Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1871

maiÊm w van de ganse lu bevolking Gelijk de strijders uil alle oorilen v in Duitschland opgekomen in den oorlog ten iiminsie waren vereeuigd laat ons op gelijke wijve ten nauwste veruüuden zijn gedurende den zi genrijkeii vrede deze wiiiU deu dom deu prins gesproken in zijn toast op Uauiiüver in zijn dubbele beteekeuis van hoofdaliid en land werd met luide kr teii begroet Volgens mededeelingeu uit Stuttgardt beeft de intocht der teruggekeerde Wurteraliefgsche troepen op den i J Juni in die hoofdstad met niet minder geestdr ft phiiiti gehad a s U Hannover aau den dag waa gelegd Jok daar had men groote toebereidselen geuiaikt om de troepen feesteblk te begroeten i ti te onthalen Om met een ei kelen trek te doen zien h fe de bevolking van Wurtembergs hoofdstad zijn dappere ft i b loeve wij slechts het volgende ineè tl deelen Al hetgeen dergelijke pleehtighi deii lot een nationa il vrciigdefeest verheft was o k hier in de ruimste unite aanwezig Tot dat einde hadden iillen ieder naar zijn krachten bijgedragen de milist inwoner der st ad de autoriteiten van hoogen en lagen rang en niet het minst het bof voorgeg ian door den koning en de koningiu Menig kunststuk zag meu op den langen weg die de troepen door de siud moesten atleggen dat om zijn schoouheid werd bewonderd Zoo stond op den 70 voel hoogeii eu uiterst pracbtigen triomfboog liij de l ubingerp jort een waar meesterstuk van bouwkunst nog een ander situ aad van groote waarde namelijk een 21vo t liooge Victoria die aan de binnentrekkende dapperen den zegepalm toereikte Men zegt dat eini en ander ongeveer 20 001 Hor bad gekost liet aantal troepen hetwelk aan deu intocht had dee geuo nen bedroeg ruim IS OUO man rllrt ll pSff iï SPANJE Ken schrijven uit Madrid van 27 Juni zegt Koning Amadeus heeft nu voor de eerste inaal met een kabinetscrisis te doen en hij handelt daarin geheel overi enkomstig het constitutioneele beginsel Toen het ministerie zijn gcamenlijk ontslag op grond van innerlijke one iuigheid aanbood weigerde hij het aan te nemen en wel om reden dat het ministerie het vertrouwen van de volksveitegenwoordiging nog bezat eveu eer als dut van de kroon dat hem althans niets bekend was wairuit bleek dat de meerderheid der wet evcnde kamers tegen het kabinet gestemd was Men herinnert zich nog levendig hoe het onder de regeeriiig van koningiu I abella toeging hofkaboleu kuiperijen persoonlijke e gingen of grillen der sonveri ine waren het toen schier altijd waardoor elke kabinetscrisis bewerkt en beslist werd zoo zag men toen dikwerf den gunsteling van den dag eensklaps aan het hoofd des bewinds plaatsen en bet parlcmenlau e regecriugsstelsel ganseh ontaarden Gelukkig dat onze jeugdige koning beter weet wat den constitütioneelen souverein betaamt Het gereehtelijke onderzoek wegens den moord op deu generaal l riin wordt onafgebroken voortgezet hoeivel er weinig of niets daarvan uitlekt De kamer van afgevaardigden gevraagd zijnde om machtiging oin een van hare leilen den heer Bareia in arrest te honden als verdacht van medeplichtigheid aan dien moord heeft in de zitting van 30 Juni na eene beraadslaging met gesloten deuren die muclitigiug aan de regeeriiig verleend GocDA 6 Juli Bij kon besluit is aan mr G A Salomon Huygeus op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als plaatsvervangend kantonrechter alhier Velen onzer lezers zullen weten dat verleden Maandag de steinming plaats had voor de verschillende cunimissien van beheer die ingevolge bet onlangs aaugeiumien reglement op t beheer