Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1871

zoo pas ontvangen last hom zou Ijcroikcn Kn zoo geschiedde het ook I De stoomboot die 8 Mei van Singapore teSamarang aankwam bracht een hadji aan die bijnader onderzoek bh ek een volbloed Engelschman tezijn Welke staatkundige of godsdienstige bedoelingen hij heeft is nog onbekend maar de voortzettingzijner reis naar de binnenlanden is hem geweigerd en de kapitein der Arabieren bij wien hij zijn intrekheeft genomen is voor hem verantwoordelijk gesteld De politic had tijdig van de komst van dien Engelschen hadji keunis ontvangen en heeft niet mindertijdig alle noodige maatregelen genomen De Engelschraan hndji was echter den 12 per boot naar Batavia vertrokken Aan deu heer H Reerink te nhnrib n is voorden tiju van vijl jaren eoutessie verleend om proefboringen naar petroleum bronnen in de residentieSamarang te doen ouder dien verstande dat de boringen zich niet mogen uitstrekken tot ontgonnenbouwlanden van inlanders Zoo is dus de mogelijkheid geopend dat de petrolenm indnstrie zich op Javazal vestigen Een der leden van bedoelde firma heeftAmerika bezocht om zich op de hoogte te stellen Zr Ms stoomschip Curasao kominandant jhr Bowier zou in het belang van den handel een toehtnaar Australië doen De consul generaal de heerPloos van Amstel zal in Australië de reis naar deverschillende havens medemaken De kacier van koophandel te Batavia is door de regeering uitgenoodigdom zoodanige punten op te geven als waaropzij bijzonder de aandacht wenseht gevestigd te zien Te Tagulandang op een der Sangi eilaudeu tennoorden van Menadu had in den maiuid Maart nl den 3deii een ongeluk plaats Zoo wordt het doorden daar gevestigden zendeling beschreven Ten gevolge eener zeebeving in verband met eene uitbarsting v in deu vulkaan lluwang stroomde de zee het land in met een geweldig gedruis en eene ontzettende hoogte meer dan drie palen ver alles vernielende wat onder haar bereik kwam In een oogenblik was ïagnlaiidaiig tot op den grond toe geslecht Alleen mijn huis met twee anilcre hield zich staande Ook kerk en school zijn vernield en de verwoesting strekt zich uit tot iLcht aan de negri Haas Het was inderdaad een out ettend oogenblik Vele der inwoners die zich konden redden kwamen in mijn huis sommige zwaar gekwetsten en verminkten medebrengende u iarvaii echter velen nog denzelfden nacht overleden Eerst den volgenden morgen kon men hulp bieden Welke een ontzettend trenrtooneell Een ieder zocht de zijnen en hij vond hen of in t geheel niet of duod o gekwetst door steeiieii of boomsti ramen door den vloed mcdegesleurd Sommige lijken waren geheel verpletterd sommige lagen begraven oniler t puin der huizen andere waren gezonken in het slijk Oi 5 veer 301 mensehen hebben het leven verloren waaroi der ook de Itadja en velen zijner rijksgrooten van dm eerste moet men alleen de onderste deelen des lieliaams gevonden hebben Alle menschen zijn naai de uosschen gevlucht ook mijne leerlingen op twee na l ns gisteren zijn er twee teruggekeerd en nog is er niets gedaan üip de dooden ti begraven Ik kan de inenschen daartoe nog maai et bewegen De lucht is hier ondragelijk zoodal ik soms de plaats moet verlaten om ve sche lucht te zoeken Ook op Dinsdag den 14 Maart heeft de vunrberg des nachts vreeselijk gewerkt Hij stond geheel in vlammen die zich over het eiland n tbreidden zoodat het w s alsof nu nog ook het overschot van Tagulandang door de vlammen zou vergaan Doch gelukkig is het niet zoov t gekomen de vunrberg is weer bedaard en wij zijn ioddank behouden gebleven Thans ie hier alles ellende kommer en gebrek want de overgeblevenen hebben alles veiloreii Ik doe wat ik kan om m den aller root ten nood Ie voorzien doch wat is het weinige dat ik bezit onder zoovelen Als geene medelijdende menschen on en nood verlichten dan ziet het er donker uit ik heb al geschreven naar den resident en naar andere hee ren te Menado en hun om hulp en bijstiind gesmeekt want ook de tuinen zijn bijna allen door den lavastroom verwoest Tot zoover onze schrijver Wij voegen er alleen bij zegt het B 11 dat het ooilogstooroschip A Kmor er heen is geweest en dat er van wege den resident een controleur is medegegaan die de zaken heeft