Goudsche Courant, zondag 9 juli 1871

door amondfinenten veruetennc ann to brenfion had hij den moed niet om de verantivoordclijklieid ecner verwerping op zich te nomen met hit oqg op de gevolgen op de belangen van Sumatra en op ons politK k suindpunt in Earopa De ministers van buitenl zaken en van kolonnn hebben vervolgens de tractaten breedvoerig verdedigd In eenc avoiidzitting is het traetaat nopens de kust v n Guinea niet 54 tegen 30 stemmen aangenomen doch dat omtrent Siak verworpen met 36 tegen 28 stemmen Door de vereeniging tot veredeling van het volksvermaak te Amsterdam werd Zaterdag avond een eerste ort jrpnovcn n het ondelspark Eene onafzienbare menigte bewonderde de liefelijke muziek onder leiding van den heer Stumplï uitgevoerd Aan ieder bezoeker van Uet Vondelspark werd een programma uitgereikt waarop aan het hoofd een welkomsgroet was geplaatst waarin o a het volgende wordt medegedeeld Het 18 008 plan u dezen zomer nog meermalen zoo hier als elders te noodigen en wij ver achten van u dat gij in een opgewekte stemming aan onze roepstem zult gehoor geven als ieder hot zijne wil bydragen tot eene levensvreugd is er reeds veel gewonnen Mag het ons gelukken u den toegang tot de kunatver amelingeii onzer stnd gemakkelijker te maken volksfeesten op brecde schaaj tot stand te brengen en daarbij de mwlcHerking vai vele onzer stadgenooten te verkrijgen dan zullen wij een oni er achoonste wenschen verguld zien Eene volmaakte orde heorschte op dit volksfeest Naiir de Times meldt U er van de lading der tf dlem 111 veel meer gesp iard gebleven dan men heeft durven hopen Meer d in 1000 ton steenkolen zijn uit het wrak gehaald en zullen te Portsmouth vtrkoclit worden Doch wat meer zegt ongeveer 1000 kisten passiigu rkgoed of laduig uordt niet opgegeven zijn geborgen gc i orden en naar Londen opgezonden Over t geheel m iet t grootste gedeelte van de goederen die in het ruim beneden de waterlijn gestuwd w ren er vrij onbeschadigd afgekomen ijii La atste Berichten Londsn 7 Inli In Iitt lagerhuis heeft de heer Gladstone bevestigd dat lord Hloonifield zjjn ontsLig heeft iiifediend als ge ant te Wecnen In htt layeiluus is de discussie voortgezet over de ballot bill Er is gisteren een niLcting gehouden van liberale leden van lut lagerhuis en de heer Gladstone beeft hen bij die gelegenheid bewogen al hunne amendementen op de buUut bill ten getale van 173 in te trekken De cunservatievcu hebben tegen d e e handelwijze geprotebtoerd Madrid 6 Jnh De Cortes hebben het voorstel strekkende onleen votuum van wantrouwen tegen le regeering nit te Ijrengen met 119 stemmen tegen 61 verworpen Een stel tot het verleeneii eener ommstie voor staatkni veroordeeldeu is in over weging genomen Mei gelooft dat de heer Moret piiiiister van financiën zyn ontslag zal nemen als de commissie belast met de enqULte omtrent de tabnksqua stie h iar rapport al ingediend hebben en dat de heer Zorilla ad interim met z jne porteferille zal belast worden De Impanial mient te weten dat de Fransche bank overtuigd is van de onmogelijklieid om het contract dat zij met de Spaansche regeenng heeft gesloten ten uitvoer te brengen en derhalve t lesteiiiming zal geven tot verii etigiug de er overeeiikoiii t üonder eeiiige vergoed ug te vorden ii Parijs 7 Jnli Het ƒ 0 jfff is beUeUt eene kennisgeving dat de definitieve nit lai van de inschrijving op de leening aan de niliniiu tratie bekend is die weldra de bijzonderheden al audednien zoodra zy geeUsbificeerd zijn Thans kan echter reeds worden medegedeeld dat aan leilct inschrijver f pCt van zijne insehnjfiiig zal gegniid worden Een nadere keimisgevi ig zal den diitnm doen kennen waarop de certificaten tegen de provisioneele reapitsen ïullen iugewHseld worden LODden 7 Juli De heer Olad toiie licift in het lagerhuis medegedeeld dat er nog slechts eene woordenwisseling tussclien de tr ui elic ui l aigelsche gezanten en graaf