Goudsche Courant, zondag 9 juli 1871

4Bi r = ïaKsarj 1871 Ziindag O Juli N 1073 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adveiicnliehlad voo Gcuda en Oins reken = ot Fortuin IKLEN trekking 1 600 000 n ikgeheele loten i kwarb a 0 90 TEN trektóng 15 2o0 000 Ilu ele loten 3 50 1 K LOTEN 1864 hoolUpri 3 Oost fl oheela loten ƒ 4 men kwarten in eend I der Ha ri emschk brij gratis Bij be lutvangt men gratis trekking 31 Julij Ip jtrokken worden r a ui en Chootstraat It attent llongiyirsche ïurksohe leele hier te icerd JS wordt gevraagd istbode de meer 1 ett B of in persoon tiurant DA naar 24 4 33 6 39 10 4t 11 33 1 24 2 01 12 55 4 36 iï li 36 12 56 3 25 4 36 843 11 3C 12 56 1 68 3 26 g rifi 5 4 34 6 36 4 34 tl 36 8 46 l 12 56 2 3 j 3 26 4 34 Il 1 32 12 56 2 33 3 26 9 41 12 56 2 33 3 25 1 16 6 54 8 30 11 32 9 68 DA van 2 37 6 16 i 38 1 06 12 30 3 07 6 09 3 02 6 03 9 27 O 10 60 13 15 2 05 1 r ü67ir ix 8 27 54 y 14 10 56 4 12 8 05 S 9 10 35 12 25 9 30 Il 6 io7 i ii 1 4 05 6 02 9 25 l 51 l bO 3 4 5 12 35 1 10 2 35 7 1 10 1 5 T2JJÖ Ü Ir 20 1 3 l 1 20 4 35 E R ï N G I 1 I nill s l Ul Iweemoal lil U l l llll l Ol 1 Liilukiuau BUITENLAND Unitcnlandsch Ovcrziclit De indrnk dien de afloop der verkiezingen maakt is overal gunstig behalve bij de leden der rechterzijde der nat vergadering die geheel uit het veld geslagen zijn dooi een resultaat dat zij zich geheel anders h idden voorgesteld De positie van die inonanhaalgezinde leden is bijna onhoudbaar geworden na de formeele afkenring van hun politiek door do groote meerderheid der departementen De nat vergadering heeft Dinsdag oen nieuw uitstel verleend voor de betaling der wissels In de discussie is gewezen op het groote ongerief dat veroorzaakt wordt door eene bcslisfin van liet hoogc Duitsche gerechtshof te Leip ig Tevens is in dezelfde zitting overgegaan tot de tweede lezing van het wetsuiitwerp op de borgstelling voor dngbhiden afkomstig van den vorigen minister l icard In de zitting vau Donderdag ia art 1 waarbij de af eliaffiiig van de borgstelling wordt ingetrokken met 329 tegen 202 stemmen aangi nomen Volgens latere bericlitcn is de geheele wet met 317 tegen 199 stemmen aangenomen lie Nord IkutKhe ZIg betoogt dat het succe ider Fmnsche leening bewijst hoezeer men de vredesvoorwnarden ten imreehte als overdreven drukkend voorgesteld heeft en als berekend om Frankrijk te verlagen tot mogendheid van den tneedeii r ing Het ministericele Berlijnsche blad lioojit dat de pnbliekc opinie in Frankrijk wanneir zij tot kalmte en juist inzicht van de dingen gekuinen is zal moeten erkennen dat Duiti chland ofschoon tot den oorlog gedwongen en overal zegevierend geen misbniik van haar militnir sncoes gemaakt heeft üuitsehla iil zegt het oHieieuse blad heeft alles gediian bij den vrede te Irank fü t em twpc natiei te verzüenen die door de natuur en i e hisi n3 tot naburen gemaakt zijn Na en zegevieri ndeii iutocht en de lui terrijkc ontvangst van den üuitschei kroonprins te Hannover wacht hein iets dergelijks te Mime en Daar even als te Hmiiiover zal men bewijzen dat er in de gezindheid jegens l rmseii een geheele oieniekeer is gekomen De prins die het leger heelt aangevoerd waarvan de beide Beiersehe korpsen deel uitiunukten CU wel iu de schitterendste ge echten op Franwhen bodera heeft zegt men d nituoodigiiig langenomeii om den intocht bij te wonen van de troep n die hij ter overwiimiiig eleid heeft Daar al prins Fredrik Wilhelm evi i als te H Miiover kunnen zeggen Op het liigveld verceingd willen wij ook eeadraehfig blijv u gedurende den vn de Hut voordeel door de eunstitut oii ele partij in den Oostenrijksclien rijksraad op hi kabinel llohi nwart beliaaliï door de afsteuiniing der leeiMig v m 60 millioen en het votnin van v r nmwi u door de cis Dc thamische delegatien aan ileii rijkhkanM lier voii Beiist verleend schijnen aan de fideralistisehe leiders heilzame overdenkingen ingeboezemd te hebben De positie van den irnuf von Beu t die geseliokt