Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1871

ti wllir lf l HmitÊ i een adre i mui liel Uiiliuaii ehe volk am te bieden inmir hij heeft leli ehaas t hun te aiit oorden dal hij fceeii staatkundig karakter be iit en zijn gouvernement hein zelfs verboden had leh niet de staatkunde in te laten De btudenleii hebben evenwel hiiii adres doen drukken en het voor de woning van den consul aan het volk doen voorlezen Na den atloop der serenade is de stoet naar de studcnteusoeieteit teruggekeerd De orde werd niet gestoord Sedert cenigen tijd traelit de Belgisehe regeering een regelumtigen stoombootdieiist op groote seliaal tüsschen Antwerpen en New York tot stand te brengen zij heeft de concessie tot die ondernc niiiig herhaaldelijk bij aankondigingen in den Muniteur aangcuod n till inaehtiging van de ivetgcveiidi iiinieis gevraagd en verkregen om den eonccssionari een voordeel gelijkstaande met en jaarlijksehe subsidie van minteus 300 000 franken aan ti bii den Evi iiuel zijn er nog gecne volkomen nanuemrlijke aanliiedingen bij de regeeriug ontvangen en is er nog geeue concessie verleend ook de recders van Antwerpen zien op tegeu het kostba e van een stoombootdien t op zou groote schaal en tegen het gewaagdi eeiier underlieming welke onderscheidene reeds gevestigde ondernemingen tot mededingers zou hebben daarbij komt d it in de Vereeuigdc Staten thaus niet alleen onder het publiek maar ook bj de regeering en bij het congres veel geneigdheid bestaat om de Ainerikaanscheseheepvaart en reederijeu door reelitstreeksche onderstuuniiig van s landswege op te beuren uit het door den burgerkrijg veroorzaakte verval Uit dien hoofde heeft de Belgitche regeering gemeend aanvragen om coiiees ie voor den geraelden stoomboutdieiist te moeten uitlokken door vermeerdering der ondersteuning welke het aan die onderneming toezegt en heeft zij niaehtiging gevraagd om de onderneming met een voordeel van minstens 500 000 franken te begunstigen liet hiertoe trekkende wetsontwerp is in de Uonderdng geliomlen litting dei kamer van vertegenwoordigers ingediend ZWITSERLAND Db voorzitters van de ZAutser selie volksvertegenwoordiging openen gewoonlijk de vergaderingen niet redevoeringen die zich bijzonder onderselieiden het zijn polit cke overzichteu over den geheelen toestand van Europa Zoo beeft o a de presulent van den nationalen raad zeer uitvoerig gesproken over de sociale quffistie Wij ontleenen aan zijn merkwaardige rede het volgende f üe sociale qmestie trad in de vreeselijke gebeurtenis van l arijs onmiskenbaar als leid iid en werkend element op den voorgrond In weerwil dat de ontzettende bloeden bra idtooneelen de harten van alle beschaafde mannen niet afschuw en afkeer vervulden en alle politieke partijen zonder uit onderiiig in de veroordeeliiig van de tegen de raenselilienl en tegen de overwinningen en monumenten der beseliiivuig gepleegde misdaden overeuisteniiiieu moet men toeii van de andere ijde toegeven dat de bestaande denkbeelden niet allei n op den weg van onderdrukking kunnen worden weggenomen en een aantal verseliijiiselen wijzen er op dat de sociale qmestie h iur oiitwikkeliiigsorang vervolgt Jelukkig heeft in j itserland de tegenstelling van rijk en arm van kapitiml en arbeid niet die difpe klove gegraven gelukkig geven de hoogere kl isseu der maatschappij niet d it aansti keiu voorbeeld van Heelde bederf en ellendig egoïsme ook is daardoor de lagere klasse met met dien doodclijken haat tegen de uieijr gegoeden vervuld zooals dat in andere hinden het geval is De republiek kan wel met aan elk harer burgers geluk en welvaart verschaffen