Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1871

De uitgftv WOE geschi DINS DAG franco K De VOOR Gouda breii Dat de v Gemeen terna ÏUMN DR B VAN ST A KOCK ber aanstaat den 18 Jnl Dat tut d Kitting gehu ti tot des II dat tie o ter zclftler pi vangende ti dat het S kie er in peri tiat geen a bet zegel der bruikt dat de in lijk met naa wezen dat het b fCeiie andt r briefjes daar en voortb briefje verio hij zieh tot taric zal km Buil Het mam het onderwer zoowel als b dat Hendrik gepleegil hie de prov ncii drieklenr n teken en fusie van Or Ritimistische viel aan eeiu veel geluk t ziet zioh 0 legitimisten prinsen van juicht en di De nicutt goedgekeurd op de depari provinciale n gelukkige I Wy hebb Thieis beril t FBANEFORT HAMBURG BRDNSWIJK FRANKFORT met prijzen van ƒ 100 000 50 000 20 000 eene premie 1 100 000 en vele andere prij en Trekking IP = klasse 12 JliÜ HAMBUR i met prijzen van 100 000 50 000 40 000 20 00 15 000 en eene premie van laO 0 K Mark en vele hooge prijzen Trekking IF klasse 19 CH 20 JUli BRUNSWIJK met prijzen an 40 000 20 000 15 000 10 000 8 000 en eene premie van WlM OO Daalders en vele andere hooge prijzen Trekking I klasse 27 IMI 2S Juli Van boveiigon zijn loten op fi anco uanv7a c verkrijgbaar togen de alom bekende prijzen ospe tusM U giiitis Doorgefoui lieerde tienden Hamburg eu Fiiuikfort gehhg oor alle klassen 10 Brunsv 8 50 Düorgefourneeide twintigste llnmbni g m rnuikfort ƒ 5 Bruiiswijk 4 25 3D JL JDU i dlOSCII o O Do lieer 1 A DU MOSCIl uil UCeJif iuuige teld als onze KASSIER is bereid allo inlichtingen te geven tn brieven voor ons in ontviiii jst te nemen Hurgorlijko Stand ii 7 nil Abiiilinni oiiiitrs V iciiwvil l tn I S iii luiiiih U illii ItiHi miilirsi 1 A vnu I vi u wti 1 11 J M vjii Duijti hln ir ouilirs I Moiiii Ii en I Citta U Üirk unckrs J de llauu ii I vtiii dl I kst XNilliMiiiuin HeiiJiikn oikUts D HulloUlli i ii M Hilijiije Julianiin oiulirs I Srhül ii n A S i rBrliiit 10 nlhii ïijtbtrta Maria oinJers P Juimm i ri A lluumiiaii OvHmn iN S Juli T Kors 3 m A Ie Jonji 12 d J 7wiuiLiil iir 75 J J Hoere U d J t lIorf Il isvr v in I Krij f r 21 j 9 M Nitkal 5 tt 10 M ScliolUu U w ADVERTEMTÏËM De ondergeteekeude brengt zijn hartelijken diink nan den officier ÜKOKSE v GKOBNÜÜ voor het met levensgevaar reddenvan zijn zoontje J A AMESZ nijlis lloo2 erc Burgcrscliool Het openbaar examen na afloop van het schooljaar 1870 71 zal plaats hebben van 10 14 Juli e k des morgens van 9 12 en s namiddag van 1 3 uren en den 15 des morgens van 9 11 uren Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stadgenooten worden tot het bijwonen daarvan uitgenoodigd De voorloopige inschrijving van nieuwe leerlingen voor den cursus 1871 1872 heeft plants Woensdag 12 Juli van 6 8 uren s namiddags in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Goudo D DlllliCTLUll 7 Juli 1871 Dr JULIUS Er wordt gevraagd in een GAREN en BAND WINKEL EEM WIMEDQGHTEE Tan de P G diegene welke van voldoeude getuigen zijn voordien en meer in genoemd vak zyn werkzaam geweest zullen de voorkeur genieten Adres met franco brieven letter 6 bij den Uitgever dezer Courant De ondergeteekeude maakt hierdoor bekend dat hij in staat is gesteld tot het zuiveren van alle INSECTEN of WANÜGEDIEKTEN hoe diep die ook verscholen zjju terwijl geheimhouding verzekerd wordt het middel is ook bij hem verknjt 1 iar tegen l de flesch met gebruiksaanwijzing Nog IS bij hem voorhanden een middel tot ZUIVERING van BEDDEN met toebeliooren enz enz Prijs per flcsth 1 per halve fle 3ch 50 cents Brieven franco K v RHIJN Gouda Kaipersteeg Mr Schilder m RIIUMATISCriE LIJDEIIS ttiinlcii ntlciit p muiik ilnt liet i rini weder uiterst vourili i lifr