Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1871

ADVERTENTIËN ♦ Voor de vele blijken aii dwlneiimif ontvangen bij het overlijden nii ilea Uur ENGELBERT GEORdP mv mu OOKS betnigt de familie bij de e Imren dank Goncln 4 Jiilij 1871 Aanbesteding EuRvjjiMLEiiTJiR en WElliOjüEllS v u Zwainincrda zijn voornemens op WOENSDAG 12 JULI J 1871 des middags ten 12 uur ten Raadhuizk der Gemeente aau den minstinschrijv nde AAN TE BESTEDEN Het doen van eenige vernieuwingen aan de Openbare School alhier alsmede de levering van nieuwe Schoolbanken Gegadigden moeten hunne inschrijvings bil jetten daags voor de besteding bezorgen ter Gemeente Secretarie alwaar van heden af de voorwaarden en bestekken ter visie zullen liggen terwijl mede informatien zijn te verkrijgen bij den Heer J C van WIJK Architect te Gouda Zwammerdam den 30 Juny 1871 DE RIDDER Burgemeester J HOOGENDOORN Dz Wethouder Ezel en Veulen te Een zwarte EZELIN oud 6 jaren met haar ïwart MERRIEVEULEN oud 8 weken zeer vlug bij den weg loopende in alle tuigen Te bevragen bij den eigenaar DIRK ÜVERES te Gouda Mevrouw COSIJN vraagt met 1 Augustus e k een Keukenm eid 276 Staats Loterij De Trekking dor EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 JULIJ 1871 ffi SPECIALITEIT VAN L O T E 2sr Ieder beproeve het Fortuin TURKSCHE AANDEELEN trekking 1 Augustus Hoofdprijs frs1 00 000 Voor deze trekking geef ikgeheele loten a f 3 halve a f 1 75 en kwart a f 0 90 fiONGAARSCHE LOTEN trekking 15 Aug Hoofdprijs Oost fl 2oO 000 Voor deze trekking geheele loten 3 50 halve f 1 75 kwart 0 90 ÜÜSTENKIJKSCHE LOTEN 1864 trekking 1 September Hoofdprijs Oost fl 200 000 Voor deze trekking geheele loten ƒ 4 halve ƒ 2 kwart 1 Bij bestelling van tien honrten in eens ontvangt men een lot der ll Aiti i MsrnE of TuiihCHi paardeuloterij grahs Bij bestelling van 10 jeheele ontvougt men gratis een Wiii UBAAaHi n si oT trekking 31 Julij waarop 75 000 kan getrokken worden of een LbintwAAiiDi ii Lor ZD 3DTJ IMIOSOH utrecht Morechchc L mu en Chour trant gemnaKi NB Het publiek wordt attent gemnakt d it oo il v in lldiifrimifcho Oostcnrijkscht ala I iiiksc Loten do origiiieelo hier h lande gedeponeerd i i lei M Min 0 t 1 I lil ei hl 1 hi 1 i i ei u II I l M i riuiird II lilt Mik vin i lil N llWIi I i u ii l 1 t Ml M l lN S iMNii lil i II n iui 1 Uiiiftnilfil 11 i lil m II V i 1 r lillen lil k I ri Mill II min aan lil II li 1 kil ih I ir Kale Hoofden een geheim midd i eeiie Uelulti mu in 3 ïi 4 ekMB en Kaal llootd met de ilmun ste lokken te doeu prjjken echter een mi niet onmiddellijk toch zeker werkend middel om hel uitvallen der haren direct te beletten en waar de haarwortels nog niet geheel ijn afgestorven het haar op nieuw te doen groeijen is de JOHANa HOFP fiCHE MALZ 1 OMADE die door hare moutgehalte en verdere ingri diënten de hoofdhuid verfrischten de groeikraelit der haren bevordert resp hernieuwt Prjjs per Flacon 0 70 en ƒ 1 JOHANN HOFF bcn Centraal Depot Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Depots ie Gouda bij J C VAN ViuiUMiNGhN en de Wed A U Sciioüun te Woerden bij Henbi J v n Berg liet losgaan van de tanden en liet ontstaan van tandsteen Aan den WelEd Z Gel Heer Dr POPP Het ANATHERINMONDWATER mij door een goeden vriend aanbevolen en dat ik van ü heb doen komen is gebruikt door nijj en mijne echtgenoote door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteonvorming zich openbaarde door mij omdat ik dikwyls aan tandvleeschbloeding leed en een sterke tabakslucht uit mijnon mond mgue omgeving hinderde Uw Water heelt zich doen kennen