Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1871

i piwr Hiiiiiili iini oterij KLASSE begint 1871 Vrijdag 14 JiilL N 107Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenliehiad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 3 suarig an toon uit een In ids wordt met lie buitengewone linge prijs van ii jiiÖL iijïii Gn don Heer A ds op de Haven te UT IsT Fortuin lEN trekking 1 itoo ooo I ik geheele iot en Itwart a ƒ 0 90 ïN trokk iuf l 1 450 000 eifi loten f 3 50 Ki ÏBN 1864 polJprijs Oost fl Jbeele loten ƒ 4 loarten iit eens fcr Haaiilemsohk i ratia Bij beViuif t men gratis J ckking 31 Julij trokken worden toscu C lioorstraat KiSSINCEU Pastilles uit de zouten van de EvKocy Y te Kisuhiiien van voor werking tegen traagheid der spijsveiiee rings organen bels licht bloedsgebrek oi jicht en scrophnwelko de zout n I kost 50 et Depots i BOERS te llot i Kil VKRZENDINÜ 1 hiart dut de door ill den verkoopvan irr gebezigde scheld VN WILLIGEN en II in rift en dat hjj 1i 1 REEBEF I llik K De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De VOORZITTKR van den Raad der Gemeente Gouda brengt ter openbare kennis IJat de verkiezing van VIJF LEDEN van den Gemeenteraad ii plaati van de Heeren W J FOKTUUN imOOGLKEVER J HEUTTINGER W 15 VAN STltAATEN J J BR GGAAR en M L A K0 K die met den eerstin Dingsdag in September aanstaiinde aftreden zal gcsehieden op Dingsdag den 18 Julij IS71 Diit tut de inlevering der Stembriefjes zal Worden zitting gehuudeii iii het llandliuiB van des morgens 9 tot dcB namiddags 5 ure dat de opoiuiig der Stemljriefjes Jil gesoliieden ter zelfder plaatse op len diuiraanvolgenden dag aan vangende ten D ure dnt het Stembriefje nehriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in ile t ternbua moet gestoken worden j lat geen iin U r Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt lat de in het briefje in te vullen personen duidelijk met naam ea voornaam moeten worden aangewezen j dat het briefje niet onderteekend mag zijn en gceiie andere briefjei mag omvatten of zoodanige briefjes daaraan op ettelijk mogen zijn vnstgelieolit en voorts dat wanneer eenig kieier zijn StemÈriefje verloren of er geen mogt hebl n ontvangen hij zioii tot bekoming laarvan ter plaatselijke Seorotarie zal kunnen vervoegen Gouda den 10 Julij 1871 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BuKcnlandscli Overzicht Het manifest van den graaf van hamliunl is nog het onderwerp aller gesprekken Al nieen iii Fransehe zoowel als buitenlandseUe bladen is meii van oordeel dut Hendrik IV daarmede een p leken zelfmoor l gepleegd heeft Zijn aanhanger heoben een nota in de provinolide bladen doen opnemen waarin zij de driekleur nis symbool van orde en vrijheid omhoog steken i zich dus van hun koning folieiden De fusie van Orleans en Bourbou ligt in duigen de legitimistische partjj is feitelijk ontbonden Zelden viel aan eenig gouvernement in zoo weinig tijd zooveel geluk ten deel als san dot van Thiers Het ziet zioh op eens voa alle vijanden ontslagen De legitimisten t i h zullen lievi r de republiek dan de prinsen van Orleans steunen zood it de linkerzijde juicht eu de republuik gevestigd seliijiit De nieuwe belastingen zijn in de iiat ver aderlng goedgekeurd Evenzoo in beginsel de iiicuHe wet op de departementale raden die op de lee t v ia onze provinciale en gedeputeerde staten geschoeid is Ecu gelukkige st ip op ilcii weg var decciitraliiiatie Wij hebben ii iu ecu gocile tijding mcilc te Urieii Thiers lieni t de cenlici v m Itulie en is vol strekt niet voornemens de herstelling van de wereldlijke macht des pausen in de hand te werken Het Engclsche gonvernenient heeft behalve met de moeilijkheden die de Ballot bill veroorzaakt met oppositie in het hoogerhu te kampen tegen de leg prwet die het koopeu van otfioiersplaatsen afschaft De hertog van Itiehinond wX do verwerping dier wet trachten te verkrijgen De meeste bladen raden het hoogerhnis evenwel aan gematigd te zijn en wel ter wille van zijn eigen populariteit iladstone zid een nieuw bewys geven van zijn verzocningsge indheid jegens Ierland Een koninklijke rcsideniie zal te Dublin worden ingericht eu waarschijnlijk gmit prins Vrthur daar wonen TusBclien Oostenrijk en Pruisen i tegenwoordig de verstandhouding uitstekend Hegeeringen en dagbladen wedijveren iu beleefdheden jegens elkander Het oRicieele Rnssisohe blad geeft een orerzicht over den politieken toestand van Europa Daarin wordt natuurlijk ook het schitterend succes dor Duitsche wapenen herd iclit Als oorzaken iaarvaii gi cft hei blad op de gezonde begiuselen waarop de uia t cliappi lijkc toestand v in Duitsohland rust algemeen verspreid onderwijs gymnnstischc oefeningen die den zedelijken moed verhoogen evenzeer als lichamelijke kracht en geduldige tucht eindelijk de volharding der natie in het verdedigen harer rechten en barer eer Het Weener faghlat maakte een t legram openbaar uit Constaiitinopcl van 7 Juli waarin beweerd wordt dat de Porte voornemens ia dfi bey van Tunis