Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1871

9 K MWI9P iïi5iHttll 1 i anti oith door heide laat der or1 guko eneii beide andere t iUis HUen htiii r zullen l h J Hoe ver predikant te u met de beIn den aiinlar aaiüeiding itte VJiTl den f om v in de in het debat politieke rich Je heeren van Mïandolle con t octuten welke der regeering iir het tractaat uininme liet zich n t zeer gunstig ïinig te betee ig itie van negers eriop het bezna xr mmigratie lielit voor de heeren c i t wegens Sink e de hoofdzaak ten werd ten 11 Is de heer li t de liulp der ni pressie uit te lordiging Men nul naar de oogeii I ril belang Im1 lar gestreefd om te worden en i ste belang om I vei ig het land I Afstand vaii lp op een belli te meer wan1 Ijesohenning van 1 iet de Elminee man de moeilijk II bestaan geenehil bij voor Nederlandschen ukken De sou r Siak dat reeds a agnie en toen aarover met Kn waren door de taat niet gehund 1 II lag in de vrees van zijn handel 13 op Sumatra lieven Ora deze I lie geweest de Kn oiize wetgeving mderdanen moest U ezag op de oost vaiit daardoor zou en zou aan de 1 in koelies eeu I lats van aan Va verschatleu had liij tractaat voor II meende of wezen rschil zou zijn ezet er zijn nog iteu van Zuidluschap van mr konings geopend 1 Dote verliezen die ukomst van 1870 noemt drie comuilerzoeken van de ijten tijd doen die f al de benoemde tig werd besloten eeden namen zij iting i iehrev n gebed iiiig gedaan van an 1S70 inge komen koninklijke besluiten en andere stukkon die voor kennisgeving worden aangenomen Tegen Dinsdag 11 Juli wordt aan de orde gesteld de verkiezing van twee leden van de I ler te kamer der Slateii jeneraal in plaats van de heeren mr J A riiilipse en J VV Hein die dit jaar als zoodanig moeten aftreden hebbende de heer l liilipse eene missive ingezonden houdende inededeeling dat hij wegen gevorderden leeftijd en den minder giinstigen toestand zijner gezondheid iiitt meer in aanmerking eiisclit te komen De voorzitter brengt hidde aan den heer Philipse die gedurende eene reeks van jaren als afgevaardigde van Zuid Holland den eervollen presidentszetel in de Eerste Kamer der Staten Geueraal op zoo waardige wijze b ieft vervuld en zieh daardoor verdienstelijk heelt gemaakt jegens provincie en vaderland Gisteren hielden de provinciale staten hun tweede zitting die geheel word ingeiioineti door de verkiezing van vijf gewone en een gewoon lid van gedeputeerde staten in de plaats der aftredende heeren Vj II Baron Eengers van Warinenhui en mr H J O Metelerkamp jhr mr J L C van den 13ereh van Heemstede mr C van Vollenlioven jhr mr H J van der Hftim en S A van Hoogstraten De aftredenden werden allen herkozen t w de eerste met 57 van öli de neede met 59 van G7 de derde met 40 van 75 de vierde met 71 van 75 de vijfde met 41 van 75 en de laatste niet 54 van 75 stemmen Al de gekozenen nemen de hernieuwde bcroeming aan en werden daarmede door den voorzitter geluk gswenscht De vergadering ging daarop tot Vrijdag uit een Men deelt aan M Vachrland mede dat van goedconservatieve zijde waarschijnlijk door de helden der Algemeene Kiesvereeniging pug ngen aangewend worden om den heer HolTman te bewegen het lidmaatschap der Tweede kamer neder te leggm en aldns hetzij aan den niet herkozen heer Van Lijnden van Simdenburg hetzij aan een ander oud minister van ISlili i die in Noord Holland zoo weinig sympiithie bij de kiezers gevonden heeft de gelegenheid te geven in Scpteialicr weer op di groene biiukeii plants te iieineii De heer Hoffman moet zwarigheid maken aan d eu weiiseh toe te neven Trouwens na de zi UopoH i riiig waarvan zijn scho m noii ji iis den he r Van den Uergh van lleeni tnle blijk ual kan de heer lloll niim t er M ir liDiiden dut zijne familie op het oogi iiblik genoeg hei fl gedaan voor do guede zaak Dr billijkheiil eiselit dat men nn diezelfde welwillendheid eens van anderen vergt Hr zijn nog conservatieven genoeg in de kiimer te vinden wij behoeven hen niet te noemen lie zonder den lioogen leeltijd van den afgcv ia digde uit ionda te hebben bereilït even goed voor zoodanig offer in aanmerking komen Zaterdag bestond de Tijd 25 jaar Vooral de heer F van Cranenburgli als stichter tn de heer Smits als medewerker hebben den grond gelegd