Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1871

1871 Woensdag 12 lull N 1074 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenliebiad voor ouda en Onislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDA G en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommeri VI JP CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND liullciilandsi li Uvcrzlclit T c niiti I ruibisclie steniining schoon licht ver i iarbanr bij het l iuusdie publiek geelt zich miu tijd tot tijd op onverstandige smj c lucht de l aiijsjhe dngbhden die na den vrede geen woorden genoeg kunnen vinden om l nu ovenvinnnar to lioueii yijn er voor een groot deel soliuld van Prot Sten van den Dmtschen aiikgein t gde gr iaf V ilders e een nota van de Friusc ie ngcenng in den otlicieeleu Moaiteitr oid de biiigeiB tot geduld en lijdzaamheid ann te Bporen zijn reeds gevolgd door een speciale lending van den generaal Manteuftel naar VeisniUes om met Thiers over niantregdeii te confereereii die hiertegen zouili kuiintn genomen worden Men hoopt dal men het u uit radicale iniddi 1 il te baat nemen ontrninung v in dm Fraiisehen gioiid ten gevolge V ill belaliiig der oorlogskosten welke door de letning mogilijk gewordiii is Het groot aniit il geiangenen baait nin de ministers te Versailles met einig hoofdbreken Oratie verkenen in massa durft men niet aan de opgewonden voorstandeiS der orde in de Men vir aelit niet dat de groote aaimui t van rcpnblikeinin in de nat vi rg idiTuig lanleidiug geven 7nl tot wij igingen in het minifctirie wlI houdt men het er voor dut de positie vnn ili lieirinJnUs Favre en In r rechterzijde edi doorn in t oog zijii Ixvestmd is De graaf van hninbdid hei ft eii manifest uitgevaardigd waarbij lii zich opnieuw als priteudint opwerpt en hit Fiaiisc ie volk vooispiegi It dat bij orde en vrijheid brengt iii de jjlooii ii di r w itte vlag der Bourbons de vlag van llendiik IV Na de vcrkie ingin tn de waarscliijn ijke gi nidli d der prinsen van Orleans om de proefin ining van ihiers met de republiek eirlijk te ondersteunen is dil stuk minstens onhandig Het m iakt dan ook len nadeeligen indruk Men sprickt er van dat hanibord ïijii vaderland weer zou verlaten om zieh te lirugge te vestigen Daar Züuden de Orleansen hun opwachting bij hem gaan makiii M lar na het manifest schijnt ons de fusie bijna oninogelijk l c EngeNche minister lil adstoiie heeft de woede opgenekt v in zijn emseiiiline ti iiistiiiidirs doo eene bandigi iiiaiiotnvre die wel nut stiookt uk t de arlenicntaire giliriiiki n niiiar die vi rk aail a ir is door de stelseimntige opnoa tu tier lotus ooals uien eit tracht men de wet op de gtht me stiiiiniiug liallotj Olidir een tortvioeti van iiiiii iiili iii iit n te verstikken Nu hetl t di uKi uu zi ii libir ili niirleleden van liet jiai leini iit iii ti n tl lailot belijdt luji inkomst OM M i liaaM oiu il ui n anti iiilenitnli n tt i gitale van lïll in li liikkui UiHijl lii bilnnlili d it de miiiisli 1 Inf tii l iiiii iil iliiiiallt i ilu li nii i n OU ovtiiti till 11 ilu it lm til v 1 1 liitlig ziiu Men zou Miilii iIl oj pu l aim iiili iiiuiti II I iti i voorstellen en bespreken onder een enkel woord teantwoorden In de zitting vau Dondtiilag is de uitvoering reeds begonnen De heer Ne dei ute en andt ren stelden vci andt ringen voor de lilieiale ledengingen ii iar de koffiekamer lieten do oppositie ri devoeieii voor stoeleu en banken en vci eliencii plotseling iweder toen het op stemmen aankwaui Xatimilijkweiden de voorstellen der oppositie afgislemil I l c liaitdel ij e zal wel Ie zaak bespoedigen maar is nut fraai zood at 7ij door de meeste ledt n wordtufgckeuril maar wat te doen tegonovtr heden diegdii iiulere taktiek lieöben dan door el lulaiige ittlevoeriiigeu de bitl op de lange baan t schuiven Men zut met bel iugstolliiig den atioip te giinottvan dien tted tri d van handigheden i In Diiilsehlnnd is een vnj verward debat aan de orile tussehen de katholieke pers en de bliid ii ilieder regeering niftig zipi Alen vveet ilk ein oi t zettende opschudding onder de Iluitsche cleriealen veruurzaikt w is do ir de erklariii v iii giaat voii lii iiiniek dat kaïdtiiual ii oiitlli htm li tl tl k n T I ten dat de paus de pogiii i ii dei Diitsilie ult amoiitanen veroortltelile Heden loguistrilt kardinaal Antonelli lu een brut I ann deii b ssehop van Maiuz deze veikliriug op ile niidrukkdijk tc wijze en na deze oorlogsvtrklariiig kaïi men rekenen dnt de strijd tussehen de Duitsche nltr