af te zetten Indien dit zoo is kan die maatregel annleiduig geven tot ernstige verwiickelingen ENGELAND In de jongste door het lagerhuis gehouden zitting ia de beraadslaging over de artikelen der regeeringsvoordracht houdende invoering van verbeteringen in het stelsel van de verkiezingen voor het parlement enz de allot hiH voortgezet en is het artikel aangenomen waarliij de zoogenaamde nominatian day wordt afgeschaft De conservatieve leden schijnen onuitputtelijk te zijn iu het vinden van bezwaren tegen de geheime stemuitbrenging zij hebben in deze z Hing zelfs gronden bijgebracht voor het behoud van het gebruik om de eandiilateu openlijk voor te dragen Gelijk men weet zijn de candidaten daarbij verplicht om op een stellage in de open luolit te te verschijnen en zioh aan a de onkiesohheid van het volk bloot te stellen Dei e nominatiedagen geven vaak tot hooggaanden woordenstrijd en niet zelden tot vechtpartijen en andere ergerlijke tooneelen aanleiding en de regeering had terecht geoordeeld dat hunne afsehatlliig veel tot de meerden zuiverheid en vrijheid der verkiezingen zou bijdragen terwijl zij daarenboven uiet overeen te brengen waren met het stelsel van geheime stemming hetwelk een der grondslagen van het wetsontwerp is Het huis heeft het voorstel der rcg iering met 236 tegen 95 stemmen aangenumen De batlot bill bevat verscheidene bepalingen ten doel hebbende oin tr voorzien in de leemte welke ten gevolge van de afschaffing der ufuniiiatieilagen iu het verkieziiigswi rk zal ontstaan eu om ernstige eaiididatiiren ii i voegzaiue wijze ter kennis uer kic rs te brengen Uit aaumerkiui van de bezwaren welke giopperd werden over de omslaelitigheid van den voorgestelden gang van aken heeft de beer ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nomraers VIJF CENTEN Forster de minister met de verdediging der wet belast verzocht de discussie te verdagen ten einda de regeeriiig zioh zou kunnen beraden daar werkelijk eeni ge bezwaren waren geopperd welke zij bij het samenstellen der wet niet had voorzien In den loop der beraadslaging heeft do heer Cavendish Bentinok de dezer dagen gehouden meeting der liberale leden van het huis ter sprake gebracht en gevraagd of de dienaangaande door eenige blaJen medegedeelde berichten juist waren Daily Newt heeft namelijk o B verhaald dat do minister Forster in die bijbijecnkomtt aan de Bauhaiigers der regeering de intrekking der door hen op de ballot bill voorgedragen amendementen had ontraden uit vrees dat die ameu lemeiiten alsdan door leden der oppositie zouden overgenomen worden voorts dat de genoemde minister aan dn voorst inders der regeering had verzocht om over de aanhangige wet niet niet of althans uiterst spaarzaam het woord te voeren De heer Forster heaft verklaard dat deze mededeelingen in hooRu mate onjuist zijn De minister haeP alleen geze l dat het hem zoowel bij deze wet als bij alle andere belangrijke voordrachten der regeering aangenaam zou zijn indien zij die het tot stand koi en er van verlangen ma ir er verbeteringen in wensc af ngebraoht te zin zich tot hem of e U der andere ministers wilden wenden ten einde in overweging te nemen iu hoever de regeering zich met een voor gesteld amendement zcm kunnen vcreenigen Men is voornemens om te Brighton aan het strand een uionBter a uariuin op te richten zooals geen andere 8tr d tot dusver bezit De kosten worden op ongeveer 500 000 gulden geschat en Brighton dat als het ware een voorstad is geworden van Londen voor al de bewoners der wereldstad die haar rumoer en liaren nevel van Zaterd ig op Maandag willen ontvluchten drcagt in de kosten voor eeu niet onaanzienlijk deel bij Een der reservoirs zal SO meter lang eu S meter diep zijn de kleinste zullen een afmeting hebben van 3 meter in de hoogte en lengte Men verdacht dat men met dit werk tegen het aanstaande jaa gereed zal kunaeu zijn DUITSOHLAND In Beieren heeft een belangrijk feit plaats gegrepen op kerkelijk gebied Zooals meii weet heeft da autionfeilbaarheidsbeweging aldaar een grooteii om vaag aangenomen geleid door een DóUinger Friedrioh en andere geleerden die weder gesteund worden door den jongen koning I odewijk eii dieu minister von Lutz Dölliiiger CU zijne aanhanger werden in den ban gedaan en de hoogc geestelijkheid hoopte daardoor de ongehoorzamen weder tot onderwerping te brongen Dit is echter het geval niet geweest maar dftareo tegen is het verzet hteed kracht ger geworden Eeni geil tijd geleden overleed een der meest gewhts hoogloerareu aan de lioogesohool te Miineheii dr Zou ger die ook het adres tegen de onfeillmurheid had getcekend en de geestelijke die bij hem was geroepOD weigerde hem de Baeiameiitt n dor stervenden toe ts dienen tenzij hij zijne liaiidteekening ildc horroepen Zeiiger wilde hieraan niet voldcjeu en de priester ging hi en Hierop heeft prof Friedrieh ofsohrion hij ia den ban was nut hulp v in den pa toor Renfklevan Mering die eveneens onder den b iii liü t a iii Zeiiger de laatste kerkelijke dlclisliii lieni ell