Goudsche Courant, zondag 9 juli 1871

B INN E NLAND GoLi 8 Jl U Ki iiige onzer vooriiaiimste ingezetenen hebben het plan opgevat om eenige flinke huizen te doen bouwen tegenover den Kutteiismgel Hoewel de daartoe vereischte contracten met ons gemeentebestuur en het hoogheemraadschap van llijnland nog niet zijn gesloten vernemen we toch dat de onderhandelingen I goed op weg zijn Een groot gedeelte van de SinI gclgracht zou worden gedempt en door de gemeente van een bazaltkade voorzien ie beuoodigde grond t c it or ƒ 5 de vierkante meter afstaan dueh verlichting en bestrating zou ten h ireii laste blijven Hit plan verdient zeker toejuiching want de vraag naar derm lijke woningen alhier is m den laatsteii tijd zoodanig tiegenomen dat vele fainilién zieh elders vestigden terwijl andere die hier hun verblijf moesten houd n zich op allerlei wij en moeten behelpen Komt t plan tot werkelijkheid dan is t echter te hopen dat liet gemis van een onzer weinige wandelplaatsen van geuieentenege zal worden vergoed door elders een nieuwe te doen aanleggen Den vel deren uitslag der verkiezingen voor de comniissien v ui beheer over de goederen en fondsen der Hervormde genieeti c alhier laten wij hier volgen Notabelen Uekozen de heeren J Hermau de Groot met 824 W de long met 788 D Dobbe met l J i T A i van l eth met 48 A van Veen met 48fi J F C Prince met 4 i9 C C Knaap met 4 t9 Dr J G Uooseboom met 457 G N de Voojs nut 455 J 1 Kyk met 455 C Kerkhof mit 44 VV Kamphuizen met 441 H Overeijnder imt 430 C J van der Grijp met 4Ï5 en J L Terwen met 423 stemmen De beide eerstgcnoemden waren door beide partijen eandidaut gesteld de heeren de Vooys en Kamphuizen waren candidaten der orthodoxen alle overigen der antiorthodoien Kerkvoogden Gekozen de heeren Mr P P P Kist met 8 7 W J Fortuijn Droogle ver met 47 5 J V Huyaards met 460 C Knaap met 452 A Koorevaar met 450 J A Kemy met 445 en C Hoogenbjom met 436 stemmen De eerste was door heide partijen de laatste door de ovthodoten caudidaat gesteld de vijf overigen waren erndidaten der anti orthodoxen hij pr ik Naar de stem van den president die om stilte nep luisterde niemand tevergeefs stond hij op liet de bel klinken en sloeg met iju hamer Toen Douai nfklom en 1 Kspin sse de tribune be steeg werd het weer rustig De kamer seheen voor hem gunstiger gestemd teziju vvaiit men volgde hem met belangstelling Zoodra hij echter over beapaniigen en be ninig ngen op de traktementen v m hooge staatsambtenaren begon te spreken nam het leven weer een aanvang en de lauweren voor het eerste gedeelte zijner rede veranderden in doornen Toen betrad Thiers de tribune Hij begon met zijn zakdoek voor zich gereed te leggen nam ver gens Blo n de i en daarna e in i sloV water Diepe stilte heerschte in de vergadering Hij begon te spreken en ik daeht nu hebben ze door hur geschreeuw den vor gen spreker niet kunnen hoeren hoe zullen ze nu dezen beiu cglijken dwerg verstaan r uAanvankelijk sprak Thiers l mg aam en i scht met lederen zin echter niim zijn stem in kracht toe en was stirk van midiukkins als hij op iets b jzoudera nadruk wilde doen vallen leder oord gaat vergezeld van eene beweging met de hand Als hij groüten indruk wU maken kruist hij de armen en als hij denkt tegenstand te zullen ontmoeten slaat hij op de tafe dat de glazen rammelen waaruit hij nu en dan eens even drinkt en daarna zijn mond afveegt Thiers is een groot acteur en kent zijn publiek evenals alle geniale spelers heeft hij zijn knust li f en kan er zich niet van seheiden iVen kon hit aan hem zien dat het liem tot in het diepst van zijii hart goed deed als hij na een schitterende jiassage met onstuimigheid werd toegejuicht De rede van Thiers zat zelts tot in de kleinste onderdeeleu meesterlijk in elkander Toen hij geëindigd h id namen de complimenten en het handjesgeven geen e nde en zonder eenigsiius vermoeid te ijn seheen Thiers verjongd te wezen toen hij van de tribune kwam Ik had den kleinen god van Frankrijk hooreii donderen en daarmede was het doel van mijn bezoek aap Versailles bereikt ENGELAND Het is echter Gelijk men weet heeft het miniaterle dladstime ten einde de ondersteuning van het verst gevorderde gedeelte der liberale partij te behouden besloten on ile iallot bill strekkende tot bevordering van vrijheid en ordelijkheid bij de verkiezingen door het invoerenvan de geheime stemming nog in tie tegenwoordige reeds ver ten einde loopendc zitting van het parle nent door te zetten en zoo mogelijk tot