niiiar zij is toch steeds ijverig strevend het ongebik en do ellende die uit de werkeloosheid en de ziekte en den ouderdom voortkomen zooveel mogelijk te verzachten Maar niet alles wat gedaan kon worden geschiedt daarom De Staat moet behalve dat liij de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling der nnmondigen onder zijn bijzondere beseherniiug stelt ook op beter onderrtijs van alle volKsklassen op rolkoniene wegiieniing van alle beleinineri ude bepalingen aanilringen en de verzorging eu ondersteuning va armen en zieken op grondslagen vest gen die overeeukoiuen met de tegenwoordige maatschappij en hare beschaving n met met lic van vervlogen tijden Aan den arbeider zal nadat hij zijn krachten heeft versleten ond en ziek geworden is een inenselielijk bestaan worden BINNENLAND lm o v 1 1 Juli G dnreiide de maand Jnni ije de e gemeente overleden lli maiiiien en V in h t Ie levensjaar Vó van 2e 7 e 13 w 7e 15e 1 15e 21e 2 V 21e ile 3 II 31e 51e 51e Rfie 7 t HOe 81e 2 boven tSlc 0 u vr 10 H 1 II 0 II 3 H 6 II 5 II 2 n II totaal 27 23 II 2 2 II II II r I 12 12 Hi II i 1 II 87 Als zi nder geneeskundige hulp overleden komen voor i m en t vr iu t Ie 3 m en 1 vr van t 2e 7e en 1 vr van t 31e 51e leven sj iar Totaal i en 8 7 D o i levcnlo a ngegevi 1 I 111 Als overleden aan de pokken komen voor 4 m lil t Ie 7 in en 6 vr van t 2e 7e 1 m van t 7e 15e 1 m en 1 vr van t 31e 51e levensjaar Totaal 13 m en 6 v 19 Zaterdag middag zat het 10 jarig zoontje van J A Amcsz alhier aan den lileekerssingel naar het vi=sehen te zien toen zijn voetjes uitgleden en hij aldaar in het water viel De heer liroese van Groenou luitenant der infanterie dit ziende begaf zich onmiddelijk te water en redde het kind In ons vorig ii konden wij wel den uitslag der sleinining over de Engelsehe tractaten mededeelen doch niet de namen der voor en tegenstemmers W e laten die thans volgen Het ontwerp wegens den afstand der kust werd aaugenoinen met 34 tegen 30 stemmen Vóur de hoeren Dumbar de Lange van Eek Bots van der l utte C asembroot Cremers jtiljé v Blom de Uruin Kops de Bieberstein Zijlker Lnijben van Houten van der Maesen V ijbenga Viruly s Jacob Storm lieeinskerk Bz Sandberg l ijls Idserda Miraiidolle Hombach Westerhoff van Kerkwijk Brcdius van Deldeu Lentiug Moens Blom Dam en de voorzitter Tegen de hecren Nierstrasz Vader van Beijma van ioUstein van Voorthuijsen van Kuijk van Lijnden llardenbroek Uutgers Kien van Naamen Bergman T ik lii grain van Nispen Jirouwer de iiranw Jratama lu iiiger llasseluan liichon Stieltjes van Reenen llotimau Smitz llcijdenrijck van Sypesteyu van Koreest van Loon en Borret Het ontwerp nopens het traetaat met Siak werd verworpen met 36 tegen 28 stemmen Viiór de heeri u i Juljé van Blom Kops de Hio lerstein Zijlker Huigerft van der Maeseu Virnly s Jicob Storm Heemskerk Bz Sandberg l ijls Idserdii Itombaeh van Kerkwijk Bredius vau Delden Leiitiug Hlom Dam l nmbar de La ige van Eek van der l utte van Beijma Cremers cu de voorzitter legen de heeren van Voorthuijsen van Kuijk laii Lijnden llardenbroek Kien Lnijben van Naanieii van Houten Bergman Tak Wijbenga üegrain van Nispeii Hrouwer de Brauw irataina L isinger llassclman Hichon Stieltjes Mirandolle v Bjeuen V esterhült lloli inan Simt Heijdenrijck v S pesteyn Moens van Forecst van Loon Borret Nierstrasz Vader Hots t aserabroot en van Goitstein Afwe ig uaren de heeren Jonckbloet Sraidt de lloo van ililerwereit llingst v d Linden Sloet V d Heele van Akerlaken v d lluelit v Wassenaer Taets aii Amerongen Heemskerk Azn Verheijen In de Zaterdag gehouden ziting is op voorstel vau den niimst