Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1871

j i w ii iwi i i ia p Hl w i iï II w i r I Ï1 KaiUoiiü ei eclit te iüuda Tij vo imssen vui i i Juni 1871 ijn 1 A V i egins hit ♦ c Gouda under vergiuiuing vnn Ikiigeineestir en VVethoudirs vhmbbeii der stinnt op eene pl mts waar gieu markt gebonden wordt vt roordi eld tot etiie i klbocte van ƒ 1 of een di g subsid gevangenisstraf 2 T V 1 wegens Int biunrenvan inistspecun op een erf te ionda ronder toe temin ig van B en W veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 0 of tii ee dagen siibsid gevaugenisatraf 3 F X W en G A B wegens enkde dief tal van te veld staand gras m vereenigmi van t ee juuei gtiiLei u docli i ii ler behini aii 4 G V 5 S V d V ieder hi geus het als reiziger op een trau 1 verminken van zijn pla itabewijs en 3 weigeren om zijn plaatsbewijs af te geven veroordeeld tot twee gcldbuelen rai ƒ 5 of twee dagen subsid gevangenisstriif joor elke boete 6 P L wegens het als nitdrngir te Gonda met dag voor dag en onder opene r ikken lu het daaiToor bestemde register aaiiteekeiien van de nnnien vooi namen beroepen en wooiipla itsen van die genen van wie liij koopt en den aard de hoe lanighedeii ea den piijs der gekoilite gciederin 7 F A G 1 wegens 1 het jagen in ge eluteu jaehttijd zonder consent of b utiiigirtone niaehtigmg en 2 het Jagen op eens anders jaelitveld onder voorzien te zijn van eui schriftelijk bewijs van den eigenaar of rechthebbende op d it jaehtveld veroordeeld tot twee geldboeten elk laii 10 of drie dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete verbeurd verklaring van het jaehtgeneer met bevel tot uitlevenni of voldoening der waarde ad f 3 en bij gebreke da ir an mede tot drie d igeu siibsid gevangenisstraf 8 V Z wegene het vissehen in eins anders vischwater 1 iii gesloten vischlijd 2 met verboden vischtuig u 3 zouder voorzien te zijii van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of reblithebhende op dat visehwatT vi rooideelii tot twee geldbuiten Mk van 10 of drie digui subsid gevai geiut atraf voor elke boete en verbeurdverklaring van het verboden vischtuig init bevel tot veruieliiig 9 J S 1 wegens het vi ehen iii eens anders viseh ater 1 m gisloten viM litijd en 2 vonder vouizieii te ijn vau en schnfti lijk bevvijn van den eigen aar of r chthebbende op dut v schwater veroordeeld tot twee geldboeten eik vau ƒ lü of drie dagen subsid ge augenisstrul voor elke buUe verbeurd veiklaring der gebc igde 40 stekki i met bevel tut uit levering of voldoin ug der waaide nd ƒ ü li en bij gebreke d iiirvan tot éi n d ig subsid gnan eius ti if 10 W V wegens hit vissehen als voren en ook zonder voorznn te gii van eene acte of ko4eloo e vergunning veroordiUd als n H en 11 J D wegens het liuinen de gciuiinlc Goiidi alt geleider vau eene aaiii is aniien hondeukar nut gaan naist de honden veroordield toteme geldboete van ƒ 3 of één d igBiibsul gevangeuisstiat El bovendien allen in de kostm van den processe iiivoiderbaar bij lijfsdwang Voor de vele bewij eii v ui deeliioiiiiiig ondervonden lii de geboorte van ons kuid betuigen WIJ onzen welgemeendeu dunk J V SCUOUTJON A SCHOUTEN i i Naiop lOmser Pastilles uit de zouten vnn de Kümm Wii mi i ms Uoisliiui M N bereid door geneesliecren aanbevolen li i ii iiin igkwalen als catliarre vei slijiiiiiig iiuiYoniiiiijf opii ping en slediti apiJHvertecring l njs vau de iji domtinide doos 50 ets maar i Uien oijverv iIn