Goudsche Courant, zondag 16 juli 1871

ttK m i Ê i inaWHüiW Wifcifu T Wi WfJIW H 1871 Zondag 16 Juil N 1076 GOUDSCHE COURANT i ieiiws cn AdvcricnlicWad voor 6c da ca Ojnslrclicn Kennisgeving De BURGEMEESTCR van Gouda brengt bij de e ter kennis van de bclan hebbi idi n dat dooi den lieer Provmoialen Inspecteur der dinote bmitingen enz te Botterdara op d n IC Julij 1871 is exerntoir verklaird het k ihi vnn iti 1 re t over het dienst jaar 1871 72 n 2 Dat voormeld Kinier tei invordering is gesteld in handen van dm Heer ontvangtr dit ieder diarop voorkomende veipligt is 7ijneii aiiislag op den bij de Wet bepiilden vo t te voldoin en dit heden ingaat de termijn an DUIt MVANDtN binnen welke de reclames beliooren te wordui ingediend GouDi den 14 Julij 1871 De BurgemeestPi voornoemd VAN BERGEN IJZENDOÜRN BUITENLAND Uuifenlaiidscii Overzlciit Ie Versailles zet men de disensaie ovtr de depnrteraentilo wet lan nin vooit en rtdtkivelt in de dagbladen nj steeds ovii dm giiif vin Cliainbord en zg 1 m nitcst De bi tiling vm het eerste halve milliaid hetti di ontiuiining ten gevolge dir deporterneuten bomini Hmeden Si inc en Luie ls de Dnitsclie regieriii di orde ver ekeid acht iii de ïiNusche nieti iddoct km ii t oieii e des laudf ook van de vriemiU bt tting veilost oideu De afgevaindigdti lut de bt zette depirtementen dringen er l ij het gouviinement zeer op a in om de termijnen voor de betaliiip der oorlogsveigotdmg te ervioc en tui einde de ontiuimmg dooi di Pruisen spoediger plaits hebbe Mm ge ooft dit liet gou venu 1 lent am dit verlangen zal voldoen Volgens particuliiie medtdeolingen zou de nat ver weinig gi n igd iju m de ooigestelde belasting op de giondstofieu aan te nenu n Men geloült dai de leening der tad Paiijs t root 400 miUioen in den loop der maand Augustus zal worden u tgegevei Het 01 im iin dui l nit hen rijkbkans lier de frm Conexp bevat een nitiki 1 ovtr iraiikujk air m oidt f iconstit ld dut de positii van di te geiwoorditfi liin elie ri ieiing ter ia t is gewor den Met groote kalmti 1 11 onpartijdige dednemmg laat het blad hitrop volgtn km IHiitsilii ind ilt nieuwe oiit ikk iiii van htt it Ott am niittiittlt goederen zoo rijkt land a ins houwen de vliiiht van Frankrijk zal ons gten org bi r ideii dairnijtli r blj een jtiils toe neme tie krichtif vlueht vin het nieuwe 1iiitsolie ri k vtnvachten nngtn l i bloti van benle liinden al veider ten gotdo komen 11111 den gemeensthnpptlijken viede m di oiitiikktlmg vm de geiutmsthippi lijke besehav ng II t nit ktl tnaikt en vntnidm iniliuk de gum usilmpplijke beschiving daaigeintm doit dt liiiiniitun aiii 11 gen t 111 mende ki icht tigmoiti ilii van dni te giistmder denken aii dt gioolspnik vin kijiendt jongens e diligitie m dm Ooitenrijksehen rijksriad heeft oiilcr dtbiit htt nootl iki lijk cii Itt til ind om do legatit te litrlijn tt veihtftm t t lui unbis sade Dit is ti gtlijk et 11 bewijs van svinpithit vior Duitschland tn et 11 votum van Kriistigi 011 iigildlitdm 1 ijii althans diodei en genondin In lib 11 tt N ii nk iilaats gehad ti r I iih ld V lil til prf ttsi It tsel t II tiptoi lit dit n dt kitholtken ttiiCii btliltm Mm eit lUt virshil1 i l buil htm m d liilstt li I I dl kil lol ktn optnlijk hun vouiii 111 11 om 1 11 1 1 It 1111 tt vallen hatldi n publiik gi 111 lakt tn dit iXi stuit lijke oiirheid ti tin o ig nbl k ov r dm lit lit tit ini tit pr iet s i Il 11 II tl II l mr om tltii pi t tint 11 t w i 11II n it lil oiil 111 1 il 11 k illi I k 11 lil 1 1 I g stiaii tilt ig I t 111 M 11 111 fl I lil 11 0111 I luilil II bis h niiiii s hl I j h hl I li aanval der katholieken plaats op wie nu de trot pen gevuurd hebben