Goudsche Courant, zondag 9 juli 1871

ft MaMBMII m mnmitm urn FRANKFORT HAMBURG BRUNSWUK FRANKFORT met prijzen van ƒ 100 000 50 000 20 000 eeue premie I 100 000 en vele andere prijzen Trekking II HAMBURG met prijzen van 100 000 50 000 40 000 20 000 15 000 en eeno premie van 150 000 Mark en vele hooge prijzen Trekking W klasse 10 en 20 flllü BRUNSWUK met prijzen van 40 000 20 000 15 000 10 000 8 000 en eene premie van 0 000 Daalders eu vele andere hooge prijzen Trekking l klasse 27 28 Jllii Van bovengeu zijn lotwn op fra ico aaniirwie verkrijf baar tegen de alom bekende prijzen Prospectussen giatis Doorgefourneerde tienden Hamburg en Frankfort geldig voor alle klassen ƒ 10 Brunswijk ƒ 8 50 Düurgefourneerdo twintigste Hiuiiliurg eu l niiikfort 5 Brunswijk 4 25 ID A IDTJ IMZOSOEC O De Heer D A DU MOSCH uit IHiecht iiangesield nis onze KASSll lR is bereid alle inlichtingen te geven m Ijneveu voor ims in oiitviirif st Ie nemen S l V SoclctcU Oiis Genoegen uit te voeren door de Kapel van het regiment GRENADIERS en JAGERS ondt r leiding van den Heer Op DONDERDAG 13 JÜLU 1871 des avonds ten 6Y2 P Entree voor een Lid met het regt om i ciio Dame of een zijner Kinderen te iiitroduceeren 49 Cts meer Dames of Kinüeren 25 Cts per persoon Niet Leden 99 Cts per persoon Programma s aan het Bureau verkrijgbaar Sociëteit Ons Genoegen op ZONDAG 9 JULIJ 1871 des avonds ten half zeven ure door het korps Muziekanten der dienstdoende Schutterij alhier VRIJ ENTREE voor Leden met hunne Dames en Kindereu Eeu Joiigmensch zoekt bij fatsoenlijke lieden Kost Inwoning enz met vrij Kamertje Adres letters B H bg den Uitgever dezer WAT IS DATT Aanst MAANDAG 10 JULIJ arriveert IJ VAN DÜIJN Westlandsche Tuinder verkonper in t groot en klein met eene lading puike nieuwe WESTLANDSCHE AARDAPPELEN Prompte bediening en civiele prijs KEIZERLIJKE TURKSCHE Prenilciecnlng van 1870 Houfdprijzen Francs iÜO OOO i ÜO 2 a aO OOO fi a 6 000 12 a 00Ü 28 ii 1 000 300 si 400 enz die op den 1 AugUStUS c k getrokken wonlen oor dc e trekkinfj voraeiidt ik tegen franco overzfuUn vim het bedrng g Iieele loten a 3 halve ïi 1 50 vierde ii J 1 Prospcotuaseu gratis Tri kkiiig lijst n worden franco toegezonden na de trekking B A N K I F 11 S 11 U 1 S SlEGMUND j ECKSCHER Amsterdam If armoeiüraat i aVi HEIN SKEN S Bcijci scli sn l rinctssc Bier alsmede Dortniunder en Itossclie Bieren op fust en flesschen steeds verkrijgbaar hg A NORTIER Gouwe wijk C n 34 35 Ill ID Wie zijne huid lief heeft koope MALZZEEP Geheel vrij van minerale bestanddeelen van aangenamen frisschen geur verfijnt en verfraait deze zeep de liuid verwijdert alle onreinheden als daauwworiuen uitslag enz verwekt eenen jeugdigen tint maakt de huid fijn zacht en elastisch in één voord de HOFF schb MALZZEKP vereenigt alle eigenschappen om eene UNIVERSEELE Toiletzeep te mogen lieeten Prijzen 17Yj c 35 c enz per tuk en 95 c en f 1 85 per 6 stuks JOHANN HOFP sfii Centraal Dopot Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Depots ie Gouda bij J C VAN ViiKUMiNGKN OU de Wed A 0 Sciiouii N te Woerden bij Heniu J v d Beug W rïr SlMiCIALlTËlT VAN L O T E nSTJ Ieder beproeve het Fortuin TURKSCHE AANDEELEN trekking 1 Augustus Hoofdprijs frs 000 000 Voor deze trekking geef ikgeheele loten a ƒ 3 halve a f 1 75 en kwart a 0 90 HONGAARS JHE LOTEN trekking 15 Aug Hoofdprijs Oost fl 2 0 000 Voor deze trekking geheele loten 3 50 halve 1 75 kwart 0 90 OOSTENRIJKSOHE LOTEN 1864 trekking 1 September Hoofdprijs Oost fl 200 000 Voor deze trekking geheele loten ƒ 4 halve ƒ 2 kwart 1 Bij bestelling van tien kwarten in eens ontvangt men een lot der Haablemsche of TiELSciiE