iiicdcwcrkt om licn door annwciidiiig der Abshaubbin s oi Aiiti Hhiiinatische Watten vmi huniie kwiuil te otitdoi n De Hiirriierc w r j t ti ldhcid werU zeer pru istig mede Met do e bereide Watten is het nu zeer gelunkkehjk om de oorzaak en den grond der kwaal vooi ijcH I H e te nemen en de vatbaarheid voor het r i jl n i ide Hij li 5tere aandoeningen van Ehumatischen aa d wniraaii velen tlians 7üO ligt bloot staan door na eer H iriii te 7ijn geweest plotseling stil te st ian op eeiie koele of tochtige plaats verzuime niemand om de pijnlijke plaats aanstonds met deze Watten te beleggen en binnen weinige uren zal men voorzeker van pijn ijn bevrijd De pi IJS per pakje is slechts 30 Cents en te bekomen of te ontbieden aan het hoofd depót te Delft bij I U i T ELT Az die elk billet waarin deze pakjes T A i VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZevetJiuizen G WILHELMUS Woerden T W i i N UIL Schooiihoveiu A KAULING AMen J GOUI KADB Boskoop I J II KELLER Weste Wagestraat jRo é nfam lilen z ll weLi geen tweede middel vladen MJoo eenvnndig eii doeltreffend tegen Hoest Heesehheid enz al de alom Uekendc Uiu huliue zuivere lle t inddeelen gereiiUmmeenlc en illl blauwe zakjei a jO Ct rs jgbaur te Couda bij J v YRKUMIN G K N Ie Wed A C SChOUTKN te If oerl en 1 11 III Mtl r V D nKBG KEIZERLIJKE TURKSCHE rroinlciMMïiiig van 1870 Hoofdpnj eii Francs 600 000 80 000 SS ü 20 000 a ti OÜO 12 a 3 0U0 28 a 1 000 300 u 400 en die op den 1 AugUStUS e k gitrokken orden Voor de e trekking veryeiidt ik tigi ii franco overzending v in het bedrag geheele loten i 3 halve i 1 50 vierde ii f 1 l iDsjiielii M n gratis Trekkmg slijsten orden fr iie tj i uijden na de trekking nA KIEllSlIUIS SlEGMUND HeCKSCHER AmsterdaUt f armoeia raat J 539 276 Staats Loterij 187 De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 JULIJ 1871 KeiK zeer sollcdc PIAiM O Vonkel nieuw 7 octaaf 3 snarig schuinsnarig uitmuntend van toon uit een der beste fabrieken buitenlands wort o met schriftelijke garantie door eone buitengewone gelegenheid voor de zeer geiingo prijs van f S 0 TB KOOP AANGKHODfW Oimiddelijk te bevragen bij den Heer A de RAADT Btjzondere School op de Haven te Gouda f R SFi CIALITOIT VAN X O T Eiisr Ieder beproeve het Fortuin TURKSCHE AANDEELEN trekking 1 Augustus Hoofdprijs frs1 00 000 Voor deze trekking geef ik geheele loten a 3 halve a ƒ 1 75 en kwart a 0 90 HONGAARSCHE LOTEN trekking 15 Aug Hoofdprijs Oost fl J5oO 000 Voor deze trekking geheele loten 3 50 halve f 1 75 kwart 0 90 OOSTENRLfKSCHE LOTEN 186 trekking 1 September Hoofdprijs Oost fl 200 000 Voor deze trekking geheele loten ƒ 4 halve ƒ 2 kwart 1 Bij bestelling van tie kn artcn iii cfrm ontvangt men een lot tier H mh Msriih of TiKi sinh paardenlotenj gratis H j lies ding van 10 geheek oiitvaiij t men gratis een Whi un iiHKii sioi trekking 31 Julij waarop 76 000 kan getrokken worden ol een LhnuwvAituhii Loi 3D A 3DXJ nMIOSGI I VtreoM Moreelsche L i in en Cliourstraat NB Het publiek wordt attent gemaakt dat oouel van Hoiignarsehe Oostenryksche als Turksche Loten de origineele hier te lande gedeponeerd iji KiSSINIÏEB Pastilles uit de zouten van de I RvKoczY te h insiniien J van voortreffelijkewerking tegen traagheid derspijsverteerings organen bezwaarlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek li iinorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleuslieid De flesch Pastilles welke de zoutenuit een liter Rakoczy bevat kost 50 et Depotste Gouda bij Ajiotheker J H BOERS te Hotterdam in alle Apotheken KON lUvM ll MlNKll A ATl R VKliZENDlNG De oiulerf teekeiide verklaart dat de door hcni gopnsseerden n dag bij den verkoopvan K J RKEBEEN iliiia Dl uk van V l iuiki iii