tinoiitaiit n en den machtigen rijksk iisilur aanvangt Kardinaal Antonelli schrijft aan den bisschop Iu de huitsche tlagblailtu is beweerd door tegeiistinilfis der kerk dat de handelingen vnudekatho lieke fr ictie in den Duitschen ryksdig door my veroordeeld zijn naar rinleidiug van een mededeeling III de dagbladen dat eenige katholieken et n motie hailtleii gediiau tot onder teumng van den piusblijken stoel In ten gesprek met den llenrsthen ge nut en den omamnMi n chargé d affaires van hit liuitsehe ke zerrijk merkte ik op dat het voonieineu om den rijksilag naai zijn meeniiig te vr igen aanga ude een tii si lienktnnst van IHutSüh aiid ter verdemgiug van de wereldlijke macht tVr kerk ontijdig as I Wij was vcrt lii geworden dat de e latholiekc leden hun plaii hiidtleii volvoerd bij het bespreken v in htt adres tot btantvvoordiu in de troonrede Ik veroordeelde in genoemd gespiek de pogingen I niet welke zij aanwentltlen ten gunste dir kerk en to vertlediging van dt reehten van tien Heiligen Stoel züodat er gem twijfel kan bisl ian d it zy in weerwil van de pogingen om hun rlirik aan te ja gen elke geschilte gelegenheid zulkii aangrijpt n om den plicht te vervullen welkt ii hun gevitten hun voorschrijft lut welken het bilioud in de vertledi ing behooren an den goilsdii ii t en van de itch ten van het hoofd van ileii godsdienst Volgens den kardinaal moittu de katlioliektn dus niet voorbarig handelen maar een gesrliikteg l gen held afwachten om ten gunste van hit wtiedlijk ge IL te hiiide en ieeii te groote ijver is het voorschrift v nii den gis cpen staatsman De ZwitscrNehi buiidsM r adi riiig is bi eiugekoinfn De wij igiiig dl r eoii t liitit s tot I ovinibti iiitgestehl Men houtll ii h i di eiistepliats bezig nut de liiilnigdn biiil iil z ikiii i u di ni latn gelen die gtniiiiiiu zi ii mii giiliiriiidt tliii oorlog tie onzijiliglit lil Min iKi il iiiil tl h iiiilh ivi 11 De btiiililiii ml iinji zi ii van gt en zit r erlilijil iiilt 11 ii d llil illKili II V m tit 11 iiiiiii4i 1 Mout d 11 kiintlijjiu duiiouiil zou mu hls tt ii tpi i tii van tijd zijn en de financiiele poittfeuille voorloopig worden opgedragen aan den munster lluiz Zorilla Pc flimncRele toestand wordt als zeer hachelijk voorgestilil en dit IS n inrschijiiliik oor aak van hctterugtredt 11 van Moret ook liij z il geen kans zien met de Spanjaarden liet besta inde deficit e boven te komen P B A N K R IJ K Te St Qneiit n had den 3 dezer tns clien werklieden en solil iti 11 van ih l rnisisehe bezetting een vechtpartij plaits die tot bereureuswaaidige gevolgen heeft gdiid De Frauselie aiitoriteit n hebben veel moeite gehad om de werkl e leu wier verbittering groot wi s tot bedirin te biengen en nieuwt ongelukken te voorkomen De kommandant vnn de Pruis selie beietting heeft eene proclamatie uitgevaartligil waarin verklaard wordt dat ter uitvoering van art j an het vredestractaat e ke inwoner die een Diiitseh soldiat be eedigt onveriv tjhl gearresteerd en met de grootste gestrengheid gestraft zal worden Sanieuscholingen op de opeiibire IS vim wfge den koinmaudaiit bekend gemaakt dat dl koHithiii eii herbergt 11 en andere openliaie plaatst II s avonds tin negen iiri inoi ten gesloten jii iiitt uit iiidtniig van het Caft de Paris dat vjor de Duitsche otiieieren open al blijven dat s avontis na tien ure n eniaiid uieer op de openbaio straat mag zijn en dat ieder welke in t bezit is van wapens die moet ifgevtn Om de uitvoering viin tlie laitste bepaling te ver ekeidi uilen er in de stad huiszoekingen gedaan worden Volgens Ie Soir houdt de regeering zich than ouleillg met een ontwerp van kol mis itie m Nieuw nledonii Naar dit eiliind waar thans omstreeks2M II gedeporteerden njn al een getleelte der l arijsehe opstandelingen worden gezonden De e ui ener hunne fainilitn kniiiitn medenemen en zoo zij zichgoed gt dragen zil hun grond ter bearlieiding wordenafgestian Nieuw aledoiiir voegt Ie Sotr er bij isnitnemend vooreene kolonisatie gisehikt He grondIS er vriiihtliaar en de vtioordielden of kolonisten kiiiinen er diep liiitlHiinrls gtbnelit worden oodataan geeneontvluehtiiis te dl iiktii is In i at op ichtIS het eiland vtrreweg t verkiezen boven Fransoh iuyana BELGIË De studenten te Luik htbliiu lir gt legtii ind vu dl iiitnile v iii kou ug Vielm laiiiu inuil te Uoiiie een optuelil iloor be i tud gdioiiiitii tu een seieiuHieuiii til n Itiliuan elit n eiui iil ibra lif Zt I a tt eudiLii eon iil hun vodiih uu ii k lauii gt maakt om hun