stand te brengen en is hierin aanvankelijk gesl iiigd daar het lagerhuisiu de vorige week na eene u tvoerige discussie over het wetsontwerp in het algemeen besloten heeft tot 11 1 1 behandeling der artikelen over te gaan de vraag of de verdere behandeling naar den weiiseh des heeren Gladstone voortgang zal hebben altlians do discussien m het lagerhuis sclujiien tot in het oneindige te zullen gerekt worden tal van amendementen ts door de oppositie voorgesteld en d larbij heeft vooral de a indacht getrokken dat de In er Disraeli de leider der conserv tieve oppositiepartij in het lagerhuis dezer dagen in dat stuatlichaain een zeer stoute oogenschijnlijk overmoedige taal ht eft gevoerd De Londensche correspondent van de htdépeiithmct hdije schr ift dienaangaande liet ülgeiKle De heer Disraeli sprak op een toon alsof liij zeker ware vun spo dig weder hoofd des bew nds te zullen zijn Ilocli het is twijfelachtig of helden heer Disriii li als hoofd des bewinds beter zou gaan dan het thans den minis terpresedent iladstone gaat Immers de groote bron van moeilijkheden voor dezen is dat ei in diu schoot zijner partij twee of wel drie onilerdeelen zijn welke hij bezwaarlijk allen kan bevreiligep imineis daar z un de ultraliberalen of rad ca en die bij voorbeeld de instelling van het liuis der l airs zouden willen afsehiitlen de gematinde liberalen die om i bij dat voorbeeld te blijVen aan het hoogerhuis zou 1 den willen verbieden eeno door het lii erliiii8 twee I malen aangenomen bill te verwerpen en eindelijk de behoudsgezinde liberale welke liet hongerhuis op den tegenwoordigen voit wet sclien te laten blijven i de Barste van drie fractién de radieaie heeft allengs zobveel in getalsterkte gew oiineu dat hare omlersteu I liing r t luiuisterie is Doch zulk een bron van moeielijkheden zou er ook den heer Disraeli als hoofd dea bewinds bestaan aaiuaiikelijk was liij in vrijgevigheid en onbekroinpenheid ven in icliteii het grootste deel zijner pirtij vooruit allengs heell hij haar gelijk hij zelf het wel eens noemt opgevoed en gevormd doch er zijn nog vele conservatieven m w er oog de heir Disraeli de vrijgevigheid en onbekrompenheid van inzicliteii te ver drijft Kortoin de po liticke peest hier te lande is m ciiien slaat van overgang welke het regeeren voor elke laitij tot eene nioeielijke taak maakt tii zoo al hel blijven totdat 111 de twee groote stantspailiji n het verschil van gevoelen door matiging der uitersten ai zijn vereffend Bij het 4 reg inf zijn benoemd tot kap 1 = kl de kap 2 kl A i 11 van der Voel tot kap 2 kl de kap i kl P L H M B D Kraal adj bij het korps Bij dat reg zijn voorts met 1 Sept a s overgeplaatst de 1 luit P M van der Meer Mohr vanhet 7 en de 2 luit P L H Mansl elt van hel S regiment Aan het eindexamen tot bevordering tot officier van het hoogste studiejaar aan de 1 ninkl militaire academie te Breda hel ben o voldaan de cadets vV J C B Droogleever Fortuijn en G J van Kooien art Oüst Indié Blijkens nehtersta inde advertentie zal het openbaar examen aan de Kijks Hoogere Burgerschool alhier gedurende alle dagen der volgende week worden gehouden Het lAdsche Dagblad deelt mede dat zich alhier een comité van 16 hden heeft geconstitueerd ten einde de schoolgaande kinderen van behoeftige ouders volksvermaken te verschaffen Gisteren vierde de geheele gemeente Heeuwijk feest bij ïeleumheid van t huwelijk v in den burgemeestir F H liulipus Brack Na de voltrekking van t huwelijk hiid een feestelijke tocht door de zeer uitgestrekte gemeente pla its Voorop ging eeii cerewacht te paard met een banier vervolgens de mu iekanten der ld seluittcrij alhier in een rijtuig daarop het echtpaar en de leden der familie eenige rijtuigen en tl 11 slotte wediTom een eerewaeht bestiande n t tiU persomn te aard üvi ral wapperde de vaderInndsehe driekleur van de woningen zoowel rijken als armen gaven daardoor liiiii ingenomenheid met den burgemeester te kennen De optocht ging van Bienwijk door i oemendnal naar Gouda waarop men langs Kleiweg Maikt en Tiendeweg wederom in lleeuwijk kwain en wel iu dit gedeelten die vroeger tot de geineenten Stein en Sluipwijk behoorden ook d iar was de deelneming algemeen Over Sluipwijk bereikte men Ueenwijk weder WiUir hel overig gedeelte van den dag alleraan enanmsl werd doorgebr rl t s Voor de verkiezing van een lid der tweede kamer van de statcn generaal zyn gisteren in het hoofdkieadistrict Haarlem uitgebmoht 1435 geldige stemmen Op den heer mr J Kappeyne