Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1871

iXIMhii BHHMliMIIMM I h niussc I ie vnii tot liclitiMg i ki M watcrsolmps lu Itbni flriifii l ui lil an j i li p koiiiii s iniii h0111 hiire i ik U l cIp sluit illf IfT odigou hit oiitnerp 1 iiog iiiiii de be dci loii ton emde lifiliingliebbeiidfu judi hebbfii diiar fiiisii quo iiaii de e illlinieBi tlijl j i i i rddo d j al stutl vcrdafiiiij Zij f 1 dfu zin van tirt uik te vermijden i Vüolou der coma inkomstig wordt 111 de kosten van II en toegekend als 3800 de helftprovincie b aaniviucic ieder voor n rijk en proviiioio iiixvcen 33 000 Ift ooveel hef rijks ciil bij acclamatie linishoiidelijke beI ingenomen werd 1 icr sprake gebracht l van gevoelens plaats heeft de e a reden het verlan iiiderzoek in de I e begrooting te king hebbende op diensten Nadat veerwil van hot ing van kerk en 1 gronden van ver d ii bestreden voor b vatten vm geen Ataaii is de viiiag u begrooting zou ud beslist met 38 üt de vraag in lioe oor toelngeii aan too te verhoogcii iten werd die wende liooge regeering iit over den veeieder geval bij provincie altijd ccring in overleg daartoe vereisehte II den heer l reuyt iiiigen krachtig onlier Hein is nu stem men aangetoelage niet meer iiiiienlandsche zaken 1 in de provin1 C dispensatie te J amle verbod van van goederen en Ivlijke besluiten w I ixO H91 en den voor zoover tegen ïa ii geeiie bezwaren i nschelijk geachte de commissaris des and aan burgeraoeaMie viTKocht indien burj cmecsters ver1 hunne aiiiivrageii ufhai gt bevorder hecft ter kennis lil hit e amen in do tl et ea de kunstge ilr doorzictitkunde 26 M i 1S70 tut knivege il de lieel II men in de tweede a dat i xnineii wen ooht daarvan vóór i 11 blijken aan het iikt ii Y O0T wijlen don WelEd heer A Montijn to s llage overleden zijn aan de diaconie der liervormile gemeente te Oiidcwater gelcgutrerd twee ccrGcateii ü a pCt N W S elk groot lOOU Iemand uit liet l stl llul deelt in de Dclftachi Ct den volgenden brief mede van een zijner hiindelsvrieiiden in Kngiilaiid out wingen Een zaak is naar mijne overtuiging zeker onze eigen tuinders home farmersj leggen zieli meer en meer toe op de aardappeleiitevlt Sonimigrn verbouwen thans 4 maal meer vrnege aardai ialrii dan 4 a 5 jaar geleden Ik ken tuinders die nu lü niorgen acre verbouwen en 4 a 5 jaar geleden plichts 3 j p rj dl tuinders i i n Fiand r e n hunne aardappelen j zij verwijderen lie kleine en zenden de groote ter markt De kleine geven n iian de varkens dat is in Kngehind algiMiiecn de gewoonte Nu kunt gij zelf nagaan dat de Hülli ndsclie aardappelen alleen bij gebrek aan Kngelsehe in aanmerking komen wegens het kleine gued om niet van bepaald bedrog te spreken dat zich ouder in de mandeu bevindt Ik voorzie dat uwe tuinders zoo ze niet meer zorg dragen hun aardappelen spoedig zullen mog n honden en zelf opeten Als uw gouvernement aanleiding kon vinden eene wet uit te vaardigen krachtens welke de voor uitvoer bestemde aardappelen werd ii nagezien dan zouden de tuinders zelf daaibij het mecbt geb iat zijn De reden w arom ik u dit pclirijf ligt hierin dat als uw aardappelen met 7org vuur den verkoop werden gereed geimiakt zij de laigeKdie umrkt zonden heheerschen ant uwe