lit voorliuiiden Ie lomla bil Apollieker 1 11 HÜKKS U h oH iJam m lull Apotiiekeu JLie Administratie van de Rotabronnen kiezers voorden Gemeenteraad jiij wordt uitgenoodigd op VRIJDAG 13 JULI des avonds ten zeven uur in de Sociëteit Ons üenoigen te komen ten eindeCANDlDATEN te stellen voor de verkiezingvau 18 JULI EtNiüK KiEZKiia 276 St ats Loterij De Trelvkiug der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 JULIJ 1871 60EDK00PE MUZIEK voor Pi VNO Solo Uitijüire van F KOK SM A te Vraniker Hofleveraucier van H M de Koningin Van de e mt ive zijn tlians weer herdrukt de volgend eer gezochte Kalonstukkea iW ui u Ueuille d A bum 2e druk C ƒ 0 35 V uUauee polka militaire 5 dr C 0 35 IJ i vii L sK V Lapriere d une vier ge Ie druk C B 0 30 Güiiiiihv MabeL Valse Se druk C O GO Ji N i Mv N Heimweh Melodie 4edr C 0 20 Kia i Ak iidgebet 4e druk B 0 30 LLiiBi Kh Wn Y Les rlochea du Monsistere 3e druk C B O 40 Laclocliettedupatre 2edruk C B 0 50 Li MIK II E mtjiisij sur Faust 2e dr B 0 00 OsiioHM Lupluu depetles Vclse 2dr B 0 50 Alielie la Morteet Miserere 2i dl uk B 0 40 Onijis Die AV uht am Rhein 2e dr C 0 40 KiiiiAuiis Marie Nochirne 2p druk C B 0 50 Am Abend Romauce 2e dr C 0 30 SiuAiss La belle Helene Quadrille Ie druk C 0 40 VV i I K L i peilt l lka 2e druk C 0 35 Coiiiplete italogussi u il A IS Alle nuiiime dezer Uitgave zijn stj eds voorliuiiiK bij den Boekluimicinar A li I I I K M A X Ie lomlu jüuün Druk uu A Ltimkitiiiu s SPECIALITEIT VAN S Ieder beproeve het Fortuin TURKSCHE AANDEELBN trekking 1 Augustus Hoofdprijs frs 000 000 Voor deze trekking geef ik geheele loten a halve a ƒ 1 75 en kwart a ƒ 0 90 HOVGAARSCHE LOTEN trekking 15 Aug Hoofdprijs Oost fl 2oO 000 Voor deze trekking geheele loten f 3 50 halve f 1 75 kwart f 0 90 OOSTENRIJKSCHE LOTEN 1864 trekking 1 September Hoofdprüs Oost fl 200 000 Voor deze trekking geheele loten ƒ 4 halve ƒ 2 kwart 1 Bg bestelling van tien kwarten in eens outvangt men een lot der HAAiaBMSCHE oi TiEi 3CHE paardenloterij gratis Bij best Uing van 10 geheele ontvangt uien gratis eeri WEUiinAAniiisiDSLOT trekking 31 Julö woarop ƒ 75 000 kan getrokken worden of een LEEUwAAuujsa Lot TX Ju X TJ loosen utrecht Moreelsche Laan en Chooretraat NB H gem ag kt NB Het publiek wordt attent gem ag kt dat zoonel van Ilongoarseho Oostenrijk che als Turksohe Loten de origineele hier te lande gedeponeerd ijn KEIZERLIJKE TURKSCHE IM emlelecilng van 1870 Hoofdprijzen Fran s 600 1 00 60 000 2 a 20 000 O i B OOU 12 a 3 000 28 Ti 1 000 800 i i too UZ die op den 1 li V N h I t K b 11 U I g SlEGMUND HeCKöCHER Amstordan ll annomtraat 1 63 1871 K De EUEol tei kennis Provincialen te Botterda verklaard hi jaar 1871 7 i Dat vooi handen vin voorkomend de Wet bepal gaat de ten welke de reel Buiiii Te Versai tenientale w dagbladen n en Kijn luni luiKnid hei tementen Duitsehe ic Fiousche m van de vru De atgii il dringen er h termijnen m vervroe en ti spoed grr pl venieinent ai particubeie geneigd zijiij Btoflen aan Men gi loil 40U müliuefl worden u ta Het 01 Pro Cort 11 in wordt genwoord den Met lant het liA nieuwe on tl goederen o Frankrijk bij een stei nieuwe V n van beide den gemee van de gen maakt een busohavm gen loeni ir genstinder jongens Dl deh heeft I om do II Il sade Dn vjor Duit eS von Beusl Ernstigi en gewond ueler 111 kathol eki i bilde bei II il keu opeul lj vallen hinl ovriheid i pmeessle w i iT ii i g taan il tl oiiiltr luinJ IWf M q