der goedereu en fondsen iler Hervormde gemeente alhier moeten opgericht De uitslag dier stemming is nu nog slechts ten deele be kend hetgeen moet toegeschreven worden aau den belangrijken onivnng die t openen der billetten inedcbiengt l moeten toch gekozen 15 leden der comniiss van oppertoeziclit 7 kerkvoogden en 15 notabelen terwijl er 8S3 steianii ii zijn uitgebracht Bekend is thans de stemming voor de leden der eerttgenoemde coinmisaie Gekozen werden de hcereu J A van llouweuinge niet 710 A Smits met70li M 11 Kluitman met 533 L l Iloogendijk niet 01 V l ost Drost met Jtlii 11 lioandcrs met l l t A Pruis met ISS G Prince met 173 J l roogleevi r Fortiiijn met 4 19 G J de Jong met l jli P M Montijn met + K J J liraggiuir met l t 1 dr 1 ïcrpstra met 138 A Dortland inet i37 en mr J II vau ienuep met 435 stemmen iffi AaMwMNW MM diianiver aljjenieiMi worden Pe eestelijklieid boudl intnssehen atren n aan haar standpniit vast y ij lieefl hi l nii i rbe cl iafilet eilei lt der beviilliinf li Munehen o uii nrt ti urn ieli in en iincn du r te we i er n ileu luat iten kerke ijken bijstand te verleenen aan den lioo leeraiir en er Daar Zender behoorde tit de oudste en aln eine Mi niec st eaehte teekeiuiin s van het DüUiiifjeruilres n iakte d eestelijkheid hare Koi sdienstiiie hulp bij luan afhankelijk van de voorwain de dat hij zijn handteekenini in het bijzijn Van etuif en zon tern trekken lu plait van dien dwan zieh te laten welgevallen liet Zenger zijn arabti enoot l riodrle i eveneens in den ban n ar men weet veiviek n den geestelijken dienst te verrichten l e pai t wr UeiiftiO ü u te Mering zieh nog a tyd staande hon lt gesteund door ne lueeru riu u I i j ei ee e zond dr Kriedrieh daartoe de kerkelijke benoüdi dlieden Uu r ook de kerkelijke begrate nis is ueweigerd verwaelit men bij die i eh enheid een anti elericale ileni instralie Uit Breslau worden nog eenige niecledeeliunen gedaan teu aanzien van de ongeregeldheden welke aldaar voor een paar d igen zijn geplee d door de mijnwerkers der K oniugshutte I e plunder uijeu hebl en zich beperkt tut de woningen van eenige lsra lieti elie kooplieden en winke iers op wie de nn riili rs uaiir het schijnt zeer gebeten waren Wat het personi el van ingeueurs en andere boofdambtenaren i elri ft de e zijn wel is waar grol en lomp bejeg nd niaiir tot erge mishandelingen is het gelnkk g niet gekomen zoodat zij allen hunne fnuctiëu weiler hebbeu kumuui aanvaard n Ook de groote nuicrderheid der niijuwerkers heeft den arbeid hervat De Bank und Hand Zntimg bevat li naangannle nog het volgende Voor zoover zieh thaus reeds on goeden grond buit beoordeelen moet de ware oorzaak van het ver zet en der gepleegde ongen geldheden worden gezocht in de opruiende aaiddtiende taal van een in de Toolsche taal geschreven en gratis verspreid blaadje dat bijna iedereen in de band was gespeeld Gelijk overal elders geschiedt hebben de Jezuïeten geen middel schnweude oui hun doel te bereiken aan de domme menigte nlle rlei voors iegelingen gemaakt en haar verk a u il dat het vvareg 4nk aan de nuissa net zou ten deel vallen indien de menigte hen de Jezuïeten niet boven allen tot leiders koos Dit kwade zaad heeft vruc liten voortge bnicht naar zijn anrd In welk ecu stiat vau onwctcudheid de mijnwerkers verkeeren kau hieruit blijken ilat ter nauwera lud 30 pCt van hen lezen eu slechts 35 pCt kven en schrijven men zal hieruit tevens kunnen nagaan dat een zoo onwetende menigte zeer gemakkelijk ten prooi moest vallen aan hare verleider Uit het gepleegde kwaad zid waarschijnlijk dit goede voortspruiten