wii door do partij an het nnii stene llolieiiuart is nu vaster dan ooit Do eonstitiitioiieele iiirtij van hare zijde poogt meer eenheid in hare geledere i te biengen en bereidt ïieh voor om de v m liiigeii van de teo dal en nlttnmontaansche jiartij te keer te gaan welke be e paiti ien een verniit gun der l Vbriiarie ni titu tie in het ehild voireii Hit miiu terie llolieiiwart althnuB begint een verzneneiuli r tiioii a iii te slaan en laat door de Grilteer lij iii de I iiit ir In verklari U dat liet voor de weiii ehen cl r l iiit el i iii li tutioneele partij eerbied lie t l Het doet een beioep op de verzoenende ge uidlieid van alle iintioiiabteiteii di B keizerrijks en rr ck rt dut lid volgen zijn 1 1 1 lel lil r 1 millioen lliut elier pro ii iinma ile uh iih niet r verua ii 1 io t n et In lieefi 7 ijn liMirl II t hiiis dtr lierren get onderzocht Lai g discussie was niet noodig want de geheele bcgrooting werd e Sioc aangenomen Het huis der gemeenten in Engeland heeft met 289 tegen 231 stemmen eene motie van den heer Graves verworpen gericht tegen de wet op de afschaffing van het koopen van officiersplaatsen in het leger want na de i ijzigiiigen der regeeriiig is er an de legerorganisatie niets dan deze maatregel overgebleven Dit eenvoudige beginsel geen oHiciersrang dan ten gevolge van bekwaamheid verdienste en moed moest nog met alle kracht door den minister van oorlog Cardwell en den heer üladstone verdedigd worden Gelukkig werd de motie tot uitstel verworpen en de wet deönitief door het lagerhuis aaugeuoraen De interpellatie door het senaatslid Casicr de vorige week tot den Belgischen minister van buiten landsche zaken den heer d Aneth n gericht is in de zitting lan Maandag beantwoord De minister heeft ge d dat België de overbrenging van dni Italiaaiiseheii regeeringszetel nni Rome noch goedkeuren noch afkeuren mocht en slechts de diplomatieke gewoonten behoorde te volgen De minister had daarom slechts de instructie gegeven om de Italiaansche regeering te volgen naar elke plaats waar zij zich zou vestigen Ten slotte heelt de minister zijn geheele eorrespondeiitie met de Belgische gezanten te Home en te Florence overgelegd en er bijzonder op gewezen welke verplichtingen lielgie als neutrale staat in dergelijk pijnlijke quiïstien te vervullen had De ultramoutanen schijnen gewcnseht te hebben dat de reiieering haar bevel om den koning van Itaiie naar Home te volgen weiler zoude intiekken ten minste verkla irde een ander lid dezer part j over de ophelihriiigeii des ministers ni voldaan te zijn Dat zelfs een kabinet ais het tegenwoordige lau dezi n eiseh niet kon voldoen sehencn zij echter zelve te begrijpen want toen de motie van den heer d Vsprciiiont iiiontffi e senaat voldaan nil t de ophe denngen des lil ni ters ga it over tot de orde van den dag in üin raiig gebracht werd waagden zij het niet daar tegen te atemmen en onthielden zich d iarom van de steinming Moeilijk toch konden zij hetclericale ka binet bestrijden ilat zelf zonder eenigen twijfel het noodlot vcrwenscht dat juist onder zijn bestuur België door de cMstand ghedcn tot dezen stap gedwoii gen werd De koning i nii Ualii heeft een bal hem door de stad Home a uurboden bijgewoond en is daarop weder naar l lorenee teruggekeerd le n inisteriiele crisis te Madrid is geëindigd wat zich trouwens liet verwachten met het laubhjven van al de iiiini ters Ook v oi Uniz Zorrdla en Morel y l reuderga t den minister van fin incien In de vergadering van d ii senaat heeft de minister van justitie iiilichtiiijeii g geven over de crisis ten gevolije waar 111 een motie van vertrouwen werd voorgesteld die aangenomen werd met 6h tegen 20 stemmen P R A N K B ÏJ K Ja il Xeiie Jreie l res ie verha iltien correspondent eenige bijzonderheden van zyii bezoek lum Versailles en vooral omtrent eene zitting vnji de vcrtegenwooriliging van Frankrijk De lac d armes voor het loi stc ld vol kanonnen mortieren en mitrailleuses die op de opMandiilingcn van l