te geraken wordt ook nog op andere wijze gebruikt Zoo is om daarvan een voorlieeld te iioeineii li B ilavia eeue ministoriëclo aansidirijving oiit angeu dat Z I xe dikwerf in do gelegonlieiil was ge ee t op te uierken Iioo hier alle stukken waarin spoorAon ken beli uidehl worden als het are s steinatisol ip ile lunge banu on waar het kon in don doofpot gen hovon werden l aar de heer van liosse van nieeuiiig i dat er geen oudoruorp van meer belang voor liidie is dun jn sl do piiestie van spimiwegen is ilon fionv geuer iid tliaiis gelist om dien auibtriiiiren aim te zeggen dat die zaken binnen i elinaleu inoeten zijn behandeld en do stukken ingediond Ton gevolge van een en ander hoerselit er op de bureaux te Batavia ook waarschijnlijk elders in Indii thans eeue ongekende lang gewonsehte bedrijvinheid Te hopen is het dal die gelukkige iiivluod blijvend zij ou de drijfkracht aanhonde l d zij zieli niet alloeu bepale tot woorden maar ook door daden tooiie dat het ernst is Voorloopig hebben wij goeden moed daarop mocht die goode venvaclitiug niet als zooveel andere gunstige toekeuen welke wij vroeger meonden op te merken teleurgesteld worden WE ST IN DIÊ n kJ i Ie l t n huis dclii e begrooting voor 1872 aangeboden Zij sluit mot een eindcijfer van l 209 sr i 4 zijnde ƒ SB TOO ifi j iiioer dan die voor het loopende jaar Die verlioogiiig is echter niet het gevolg van de stijging dor gewone kosten van onze koloniale huishouding grooteudeels 011 wol voor oen som van 50 21 0 wordt zij veroorzaakt door een eer buitengewone omstandigheid Ten behoeve van den maildienst zal eeu nieuwe koloii seliroefstoonibout moetou worden aangekocht een andore her te il Het behoud van do stoomvaart op Nickerie ou Dcraerary is van te groot belang dan dat men zich de opoffering daarvoor niet zou willen getroosten Ook komt op deze begroeting weder een post van 2l 0 ll voor tot verbetering der gevangenissen eeu uitgave iliis mede van buitenge oiien aard Volgens de mem van toel is acht gegeieii op het vorinijden v in alle niet dringend noodigo virmeerderiug van uitgaven en om op de moest spaarzame wijze in enkele zeer wenschoHjke verbi teniigen te voorzien De middelen tot dekking der uitgaven zijn voorgedragen met don wensc i dat de sinds lang aauiiaugige verordening op cone verbruiksbela t ug vau het binnenon buitoni uidsch gcdisteloerd eerlang bij do koloniale stitmi tot zoodanige beslissing zjil worden gebracht als van eeue bezadigde over vegiug eu van een met wederzijdsche woUvillondlieid gevoeril overleg tusscheu hot bestuur en de staten mag verwaclit worden Hij de posten der begrooting betroHeiide de gi uien tor voor ieiiing ill de kosten au immigratie verklaart V Q do ionverneur blijk te govou van zijn vertrouwen dal do iii Nederland aanliaiigige wetsvoordraelit tot bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in Surinaiuo zal worden tol stand gebracht en op zoodanige wijze n tgevoerd d it dc e kolonie 1 daarvan uerke ijk opbeuring vau haar welvaart zal I inogi 11 tegemoet zien lleze vruchten evenwel te willen alVaehteii a vorens toe l e treleii tot eeu belasI t ug iv iarvüu bet wc mg Irukkende voor do produeoiiteii en ilo goede gevolgen voor s lands kas en j daardnor voor het algomeon belang kunnen worden I aiiigelooiid Z Exc kan zulk een bedoeling I bij de kol iuialc staten niet ondorstellen Hij vleit I zicli deihah e dat die belasting met 1 Januari IS72 zal vviide iingevoerd on hij iiieent onder do mid delen t t dekking dor uitgarou voor hot volgende dienstjaar op haar eerste opbrengsten te mogen re keuen De voorgedragen belasting opliet verbruik vau f cili tk erd zal bestaan in eoii accijus on in een pafcntriflit Isaatste Berichten Parijs ï Juli Voor zoover thans bokeiid is zuiicu ie verkie iiigeii iii 114 districten 8Ü li 90 stimiticu b 7 oriieu aan dfi güiuatii de ropiiblikeinen dn bficid ziju Thiers tn steunen jainbcttii is te Marseille j ekozen Verder iju vcrko en Magiie Soubeyran Testelin l uver ier d llaiiraime eu eneraal Faidherbe KovUer heeft in do beneden Charente de nederlaag geleden BrUSSöl i Juli In antwoord op de annsekoiidigde interpellatie heeft de heer d Aiiethan iu deu Senaat rklaard dat de üelglsche regeerinp de verplaatsing vau de hoofdstnd vuu Italic naar lïoiue noeh goed noch af te keuren had De diplomatieke usanti in moesten gevolgd worden De 13e gische gezant outving diensvolgens den last om den koning van Italië te volgen dnar waar hij zijnt residentie zou vestigen België zal thans tw e legnticn te Uome hebben eeu bij deu koning eu een bij deu paus De Senaat heeft met 13 tegen 7 stemmen eene motie aani enonien houdende dat de vergadering bevredi d door dt iidichtingen die de minister van buitenland ehe aken gegeven heeft overgaat