opgenomen en de bevolking heeft aangespoord om de lijken te begraven en den boel wat op te redderen Ook verneiiien wij dat de kommandaiit van bedoeld stoomschip vijftig p cols bnis aan de bevolking heeft afgestaan Het is altijd wut maar zeker nog lang niet genoeg Het is zeer te hopen dat onze resident krachtige uiaatregeleu zul nemen opdat het o ersehot dier ongelukkige bevolking niet omkonie van honger en gebrek De kamer vim koophandel en nijverheid te liii avia heeft de vnlKciide missive ge ondeii lUiii dengoiiv gc i v iii NederI Indh imitrent de eiisehelijkheid de havens thans alleen ir iilu enie nen uitvoer vrijgelaten ook voor algemeeiien invoer open te stellen en het gevoelen mede te deelen nopens hetgeen met het oog op de verseliillcnde daarbij betrokken belangen zoo vel ter nanbeveling als ter bestrijding van dien nia itregel kan orden iiangevoerd Sedert meer dan vijf jaren zegt de kamer ijveren wij voor de verwezenlijking van het denkbeeld om aan den tegenwoordigen toestiuid een eind te maken Herhaaldelijk hebben wij de onhoudbaarheid daarvan aangetoond en op de hooge regeering dezer gewesten een beroep gedaan opdat zij het tegenwoordig stelsel van uitsluiting vaii vele havens voor den invoer prijs geve Wat de kamer vroeger zeide tot aanprijzing van de opciistelling voor den invoer vaii de havens waar fi iiit oe r ii toegestaan geldt nog ten volle ja is meer en meer klemmend geworden naarmate de bezwaren vermeerderen Zij dringt er dan ook op aan dat het algemcn belang niet langer zal aohterstaan voor bezwaren die wel is waar worden geopperd maar die of gering of denkbeeldig zijn Vooruitgang in de suikeffabrieatie Blijft alles wat tot de koBieproductie en bereiding op Java inbetrekking staat bij het oude en zijn de koffieplantcrs al onwillig om niettegenstaande het feit nu nietmeer ontkend wordt in hoe hooge mate t evlon onsin die eultnur overtreft het goede van den nabuurover te nemen wij mogen niet wanhopen dat bijdien voornaamsten tak onzer landbouw industrie weldrade oogeii van belanghebbenden zullen opengaan enmen geen genoegen meer zal nemen met becijferingen zooals die waarvan wij door de SamarangscheCourant kennis kregen en die eene zoowel voor planters als geldschieters zeer ontmoedigende toekomstspellen door oogsten volkomen evenredig aan de tegenwoordig gevolgd wordende cultunrwijze op Java maar waarover een Ceylon plantcr medelijdend deschouders zoude ophalen V ij puiten die verwachting uit de omstandigheid dat het met de suikercultuur en bereiding op Java geheel anders gesteldis Zonder nu de oorzaken na te gaan aarom eeneonzer hoofilonlturen zoo verbazend achterlijk is gebleven terwijl wij bij eene andere voortilnrend debeste disjionibele krachten zien aanwenden of zoodie ontbreken van elders zien ontbieden oin zooveelmogelijk door aaiiH ending van de nieuwste uitvindingen en niaehiiierien het product te verbeteren vergenoegen wij ons er op te wijzen hoe de prachtigesuiker va i de fabriek l arakan troes die alhier inhet klein verkrijgbaar wordt gesteld een bewijs is wat Vülliiirding eu toepassdig vnn elders verkregenondervinding vermag Het i ti vens voor de verbruikers op Java een groot ïoov bcI dat zij vooreen geringen prijs een fraaie witte suiker verkrijgen die in alle opzichten met de uit Holland aangevoerdegerallineerde suiker kan wedijveren en dan ook reedsiilgemeen in gebruik wordt genomen Moge het goedevoorbeeld dat de euikerfabriekanten geven die bij deaanwending van verbeteringen geene kosten ontzien ook bij de koffieplanters eenige navolging vinden dan zullen wij spoedig beoijferiugen kunnen zien die gegroi d op de bespi ing van handenarbeid door aanwenil lig van maehiiu ien en eene productie varieereiide tusschen lil U picols per bouw om vangeene hoogere cijfers op Ceylon in de laatste jarenverkregen te spreken aan de geldschieters en deoiiiU riieniers meer bemoedigende resultaten aanliieden B n P O L I T I E Ter beschikking van de politie is geste d een zwart snioushondje met bruine pooteu rechthebbcnileii kuniiei het terugbekomcn door zich aan te melden bij den heer ommissaris der politia tegen betaling der gemaakte kosten Laa tste B erichten Wennen lO Juli De iVeu fme Pï es maakt den woordelijken