Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1871

l l li li l l W P il Vrijdag 7 Jiill 1871 N 1072 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieldad voor Gouda en Omstrelien De inzending van advertentlën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave mm i heel gegrond op luutcrd door de een haarmiddel E geheel afwykend pruudene haarmid voortrefTelgke versterking en dienstbaar zijn d elv fi udt I S uitwBscmiDgeu gezond zet de s verouderde eu riiand opkleuren i stof bevat De t nar Extract buide vvelke altijd dat hierin alle ïn zijn die wel iiiabrcngen doch Bt worden door likleving van stof ig is daarvan een ruiksaanwijzing u II jiida J T ke recept Ildel voor GAL 10 L D H E ü E N Zij versterken het ei hel BLOED t UlTSLA JE i kdig daar de cl 8 een ieder om ds I I f 0 75 en m Idciirijk j i van Dorp a S i wuiir C J VV Siialiillë ï P v a BcrgL rirschuwd voor de p de duusjes eS in het lak ge ie volgens het al ichlezich wel voor ü lfden naam ver anders Ie v r ihouders rsehuwd de ür ottda te halen alt op de Markt lilies VVlI HEI MS ROTS cren aanbevolen itrre versljjnung iM lite Hpijavertei I doos 50 ci liiiiiulen te ïoiula te HiilUvilaiii ill Rotsbronnen likinnu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bnllcnlaiidscli Ovcrülclit Gclnkkig voor Frankrijk zijn de geliouden gedeeltelijke verkiezingen in republikeinsehen ijei xt iiit 40vallen Daardoor toeh wordt de tesenwoordi e tussehenrcf eering beveslifjdj het j BVHiir voor nieuwe oneenif lieid en burjcerkrijf is geweken want mets zou noodlottiger zijn voor het land daiir dat men op dit ooj enblik veraiiderinj en in den ref rerini Vürni wilde l c wiK bte vaart van de re litorzijde naar de monarchie zal m el wat gematigd worden on alle beslissing op dat punt nitt estel l zoodat de eerlijke proef met de republiek die Thiers doen wil itnn plaats hebben zonder belemmeriiig en siihokkeu Men rekent dat over het geheel 80 a 90 plaatsen vervuld zijn door republikeinen van verselüilende nuances maar allen voor het behoud van het status quo tegen een twaalftal nionarohalcn eu evenveel radicalen Men zie den uitslag voor Parijn onder Frankrijk De partij der orde hoeft daar geheel gi zegevierd Wij wensehen Frankrijk geluk met de keuze welke l atijs gediwui heeft een ken e welke er veel toe zal bijdragen om de beseliaat de wereld weder vertrouivcn in Frankrijk te geven In het liritsehe parlement heeft de heer Lowe minister van finaneieu iene erklaring afgeU gd welke van groot belang is ook voor ons land llij hei ft innlegedeeld dat de Britiehe regee lng zieh tot de Fransehe genend had om te klagen over het niet vervullen door Frankrijk van de bepalingen vau het verdrag betrelleude de heffing der snikerbelasting en hare teruggave of afeelirijvmg bij den uitvoer welk verdrag op S Nov lh 4 lu sclien Frankrijk Engeland Nederland en IJelgie te l arijs gesloten ie De minister zcide nog geen antwoord op zijn kliieliten bekomen te hebben van de Fransehe ngeenng en verklaarde dat liet gouvernement nog niet bi slo ten had welke geilragslijn het volgen zonde De verblindlieid van di U heer Thiers um terug te gaim tot Int protect ioni ti ehe xleNrl hetwelk Friiiikrijks voorspoed met zulke oiit etti nile gevari ii In dienst heeft aai selujnlijk el liuM aan ile e oiitevredeuIjcid van Kul land De overeenkomst elke in 1801 lii ielieii Nederland lielgie Frankrijk ea Iroot lh itt inme gealot Mi is wan gem iakt tut regel iig der wetgeving op de suikerhi I loting en d iMr ij voor den lijd van Ui jaren is iiaiigi i 1 111 liiei t Ie Kn i Ibi Ie reu i i i tiin