waa door 60 ainvallers gedoo I en 150 gekwetst werden Men vreesde voor nieuwe ongeregeldheden maar de soldaten hebben Donder dagnaclit de orde weten te handhaven Ue autoriteitm hebben hun pheht gednn om het recht der protestanten te handhaven zelfs dcor ge weid en de katholieken die zioh oo geraikt gevoi leu bij de minste schaduw van vijandschap tegi 1 hun openbare manifestatien hebben de gelegenheid verzunnd te toonen dit zij voor anderegezindhidtn de achting hebben die zy voor de hare vergt Maar dergelijke dingen zouden niet gebeuren indien de versehiUende godsdienstsecten hun manifestatii n verrichtten 111 hun kerkgibouw en met op den open baren neg die daartoe de plaats niet is P R A N K R IJ K liet manifest van graaf van Chambord heeft een alltitieurigsten mdiuk gemaakt op een groot gedeelte zijner volg lingen Hoeveel de inhoud oon bewijzen moge voor de lan naïveteit grei ende ridderlijkheid vm den raaf die op het oogeubUk dit hij lleiiri IV s naa u op de pen hedt nh met sehjnt voor tt stel leii dit uien in dt po itiek mo t weten i transig eren en dit zoo Piiijs oor diidehihe eeuw ecni mis w lard w is de I ransohe kroon op het oogenblik te h Wel eeiiige rat ega ludheid met den tijd rei litvaaitligt het minitest toont zounekhar dat de e prtt nti lit die leavoudig terug wil tet het tijilpeik door de revolutio vmi 1789 afgebroken voor de Inisehe lepubliek iiiel gevaarlijk is ei zelf zijn eigiii kviistn wegntrpt liet ds litbbtn etnige legitimisten tegei het mamfc t gi protcsticrd en liten tndere ledt 11 dir lechter ijtle vBii tie lilt VI ig zieh m gespiekktn eer on uiistig ut over hetgetn zij den politiiken zeltiuoord M Hendrik V noemen lioiiwens op den uraif van Chimbord is het sprtekiioord tiepisselijk dat Ciod hem leiis ver dei f hij wil btgiiit niet het verstand te oiitiiemou Dat he manitest gitn gevolg was van een uwutemuit spi itatu van d i spijtigen lui nik door den uitslij der laatstt virkie ingen leriiekt blijkt uit verschillende omst mdigbeden Ueed had de giaaf urn enkelen ij ler vertrouwden o o den grait de Jainae an ijn ïoorneraen om iel in dien giest uit te ht II kmnis gegeven miar ook had hij ver oeht dat eiii aiiigi koiidigd bezoek van den graaf van Piii s miclit wollen uitgesteld voor reclin geveiuU dit hij vooinemms wis een publieke daid te mriehten etii stiip te doen van het loutste gi icht tn hij getii hd van htt hu s van Orleans wilde at wil htm viirdit hij ijn progrnmmi duidelijker dan vrongti hid opmbair gtmiakt Uat t iuuboid oven ms in de I latstt tijtlen n een zeer oveispinnen toe tiiid virketrtle bewijzen iiidtre tliiden üij richtte mm den minister van openbare werken de Laiey een biief waarin hij hem aanried e ayfa om zijn oiitslig te VI igen lit die aanvrage niet volgde be hoevm wij 11 niet bij te vregiii Ook sein iet hij van uit hainboid dus onder den indnik van lUe traditim dtr iigitimittit een briof am dm het 1 I ibinaii te Parijs du ir in gtslia d is de tAa é tzpiafoire inn de nigediehtenih van lohwijkWI gewijd tijdens het cemmunebt stuur te behouden waai in WIJ Ie m l e heiligi Lolewijk ht it diorzijntuss hl iikomst tie S iiiite hapelU btscliirintl die op hit oogmbhk allten is blijve 1 stiaii tt mit ilm vm al dt piiinhoopm Dt gebttleii van koning Lodi wijk 1 uien htt btlioud htbbiii btwerkt van hit monnmiut ufiMtoiu lil tlt shut d njon dij ijt htt iiitit r koien wtrktuig giHtt t vooi t it grmtstlii mik N lul VII II I II 111 ilil f ik hel II tl Orliaiiifcteu tl 111 ook I istiiil buljt 11 d it aim ten be oek van den giaif van Parijs aan den klemzoon van Kaïel I ut meer ti denken was en dat van nu im een breede kloof is gegraven tussohen