aardaiipelrn ijn grooter van stuk dun de Kngelsehe en even smakelijk Wanneer ze als de onze weiden uitgezocht dan zou Engeland zeker tweemaal zooveel verbruiken als ooit te voren miiar de tuinders moeten het kleine goed aan de varken geven Zij denken dat da irin pchaile Toor hen zou geleiien zijn maar zij bedrie ien zich Het lou een geluk voor lieii zijn als ze dat inzagen vóór de uitvoer uaar Kngeland geheel opliouiU want zóó voortgaande brengen de aardappelen weldra de transportkohten niet meer op Xog eeni wat voor de varkens bestemd is moeten ze niet naar Engeland zenden Wij vernemen dat de heer dr J A Inllaiidat Huet te Leiden benoemd is tot stads geneesheer te 8choonhovcn Uit Maassluis ontvangt de A Itott Cf het volgend bericht dd 10 liili Heden erd van den nieunen waterweg langs den Hoek vun Holland door zeeschepen gebruik gemaakt De hier te huis behooreiide niet vlaggen getooide Maaskotters ilc Totkoiml schipper Dieiiske en II Ulittin Stuurt schipper Dienske bestemd ter liaringvisscherij diepg iande iS centimeters bohoorcnde aan de reeders van der Lely en Maas alhier zijnhediu morgen per sleepboot ieri ssee aan boord van well e zich reeders en vele andere ingezetenen dezer geuiei ile bevonden door het kanaal in ee gesleejit Door de medewerking van de autoriteiten en de lanneniers aan den Hoek van Holland liad meng i opoiitliund van de in werking zijnde stoombaggermüleiis in het kanaal Van het directiegebonw wapperde de vaderlandsche driekleur In Friesland zijn thans in oiiderschetdene gemeenten adressen in omloop aan de bevoegde autoriteit waarin Wordt aangedrongen op de afschart ing der tnlhelh ig op grindeu straatwegen terwijl adressanten da irby in overweging geven een beliiRting op de paarden te leggen en deze in drie klassen te verdceleii van 1 tot i ïe oordeelen naar de emparigheid van handelen in deze mag men een gewenschten uitslag Torwuehten Het onderBteuningsfonds van de Ned liijnspoor wcg maatsohappij dat van I il April 1 sii i dagtrekent en waaraan de maatschappij jaarlijks een t iii bijdraagt gelijkstaande aan 5 pCt v ii de trait aiienten en daglooncn der vaste ambtenaren en bedienden bezit reeds aan insehrijvipg op het 2l p Jt grootboek ƒ 304 000 en lieefi bovendien nog bij de maatschappij ƒ S h JO de maatschappij bewnirt iil het gild tot de eomniis ie van beheer het vnor belegging vatbaar acht en vergoedt daarvoor t pCt Sedert de oprichting werd nit het fonds aan ontslagen beambten en nagelaten betrekkingen van overleden beambten te zanien uitgekeerd 5l S 4 3li ziimler dat nog ooit eenmaal belegd kapitaal wider t gelde gemaakt behoefde te worden Door het oplioogen mui dm oppeil Ir lïnllirdaiii yn veel eigenaars gennial aakt gi u i I In tijd de deftige voorgevel smaakvolle uitstallingen eliinesohe kistjes en bus srii gehei l eenig in hun snorl in di e geiiii ente ruime inkrl en inakcii de inrintiiig tol een sieraad mi er 11111 en iets speei ials in liet tIaM ik l eii en aiidrr ilnel dan ook den areiliileelcn den lieeren 1 N erldiaiburg 4 Zdiiii alle I i r aan in u ij twijl rlen iin l of lui grliccl il de onde reniimnii e der llruia el loogl ii Over de volksgaarkeuken leest mon iu het Ulr Dogbl o a ff Ms e ii niet ongunstig teeken nit het oogpunt