dat met kracht z d worden gewerkt om het getal scholen in Opper Silezië te vermeerderen op die wijze hoopt men te verhoeden dat fanatieke volksleiders en opruiers zoo gemakkelijk als thans in staat zullen zijn hun vergift druppels gewijs onder de menigte te verspreiden het volk naar den geest met gezonden kost gevoed zal door beter onderwijs in staat geraken zelf de strikken te ontwarren en de lagen te ontgaan die men het heelt gespannen met bet hebzuchtige doel om van zijn ellende voordeel te trekken Met bevreemding zag uien k irt na het uitbarsten der ougeregeldheilen aan de hoeken der straten een aankondiging aangeplakt van den volgenden inhoud De mijnwerkers hebben een verzoek en een klacht bij den minister ingediend waartoe het besluit is genomen in de algemeenc bijeenkomst jl Zondag gehouden Het katholieke Casino heeft niets gemeens met de gepleegde ongeregeldheden de leden van gemelde vereenigiug betreuren het zeer dat heden rustverstoringen hebben plaat gehad Zij bezweren alle mijnwerkers niet bedaarilbeid het antwoord van den minister af te wachten alleen iu geval zij aan deze roepstem gehoor geven uiogen zij een gunstig resu taat tegemoet zien Ook de e aankondiging die des ruichts van het eerste oproer werd amigeplakt ge sclueddo in de Poolsehe taal en was vermoedelijk afkomstig van een reeds bekende zijdi Gelijk bekend is hebben de mijnwerkers de ongeregeldhedc voortgezet totdat zij door de militaire inaeht derwijze in het nauw werden gebracht dat er niets anders overschoot dan zieh te onderwerpen De belichten uit Hannover ontvangen betreffende d n lëestelijken intocht der zegevierende troepen getuigen allen van algemeene en om esloorde vreugde zoowel bij den intocht der troepen op den 211 jl als bij de latere feestelijkheden Was het op kleiner maatstaf d ui te licu lijii toch had mn met niet minder ijver de str den en pleinen der stid welke de troepen zouden doortrekken in lustwaranden herschapen toch baadde zieh ganseh Uamiovcr di s avonds bij de illuminatie in ecu zee van licht en trof men allerwcge de sierlijkste trauspiiriuiteu aan De woorden door ilen kroouprin s van l ruisenaan den feestmaidtijd gesproken schenen de leuze te zijn De gekozenen zijn allen eaudidat ii der aiit iorllio d ixeii alleen de belde eersten waren door beide partijen candidaat gesteld De heer U van Zaïienj was de candidaat der orllioihixen die de meeste steininen na de gekozeni n verwierf namelijk 418 Men mag dus verwachten dat ook de beide andere sleuimingen waarvan wij later den uitslag zullen mededeeleii ten gunste der gematigde richting zullen uitvallen Tc Oudewater is beroepen de heer dr Pb J Hoc deninker predikant te Veeuendaal De heer J L Fortniju Droogleever predikant te Kerkwerve heeft het beroep naar Melissant aangenomen Ur t v oJe V r i Is i teren b on en met de behandeling der tractaten met l ngelaud In den aanvang der zitting ontvingen de leden naar aanleiding eencr vraag van den heer van der Putte vim den miuist r van bnittmlandsehe zaken verlof om van de overgelegde diploinatiekc Currespoudentie in bet debat een iliscrect gebruik te maken De vier sprekers van verschillende politieke richting die aan het debat deelnamen de heeren van Sypestcvn Gratama Nierstrasz en Mirandolle concludeerden eenparig afstemming der tractaten welke volgens de uitdrukkelijke verklaring der regeering met elkander st iaii of vallen Over het traetaat op de immigratie vnn koelies iu Suriname liet zich alleen de heer van Sypeste vn en wel niet zeer gunstig uit hij racende dat die immigratie weinig te beteekenen zou hebben