waarsehijulijk lii uaar t L en de ilrnkkeiide aeeijii en door welke Ie heer Tliieit den invoer van buiteulandscho Buiker in Frankrijk wil beletten F R A N K R IJ K De uitslag der verkle iiigen in lul depiirtemeiit der 8eiiie is thans Inkeiul Ann Int hoofd der lij l van gekn enen zien w ij 1 Wiilowiki lid van hel intlituut liiiogin raar in de st lallnii liouilkniiile i AHVeil 6 De l ressensc protestantsch geestelijke allen aanbevolen door le Union Variiiénne de la 1 res w on door de oonoiliante vereeniging die nit alle versehil lende lij sten een eigen lijst samenstelde l ernolet en de l ressenst waren bovendien ook door de Union Uépublieaine de Prssseaanbevolen Verder 7 I uul Morin fabrikant in alumininm brons eu niaire van Nunterre uitsluitend voorkom nide op de lijst der Union I arisieuiie S De Nonnandie voormalig president der Chamhre des amiue s weder oandidaat der laatstgenoemde Union en van de coneiliante vereeniging Da irop b eken 9 Uorbon en lU iaud etta de lijst der gekozen candidaton van de Parijsohe Unie af De ter tr knani voor op drie meer bepa dd repnblikeiiiscli gekletirdii lij ten en op de lijst der coneilinnte vereeniging Gambetta adeen op de lijsten der lAyue etc dei Jiroits de J arii en van het radicaal republikeinsohe écmité Do n 11 de l loeuo ondot 5u v iinour dur Fraiuehe bank en 12 du minister van oorlog generaal de Oissey worden weder iiit lniteud lour de Union inuenomeii door pei HOueii Parisienne gesteld VeriolgMis 13 Seheiinr Ke tner een Elz isser fabrikant de eaiulidaiit v in het radioaal eouiiti der Liyut des Droitu de Parii en van het gematigd comité rue T nrbigu Do hoeren K ran tz 1 t hoofdingenieur der bruggeu en weg en en Labonliiye 15 de professor aan het College de Franco de geestige selirijvet van J arii en Ami rique en Ie l rince Canichf onididaten der Union ar cnne en vau b eoueiliante vereeniging Lefi bnrt lli ond afgeviiardigde van olmnr alleen door de Union J nriiienne en Si bcrt 17 president vau de kamer van notarissen door haar en weder door de coneiliante vereeniging aauhrvolen De IS plaats wordt ingenoineii door Laurent l iehat letterkundige die op do vier mee t gekleurde republikeinsche lijsten voorkwam oiuhr IH en 2U werden verkozen de president van de rechtbank van koophaihlel Droiiin en de syndicus der mikelaars in ellecten Moreau die beiden uitshiitciiil door de l arijselie Unie werden aanbevolen De laatste plaats M cinilelijk wordt mgi iioiiicn door een volbloed rc mblikeiii Euiile Urelay vroeger adjoint van een der maires van l nrijs oandidaat van de drio m est republikeinsehen gekleurde vereenigingen De Union arisienne heeft dus de grootste overwinning bcli iald llj liarer e iiulKhitcn ag ij verkozen en la iroiider vijf welke de onderstenniiig van geen enkel andere verceniu ing onilervonden Hare candidalen wai n over lul algeineen die van de regeering i irlij en hadden ook al waren zij niet geheel vrij van een imperialielisch tintje als Wolowski en Lubimlaye bijv verklaringen afgelegd van repiiblikeiiiM he gc iiiillicid Zij lie verilaelit waren van gee i oprechte voorstainlers aii den repulilikeinsehen rej eeruigsvorm te zijn als N gr Freppel de ria igiiy d Hau sonville en anderen omlen den algemeenen steun niet die aan enkele radicnal repiiblikeinen gegeven werd als iirlion iainbetta Selienrer KestiKT Laurent I lcliiit die ii iiige die lint orl on op vier caiididateiilij ten voorkuiuii en t niel liooger dan tot n is ilir lijsl van vcrkozeiieii brengeu kon en Kinile llrel iy ENGELAND He 7Vmi w ijill een iiitvnerig hoofdartikel aan de jniig ti l r