arijs waren veroverd en hoewi 1 miisehien de leden der nationale vergade riiig lutneriiststelleiKl moditen vinden om zonder eenig gevaar tussclien die moordwerktuigen te wandelen de briefschrijver meent dat de eiitionslelling van dien buit voor menigeen weinig aaiitrekkeiijks zul hebben Hij be oeht ook de bekende oranjerie die thans tot gev l lnis dient en kan zich met begrijpen dat tie vollsi erlegenwoordiguig onder hare nogen eene beha i liii van d gevangenen wil toeii teii a daar nienignnuil plaats Iu rft Toen il Ie oranjerie Over het plein vau Marokko komt men in de zaal van d n schouwburg waarin de nationale vergade ing hare zittingen houdt Ten genoege van mevrouwde Poihpadoiir liet Lodewijk XV dezen schouwburg door den architekt Gabriel bouwen doch hij kwam eerst gereed toen reeds de sclioone Dubarry de plaats van de Pompadour had ingenomen en werd ingewijd op den 16 Mei 1770 bij gelegenheid van het huwelijk vau den dauphin met Marie Antoinette Negentien jaren later had er op den 2 October 1789 een voor het Frai sclie koningschap bcteekenisvol feest plaats toen de lijfgarden aan de olTioieren van het regiment Vlaanileren een banket gaven dut tot eene vijandige demonstratie vau het volk uitlokte Door Lodewijk Filips hersteld is de schouwburgzaal tlians de zittingszaal van de vertegenwoordigers der republiek terwijl de drie gouden leliën op ecu blauw veld aan de koninklijke afkomst van het gebouw herinneren Loges en gallerijcn rijzen amphitheatersgewijze tusschen houten zuilen op aan wier kapiteelen en voetstukken geen veiguldsel is gespaard Waar het tooneel was is thans de trioune op het hoogste punt daarvan bevindt zich de zetel voor den pres dent iets lager is de plaats voor de sprekers on aan beide ijden daarvan die voor de stcnographen In het parterre zijn de zitplaatsen der leden de voorste b mkeii zijn in drie doelen gesplitst d ch loopcn achteruaarts in twee rijen samen Ze zijn allen mci rood lil eel bekleed Bij alle draperien ook in loges en gal irijen is rood de heersoheiide kleur 0 n 1 goede plaats te krijgen was ik reeds lang voor den lijd dat de zitting zou beginnen 2 uren in de zial iianwei ig Tegen half drie kwamen do afgeviiard gdeii in grooten getale aan De ministers namen hunne pl iatH U op de voorste bank van het centniin iii Thiers was de eerste die versoheeu naast lieni nam ter reehterzijile lules Favre plaats eu nevens dezen de ministers van binnenlandsehe zaken en financidi Haar hot mij onmogelijk was geweest om een platt grond vau de zittiiigs zaal met de nommers Jei zitplaatsen vau de le leii te krijgen moest ik geheel steunen op de welwillendheid en bekendheid van mijne buren die mij eelit r geen van allen uit den droom konden helpen behalve een oud heer die naast iiiij tegen een uil leunde Voor Thiers en Jules Favre had ik geeiie aanwijzing noodig evenmin als voor Gri vy een fraaie mannelijke figuur die met kalmic en voorzichtigheid de pla ils bekleedt waarvoor hij als van zelf de aangewezen persoon is üp een der voorste banken van de linkerzijde nam de ex miiiister l icird plaits Hij is diep in de veertig doeh zijii vol d iiker h i ar m aakt dat hij jonger schijnt Zijn blo e id g laat en i elgedaan uiterlijk geven nog geen aanleiiling tot hi t vermoeden dat hij oin zijn verloren betrekking treurt Kenige oaiiken iieliter hem zit l e meerderheid der verg iilering bestaat Hitmannen van eenig zin gevorderden leeftijd en als inen bij wijze van vogel perspeetief een blik slaat op do talrijke witte en grijze hoofden en op de menigte k le plekken daii komt men tot de oveitu g ng dut Frankrijk s ziKeu niet door heethoof len ii la Feroy worden b handeld De ee iige heethoofd vau diver gadenng is zoo iIb ik gisteren heb gemerkt de kleina Thiers die de jongsten zoowel als de oudsten in eeBtkraelit overtreft Op de orde vau den d ig stond de leening van twee eu een half miliiardeii Twee redenaars hadden voor hem de tr lnine lii ti eu de In eren Douai en 1 II i i I i pf j