en dat een immigratie van negers de voorkeur verdiende zonder eehter op het bezwaar veel acht te slaan dat zoodanige immigratie licht een vermomde slavernij zou worden Maar de afstand van de kust was voor de heeren van Svpesteyn en Gratama I t traetaat wegens Siak voor de heeren Nierstrasz en MirandoUj de hoofdzaak De solidariteit tusschen de tractaten werd ten scherpste gelaakt daardoor was zooids de heer Mirandolle liet volkomen juist uitdrukte de hulp der Eiigelsehe regeering ingeroepen om pressie uit te oefenen op de Nederlandsche vertegenwoordiging Men had bij de onderhandelingen l aigeland naar de oogen gezien ten ko ste van het Nedirlandsch belang Immers Eiig land had er sinds jaren naar g streefd ora onze bezittingen op de kuit maehtig te worden en het was voor Nederland van het hoogste behing om vasten voet te houden in Afrika dal veiig heiland der toekomst kou genoemd worden Afstand van koloniën verdiende als een eerste stap op een bellend vlak op zichzelf reeds afkeuring te meer wanneer de inboorlingen zoozeer op de bescherming van het moederland gesteld waren als met de Elmineezen het geval w i s Het traetaat betrefTcnde Siak zou aan de moeilijkheden die altijd op Sumatra hebben bestaan geen eind maken het vrij belangrijk verschil bij voorbeeld tusschen den Kngelschen en Nederlandschen tekst zou nieuwe moeilijkheden verwekken De aouvereiuiteitsrecliten van Nederland over Siak dat reeds behoorde aan de Oost Indische Compagnie en toen reeds bestond uit al de gewesten waarover met Hngeland moeilijkheden zijn gerezen waren door de regeering bij het sluiten van dit traetaat niet gehandhaaid De oorziuik der moeilijkheden lag in de vrees van Engeland voor belemmeringen van zijn handel een ongegronde vrees daar door ons op Sumatra geen dilFereutiëele rechten worden geheven Om deze vrees weg te nemen ware het voldoende geweest de Engclsehe regeeriug te verwijzen naar onze wetgeving Zeker van den vrijen handel barer onderdanen moest zij zich iu de uitbreiding van ons gezag op de oostkust van Sumatra zelfs verheugen want daardoor zou de eerlijke handel worden bevorderd en zou aan de onmenschelijkheden van den handel in koelies een einde worden gemaakt Maar in plaats van aan Kngeland eenvoudig die zekerheid te versehatl en had men aan de Engelsehe onderdanen bij tractaa voorreehtini toegekend waarvan elke vermeende c wezenlijke verkorting een internationaal geschil zo zijn Heden wordt de discussie voortgezet er zijn nog vele sprekers ingeschreven De zitting van de Provinciale Staten van ZuidIloUand is Dinsdag onder voorzitterschap van mr J London te elf uren in naam des konings geopend De voorzitter brengt de vele en groote verliezen die de vergadering sedert de herfstbijeenkomst van 1870 heeft geleden in herinnering en benoemt drie commissii u om de geloofsbrieven te onderzoeken van de 43 nieuw gekozen leden Na eenigen tijd doen die cemmissiën verslag en stellen voor al de benoemde leden toe te laten Dienovereenkomstig werd besloten en na alleggiiig van de gevorderde eeden namen zij voor zoover zij aanwezig waren zitting Na het honden van het voorgeschreven gebed w H dt door den voor ilter mededeeling gedaan van alle de sedert de herfstvergaderiiig van 1870 inge r SkwHifj ËS iür A J i t II lil 1 t 0 vd HP x J i II t Jei ic r i f i lt t 9 a ill 0 BlfH il I li K Il li HfmiifXx V ItuteBA felitè liiiitik tajWiii ifi ï ft tw Brf Kwil W If wmi ii ii iii Ik S B llrflH n iBiw Iii p lei B jHKti 1 ttmiiéi B lllilWlt ïd 4 ie iaiiioiBiijta i i j i i l iitoiB fl asfcsiis efnB U i HttM Wil ffi U Wc kif n w jSir