van de C oppello zijn 894 en op den heer mr W baron van Goltstein 483 stemmen uitgebracht zoodat eerstgenoemde is gekozen In de vergadering der provinciale staten van ZuidHolland werd gisteren in de eerste plaats aan de orde gesteld het adres van de heeren Brcdius c s te Dordrecht om een aanzienlijk subsidie uit de provinciale fondsen voor den aanleg van den Merwedeen Waalspoorweg Eene motie van den heer Ti nst vai I m arg houdende d it de vergadering met het overwegen en verleenen van het subsidie wachte tot lat de voorloopige concessie voor het aanleggen en in exploitatie brengen van den Wa il en Merwede spoorweg door de regeering deliiitief zal zijn verleend werd met i7 tegen 1 stem aangenomerl Vijf ontwerpen lot wijziging der provinciale huishoudelijke bcgrooting voor 1871 en het voorstel tot het verleenen eeiier gratificatie voor eens van ƒ 900 aan den heer Goekoop eervol ontslagen opzichter bij de provinciale waterstaatswerken te Goedereede werden zonder discussie aangenomen Bij het daarop aan de orde zijnde adres van de wed van P van Driel in leven bode en concierge ter provinciale griffie in Zuid Holland tot het bekomen eener gratificatie ter tegemoetkoming in hare hulpbehoevende omstandigheden luidde het advies vau Ged Staten tot niet inwilliging van het verzoek van de adressante om der gevolgen wille De heer Prenyl stelde voor de adressante voor eens eene gratificatie te verleenen van J 300 en zulks als bevvy s van waardeering van de vele diensten door wijlen haren echtgenoot aan de provincie bewezen Dit voorstel werd in stemming gehucht en aangenomen met 40 tegen 19 stemmen Nog werd de rekening wegens de enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven over 1869 goedgekeurd De vergadering ging tot Dinsua r uiteen In de zitting der tweede kamer van Donderdag ïijn de beraadslagingen over de tractatcu met Engeland voortgezet De hh Bombach Creraers Brediin en s Jacob hebben de traetiiten breedvoerig verdedigd door den heer Hofifman werden zij daarentegen bestreden De heer Rombach bestreed de meening dat door den afstand het prestige vau het Nederl gezag verloren gaat Onze vaderen hadden de knst genomen om slavenhandel te drijven ware dit niet gelukt dan hadden zij de knst verlaten Wij hadden er handel en nijverheid gedreven maar ook bloedige oorlogen en zware verliezen geleden Eu wat had men er mede gevionnen Niets ook de beschaving had er geen stap voorwaarts gedaan Volgens den heer Cremers moest de tegenwoordige toestand van de kust ons van schaamte doen blozen Sedert jartn had hij gewenscht dat Nederland verlost werd van de heerschappij der kust Reeds 28 jaren geleden waren er n de eerste kamer stemmen opgegaan om onze bezittingen op de knst over te dragen Die spreker was voor minnelijke schikking bij internationale geschillen Zijns inziens had Engeland op menig pniit grieven die het kon doen gelden Hier was de gelegenheid gegeven menig verschilpunt lander eenige opoffering uit den weg te ruimen en menig gevaar dat zieh heeft voorged ian of nog dreigt af te wenden Eene verwerping der tractaten zou bij Eugelai l achterdocht verwekken nopens onze bedoelingen ei eene onaangename stemming doen geboren worden De heer l olfman had bezwaren tegen de tractaten inzonderheid tegen dat van Siak hij zag daarin bepalingen die hij voor de belangen van den handel iiadeclig en oor die der fabrieken doodend achtte Zijns inziens racht het tractaat van 1824 niet mede onze onderwerping aan Kiigeland of dnt wij diens toestemming iioodig hebben voor het bezit van Siak evenmin als Engeland onze toeslemmi ig noodig heeft voor liet bezit van Singapore Voor Kngeland wiis het hier slechts te doen om de afschaffing vau alle dillereiitiele rechten In de zitting van gisteren is de discussie voortge it De heer Hasselman bestreed di tractaten Hij kon niet toegeven dat de Kust van Guinea voor ons v m zoo weinig belang zou zijn en keurde den afstand af met het ong op de nis getrouwe bevolking Het traetint nopens Siak had eene bedenkelijke zijde went men stond te enover indringers die het ons sedert lang lastig hebben gemankt en wij geven voet 1 aan avonluriers die zich niet aan internationale verdragen storeji De heer Fransen van de Putte had velerlei bezwaren legen de tractaten hij moest afkeuren de handelingen van hit vorig gouvernementj hij kon ook II et goedkeuren iil de liiindelingen van I het legenwooidige ginnernement maar geroepen om I voor of tegen te stiinmen en zonder de macht om