iraiiville over het haiulelstr iet iat met Enmkrijk heeft plauts gehad en dat ir binnen kort eene meer formeelc mededeeling zal volgen Parijs 7 Jnli De Uinon l Mir deelt eene proclamatie mede van den gnnf van liamboril ttiinriu hij zegt lint hij mot de witte Mi iii an lliiii i ik 1V an Frankrijk orde en rijheid zal brengen VerBJllUeS 7 Jnl tieneraal vim Jlaiitcniri 1 is van liiir wider eitiukken niiilat hij vr elieidene cciifereiit11 lui t ili ii lieer lliiri had geliad Men hoopt dut ten gevolge dei beluliiigin welke gedaan worden de Pruisen verscheidene departementen tegen het eiiido dezer maand zullen ontruimen Brussel 7 Jnli De kamer vnii afgFvaardifiden hei ft het voorstel tot verlwigiiig aii de wet op de uit ott ng van vreemdelingen ai ngenumen met fi2 tegen 19 stemmen Posterijen VERZENDING der BRIEVENMALEN voor NEDËRLANDSCH OOSTINDIE Vertrek uit Gouda i Over Triest Over Brindisl des miüd ten t ure aea avü ds c uri 12 Julij U Juhj 26 81 9 Augustus 28 23 4 Augustus 6 September 11 20 18 4 October 2a 18 1 September 1 November 8 15 Ij 2 J f 22 13 December 29 27 ff 6 October 13 80 27 3 November 10 17 24 1 December 9 15 22 29 De Dii ecteur van het Postkantoor v N KRU1 INE Burgerlijke Stand Oi minis 6 Juli llllt lm lla Maria Aliili ouilfr 1 II laii iiisul CU J C van Jer Kkin nua Cluaiuu Maria oiidirs l J Mtlkert en M T Vervooro nniflu laii uiidira P fi Stomps eu 11 Pttk 1 Juliaiiuta oudira G I lswl tijn ni p van htuvven Cufuclia ouJirs A lie JUK II U au li r OviiiiHiiN C Juli U 5 W Kramer U lu 7 M J liiilgii iü j POKKEN EPIDEMIE Van 1 tot 7 Juli naiigeta t 8 j Vroegere opgaven 158 Te zameti Hitj Van welke er 63 overleden zijn ADVïSRTB TïEi Ondertrouwd 5 A ROOZEBOOM f UK 1 J J VAN GOGH Gouda 8 Juli 1871 CS S BS Geen Receptie Bevalleu van een welgeschapen Dochter M F VERVOOREN geliefde Echtgenoot van P J MELKERT Gouda C Juljj 1871 A Igemeene kenniiigexmg Bevallen van een Zoon P C IJSSELSTIJN Gouda 7 Juli lb71 VAN EtuwEN Voor de vele bewijzen vnu deelneming bij ons VIJF EN TWINTIG JAIUG HUWELIJKSFEEST ondervonden betuigen wjj thans onzen hartclykon dank Gorida B SMEEMAN 8 July 1871 M SMJJEMAN Do JoiMiANs 276 Staats Loterij De Tiekki g der EERSTE KLASSE k gintMAANDAG 21 JIILIJ 1871 llijks Hoogere Biirgerscliool Het openbaar examen na afloop van het schooljaar 1870 71 zal plaats hebben van 10 14 Juli e k des morgens van 9 12 en s namiddags van 1 3 uren en den 15 des morgens van 9 11 uren Alle belangstp lenden zoo Ouders als verdere Stadgenooten worden tot het bgwonen daarvan litgenoodigd De voorioopige inschrijvmg van nieuwe leerlingen voor den cursus 1871 1872 heeft plaats vVo asc cg 12 ul V 1 5 S utp i r daga in het schoolgebouw aan d n Tiendeweg Gouda D DiRKCTEUR 7 Juli 1871 Dr JULIUS Latijnsclic School te Gouda De ondergeteekende maakt bekend dat het Examen van Toelating zal plaats hebben op VRIJDAG 14 JULI e k des middags ton 12 ure in het lokaal der School Er bestaat gelegenheid voor Kostleerlingeu bö den Heer J L TERWEN Docent in de Wiskunde en N Talen Gouda D TERPSTRA 25 Juni 1871 Rector Kennisgeving Wegens reparatiën zal het VERLAAT AAN DE GOUWE onder addiaxveen van den 10 Julij tot den 3 September 1871 GESLOTEN ZIJN pouDscHE Broodfabriek PRIJS COÜBANT waarvoor het Brood verkocht woi dt von of Maandag 10 Julij 1871 FIJN KRENTENBROOD 100 lood 46 Ct 50 23 Gkwoon KRENTENBROOD 100 25 50 12 AMSTERD MELKBROOD 100 24 75 18 50 12 GEBUILD BROOD 100 22 50 11 ONGEBUILD BROOD 150 25V 100 17 ROGGEBROOD 300 36 150 18 100 12 Kadetjes on Krentenkoekje per stuk 2V H VAN DEN DOOL J LASSOOIJ EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbroniien DK Ems weten aanwevoleu tegen maag zuur oprispen slechte spijsvertoo riiig gebrekkige rdemhaliugcu en graveel In voorraad in geplombeerde doozen niet gebruiksnnnwjjzing il 50 cents alleen ojnervalscht te Gouda by J H BOERS te Ilaterdam iu nllu Apotheken l i I M1N1S 1UA11I A 1 1 Uni sBUONNKN