voor Hit blad dat het eerste Katholieke dagblad hier te lande gewee t is eerst driemaal s weeks uitkwam en evenals de meeste bladen sedert de zegel afschaffing belangrijke aanvulling en uitbreiding heeft onderdaan Denzelfdcn dag vierde de l rov Novrbrab en t Hertngenboiische Courant haar 100 jarig bestaan met de uitgifte van haar tegeuw oordig nummer in gouden letters op donkerblauw papier en van een fac siniilij zooveel mogelijk van haar eerste nnnimer dat den 2 Juli 1771 bij C A Verwey en L J Bresserte s Hertogeubosch het lieht zag Met zekerheid verneemt het Ilandehhlad dat het bericht alsof lic Ned landel Miiatseha pij geeiie jongelieden meer aan hare bureaux zou plaatsen die niet het eind examen aaii eene hoogere burgerschool hebben afgelegd oiijttUl is Bij het dezer dagen gehouden examen waarbij 16 jongelieden zijn toegeluten is hun alleen bij wijze van informatie afgevraagd waar zij hunne opleiding genoten hi bben Overigens bestaat bij de directie geen plan oui in de tot dusver gevolgde wijze van aanstelling verandering te brengen In verband met het bericlit omtrent een te verwachten reorg inisatie vau het wajien der infanterie wil men weten dat die reorganisatie zou bestaan in de opheffing van het getal regimenten waarvoor in plaats zonde komen een zeker aantal ieder op zich zelf staande bataljons men zegt ten getale van 40 elk gekominandeerd door een majoor die den rang van luitenantkolonel zou vervullen d e batiljons zouden worden geformeerd tot brigades elke brigade gekommandcerd door een kolonel terwijl wederom de brigades zonden wcu deii geformeerd tot divisien iedere divisie gekominandeerd door een generaalmajoor Ons Oost lndiseh leger is op gelijke wijze in bataljons en niet in iTgimenten verdeeld Voor 2 il weken hebben eeiiigc landbouwers in den omtrek van Schüonhoven sommige gedeelten di r velden die vroeger met bectivortelen bezaaid waren maar ten gevolge van het ongunstige weder niets goeds b liKifden opnieuw niet dat gewas bezaaid met dat gevolg dat zij nu een goede opbrengst verwachten mogen Het vervoer van aardappelen uit het Westland schrijft men dat tegenwoordig belangrijk is bepaalt zieh bijna alleen tot het binnenland Met Kngelsehen toch is wegens de laag geboden prijzen geen rekening kunnen getroffen worden terwijl het zuiden van Frankrijk in staat is aan vele vragen te voldoen waarvan door hingeland wordt gebruik gemaakt Het was te voorzien dat de aardappelen niet lang hoog in prijs zo Ii i blij u ar g crn o e nsiandigheid heeft medewerkt ora de markt spoediger te doen dalen Er wordt andi rs naar genoegen gerooid zoowel wat het beschot als de grootte der knollen aangaat Dat de verbouw van den aardappel hoe langer hoe meer uitbreiding verkrijgt bleek ook in het voorjaar toen kleine in kistjis afgewogen bczendingen nieuwe aardappelen te Amsterdam van Madeira werden ontvangen Te Utrecht is Vrijdag II de algemrene vergadering gehouden van de aandeelhouders de Uijnspoorweg maatse happ j Uit het verslag door den secretaris uitgebracht bleek dat het jaar I87Ü alle iiis bevredi gende uitkomsten had opgeleverd De ontv mgstcn bedroegen ƒ 455 845 45 meer dan in IStiH waaronder ƒ 2 5 607 16 van de nieuwe lijn ionda sllage Het materiel I was vermeerderd met 100 gesloten en 100 open wagens van 10 i 12 ton draagkracht De uitgaven waren in 1870 verhoogd door het nemen van buitengewone veiligheidsmaatregelen op de nieuwe lijnen door den drukken zoinerdiensl de viering van het 25 jarig bc iUian enz Voorts was voorliet eerst een annuïteit van ƒ 269 800 voor rente en aflos I sing van lasten uitgekeerd De nett i oiitvang t die op 30 April 1857 bijna SiïO OOO bedroeg was op 10 April 1871 ge tegVn t t 2 J H 407 8a De uit deeliiig op de niet I JMei volgefouriirerde aandeelen 7 il p I teiien 8 Oi pCt in de 2 vorige jaren I ei u VI rselul veroor aakt doorde ve iiiim ering der netto I onti iiig t van het gistorte kaptaiil w f 1 248 000 De iliuetie vertrouwt dat nu tl eii t laiide de toeiieiiiende coiieurrent e de tiiekniiist hoopvol is Laatste Bericliten Madrid 5 Inli in de tJortes worden de ili eiiBsim over het l udg t vooitjjeïet De Correspimdeitria logenstraft ten itelliüsfe de gerneliteii omtrent wanordelijklieden te llav ina Odessa 3 Inli