paardenloterij gratis Bij bestelling van 10 geheele ontvangt men gratis een Weehbaarheidslot trekking 31 Julij waarop f 75 000 kan getrokken worden of een Leeuwaardeb Lot r A IDTJ 3NVÜCSOÏ3 Utrt clit Moreelaclie Laan en Chooi straat NB Het publiek wordt attent gemaakt d it zoowel van Hongaarsche Oostcnrijksche als Turksche Loten de originccle hier te lande gedeponeerd zijn Sru op DONDERDAG 13 JULIJ 1871 des middags t n 12 ure in het Schaakboud te fi oMfio van EE E BOUWMANSWOMIMG en circa 18Va Bunder UITMUNTEND WEI HOOI en BOUWLAND iu den Polder Middelburg binnen de Gemeente Jleeuwijk in zeven perceelen bij de veiling hebbende opgebracht eene som uu o lO Nadere informatiën ten kantore van Notaris MOLENAAR te yaddinxveen Openbare Verkooping op MAANDAG 17 JULIJ 1871 des Voorra ten Elf ure in het Koffijhuis üe Harmonie te Gouda van 1 Een WOON en WINKELHUIS dienende als APOTHEEK aan de Gouwe Wijk C n 164 te Gouda hoek van het Nonnenwater bevattende onderscheidene Kamers groote WERK of BERGPLAATS enz 2 Een WOONHUIS daarneven Gouwe C n 163 bevattende vier Kamers Plaats enz 3 Een WOONHUIS aan de Wachterstraat F n 129 te Gouda met onderscheidene Kamers TUIN BLEEKVELD PLAATS en uitmuntend uitzigt op de rivier de Gouwe Singels en Stad en uitgang hebbende in de Korte Akkeren 4 Een WOONHUIS aan de Gouwe Cn 21 te Gouda bevattende onderscheidene Kamers met TUIN en ACHTERHUIS geschikt voor Werkplaats of Fabriek 5 Een WOONHUIS in den Langen Groenendaal I n 79 te Gouda met onderscheidene Vertrekken TUIN en BLEEKVEi D 6 Ben WOONHUIS met AOHTERGEBOUW aan den Raam O n 359 359a en 360 to Gouda geschikt om in vjjf gedeelt n te worden verhuurd 7 Een bijzonder goed nieuw gebouwd WOONHUIS in de Boelekade R n 86 te Gouda met groot stuk GROND of TUIN achter hetzelve 8 Een dito dito WOONHUIS als het vorige in de Boelekade R n 87 te Gouda met gioot stuk GROND of TUIN achter hetzelve 90 Een dito dito WAGENHUIS met PAARDENSTALLING naast het vorige in de Boelekade R n 88 te Gouda met groot stuk GROND of TUIN achter hetzelve 10 Een WOONHUIS in de Komijnsteeg K n 51 te Gouda 11 Een WOONHUIS aan de Goudkade D n 163 onder lirock gemeente Waddingsveen met SCHUUR BLEEKVELD MOESGROND AARDAPPELLAND en GARENBAAN 12 Een zeer groot GEBOUW dienende als LOGEMENT vroeger PIJPENFABRIEK met zeer vele Vertrekken ACHTERHUIS SCHUREN en ERF in do Keizerstraat K n 163 te Gouda 13 Een WOONHUIS in de Aaltjebaksteeg K n 204 te louda 14 Een WOONHUIS in de Aaltjebaksteeg K n 205 te Gouda Alles breeder bjj biljetten omschreven en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gondii iUUilll l M It vui Itiinkiiiaii 1871 G Nil De uitgave deJ woensdJ geschiedt wnsdagI DAG De franco perj Del Uiiilcij De nnti l ruil bonr by het tot tijd op oiiij dagbliiden die kunnen vinde er voor een giof den nit scliei notn van de Monileur om ld Win te Bporeii zending van di om met Thier hiertegen zomlf boujit dat mr neuiea oiitrinnl gevolge v in lii l de Iceiüng inot e Het ftroot ters te Vcrsiuill verleenen in luJ tien voorstandel voorati Ueu dei zou met alle l kheid etrijili ii VQii geregelde krijgsripid is hl hupeu d it nil ii geeft ijk dan tiverdienen geen Men vern iep republikeinen iij isl tot wijzi i men het er Favre en Jiiii l in t oog zijn Oe graaf aij gevaardigd opwerpt en li hij orde rn vlag der Bonrl de verkiezingi i prinsen van OJ met de repi i Jf minsten oii i iij ligen indruk zijn vaderland te vestigen ting bij hem nehynt ons dr I e EngeKc opgewekt v i i eeue handigi parlementaire de stelselmat j weet tracht i Ballot ond r verstikken N leden van hei komst overgi lif tnle van 170 de minister I zou ovenieiiii Men zou VI al