r vau koloniën het traetaat met Enge and nopens de immigratie van negers naar Suriname voorlüü ig bullen behandeling gebleven naar aanleiding van hci votum van Vrijdag avond Al de verdere oniHeipen waaronder dat op de uitbreiding der eellidairi gevangenisstraf zijn aangenomen Eeiie nieuwe pharuacopoea Neerlandica is door de regeeriiig aangeboden De kamer is op reces gescheiden Blijkens mededeeling van wege de Britsohe regeering zullen ten vervolge op de internationale tentoonstelling welke dit jaar te Londen wordt gehouden negen jaiirlijksche tentoonstellingen plaats hebben waarop iu het algemeen u tgezochto voorbrengselen van kunst eu nijverheid eu weteuscliappelijke uitvind iigen zullen kunnen worden ingezonden en die overigens onderliiig verschillende groepen van voorwerpen zulten omvatten Die voor 1872 zal in het bijzonder bestemd zijn voor katoen jinve elen ranziekinstrumenten acoustisehe inslnimeiiteii en toestellen tot hel doen van proefueniuigen alle soorten van papier selirijfliehuefien en drnkwu k vim allerlei aani en voorts erluigeu en ruwe matei i ileii ter vervaardiging van al het bovenvermelde Volgens het jaarvirslag der iiiaat eliap iij tot Nut van t Algemeen voor IhllH 1870 beiliaiigl het aantal departementen 309 honoraire eu contribneerende leden 1491 9 eereblijken voor merkwaardige voorbeelden van pliehtslietrnehtiug G9 instellingen v in voorbereidend 42 herhaling 44 zangonderwijs 32 gymuastiekonderricht 20 teekenonderwijs 23 onderricht in vrouwelijke handwerken 55 volkabibliotheken 295 volksvoorlezingen 52 spaarkassen 13 hulp of beleenbanken 19 spaarbanken 158 Staat van bezitting op 30 Juni 1870 200 000 inschrijving grootboek 2 j pCt Werk Seliuld In diverse geldbeleggiug 47 500 saldo in kas ƒ 4 918 2SVa Volgens de schoolberichten in de Nieuwe Bijdragen van Juni 1871 bedraagt het getal vacante scholen openbare voor gewoon lager 24 en dito voor meer uit ebrcid onderwijs ï uijzouuere voor gewoon lager onderwijs 1 en dito voor meer uitgebreid onderwijs 1 gesnbsid eerde bij ondere voor meer uitgebreid onderwijs 1 Vacante hulponderwijzers betrekkingen 37 en die van hulpondcrwijzeressen 2 Blijkens ecuc vergelijkende opgave der schepen waarvoor in de eerste zos maanden van 1870 en 187 1 voor de eerstemaal Nederlandsche zeebrieven zijn uitgereikt zijn in het eerste halfjaar van 1871 die zeebrieven uitgereikt aan 37 schepen metende 52S3 lasten waarvan 27 binnen s lands en 10 buiten s lands waren gebouwd In het eerste half jaar van 1870 waren aan 31 schepen metende 7159 lasten voor de eerste maal Nederlansche zeebrieven uitgereikt Blykens opgave van het ministerie van 6iianciën lijn gedurende het jaar 870 in s rijks munt vervaardigd en afgeleverd de navolgende muntspeeiën voor rekening van het rijk 4 010 000 centen en 2 004 000 halve centen voor rekening van particulieren 6 639 847 2 2K l s te zaïnen uitmakende eene nominale waarde van 16 649 737 50 Thans ziet het licht de Statistiek van den Handel van en op Nederland over 1870 van wege het ministerie van financién uitgegeven Daaruit blijkt dat de algemeeue invoer heeft bedragen 654 785 466 invoer H verbruik 507 617 632 de algemeeue uitvoer ƒ 539 366 689 uit het vrije verkeer ƒ 399 373 381 en de doorvoer 139 993 308 Hieruit blijkt dat in 1870 de algemeeue invoer is toegenomen met 78 814 753 of bijna 14 pCt j de invoer tot verbruik met ƒ 46 t56 879 of met ruim 10 pCt de algemeeue uitv met 3 2 07 6 311 of met ruim 8 pCt de uitvoer uit het vrije verkeer met 8 105 847 of ruim 2 pCt en de doorvoer roet 23 910 464 of ruiui 211 pCt Tot de vermecrdpring van den algemeenen invoer