iiiM lio lei iiiiig lil egt dien iaiig iainle 1 a lul iil i mie De l riii eii iilliii verb ia l hebben optrcki ken over de gegoedlienl mui liiiii scliiilileiia ir ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaiitsruinite Afzonderlijke Noiuniers VIJF CENTEN en wij kunnen ons voorstellen dat het von Bismarck berouwt aan zijne oorspronkelijke vordering van achtmilliiirden niet va tgeliondeii te hebben had hij maargeweten hoe gemakkelijk de liVaiisehen betalen kunnen Het gelukken der leening levert het bewijs dat mogode nijverheid voer liet oogenblik in een gedruktestemming verkeereii de werkelijke sptmrpenningen des ands toereikend zijn om het nit zijn neteligen toestand te redden Het zon niet van belang ontblootzijn om eens grondig na te gaan door welke klassen deze reusachtige som is bijeeiigobraoht en in welken vorm zij geleverd wordt Vergisson wij ons niet dan komt zij van de klassen die ract een matigvermogen bedeeld zijn diuironder begrepen de bewoners van het platteland al mogo ook de boerenstandwellicht niet zoo sterk vertegenwoordigd zijn als opde leeniiigslijsten van het keizerrijk Het merkwaardigH eu gewichtigst is het politiek crtrouwen hetwelk nit de leening blijkt j het is bei beste kenteekeii hetwelk Frankrijk tot nu toe in dit op ichtheeft gegeven Ili t blijkt dat Frankrijk niet zoozeervan lynastien cii vorsten afhankelijk is als menwel meeiiile de uitslag der leening heeft het gezjigder tussehenregecring versterkt en zal vele personen die tot dusver nog twijfelen aan hare zijde soharcn i S= jaö ivSivfti DUITSCHLAND Do bijoer roeping van den Duitsohou rijksdag il thans door den rijksknnselier bepaald op de eerste helft van de luHnnd October ündor de onderwerpen waarmee de vergadering zioh allereerst zal hebben bezig te houden en die door de r geeiiiig met den gewonen nadruk zullen worden aanbevolen behooron behalve de begrooting wetsontwerpen betreffende de bondsnmbtenaren het muntwezen en de drukpers j verder nog een aantal kleine wetten die op de verdoeling van de oorlogskosten betrekking hebben Do begrooting al den ineestou tijd kosten on men is zeer benieuwd wal do uitslag zal zijn van do d seussie over de oorlogsbcgrootitig De II Börs Zeil schrijft dat het gevoelen van prii s Hismarok derhalve van de regeoring is ora bij de tegenwoordige omstandighodcn de voorloopigo regeling die voor don Noordduitaohen bond tot het einde van dit jaar voortduurt voor de eerfte jaren te beslendigen eu eerst later lezc zaak detiiiitief te regelen Sommigen willen dat de offioieuae binden n ot op zet vau tijd tot ijd de versoliijnscleii van het Frnnsohe chauvinisme nog eens opwarmen om een willige stemming van den rijk sd ig ten opzichte van het ijzeren budget lu liet najaar voor to bereiden De Volk i il hel orgaan der Fortsohrittspartij behelst een artikel over don rampzaligen toestand van de onderwijzers te Birüjii een artikel dat te moor afsteekt wanneer men denkt aal het gehouden intoolitsfeest eu de dotatiewet van 4 miHioou Van de lil onderwijzers hebben 300 of 58 3 percent een jaarwedde van + 00 tot ihO Thlr terwijl sleohta 34 oudonvijzers of 4 7 peroent de hoogste jaarwedde van SOO Tlilr genieten de gemidilohle leeftijd van deze lantsteii bedraagt tiO j iren Verder vergelijkt de Volkszeil de bijdragen van Berlijn voorliet onderwijs met die van andere sleden do tod der intelligentie betaalt per hoofd 2 iVi Hgr terwijl Zwii kau b v 4378 P hoofd aan het onderwij beil raagt Nog altijd blijl l do beslissing nit van de Iloiersohu regeering in ile oiifeilbairliiidazaak zoodiitde kllluliteu f 4