inhoud openbaar v m het selirijven des heereii Thiers aan den paus Daarin wordt gezegd dat indien Z H aan zijn voornemen om naar Frankrijk te komen gevolg mocht geven eene sohittercnde ontvangst hemdaar te wachten staat De l nus nioit evenwel niet uit het oog verliezen dat Fr inkrijk de eenheid van Itslie moet erkennen Het prestige van het godsdienstig karakter des pausen loopt voorts gevniir te verminderen wanneer hij het Vatikaan verlaat om zich elders te vestigen Zijne komst in Frankrijk zoude ook nioeielijklioden met Italië in het leven knnneii roepen In ieder gevel moet Z H wel weten dat hij in Frankrijk onder de algeiueene wet zal staan i ii nooit de positie zal kennen innemen die hem door hel Italiaaiische waarborgtractaat toegekend is De lieei Thiers verklaart zieli ten slotte bereid tussclieii di n koning van Itiilie enden paii bemiildeleiid op te treden Parijs 1 1 Juli liet officieel orgunii licvcstlü t dut de verkiezingen voor den geinecntciMMil te l iirijs ddi i M uilen pl iat hcbbi ii Alle dagbladen zijn vau oordeel dat de legitimi tiscl e partij beschouwd moet worden als niet meer to bestaan Rome 9 Juli De zaakgelastigde van Frankrijk bij de Italiaanschc regecring vertrekt heden avond weder naar Florence Het pauselijk orgaan deelt mede het verbod van den kardiiiaal viearis aan do geloovigen gericht om Komeinsohe bladen te lezen die de clerioale richting niet zijn toegedaan Londen lO Juli In het Iloogerhuis heeft lord Richmond aangekondigd dat hij bij de tweede lezing der wet op de reorganisatie der armee eene motie z al voertellen om de daaromtrent genomen besluiten Vuil het lagerhuis te verwerpen De heer Gladstone heeft tegen de volgende zitting aangekondigd een wetsvoorstel tot vestiging eener koninklijke residentie in Ierland INGEZONDEN O BID jLOi3 a Eisr NA R AANLEIDING V IN UET HOOFÜAKHKEL IN DK GOUPSCHE COUKANX UEllïELD 18 JULI t Is wel jammer dat de Liberale Kiesverecniging zich niet meer met de verkiezingen voor den gemeen raad zal inlaten He kiesvereeniging Vreest God eert den Koning heeft het nog nooit gedaan meen ik iUlecu Koning en Vaderland doet er zoo nu en dan iets aan Haar invloed is echter op dit punt vri wat verminderd getuige de laatste verkiezing to 1 haar candidaat 34 stemmen verkreeg 1 Zou een voldoende reden zijn om zich er ook niet meer meê in te laten t Kuddeke dat gewoonlijk zameiikomt is ook te klein om een uitvloeisel der publieke opinie te heeten Zoo is de toestand Jloct het zoo blijven f Moeten wij kiezers voor leden van den Gemeenteraad oo miiiir kalm de dagen die de verkiezing voorafgaan laten verloopeu in afwachting of Koning eii Vaderland iets van haar licht op ons zal i doen schijnen Dat üiiat inimers niet 1 Want gesteld eens die kiesvereeniging deed weder iets is het dan voldoende alleen voorzien te lyn van eene aanbeveling van zoo n zijde Wij zijn kiezers Als zoodanig is ons werk kiezen Om te kunnen kie m moeten wijcen3i kunnen doen tussclien 2 of meer personen En dat kunnen wij niei ten ware wij onze stem in het water wilden werpen indien ons geen andere leiddr iad gegeven wordt dan het strooibriefje van Koning en Vaderland Wat hieraan te doen is AU kiezers voor den Gemeenteraad voor zoo verre zij geene leden zijn van meergemelde kiesvereeniging uit te noodigen tot eene bijeenkomst in de sociëteit Ons jenoegen s avonds 7 7 ii 8 ure Daar is de plaats waar sij die op de stemming den nieesten invloed uitoefenen wel komen willen ietuige de gehouden vergadering voor leden der Kerkelijke ooUegien die door ruim KiO stembevoegden werd bijgewoond Wij zouden echter die gehouden vergadering niet tot model willen nemen al is zij gelukkig in here keuze geweest eu al heeft zij eene groote zege behaald De te houden bijeenkomst zon zich niet zoo zeer moeten ten doel stellen om aangevoerd door hare ontwerpers deze of gene van de vrienden er in en anderen er uit te werpen maar zich eenvoudig bepalen tot de nederige maar eervolle taak om den kiezers op te leiden tot eene zelfstandigo keus tot eene keus waarbij men kieien moet en alzoo eer t in werkelijkheid kiezer is Ul BEN Gaü en All Manassb Gouda 7 Jnlij 1871 VAN a 10 CENT per stuk Tl liekomen bj A HIUNKM VN Imrien J ii iii t ii cii iilliicr