tot de orde van deu d ig Vergadering vs a den Gemeenteraad Mnin liig uli lVj u iuniin iil ilr Inhii liflmlvo do hh Kist eu Koek v iKihilcn iln irigi vfit iKh init w or lieu gelezen en gonrrest Inpkf cnn ltll slv HU kii heer Koek u irbij bij bnlankt nh lui vim ikii t iiiui iituiaüdcii üur uinltri gomceiilelijkc bctrckkuig ii kcuui g B en W doen in nvcrlrg mpt drn diftricifisclioolopzirnrr de volgende vourdmtdit urn daitrnit lciic kru e tu doen vanten hoofd on der wij ZIT aan de AiintiiêchoühJ Gouda hoofdundt i wijzer te de Lier r Ik emsttrbocr liiil JonderwiJ7er te Huizen W PoBthumua Moordrecht 1 Kruijni Hrielle S de Jong sGravenhage W vnii Gelder Ier een adres von eenige bewoners der Oost eu WeathaveDi die verzoeken een noodbrug aan de Xoodgodaiccg De coinniissie van fabrieu e is vau oordeel dat do brug niet nouil akclijk is en adviwi ert tot afwijzing V r Pr i utouijüt lil diivi ü De heer Buehuer is tegen een noodbrug In stemming gcbragt wurdt op hit verzoek afwijzend bcschikt alleen diï hitr Priiiec stemde voor ecu iidres van kolüchniahüudiTS eu ondernemers van publieke viim ikelijkhulen vtrzoLkciiilc gidurende de kermisweek too neihooratelliiigcn en muziekuitvoeringen te mogen geven Dit verzoek dadelijk rn behandeling genomen merkt de oor itter a iii dal de bevoegdheid tot het geven van het gevraagde verlof bij de geiueeuievset ü dragon is aan U en W eu de Haad ahoü in dtze is onbevotgd llieriu berust de vergiideniig uut alginieuie stemmen een adres an DuUier verzuekeade in de kermisweek met ei II eariuushil te mogen slaan wurdt aaiipiehouden tot de bt bliösiog over dergilijk verzoek vun v Stavel Aan de urde ib 1 Het adres van het diji irtement Gouda der maatschappij tut ut MUI het Algemeen om te zijner beschikking te atelliu een lokaal nu t vuur en ln ht tot oprichting vaneen lechkauui üor den Ii mdnerkstai d met de daarinedo iaverband hiiiande vouistellen van li en V Hit De heer Priuce bejaminert het dat het verzoek zou worden geweigerd aan de niaulhehajipij en tuegi staan aan de commissie hij meende dat het biter ilfeet zuu sortcereu indien men de zditk overliet aau het deiMrtemml dat reeds in het bezit IS etuer bui kerij en de commissio nog eerst beginnen moet gtKh ii bijeen Ie bteugen en dus misschien de zaak niet tot stand Ziil kunnen bri iigt n De hter Üruoglee er spreekt in gelijken zni en zou wensehen departement en cumiiiissic zamcn tü doen werken om d b ble reaieliiig te bevordeirn Iu bteuimiug gtbriieht wordt de door den heer Droogleever vüorj estelile wij iiiiiiL aangenomen met 11 tegen 2 stemmen ttrwijl de üvtrbuiiizing der muziekschool algemeen wordt güedgi keurd Hel voorstel van 11 en W hetrekkilijk de instructievan diu kapeline ster bij de dd schutterij om de commissieover de muziek uiiteiioudigen een coiieeiit ni te dienen indi n fietst van li tu W Kn wordt dit voorstel anugenumen nut 12 li iu 1 sti m die vau den hr lïtaiinger Keiie dihp j itie van Gedip Staten houdi i du bedenklQgen Jtgeu de rejieling der toilugeu aan de huoldondervvijzer te verstrekken tm beliu ve il i kw ekilingeu Op voürstelvau 11 tu W wüidf bebluten de door Gedep Sroten verlangde wijziging gü d e kenrui 1 Te besluiten up het virzui k van D uu Slavil om kerguiiniug lot bul slaan uut een cariousel gedurende de keriuisweek wa irover de stemmen hebbeu gestaakt Hij de sleuiiniug verklaren zieh b leden tegen en vijf voor het verzui k our stemd u de hh lïeuliuger v Straatoü liiaggaar l riuee tn I nijtui Vervulgeua valt hel tlldo besluit op het hierboven vermelde verzoek van Collier Tot leden van het stembui eau worden benoemd de hh Prince eu Pust Drost en tot plaalsvervaugers v Gennep en Burgerlijke Stand Ja II W Wageoanr eo Dii Gi itOKKN 1 Juli J D Hilonje OvKHl KD 30 Juni M Schotel 17 j 8 in M van Duin y m J Ja s n 00 j 7 m F de Gruil 40 j 1 luli C Kaler J w J M Sleevens 25 j W J Janmaat 1 j 3 in M C Wassing 15 j 2 C Ureidveld 3 m j FKOisriDzo ZN ca BUllGEMEESTEIi en WETHOUDERS van Gouda gclot ip Ifi bepiiliii eii van iirt 30 der verorddiing van l olitie brengen ter algeineene konnis dut bij deze door tioii vergunning wordt verleend om de tr it n te solirobben behalve waar die in de laatste tuee niaamleii zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 7 en 8 Julij aanstaande voor des itiidtlags 13 ure eriler herinneren zij nan de eigenaars of bruikers van gebouwen en ei ven liuruie verpiigting ora de traten riolen en goten vóiir aehter eu ter zijde van die zijde gebouwen eu erven eenmaal s weeks te doeo reinigen en verder sehoonhoudcn op de nakoming waarvan door de l olitie streng zal worden toegezien Gouin don 5 Julij 1871 Uurgemeepter en Wothnuilcrs voornoemd De Secretaris De Uurgoiueester DUOÜCLKI N tu l OHTn lX van HI IUIKN UZIi MWOIlN i