do Bourbons en de Orleanscn waarover geen biug kan gelegd worden De familie Orleans is thans a grand complet in Frankrijk of weder in een kort verblijf in haar vaderlniid viitrokkm Alletn verhindering om een wittige reden htt ter werild brengen etmr dochter houdt de gravin van l nijs in I iigtland ttrug Hair genual heelt te Piiijs ijn uitiek genomen lu bet hottl vin den gnaf dt btgur en d eeilang m t IJU brood r en sclioon iistt r don hirtog en hertogin vin Charties mar et n kasteel van de famdie g ir vertrekken De griif van hambord danrmtegen is wier naar Brugge vertrokken waar hij Zaterd igavond is aanïekomen en zijn intrek heeft genomen m een logement ho el Jt Flandre ENGELAND De heeren ui dimts stndenten van de medischetaeulti it aan do Hoogt school te Edinburgh hebbenelkander nooit best kunnen lijden Vermoedelijk iaitii w timpje jalousie d m tier deoor aak van hunnoiiiuidti vin nilschippt lijke verstiiidhouding misschieno k ijn tlt hterm uit hun aird wat stug en de diints nt pretentieus gelijk danits dat plegen wiiiiKtr e eiii vingtrhoei je meer ke iiishebbenopg gaitl dm hinr huislioudelijke zusttreii Hoe tIJ lil de ooll g jilen te Edinburgh is t tjt eenbotsing gekomen tm hotsing noodlottig loor eenevm de sehoone stiijdsters Eens dat een nartijdinitsstiidmteu rustig harm weg virvolgde werden e op 011 laiigi II lUit wi u btjigmd door eenigehaicr neatleiniehioedtrs Aliss Itx Hlakt eeiii dergohoondo imiigdm trtkt t zwnrd vooi de rtclitm barer sekse Den di na de ontmotting neemt zij 111 eene openhart vergailt r ng het w o irtl t n noi mtals raddraaier bij het gepleegde niisiliijf ei n zekerenstud ni X du votgt ij er bij verkeerd hid inem keniitlijkiii stmt vm dioiiki nschiip Ongelukk ghadden Miss Jex lilaki s oost 11 111 de hitte harerveroiitwiudiging veiiveeid gtzien De genoemdestudt ut kon bon 1 i eii dat hij tli n be usteii dag geheel nueliter en w it meer t t n et eens bij t confliet t iiwoordg was gewttst Uit doet nu deonridderlijkt knaap llij stilt tegen Miss Jexeen aetie 111 wegens laiter 1 vi rgei fs doet dereohti 1 een bentp op dt ilaiit rie van den eischer de e blijft o ivciinur mr de wet moet dus spreken m dt bekioilijki beklaagtli wordt veroordeeld tot tuitkteioni mr sehi ltloo sti lling ten bedriigi vin n ut ing 0 stu ver I Tot üovei w IS t lilt 8 gi i ip g Mnir minder onbckommeid zal de aiim 1 ss ix Hlike gtkeken hebben toen ze v ermmi d it op t proo s kosten vielen en dat die kostt n opgeloopeii tot Jiigevtnr £ fiOO 7800 gulden mede op hire rekening kwamen Miss Jex hei ft van Imie zaïk hoogii bi roop aaiigeti 1 kend ij wiueit m taithing en kisten te voldom ij vviigt er haar virmi iii haai studio haar eirii 10 iin En ing htift geen Don Qnixuto voor himi de liiis otvtld lit OU Miss Jix lil ikt ook iin t ivmseliiii Do hl 1 linnen dti em me pitie vtismalon alltn nimnt lijken bjstind t ht lib 11 clitei 11 ig t let ren het bovengtmt li t gtvil lm t liui tloeu opmuken dit wit kaïtst tltn bal veiwi liten moet en dat oo 7 mt t miiiiim willui opiiiiiiche r n o niet hopen kunnen als vrouwm enkel de Ijuoeurs vau dm vt Idtooht tf gtiintm b e L G I t In dt 7ittiiij il r kamei vin afgt viiaidigden i de rigitring Diiisdig 11 t ipilbiid alsgniolj van moei Iijkhetleii wtlke ontsl laii zijn bi hit helfiii vim de rie itiii op all iliol l i giliiit iiisBin m ii ukrijk htbbtii tl ligt volgt gehati dut s jiiiiiii ii fnbiitken hij mme iiiii iir gi o fiiliii k vm piirfiim iiui i h v 111 dan mar 11 l h vi pi 1 f h li 1 i loum hunii pr iilii tl 1 na II 11 I i I 1 I 1 w 1 ld mt miai tl hseiis ml 11 1 si I I i i lil 11 mii teii ij dt uil ihtil imti I I 011 I i ikt 111 i it 11 HurUt