Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1871

llol aii lschc Sociëteit van Levensverzekeringen opgerigt in den Jare 1807 to Amsterdam VOL GEFOURNEERD Directeur P I angei huizen KANTOOR Roguliersdwarstraat bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOORLOOPENDB Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSlOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdoelen na verloop vau 10 15 20 on 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN Ol LOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en Correspondenten Delft de Hr Mr C E 0 i u avinv Penms Dordrecht de Hr II VitiESENDüKP Gorinehem de Hr C de Gijselaah Gouda de Hr W J Portuijn Duoooi eeveb Notaris Gmvenhage de Hr P J Lvndbij Leiden de Heeren Lezwijx Eigmian bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar i u Z u 11 H o r L A N D Oiidewatei de Hr R W Haentjïs DeivKIR Burgemeester Roltculam de Ileeren Jan van der Hoop Zoon ScMi iltim de Hoeren P Loopüut C VlaanliiHjen de Hr Paulus Kikkert Woerden de Hr G Gjioenevei b FRANKFORT HAMBURG BRUNSWIJK FRANKFORT met prijzen van ƒ 100 000 50 000 20 000 eene premie 1 100 000 en vele andere prijzen Trekking 11 klasse Z tlUll HAMBURG met prijzen van 100 000 50 000 40 000 20 000 15 000 en eene premie van 150 000 Mark en vele hooge prij en Trekking II klasse 19 en 20 JUll BRUNSWIJK met prijzen van 40 000 20 000 15 000 10 000 8 000 en eeno premie van uOjOOU Daalders en vele andere hooge prijzen Trekking I klasse ifi CH iiO JUl Van bovengen zijn loten op franco aunvraiie verkrijgbaar tegen de alom bekende prijzen Prospectussen gratis Doorgefourneerde tienden Hamburg en Frankfort geldig voor alle klassen ƒ 10 Brunsvvijk ƒ 8 50 Doorgefourneerde twintigste Hamburg en Frankfort ƒ 5 Brunswijk ƒ 4 25 CLEVE 3D A DU Is OSOS c C De Heer D A DU MOSCH uit Utrecht aangesteld ais onze KASSIER is ber id alle inlichtingen te geven en brieven voor ons in ontvangst te nemen 276 Staats Loterij De Trekking der EERST K KLASSE begint MAANDAG 24 JULIJ 1871 Kennisgeving Wegens reparation zal hot VERLAAT AAN DE GOUWE ouder Waddin vveen van len 10 Julij tot den 3 September 1871 GESLOTEN ZIJN Oeneest undige aanbeveling Men vraagt tegen Augustus a s in een Burgorgozin eene DIENSTBODE loon ƒ 00 Adrea franco of in persoon bij don Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te KisJmjen over welks heilrijke werkingen de gosohrlfton van don Hofraad Dr Bali ino den Ilofr iad Dr EiutAiiivr en Dr DtiiUE handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der sjiijsvorteerings organen gebrokkigo ontlasting bleekzucht bloedsgobrek nK ook togen liiiiuorrhoïuen iioiguig tot jicht en scropluiloushoid Prijs por Hacon 50 ets Depots te tlumla bij Apotheker J W BOERS te Itotteidum n alle Apolhokeii hON De STOLLWERCK stiiE BORSTBONBONS welke mij tot onderzoek voorgelegd zijn hebben wij voor alle anderen togen heeichheid hoehton etc aanbevolene nnddelen do niet te miskennen voork ur dat d elve slechts uit suiker en lanteiitiat vervaardigd door liet ligchaam ligt opgenomen woidou on de spijbverteoring niet verstoren Dezelve worden ook door Kindereu en zwakke porsonen luet goode uitwerking aangewend waarvan ik mij zelf door proeven in het onder mijn bestuur staande hospitaal overtuigd liob Bret Uni 21 February 1847 Dr liüKKNER prao arts wondheelcr enz De e iiorit Bonlioiis zijn echt in verzegelde pakjes met gelirinUaaiiwij iug verkrijgbaar gestold il M flits 1 Gouda bij den Apotheker J 11 HOKliS to Haastrecht bij 1 K OOSTEIiLING te Üudewater bij F J n VliKUMlNGEN OU te Schoo ihoren bjj A WOLFF ffi SPi CIALlTElT VAN m L O T E 3 J Ieder beproeve het Fortuin TüllKSCHE AANDEELEN trokking 1 Augustus Hoofdprijs frs 600 