eeiier goede viilksvo ilinn niag met onopgemerkt blijven de ïeilioudiiig in het gebruik van goede en slechte 0 1 if lie r van voedsels lals erwten boonen kapucijners en fuUingstofTeii zooals de aardappelen Terwijl ia andere gemeeuten het aardappelenverbniik steeds verreweg de verlund hi e t staal het aantal porties van aardappelen gedurende de 4 eerste maanden van dit jaar bij de volksgaaiki uken Ir Utrecht gelijk met het getal portie rijste suep in wordt het overlroireii door de erwtensoep want van beiden rijst en erwtensoep werden in genoemd tijdsverloop verkoelit te zanieii 7114 p tegen 31 ls p aarilap en 4212 p bruine boonen en grauwe erwti i een verschijnsel dat voor zooverre heknul nergens nog is waargenomen en t geen voor ziker reden lot blijdschap zcu geven indien de werklieden lueerendeeis de he oekers waren Ook aan de leiding van den opzichter moet de e ginistige verhouding voor een deel toegesclirei en worden De geldljke uitkomsten zijn zoodanig dat van de winst is kunnen worden ge ue igd ƒ 242 02 tot afschrijving van oprichting eu als dividind is uitsekeerd i pL t hetgeen over 8 maanden ƒ 1 70 per aandeel bedra igt Het doel met de pl iatsing van de eerst gaarkeuken in de meest door arbeiders bewoonde wijk C beoogd namelijk om hun gemak en voordeel te bieden is nut trii volle gewaardeerd Onder de personen die dt gaarkeuken geregeld bc oeken beliooren toch zeer eiuigin tut den arbeidenden stand liet nieerendeel dier be oekers mag men tot den kleinen biirgi rst nid briiigen Dm het i iiulr il el der volksoaarkenken zooveel mogelijk te lievorderi n enselitr het bestuur 8 zulke inriel tii eii in de stml te vestigen d leli begon het met line iii de mee t door werklieden beftoonde wijk C an het maatschappelijk kap ti d ƒ 2 t 0 ü verdee d in 3 serieii ieder van 0 MI is daarom ook slechts iViie s Tie nitneven en is daarvojr een huis in dr Wijdr af Tsteeg auiigekoelit waarin de gaarkeuken is ingern lit De gehei Ie op en inrichting dfr paarki iiken kost er met iubenrip van verbouwini nu nbdair en alle andere onkosten de totale som van 0800 00 De 5nbcouimi9 sie te jouda van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nngelati U betrekkingen van verongelukte viasoliers der reedenjen tr Katwijk aan Zee en te Noordwijk aan Zee deelt ann belanghebbenden het hierna volgend jaarvers ag over 1870 mede zooals zulks door de hoofdcommissie dier vereeniïing is opgemaakt Jaurlijhch Verslag na de Vereeniging tnt voortilurende mijerdeuning der nagelaten betrekkingen van cerongcliiltte t isic iers der reederijcn ite hatiiijk aan Zee in Kuurdwijk aan Zee in het nfgelooppu boekjaar zijn ontvangen aan coiitnbntieii van de reeders die niks gedeeltelijk vande inkoiH tin der vis chers afhouden van 41 bonisehuiten te Katwijk ƒ 123 U Noordwijk 27 ƒ 150 aan jaarlijks bijdr van 60 ets of hooger 1024 1 giften voor eens bij de eoinm te Amsterdam 85 Katwijk 1 Utrecht 1 80 87 80 opbrpiii st van uitgegeven boekwerken opbrengst van verloting van gravures renten 376 489 S 1129 7 31 57 00 De Vereeniging heeft dit janr ondersttund 9 weduwen wee en en bejaarde personen zijnde de nagelaten betrekkingen van veroug lukle bemaiiniiig Ier boiiiscliiiildi Je Jndintrie de drie debroedem