Naar met zekerheid gemi ld wordt heeft de Porte vergniiiiing verleend dat het Kuftsisclie oorlogseskader op zijn tocht hierheen de Darilanellen passeere Boi lijn 5 Juli De keizer is in zoover hersteld dat liij lil de eerstvolgende dagen op reis zal kunnen gaan ten einde zich aan eene badknur te onderwerpen Brussel 5 Juli De heer Malon heeft in den Senaat een ontwerp ingediend waarbij straiten be dreigd worden tegen ieder die in eene openbare bij eeiikoinst eene redevoering houdt of voorleest bestemd om tot het begaan van overtredingen of misdaden am te sporen De kiinier van afgevaardigden heeft het wetsontwerp aangenomen waarbij de speelbank te Spa afgeschaft wordt Parijs 5 Juli In onderscheidene berichten wordt nader bevestigd dat de staatkunde v in den heer Thiers dat is het behoud van de republiek door den uitslag der verkiezingen op een hoiun dtal stemmen meer in de kamer zal kunnen rekenen In het geheel ziju slechts lï radicalen gekozen en tieu nionarchalen Men gelooft algemeen dat het gouvernement eii de nationale vergadering na het reces weer hunnen zetel te Parijs zullen vestigen De krijgsraden tot het vonnissen van de l arijsche opstandelingen zullen den 10 of 12 Juli bijeenkomen MARKTBEKICHTEN Gouda 6 Juli Bij zjicr weinig omzet werd tot lager prijzen afgegeven Tarwe pnike Zeenwschc 1Ï 8S s ƒ 13 65 Mindere ƒ 11 75 a ƒ 12 00 l older 10 15 a 12 60 Kogge ƒ 7 85 ü ƒ 8 60 Voer 0 96 ii ƒ 7 15 Gerst puike 0 85 a 7 50 Mindere ƒ 6 ü ƒ 0 75 BuitenlandRche 4 90 a 5 75 Haverkorte 4 50 il 5 40 Lange 3 75 ü 4 66 Hennepzaad 9 De veemarkt met goeden aanvoer dooli tragenhandel seliapen en lamineren ving te verkoopen magere varkens en biggen lusteloos Aangevoerd 90 partyen kaas 27 ii 30 Joeboter 1 30 a 1 10 Weibüter 1 00 il ƒ I IO Bur gorlijke Stand GmeitKN 8 Juli Willem Frcdcrik oudemJ J Geertruido ouder H Hovorkanip en J M tan der Wolf S Maria Calliarina oudei Houlhoff en M U anWcrkhoofen OvHii hUFü 2 Juli B C BrnijninV ra 4 E Tun Geut 7 w S G Morree 1 j 11 m J an den Bcrjt 1 j 6 m J Wiescr 88 j Guinwm 5 Juli J F T Wulf en M P van Maar A Infeber en W II van Kluijve J F van der Kinde F St a er Pri en W van der Stee A J van der Breo en P van der Spelt L Binnendyk enN Sibbe Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bfl het overlijden van den Heer ENGELBERT GEORGE van t kii DOES betuigt de familie bij deze haren dank Gouda 4 Juljj 1871 ADVERTENTIËN Openbare Verkooplng van eenen INBOEDEL gewerkt GOUD en ZILVER enz Op DINGSDAG 11 JULIJ 1871 des voorniiddaga ten 9 ure ten sterf huize van de Weduwe F DE HEER aan de Karnemelksloot en des namiddags ton 2 ure aan het Huis wjjk K n 237 aan de Peperstraat te Gouda Slijm en Maagpillen De e PILLEN die sinds vele jaren met het besie gevolg legen de slijm en als maagverSterkend geliruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bgzonder goed legen de gal en zeer ZECht laxerend zijn zyn tegen SÜ o cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Heeren Ie Amsterdam M leban CO Droog HeiligewegD 321 Bleiswijk S v d Kraais Bodegraven B Versloot Bommel Zall J v d Vegle Delfi E Wilsohut Delfshaven J Koch Deïciiier iebioed Timan Dirksland D de Vries Dordrecht H J Gillay jouda L Schenk op de Hoogstraat t Graïcnsande VV v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidiiiins Il ia trecht K Ooslerliig Lcijdeu J T Terbiirïh llaarlemmerstr Lekkerkerk A den Oudsten Lin cholen j B Kruithof Moordrecht 5 H Post Kollerdam v Sauien Kolff korie Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Uombouts Schüonhoven A Wolff Stolwijk A Zijdcrlaan Tiel A J Fiiassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagcrwerfl Zevenhuizen A l rins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgeni het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en uMuifend verkrijgbaar gesteld bij dsn Heer h SCHENK op de Hoogstraat LET WEL 1 Om elk doosje der ecA e en sints onhengelijka jaren gebruikte Slijm en Maagpülon i een biljet voor ipn met de hanilreekeiiing van J J SCHRRUDER apotheker elke handleekeninp zieh ook bevindt op het zegellak waarmede het dootjo verzegeld is Men lieve daar wel attent op Ie zijn en zich Ie achten voor hel gebruik van een iiamaaksel dat incn traehl in omloop Ie brengen 50 M in i È