als het beste middel in alle vier opgenoemde gevallen en ik kan met nalaten ü voor de uitvinding van dit middel dank te betuigen en den wensch te uiten dat het algemeeu bekend worde opdat zoo menige Ijjder hulp erlange maar vooral opdat gü het verdiende loon voor uwe bemoeijingen moogt verwerven WM M M Graaf TATTENBACH Te w rkiijf en te Gondn bij L Schenk winkelier lip Ie Huugstniiit wijk A 128 te Rutlerdam bij F K v in Suilen Kolft npotli en A Scliippereijn C bl ianiie poneleinwinkel te s H ige bij J L F C Siiiibilii apiiih Ie Leyden by E Noordijk Ie Utrecht bij F GOlDKÖÖmiIÜZÏËJr voor Pmno Soio Uitgave rtfn F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zyn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstukken AscHLH Feuille d Album 2e druk C 0 35 VaiUance polka militaire 3 dr C 0 35 lUutuyE vsKA Lapriere d une vier ge 4e iiruk C ii 0 30 Güi PitE Maliel Valse 3e druk C O tiOJuNOMANN Heimweh Melodie 4edr C 0 20 Kiiuo Abendgebet 4e druk B 0 30 LiiEBüRE Wfci Y Les cloches du Monastere 3e druk C B 0 40 La clochette du patre 2e druk J B 0 50 Leybach Fantaisie sur Faiist 2e dr B 0 60 OsBoiiNR Lapluie leperles Valsp 2dr B 0 50 Ahehe la Morteet Miserere 2e druk H 0 40 Complete afalogus sen GR VTIS Alle nummers dezer Uitgave zju steeds voor handen bij den liiiekliaiidel iiir I A B li 1 X K M A V Ie Gouda Piol PERGREIlDALION llaar Extrai t Uu boifngcnocinde Jijtmct geheel gegrond op Il i i II 11 ilrr wcirnsehiip en gelouterd door de 1 iiMiiliiK I tl hn grbruik i een hiiarmiddclk il 11 nmiiisli liini geheel fwykeud 1 ri I 1 j Il e uii i mnilcne hiiarmid l i f 1 i irniiigi ille v jortrclTclyke i Iiippru 111 r h nilki lul neiiterking eu r I K lil htt hiiir f II linifl Iiiii8ibiiar njn ii oifrill ril itlui ir ilanrlw ili ilv hüuilt lilt hu fl rriii m rmu ui mi lcrt u t ini inuigeii mnakl i ri kp kr b irrn r rr pi mul rot tie Horltl V i l oü cift Het 15 met leiie volleilijjc grbrnik ein ij iiig u UI CU per H ieoii erkrijgbair bij Mej de Wid no M VN u i T A s lU llI I 11 M M 1 It R lleulam F A BOUOMK III HUI aloude en oorspronkolijko rocopt Zg rgn een onfeilb iar geuetimulilrl mor UAL SLUM M A A O ü N 1 h I LD II E 1 K N en Slechte SI lJSVEHl KKlUNd Zij vereicrken het gestel verwekken KE l I UsI uihtiu lm liLOED verdrijven HOOFDl lJN en llüllM llMAtiEV om verder uit te weiden iii otmuudig d lar ilL tii bekend zyu nllcin uuarschuue lueu ieder om de ECHTE te koopen Doosje 1 50 halve doo jcs f 0 75 en kwarttloosjes 0 37Vs Verkrijgbaar tc Gouda J C ZeldenrIJk jtniinii O J de Waal diulimilirMfn i do Jong Delft 11 Talmen Oraveti ia e J v Itoggcn Jjndfn T an Dorp Rutlerdam is G WullT C J VV tinabilla llreJit T 1 V d bergb Livl VVvIt Ieder wordt gewaarschuwd voorde vele namaaksels het getal moet op de doosjes geschreven ïijn en de letters G C S in het lak gedrukt Het merk aU bereid zijnde volgens hel atoiide oorspronkelijke voorschrift Waarschuw ing Men wacUte zich wel voof vele andere soorten die oniler deuzelfden uaam verkocht worden iij zijn bij niemand nndera te verkrijgen duD iij bovenstaande Di póthouders S p Een ieder wonll gewaarschuwd de UrbanUS PilleU bg niemand te Gouda te halen ala bij den Heer J C ZELDENRIJK op de Marit Emser Pastilles uit de zouten van do Koning Wilhel s RotsuiioNNiN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming znurvoi ining oprisping en slechte spijsvertee ring Pr js van de yepluinheerdi doos 50 et I maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS j te Rotteidam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen OouiKi Druk vuu Hnukmau