Ziirg en Vhjl Vroiiir Neeltje hatieijks H eltijn de idridiia Kuticijks IVi tvnrrn de Jonge Dirk de vier ti i drir Irtmcdera Victor Jacob de Hojtmih VfyyJicr lil I rcinir Jncohn Door dt elk bejaarde ƒ 1 10 en voor elk kind 0 3 5 Xir week Hit kapitaal bestaat nu uit Xation ale Werkelijke Sehnld 2V2 pU 31000 2900 6873 86 228 U 176 75 604 09 nominiial belegd in de Leidsche Spaarb belegd ii deposito en in kas bij de eoinm te Katwijk tl II n II II II II Noordwijk De Vereeniging eindigt haar verslag met oprechte n den penningmeester dankbetuiging aan allen die aan de leden dir sub commissiën en hare pogingen hebben ondersteund De Vereeniging voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter A VAN DRIEL Secretaris I iden 20 Juni 1871 Voornoemde subcommissie verwijzende naar het buven medegedeelde verslag geeft verder aan hh deelnemers alhier belivfilciijk kennis dat binnen eenige da eii per ipiitantie zal beschikt worden over het bedrag van deelneming over 1S70 De Subcommissie D W WESTERbAAN M A n VORSTMAN A StniüNEVELD v u CLOET Omida 10 Jnli 1871 B O H X T X Jü2 Aan het POLlTIE BUIiEAU zijn inbewaringde navolgende Miorwerpeu Keu Zilveren ring met haar waarop een gouden plaatje met drie letters Een bordje waarop staat EEN HUIS TE HUUR en een lakensehe et Laatste Berichter New York 11 Juli De openbare autoriteit heeft iiiir 1 eii miir en aangekondigde protestantsche ilemonslratie i l n Mr i kiil dal het gouvernement vooinemens is het plan der nieuwe lecning in te trekken en de gehrele lieniiig i 20 bonds van 1m 2 uit te geven Borlijn 12 luli De 7Vo Correip uuddt d it men be ig is met de betaling van het eerste li ilf milliard der Frnn ehe oorlogseontribiilie Het gi ootste gedeelte is reeds geiiieasseerd ilgeiis het vredestrai taat moeten na die lietaling de leparlcmeuteii der Soinnie Denedeu Seine en Eure door de Duilschers ontruimd worden Parijs 12 Juli Men verzekert dat er quaestie zou ijn om de rechten van 20 pC t op vezelstof te rempla eereii door eene direclc belasting maar er i i iioeli niets besloten Parijs 12 Jnli De heer Thiers is heden alhier aangekomen De d itum vo jr de opening der zitting van den krijgsra id is nog n et vastgesteld NeW York 12 Juli liet verbod op hei houden van drn optocht is iiigi trok ken De troepen en de politie hebbi n order oin de Protes tanteu te besehernien De goii nieur heeft de burgerij aangemaand met defliitoiitiit mede te werken tat handhaving der openbare orde MA RKTBERICHTEN Gouda 13 Jnli Bij weinig omzet was de steniniiiig llauw Tarwe puike ZeeuHsche ƒ 18 25 12 90 Mindere 11 75 af 12 l ohler 9 73 fi 11 26 Rogge 7 8 a 8 90 Voer ƒ i 7 20 Gerst puike 6 75 a 7 +Ü Mindere fi ü fi l il Buiteidandsehe 5 20 ii 6 Haverkorte ƒ 4 60 n 5 10 Lange 3 60 fi 4 60 Hennepzaad 9 De veemarkt met goeden aanvoer zcowel vetals mager vee ging vlug van do hand magere varkens en biggen mede vlug te verkoopen schapen enIninineren traag Aaniteioerd 126 partijen kaas 26 ii 29 ioebolT I 26 il 1 36 Weibjtery l lli ii 1 20 BurgerlUke Stand üviii N 10 lull I Mul lil 2 j H J Iliildiliiirn mil 1 1111 i n j iN lluiii 3 ni 12 1 I II 11 ini 12 lull t iiiii iliii Oiifi 11 h A villi OoBliii A 1 Uill iiiM iii M M iliii iiii A Spoc uu Mill llllOM ll f ï ii