000 Voor deze trekking geef ik geheele loten a 3 halve a ƒ 1 75 en kwart a 0 90 HONGAARSCHE LOTEN trekking 15 Aug H ofd irn Oo t 1 0 000 Voor deze trtüking geheele loten f 3 50 halve f 1 75 kwart f 0 90 OOSTENRIJKSCHE LOTEN 1864 trekking Sentemher Hoof Inriis Oost fl 200 000 Voor deze trekking geheele loten 4 halve 2 kwart 1 Bij bestelling van tien kwarten in eens ontvangt men een lot der Haarlemsche of Tielsche paardenloterij gratis Bij bestelling van 10 geheele ontvangt men gratis een Weerbaaiiheidslot trekking 31 Julfl waarop ƒ 75 000 kan getrokken worden of een Leeuwaauder Lot ID ZDXT Ii OSOII utrecht MoreelBohe Laan eu Choorstrant gemaaKt Si NB Het publiek wordt attent gemaakt dat zoowel van Ilongnarsfilie Ooatenrijksclie als Turksohe Loten de origiueele hier te lande gedeponeerd zijn Tegen 1 AUGUSTUS wordt gevraagd eene Dienstbode loon ƒ 60 eu bevallende meer Adres rajico brieven Lett B of in persoon bij Jen Uitgever dezer Courant Van GOUDA naar Moordrecht 8 53 1 24 6 39 Nieuwerkerk 8 53 1138 1 24 4 33 6 39 10 Capelle 8 B3 1 24 6 39 Rotterdam 8 18 8 53 9 44 11 83 1 24 2 01 4 33 6 39 7 18 10 Zêvënh Mö küpelle 8 56 12 55 4 36 8 43 Zoelerm Zegwaard 8 56 1136 12 55 3 28 4 36 6 36 8 4 3 9 56 Voorburg 8 56 12 55 4 36 8 43 b GilAVENHVGE 8 56 9 41 11 36 12 65 1 58 3 25 4 36 6 36 7 21 8 43 9 56 Oudewater 6 54 9 41 11 32 3 25 4 34 8 36 Woerden 6 54 941 11 32 3 25 4 34 6 36 8 46 Iliirmelen 6 54 9 41 11 33 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 Utheciit 6 54 8 30 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 S6 8 46 9 5 8 Amsterdam over Harmeien 9 41 12 58 2733 8 25 6 36 8 46 Vtrecht 6 54 8 30 11 32 9 58 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 6 16 9 38 Nieuwerkerk 6 31 9 22 a ü8 12 30 3 07 6 09 8 22 9 32 Cij elle 6 24 10 5 12 94 3 02 6 03 9 2 KüTTEBDAM 6 15 8 05 9 10 10 50 12 15 2 05 2 55 5 55 S IO 9 20 2eieiih lloerkapeiIeX3Ö ll üö ÖJS 8 27 Zocierm Zegwaard 6 21 7 64 9 14 10 50 4 12 O 05 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 05 8 Gkavenuaop 7 40 8 9 10 35 12 25 2 3 53 5 50 8 9 30 Chr IëTv ü rr 8 3Öri Ö47ÏUTliTÏO 31 Uoer l u 7 52 8 22 12 56 4 05 0 02 9 25 HarmeliTi 8 16 11 05 12 51 1 30 3 4 5 5G 9 20 Utuvxiit 8 9 08 10 45 12 3a 1 10 2 3fi 3 li 5 10 6 4 3 9 A ib iraD iM over H irincleii 15 10 15 12 50 2 20 3 15 8 30 Utrecht 6 43 8 20 9 35 11 20 K35 V E R B E T E R i N gT III dt iidvctcitt MUI O eu vnn U iuliliitxveen iu nr 10711 ln t NFl M JE Fd en M ï l l iill s FDL twremaal i lilt inoLkl ijii M KI T II lOI Ill MAI l lll lt TOL luudi Dl uk vuil biiDkiuiiu 1871 G Bullenl De indruk dii is overal gnnsti der nat verladen zijn door een hadden voorgeste gezinde leden formeele afkenri meerderheid der De nat verg stfl verleend disc ssie is gew oor aakt wordt Dnitsche gereo ging der vervaldi land van geen kloard Men iia wijiiging te lire regeering verki tlissing eenor Tevens is i tweede lezina v li ig voor dagbl nister l icard waarbij de a cl getrokken met Volgens later tegen 199 stem r c Nord Iku Fmnscbe leenii wonrden ten o flteld heeft en u mogendheid v i Berlijnsohe bl i Frankrijk wniiii de dingen gi Uuitsohlnnd of overal zegevier succes gfmaak cieusc blad h fort om twee tuur en de In Na den cntvanest van wacht hem als te H nn gezindheid ji gekomen De waarvan de b en wel in de bodem heeft om den into hij ter overw Fredrik VVilbe gen Op li eendrochtig bl liet voord den Oostenni wart behaald fiO millioen e ciELe thannsc Beust verleen heilzame ovi r positie van door de pail vaster dan n zijde poogt II gen en bere i dale en ultiii beide paitii tie in het m 1 althans bej u en laat door klaren dat l tntioneele p uop de verioi i des keizctn i pr i ramma il niet znl vem H t huis I