hebben voornamelijk bijgedragen de volgende artikelen gond en zilver in staven enz ter waarde van ruim 30 8O0 000 idem gemunt 6 600 000 tnrw 4 800 000 rogge 7 700 000 koflie 4 700 000j manufacturen van zijde ter waarde van bijna 3 000 000 j van kitoen ƒ 4 700 000 van wol ruim 4 900 000 j linten en band 2 100 000 suiker ruwe 5 000 000 Minder ingevoerd in 1870 dan in 1869 brood meel zemelen enz 4 200 000 rijst en rijst in doppen bijna 5 000 000 Tot de vermeerdering van den algemeenen uitvoer hebben voornamelijk bijgedragen de volgendeartikelen Garen van katoen tot eene waarde van 2 6üü 000 goud en zilver gemunt bijna 2 500 000 tarwe 4 100 000 koffie ruim 6 400 000 manufacturen van zijde bijna 3 200 000 van katoen ruim 5 600 000 manufacturen van wol bijna 4 500 000 linten eu band 1 900 000 rijst enrijstdoppen 1 200 000 salpeter ruwe 1 400 000 jvlas ruw bijna 3 300 0l 0 Daarentegen werd in 1870 minder uitgevoerd dan in 1869 Goud en zilver in staven tot een waarde van ruim 1 500 000 gerst 1 400 000 haver bijna 1 000 000 brood meel zemelen enz ruim 1 400 000 mest guano bijna 1 900 000 stearine of geperst smeer byna l 400 0l 0 suikt r ruwe rnim 4 000 000 sehapenwol bijna ƒ 2 300 000 Koloniën o o ST I ND IE Uit Demak was bericht ontvangen dat de groote ontevredenheid onder de bevolking aldaar was veroorzaakt door het bevel tot omkapping van oeu aanzienlijk deel harer pliuitsoenen Velen zonden ree la plan hebben gemaakt om die reden de plaats te verlaten Voor Kali Kondang was hetzelfde bevel gegeven maar cle bevolking er hier beter afgekomen De beheerder van dat land nam eenvou lig de lastgeviug voor notificatie aan en wachtte zich wel daaraan gevolg te geven zelfs toen herinneringsbrieven en verzoeken om mededeeling hoever men met de uitvoering gevorderd as van hit bestuur werden outvaiigen giim de beheerder rii4ig zijn gang omdat hij el wist dat volgens liulisi he gewoonte na korten tijd liet be el tot staking der uil voering v n den zoo pas ontvang geschiedde het oo De stoombSamarang aankivnader onderzoekzijn Welke sta igen hy heeft zyner reis naaren de kapitein 1heeft genomen De politie had tischen hadji kentijdig alle noodig De Engelsch boot naar Batavi Aan den uden tijd van vijfboringen naar pSamarang te doeringen zich nietbouwlanden vanheid geopend da zal vestigen EeAmerika bezocht Zr Ms stBowier zou ia hnaar Australië dPloos van Amstverschillende havhandel te Bataviaom zoodanige puzonder de aandac Te l agulannoorden van Merden 8den een onden daar gevestig Ten gevolge uitbaijtiiig van d zee het land in m zettende hoogte iii nielende wat onilo blik i 19 ïaguland Alleen uijn huis Ook kerk eu sehc strekt zich uit to was inderdaad ei i inwoner die zieli huis sommige z a debrengeiide w ia nacht overleden men hulp bieden Een ieder zocht d geheel niel of dn stammen door il lijken waren gelie graven onder t pzonken in het slijk het leven erloreii zyner rijksgrooten dé onderste deeio Alle meuschen zij mijne leerlingen twee teruggekeerd dooden te begra nog maar niet be lijk zoodat ik som lucht te zoeken Ook op i usd des nachts sel vlammen die zi i het was al iof nu landang door de lukkig is het nie weer bedaard en bleven Thnns is h want de overgebl doe wat ik kr voorzien doch wa zoovelen I Als ji nood Verlichten i al geschreven na i ren te Menado en want ook de tuin stroom verivoest Tot zoover ou i bij zegt het B 1 er heen is geweekt een controleur s opgenomen en de lijken te begrav Ook vernemen i stoomschip vijftig afiiestnan Het niet genoeg Ili krachtige miiatrefie dier ongelukkige en gebrek De kamer tav ia heeft de v güuv gen van ijklieid de hav